ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

Общи условия за използване на уеб сайта

Уважаеми потребители, молим Ви внимателно да прочетете условията, които базата данни на tetradka.bg Ви предлага, защото ако използвате тази интернет страница, се счита, че приемате и сте съгласни с настоящите условия за ползване. В случай, че нещо в Общите условия не ви харесва, не го приемате и не желаете да го спазвате, молим ви да не използвайте тази интернет страница, както и услугите, които се предлагат чрез нея.

Общи условия за продажба от разстояние( ОБЩИ УСЛОВИЯ ) /за ползване на он-лайн уеб-сайт "www.tetradka.bg"/

Настоящите Общи условия за ползване, уреждат реда, начина и условията за ползването на интернет сайта за виртуални информационни ресурси в реално време находящ се на виртуален адрес www.tetradka.bg,  наричано по-долу "ИЗПЪЛНИТЕЛ". 

Общите условия за ползване се спазват винаги, когато клиентът заяви електронна поръчка през електронната страницата или официалния имейл на сайта, находяща се на виртуален адрес: www.tetradka.bg. Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.


I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1 По смисъла на този договор изброените по-долу термини ще имат следното значение:
1. „ПОТРЕБИТЕЛ“ се определя от Закона за Защита на Потребителите и неговата легална дефиниция е: "Потребител" е всяко физическо лице, което придобива материали или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност”. Потребителят се определя като лице, което качва и/или сваля информация от tetradka.bg.

2. КЛИЕНТ: физическо или юридическо лице, което чрез предоставената функционалност на уеб-сайта заявява своето желание за закупуване и /или свалянето на информация, предоставяна от уеб-сайта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като срещу това дължи съответното възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


3. TETRADKA.BG - виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба на студентски и ученически материали от разстояние, които се доставят / свалят след изричното им заявяване от страна на Клиента.

 

4. „Клиент” е физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е регистрирано в tetradka.bg и се е съгласило с настоящите Общи условия.

5. „Клиентски профил” е обособена част в сайта, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от същия при регистрацията му и съхранявана от tetradka.bg, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил дава възможност на Потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, записите в адресната книга, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на материали от tetradka.bg да променя паролата си за достъп и др.

6. „Потребителско име” е избран от Клиента уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в tetradka.bg.

7. „Парола” е избран от Клиента код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в tetradka.bg материали.

8. ЕЛЕКТРОННА ПОРЪЧКА: Направена заявка за закупуване на материал, където в рамките на електронната заявка клиентът предоставя лични данни необходими за нуждите на настоящия договор.

9. ПРОДАЖНА ЦЕНА: цената, която дължи и/ или заплаща всеки клиент при електронна поръчка на съответните услуги от предлаганите, чрез уеб-сайт "Изпълнителят", от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Обявените цени са за бройка и/или за определена продължителност на достъп до материалите, като не са включени разходите за доставка. 

10. „IP Адрес“ („IP address“) e уникален номер, много наподобяващ телефонен номер, който се използва от машини (обикновено компютри), за да се свързват едни с други, когато изпращат информация през Интернет, използвайки Интернет протокол (IP). Той позволява на машините, които предават информацията, да знаят къде да я изпращат, а на машините, които получават информацията, да знаят, че тя идва от желаното местоназначение. 
11. „Електронна препратка“ или само „препратка“ е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
12. „Злоупотреби“ или „Злоумишлени действия“ са действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
13. „Интернет страница“ е част от уебсайт (също уеб-сайт) е съвкупност от уеб страници, които се адресират на общ URL, който често се състои само от името на домейна или IP адреса и пътя до основната директория („/“) в мрежа базирана на протокола IP. Всеки уебсайт се хоства на компютър (компютри), наречен уеб сървър, достъпен през мрежа като например Интернет или частни локални мрежи. За разглеждането на уебсайтове са създадени специални програми, наречени уеб-браузъри. Съществуват различни видове уебсайтове, в зависимост от тяхното предназначение, аудитория и съдържание.
14. „Информационна система“ е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.
15. „Паролата“ представлява код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име или имейл адреса служи за достъп до потребителския му профил.
16. „Сървър“ е компютър, който работи съвместно с други компютри в компютърна мрежа, като се различава от тях по това, че за работата му не е директно необходимо човешко участие. При комуникацията сървърът предоставя услуги към останалите компютри, наричани клиенти. 

17. „Уебсайт“ ( вж.т.4 ) е обособеното място в глобалната интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси.
18. „Материал“ представлява всяка информация, под формата на писмен текст, картина, аудио или видео материал, която може да бъде качена, съхранена, свалена, закупена или по друг начин използвана от клиент или служител на tetradka.bg.
19. „База данни“ представлява колекция от логически свързана информация в конкретна предметна област, която е структурирана, подбрана и подредена по определен начин и съхранена по електронен път на уебсайт, в случая – tetradka.bg.

Предмет
Чл. 2. „Изпълнителят” предоставя на Клиента възможност да закупува по начините определени в чл.8 – чл.11 предлаганите материали след регистрация чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена определена по чл. 12 , при съобразяване и стриктно спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия. 
Регистрация и Съгласие с Общите Условия

Чл.3 (1) За да използва услугите, предоставяни чрез tetradka.bg, потребителят трябва да:
- да попълни вярно и пълно електронна форма за регистрация; и 
-изрично декларира съгласието си с настоящите Общи условия. Ако потребителят е непълнолетен, се декларира съгласието на родител/ настойник, а когато потребителят е малолетен, декларирането на съгласие се извършва от родител/ настойник.
(2) При регистрацията си Клиентът е длъжен да предостави потребителско име, парола и електронна поща, данните за които ще ползва за вход в tetradka.bg, както и друга необходима информация за негова индентификация, както и да актуализира тези данни в 7 дневен срок от тяхната промяна. В случай, че потребителското име вече е заето (има друг потребител с такова име), той бива незабавно уведомяван, за да посочи ново потребителско име, което е свободно. Потребителят поема задължението да не предоставя потребителското име и паролата си за ползване от трети лица.  ООД не носи отговорност за вреди, настъпили за потребителя в резултат от неправомерно използване на потребителското име и паролата му от трети лица.
(3) Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. 

(4) Преди извършване на изявлението по чл. 4, ал. 1 Клиентът може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма по ал. 1. 
Чл.4 (1) Съгласие с настоящите Общи условия от Клиента се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) “Съгласен съм с Общите условия” в рамките на процедурата по регистрация и след като потребителят е въвел изискваните от процедурата лични данни. С приемането на Общите Условия Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на Изпълнителят чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Изпълнителят може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Клиента, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор. 
(2) Незабавно след регистрацията си потребителят получава на посочения от него имейл адрес съобщение, което съдържа потребителското име и паролата на потребителя и което представлява потвърждение за сключване на договора.

(3) Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет в TETRADKA.BG по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

(4) След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване (заявки за покупка) на предлаганите стоки, счита се за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва. 

(5) Всяка заявка за регистрация между Клиента и  ООД въз основа на тези Общи условия се подава и осъществява в изпълнение на договора за продажба между страните. 
Промени в Общите условия

Чл.5 (1) С оглед периодичното допълване и модификациите на услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от 4 ТиПс ООД без да има задължението индивидуално да уведомява отделния потребител за действията си.

(2) При извършване на промени в Общите условия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми Клиента като изпрати на електронната му поща и/или публикува на видно място в уеб-сайта или в клиентския му профил съобщение за изменението на Общите условия, текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която са достъпни изменените Общи условия и му даде достатъчен срок да се запознае с тях.

(3) Ако в рамките на срока по ал. 2 Клиентът не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях.

(2) Потребителят може да заяви, че не приема промените в едноседмичен срок от уведомяването му. В този случай договорът по чл.4 ал.1 между потребителя и 4 ТиПс ЕООД се прекратява в едноседмичен срок от изявлението за отхвърляне, което следва да бъде изпратено на info@tetradka.bg  Заявка за възмездна покупка

Чл.8 (1) Заявката за възмездна покупка може да бъде:

1. Заявката за възмездна покупка на достъп за определен период от време до базата данни на tetradka.bg;

2. Заявка за възмездна покупка на определен материал.

Заявка на възмездна покупка (индивидуална поръчка)

Чл.9 (1) Заявката за възмездна покупка на достъп за определен период от време до базата данни на tetradka.bg може да се извърши след като Клиентът въведе валидни потребителско име и парола на съответните места в Интернет страницата на Изпълнителят и натисне виртуалния бутон "Вход". 

(2) Заявката на възмездна покупка (индивидуална поръчка) може да се извърши и чрез изпращане на имейл до tetradka.bg в посочената форма от Изпълнителя или в свободен текст на Клиента.

(3) Заявката на възмездна покупка (индивидуална поръчка) се превръща в поръчка след заплащане на 50% аванс по банковата сметка.

(4) Изпълнителят се задължава в рамките на уговореният срок да изпълни поръчката.

(5) Клиентът се задължава  при получаване на ½ част от съдържанието на поръчката да заплати остатъка от дължимата сума в срок 3-5 дни.

(6) Всички претенции за корекции след предаване от Изпълнителят на Клиента на готовия продукт могат да бъдат предявени в срок 30 дни от предаване на готовия продукт.

(7) Изпълнителят се задължава да извърши корекциите, ако Изпълнителят не е изпълним изискванията на Клиента.

(8) Всички допълнения/корекции извън предварително уговорените се заплащат отделно от стойността на поръчката на Клиента.

Чл.10 (1) Заявка за възмездна покупка на определен материал може да се извърши след като Клиентът въведе валидни потребителско име и парола на съответните места в Интернет страницата на Изпълнителят и натисне виртуалния бутон "Вход". 
(2) Подаването на Заявка за възмездна покупка на определен материал от Клиента се осъществява чрез последователното извършване на следните действия: 
• определяне на вида и количеството на стоката и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон „Поръчай”, обозначен срещу съответна стока;
• преглед на информацията за доставка (възможност за промяна на адреса за доставка, посочване на удобно време за доставка и определяне на допълнителни условия към заявката в полето за „Коментар”);

• избиране на начин на плащане на продажната цена на стоката и въвеждане/промяна на данните за издаване на фактура;

• повторно потвърждение на заявката от бутона „Продължи”.

(2) Заявката за покупка на стока от уеб-сайта се счита за извършена след натискане на бутона "Потвърди покупката”. 
(3) При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възниква задължение за нейното изпълнение.

Заявка за безвъзмездна покупка

Чл. 10 (1) Заявка за безвъзмездна покупка представлява достъп до материали от базата данни на tetradka.bg, с изключение на материали, които изискват Заявка за възмездна покупка на определен материал посочени в чл.9 (4).
(2) Подаването на Заявка за безвъзмездна покупка се регламентира от „Договор за използване”.

Приемане на заявката

Чл.11 (1) Заявката за покупка се приема от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в зависимост от начина на нейното подаване в чл.9 (2). В случай на използване на смс, Клиентът получава смс парола за активиране на неговия достъп до базата данни на tetradka.bg. 

Цени

Чл.12. (1) Всички цени са в български левове, с включен ДДС. 

(2) Цените на материалите се определят:

- на база продължителността периода на закупения достъп, като в зависимост от начина на разплащане.

- на база единичната продажна стойност на материал в случай на възмездна покупка на определен материал по чл.9. Единичната и общата цена на съответните материали, предмет на конкретна поръчка за покупка, се визуализират и в рамките на процедурата по нейното оформяне и подаване от потребителя в т.нар. „Кошница”. Посочените цени за брой са окончателни /с ДДС/ и с включени транспортни разходи.
(3) В случай, че заплащането на съответна услуга се извършва чрез изпращането на SMS (кратко текстово съобщение), с изпращането му се счита, че потребителят е сключил отделен договор, който влиза в сила след въвеждане от абоната на получения от него код (изключителна комбинация от букви и цифри, генерирана произволно). В случай, че абонатът не въведе получения код в едноседмичен срок от получаването му, договорът се счита за прекратен по силата на същия.

(4) 4 ТиПс ЕООД има право да променя едностранно посочените на уебсайта www.tetradka.bg цени, като промяната на цените има сила само за поръчки, направени след нейното обявяване на уебсайта.

Доставка при заявка за покупка на определен материал

Чл. 13 (1) Заявеният за покупка определен материал се доставя:

- по електронен път на пощата на Клиента; и / или

- на посочения от Клиента адрес за доставка в срок: до 3 работни дни от момента на предаване на пратката на куриер - за гр. София; до 7 работни дни от момента на предаване на пратката на куриер - за територията на Република България, извън в случаите по т. 1; достатъчен според обстоятелствата - за чужбина. 

(2) В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на материала в този срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение. 

Чл.14 Клиентът няма право на отказ на доставения му материал, поради неговата природа и естество, с изключение на случаите:

- файлът съдържащ материалът е развален;

- материалът не отговаря на посоченото в заявката от Клиента;

- липсват вътрешни страници.
Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

Чл. 15 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

• да прехвърли на Клиента правото на ползване на заявения за покупка материал съгласно сключеният Договор за изпълнение с Автора на материала; 

• да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения; 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

• да инсталира върху компютрите на Клиента кукита (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Клиента и дават възможност за възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират и за проследяване на действията му. 

• да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ си запазва правото да поставя електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и в клиентския профил Клиента.

• да изпраща непоискани търговски съобщения до Клиента с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. 

• да прекрати достъпа на определени потребители до tetradka.bg, когато се установи, че те са предоставили неверни данни при регистрацията си или по какъвто и да било начин, чрез действията си, накърняват правата на дружеството или на трети лица, или в частност нарушават законите на Република България. 

• но не и задължението да контролира съдържанието на материалите, публикувани в tetradka.bg.  4 ТиПс ЕООД не отговаря за съдържанието на материали и препратки извън базата данни на tetradka.bg. 

• (но не и задължение) да заличи от tetradka.bg материали, които имат нецензурно съдържание. 
• да прекрати предоставянето на определени услуги като поема задължението да уведоми за това потребителите чрез съобщение на интернет страницата tetradka.bg, публикувано не по-късно от 7 дни преди прекратяване на услугата. 

• по всяко време едностранно да променя настоящите Общи условия, но не и задължението индивидуално да уведомява всички потребители за настъпилите промени. Същите ще бъдат надлежно и достъпно оповестени в съдържанието на сайта.
• да взима мерки за предотвратяване на злоупотреби от страна на потребители.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма задължение за осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Клиента и tetradka.bg, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност, ако Клиентът не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

Ограничаване на отговорността

Чл. 16. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ полага грижа информацията в tetradka.bg да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ полага грижи, но не носи отговорност за съдържанието на публикуваните материали, както и за истинността и актуалността им. В случай, че потребител на сайта претърпи вреди в резултат на неистинност или неактуалност на дадена информация, почерпена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез tetradka.bg, отговорността за това не се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за непредоставяне на достъп до tetradka.bg, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 


(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не гарантира, че достъпът до tetradka.bg ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ.

(5) Доколкото ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не разполага с възможността да променя, контролира или по  друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Клиента материали, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества. 

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством tetradka.bg. 

(7) Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в tetradka.bg и в клиентския профил на Клиента електронни препратки и рекламни банери, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание. 
(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Клиентът използва tetradka.bg. 

(9) В случай, че в резултат на недобросъвестни действия от страна на потребител на tetradka.bg ИЗПЪЛНИТЕЛЯ претърпи вреди, потребителят е длъжен да обезщети ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички претърпени вреди, включително платени обезщетения на трети лица, такси и разноски, адвокатски хонорари и други подобни. Потребителят е длъжен да обезщети ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и в случаите, когато действията са извършени от трети лица, на които той е предоставил за ползване потребителското си име, имейл, използван за регистрацията, пароли или данни в tetradka.bg

Права и задължения на Клиента

Чл. 17. (1) Клиентът се задължава: 

• да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция при покупка на опреден материал с индивидуална цена;

• да плати цената на заявения от него индивидуален материал; 

• да получи материала; 

• да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си; 

• да не прави достояние на трети лица паролата си и отговора си на тайния въпрос и да уведомява незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в случай на неправомерен достъп до клиентския си профил, както и при вероятност от такъв; 

• с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в клиентския си профил чрез натискане на виртуалния бутон „изход/exit”.

• да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. 
(2) Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

(3) Клиентът има право на:

1. достъп в режим онлайн до tetradka.bg, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ. За да подава валидни заявки за стоки, Клиентът следва да въведе потребителското си име и парола. 

2. достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни. 

(4) С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ. 

(5) Клиентът се задължава при ползуване на tetradka.bg: 

• да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави, както и Закон за авторското право и сродните му права.
• да уведомява незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на tetradka.bg; 

• да не се намесва в правилното действие на системата.

• да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в tetradka.bg и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; 

• да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица; 

• да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия. 
(6) При неспазване на задълженията по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Клиента и трети лица до клиентския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Клиента. В тези случаи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение. 

(7) Потребителят се задължава да не публикува в tetradka.bg материали, които:

– накърняват права върху интелектуалната собственост;

– имат порнографско съдържание;

– съдържат заплахи за живота и здравето на трети лица;

– имат рекламна цел, ако преди това не е получено съгласието на 4 ТиПс ООД;

– представляват търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
– нарушават каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;

– противоречат по какъвто и да било друг начин на настоящите Общи условия и на законодателството на Република България.

Лични данни

Чл.18 (1)  4  ТиПс ЕООД има право да събира и съхранява информация за потребителите си при тяхната регистрация по начин, който да позволява идентифицирането им.
(2)  4 ТиПс ЕООД поема задължението да положи необходимата грижа, за да предотврати достъпа на трети лица до съхраняваната информация за потребителите.  4 ТиПс ЕООД се задължава да не предоставя събраната информация за потребителите на трети лица освен в случаите, когато съответният потребител е дал съгласието си за това, или е направено официално искане от изрично оправомощени за това органи.

Прекратяване и разваляне на договора

Чл.19 (1) Потребителят може да прекрати договор, описан в Общите условия, с едноседмично писмено или електронно предизвестие. В известието задължително трябва да е включено потребителско име или имейл адрес и парола, отговарящи на посочените в регистрацията, която потребителят желае да прекрати. С тези си действия той прекратява всички договори с tetradka.bg. Известията могат да бъдат изпращани на горепосочения адрес или на имейл info@tetradka.bg.

(2) В случаи на неизпълнение на задължения на потребителите  4 ТиПс ЕООД има право даразвали договора с незабавно действие без предизвестие.

(3) В случай на злоупотреби с предоставените от  4 ТиПс ЕООД услуги от страна на потребител,  4 ТиПс ЕООД има право да развали договора с незабавно действие без предизвестие.

(4) Настоящият договор се прекратява автоматично при прекратяване на дейността на  4 ТиПс ЕООД и при спиране на поддръжката на tetradka.bg от дружеството, както и при постигане на съгласие за прекратяване от двете страни.

Недействителност
Чл. 25. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика. 
Решаване на спорове

Чл. 26. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в град София.

Писмена форма

Чл. 27. Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Клиента или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено. 

Права на интелектуална собственост

Чл. 28. (1) Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на уебсайта www.tetradka.bg (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласно разпоредбите на сключения между Изпълнител и Автор Договор за изпълнение, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. 

(2) Клиентът няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му ресурси, независимо дали носителят на съответните права е ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или трето лице. 

(3) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, Клиентът дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ неустойка в размер на 1 000 (хиляда) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката. 

Приложимо право

Чл. 29. За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. 

В случай, че имате въпроси и препоръки по отношение на настоящите Общи условия, предоставяните в ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ услуги и други, моля да ги изпращате на следните адреси на електронна поща: info@tetradka.bg 


Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни