Cookie consent management tool
ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (340)
Ученици (9)

ВИД
Задачи (238)
Курсови работи (64)
Готови курсови / реферати / казуси (16)
Теми (10)
Анализи (5)
Лекции (3)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (3)
Казуси (2)
Изследвания (2)
Уроци (1)
Пищови (1)
Тестове (1)
Поръчай задача (1)

КАТЕГОРИЯ
Статистика (174)
Технически и инженерни специалности (55)
Счетоводство (52)
Икономика (17)
Математика (12)
Мениджмънт / Управление (9)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 65 Сортирай по:
Задачи, Статистика
4 Задачи по статистика за НБУ.
Задачи, по Статистика, брой страници 4, качен на 07/10/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Задача 0.1 Машина за бутилиране е настроена по такъв начин, че средната стойност на количеството, запълвано в бутилките е µ. Извадка от 100 бутилки показва, че средното количество течност в бу- тилките е 480ml. Пресметнете 90% и 95% доверителен интервал за средното количество течност. Предполагаме, че стандартното отклонение е σ = 50ml. Решение: Прави се оценка на хипотезата за нормално разпределение: 1/ Определя се доверителният интервал 95% Необходимо е да се намери Р ( -z ≤ Z ≤z) да бъде 95%. Р (Z≤z)= 0,975 Следователно z=1,96 Р ( -1,96 ≤ Z ≤1,96)= Р ( -1,96 ≤ ≤1,96)=Р ( - 5.1
Задача по статистика за НБУ.
Задачи, по Статистика, брой страници 17, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Хвърлят се три зара. Намерете вероятността на следните събития: А) сумата на точките е 10 Б). произведението на точките е 8; В). сумата на точките е по-малка от 10 Г). ). произведението на точките е по-малко от 8. Решение: Пространството от елементарни събития Ω при еднократно хвърляне на три зара се състои от всички наредени числа (m,n,p), където m,n,p са някои от числата 1,2,3,4,5 и 6. Броят на всички възможни изходи е n=v(Ω)=63 . A/. Да означим събитието А= сумата на точките е 10 (1,3,6); (1,4,5); (1,5,4); (1,6,3); (2,2,6); (2,3,5); (2,4,4); (2,5,3); (2,6,2); (3,1,6); (3,2,5);
Решение на ДОМАШНО № 3 по статистика, НБУ, (срок 11.04.2015)
Задачи, по Статистика, брой страници 11, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 1
Видът на разпределението се определя на базата на обема на направената извадка. По условие не е определен предварително обема на извадката и за това аз приемам, че той е голям. В този случай разпределението, което е подходящо да се приложи е нормалното разпределение. От дадена таблица /Таблица №1/ се определя стойността на тестовата характеристика за нормално разпределение по предварително зададена двустранна критична област и ниво на значимост α=0,10 (10%). Тя е t=1,64. 1. Таблица с критичните стойности на t-разпределението Степени на при двустранна критична област свобода:  0,10 0,0
Решена Самостоятелна работа №2 по статистика за УНСС.
Задачи, по Статистика, брой страници 23, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Разсейването в средната работна заплата, изчислено чрез средноаритметично отклонение е ± 85,22 лв., а чрез стандартното отклонение е съответно ± 100,82 лв. от оценката на средната работна заплата на един работник от фирма “Х”. Отклонението е малко и е в размер на 20,09%, което показва, че няма големи различия в заплащането на труда на работниците в анализираната фирма. Задача 8: Дадено е разпределението на 60 работника от фирма “Х” по възраст към 10.01.2011г. Интервал по възраст Брой работника (f) 20-30 8 30-40 20 40-50 22 50-60 6 Над 60 4 Общо 60 Да се намерят стандартното отклон
Самостоятелно задание GENB002B.
Задачи, по Статистика, брой страници 16, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
• В уводния курс по статистика преподавателят иска да оцени знанията на студентите, използвайки нормалната крива. Средната стойност за групата е 70 точки със стандартно отклонение от 10 точки. Какви трябва да са интервалите, ако преподавателят има намерение да оцени 10% със 6, 20 % с 5, 40% с 4, 20% с три и 10% с две? Решение: Интервалът при 10% е: 70 - 10 = 60 и 70 + 10 = 80, т.е. интервалът е [60; 80]. Интервалът при 20% е: 70 – 2.10 = 50 и 70 + 2.10 = 90, т.е. интервалът е [50; 90]. Интервалът при 40% е: 70 – 4.10 = 30 и 70 + 4.10 = 110, т.е. интервалът е [30; 110]. • Учи
Самостоятелно задание GENB002B.
Задачи, по Статистика, брой страници 16, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
В уводния курс по статистика преподавателят иска да оцени знанията на студентите, използвайки нормалната крива. Средната стойност за групата е 70 точки със стандартно отклонение от 10 точки. Какви трябва да са интервалите, ако преподавателят има намерение да оцени 10% със 6, 20 % с 5, 40% с 4, 20% с три и 10% с две? Решение: Интервалът при 10% е: 70 - 10 = 60 и 70 + 10 = 80, т.е. интервалът е [60; 80]. Интервалът при 20% е: 70 – 2.10 = 50 и 70 + 2.10 = 90, т.е. интервалът е [50; 90]. Интервалът при 40% е: 70 – 4.10 = 30 и 70 + 4.10 = 110, т.е. интервалът е [30; 110]. • Учи
Задача 59 по количествени методи.
Задачи, по Статистика, брой страници 7, качен на 07/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Средният абсолютен прираст показва средното абсолютно изменение за единица време на размера на изследваното явление при развитие по аритметична прогресия. Средният абсолютен прираст на продажбите за периода 2003г. -2014г. е 0,45 млн.лв. на година. Темповете на растеж и темповете на прираст характеризират скоростта на развитие в относителни величини, изразени в коефициенти или проценти. Те показват колко пъти и с колко процента размерът на явлението в даден период е по-голям или по-малък в сравнение с друг период, който е приет за база. При базисните индекси на ръста на продажбите за периода
Решение на задача по статистика.
Задачи, по Статистика, брой страници 7, качен на 12/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Да се изчисли абсолютния прираст на общата сума на изплатените месечна работна заплата на учителите общо за четирите населени места като се установи: а) каква част от абсолютния прираст се дължи на интензивен източник на растеж, т.е. е свързана с промяната на общата средна месечна заплата на учителите; б) каква част от абсолютния прираст се дължи на екстензивния източник на растеж, т.е. е свързан с промяна на броя на учителите общо в четирите населени места; в) да се установят в процентни единици (%) относителните дялове на приносите на интензивния и екстензивния източник на прираст в аб
Количествени методи - задачи.
Задачи, по Статистика, брой страници 10, качен на 30/07/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Експерти на Националната служба по заетостта трябва да оценят положителния ефект, който ще се реализира при избора на вид програма за насърчаване на заетостта. Резултатите от всяка програма се изразяват в намаление на процента на безработица, което зависи от различните възможности за бъдещ икономически растеж. Експертите са съставили следната резултативна таблица, съдържаща възможните проценти на намаление на безработицата: Алтернативни програми: Очаквания за икономическия растеж Песимистични Без промяна Умерено оптимистични Силно оптимистични (0,3) (0,4) (0,2) (0,1) Стимулиране на с
Задача по статистика.
Задачи, по Статистика, брой страници 3, качен на 11/02/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Собственик на бензиностанция възнамерява да инвестира средства в закупуването на машина за миене на автомобили. За целта той е поръчал на служителите си, които зареждат колите с бензин, за една работна смяна да задават на всеки пети клиент въпроса "Бихте ли използвали услугите на автомивка, ако такава се построи към бензиностанцията?" При това от анкетирани 48 клиенти 16 са отговорили положително. Това окуражило собственика и той закупил автомивка. След монтирането й той поръчал на служителите си да проверят дела на клиентите, които са използвали новата услуга. Оказало се, че от 40 анкетирани
Задача 12 - решение.
Задачи, по Статистика, брой страници 4, качен на 01/01/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Според свойството на нормалното разпределение 50% от данните са под средната, т.е. през 50% от резултатите от теста по английски език ще бъде под 55. Трябва да се направи нормална трансформация. Тя се прави като стойността 68 се преобразува в стандартни единици => z = (68 - 55) : 6 = 2,17. Лицето под нормалната крива, което е ограничено от средната, която е = 0 и z =2,17 има стойност равна на 0,485 (Стойността се намира по таблица). След това се намира разликата между 0,5 и 0,485, която е равна на 0,015 (1,5%). Вариант 2: Трябва да се намерят стойностите на z, съответстващи на изме
Задачи по Медицинска статистика
Задачи, по Статистика, брой страници 11, качен на 01/01/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Разсейването в годишното изследване на лицата, изчислено чрез стандартно отклонение е: За детско здравеопазване-8 души; за профилактика на лица над 18 год. - 114 души;за направление диспансерни прегледи-112 души от оценката на средния брой изследвани за отделното направление. Най-голямо е отклонението при изследваните лица за профилактика на лица над 18 години. Ръководството на болницата в гр. Варна обсъжда различни видове лекарства и различните заболявания. За проверка на тяхната ефективност е проведено изследване, за да се установи влиянието на фактора лекарство и фактора заболяване върху ефСтр 1 2 3 4 5 6 ... 6
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни