Cookie consent management tool
ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (1027)
Ученици (23)

ВИД
Курсови работи (380)
Задачи (238)
Лекции (84)
Дипломни работи (64)
Готови дипломни работи (58)
Теми (46)
Готови курсови / реферати / казуси (33)
Казуси (24)
Тестове (17)
Доклади (16)
Теми за държавен изпит (12)
Реферати (11)
Пищови (11)
Презентации (9)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (9)
Коментар (6)
Учебници (6)
Уроци (5)
Документи (4)
Изследвания (3)
Бизнес план (2)
Дисертация (2)
Поръчай задача (2)
Есета (1)
Анализи (1)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (1)
Упражнения (1)

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство (860)
Статистика (65)
Технически и инженерни специалности (55)
Икономика (17)
Математика (12)
Мениджмънт / Управление (9)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 52 Сортирай по:
Задачи, Счетоводство
ЗАДАЧИ ПО ТЕОРИЯ НА КОНТРОЛА
Задачи, по Счетоводство, брой страници 6, качен на 20/07/2023 от imanema бр коментари 0
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА Катедра СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ Дисциплина ТЕОРИЯ НА КОНТРОЛА ЗАДАЧИ ПО ТЕОРИЯ НА КОНТРОЛА Специалност Счетоводство и контрол Редовно и задочно обучение Тема : Средства и способи на контрола Задача 1. В ТД на АДФИ е издадена заповед за извършване на финансова инспекция в предприятие Х, град Х, като е посочен обхвата на инспекцията, срока за изпълнение и инспекторите, които ще я осъществят. Въз основа на направено проучване е взето решение в програмата да се включи: Проверка на касовата наличност за период по преценка на инспекторите Про
Решение на задача по счетоводство на счетоводен продукт McMaster.
Задачи, по Счетоводство, брой страници ХХ, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
1. С опростена фактура N... е закупен счетоводен програмен продукт за 800 лв. РКО N... 2. Закупени са от доставчик „Х” стоки от вида „М” за 20 000лв. Фактура N... Във връзка с доставката са платени в брой транспортни разходи за 180 лв. РКО N...Стоките са изплатени от разплащателна сметка с ББ.... Стоките са заприходени в склада. Установена е липса за 500лв., за която е отправена рекламация към доставчика. 3. С опростена фактура №...е закупен нов счетоводен модул на компютърната счетоводна програма на стойност 440лв. РКО N... 4. Изплатени са от разплащателна сметка 5 000 лв. за погасяване
РЕШЕНИЯ НА ЗАДАЧИ.
Задачи, по Счетоводство, брой страници 4, качен на 13/08/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
На 11.02 предприятие закупува 10 000 бр. акции на емитент X с покупна цена 58 лв./ бр. На 28.02 пазарната цена на акциите е 59 лв./ бр. На 31.03 пазарната стойност на акциите е 53 лв./ бр. На 30.04 пазарната стойност на акциите е 40 лв./ бр. Предприятието класифицира финансовите си активи като финансови активи на разположение за продажба. Съставете счетоводните статии на съответните дати, като имате предвид, че съгласно счетоводната политика на предприятието, акциите се считат за обезценени, ако спадът в пазарната им стойност спрямо покупната им цена е повече от 30 %. Счетоводните записвания с
Изпитна задача по дисциплината „Отчитане на сделки с финансови инструменти“.
Задачи, по Счетоводство, брой страници 4, качен на 27/12/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
2. Формиран е депозит в банка от 50 000 лв. за 5 години, като се прилага сложно олихвяване при лихва от 11 % годишно. Да се определи размерът на сумата по депозита в края на петата година, ако се прилага сложно олихвяване. PV= 50 000 лв. i = 11 % (0,11) n = 5 г. 3. На 11.02 предприятие закупува 10 000 бр. акции на емитент Х с покупна цена 58 лв./ бр. На 28.02 пазарната цена на акциите е 59 лв./ бр. На 31.03 пазарната стойност на акциите е 53 лв./ бр. На 30.04 пазарната стойност на акциите е 40 лв./ бр. Предприятието класифицира финансовите си активи като финансови активи на разпо
Курсова задача по финансово счетоводство.
Задачи, по Счетоводство, брой страници 4, качен на 19/07/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
В „РОСА” ООД през 2013 г. са извършени следните стопански операции: 1. Записани са допълнително от съдружник 1 000 дялови вноски по 10 лв. Същите са внесени в рамките на два месеца след записването им под формата транспортно средство, оценено за 10 000 лв. Протокол за оценка на ДМА №.. Акт за приемане и предаване на ДМА №... - 426 / 101 – 10 000 - 207/ 426 – 10 000 2. Закупено е офисобзавеждане с покупна цена 8 000 лв. Фактура №..., в която на отделен ред е начислен 20 % данък върху добавената стойност. За транспортиране на офисобзавеждането до предприятието са изплатени на транспортна о
Свитък с изпитни материали по Счетоводни концепции и стандарти за Свищов.
Задачи, по Счетоводство, брой страници 5, качен на 26/01/2015 от тетрадка.бг бр коментари 2
Решение на задача: 1. 490/709 – 2000 лв. 2000 лв. в намаление на финансовия резултат. 496/123 – 200 лв. /минус 200 лв./ - счетоводно отражение на временната разлика 2. 497/501,503 – 500 лв. 500 лв. в намаление на финансовия резултат. 496/123 – 50 лв. /минус 50 лв./ - счетоводно отражение на временната разлика 607/497 – 1000 лв. 1000 лв. в увеличение на финансовия резултат. 496/123 – 100 лв. - счетоводно отражение на временната разлика 3. 608/302 – 6000 лв. 6000 лв. в увеличение на финансовия резултат. 496/123 – 600 лв. - счетоводно отражение на временната разлика 4. 6
Решения на счетоводни задачи.
Задачи, по Счетоводство, брой страници 15, качен на 02/09/2014 от maryanna13 бр коментари 0
При изготвяне на индивидуален сметкоплан , ако се налага по-задълбочена и конкретна информация за нуждите на анализа , контрола и управлението в съответното предприятие , към четири цифрените аналитични счетоводни сметки , могат да се открият и пет цифрени , шест цифрени и т.н.счетоводни сметки , които са разновидност на аналитичните счетоводни сметки. Задача 5 /не решена/ Към 30.09.... г. предприятието „Х” разполага със следните пасиви : 1. Получени краткосрочни заеми 2 000 лв. 2. Разчети за ДДС 800 лв. 3. Персонал 23 000 лв. 4. Доставчици по търговски кредит
Решени задачи по счетоводство.
Задачи, по Счетоводство, брой страници 13, качен на 14/05/2014 от astahova.kz бр коментари 0
Стопанска операция от 1 тип засягат само активите на предприятието, изразяват се в увеличение при един или няколко актива срещу равностойното намаление на един или няколко други актива. 2. Разплащателна сметка 3 000 лв + А Краткосрочен банков заем 3 000 лв + П Стопанска операция от 3 тип засягат както активите така и пасивите на предприятието срещу увеличението на един или няколко актива стой увеличаването на един или няколко пасива и то в един и същ размер. 3. Компютърна техника 1 450 лв + А Доставчици
Задача по бюджетно счетоводство (ИУ-Варна, 2013)
Задачи, по Счетоводство, брой страници 5, качен на 11/01/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
В ТП на НОИ ГР РУСЕ КЪМ 1 ЯНУАРИ НА ОТЧЕТНАТА 200Х ГОДИНА СЪСТОЯНИЕТО ПО НЯКОЙ СМЕТКИ Е СЛЕДНОТО: С-ка 2031 административни сгради-20 600 С-ка 2041 хардуерно обурудване- 10 400 С-ка 2051 леки автомобили-12 700 С-ка 2060 стопански инвентар-4 800 С-ка 3021 канцеларски материали-2 000 С-ка 3027 консумативи и резервни части за хардуер-1 400 С-ка 5011 касови наличности в лева-2 600 С-ка 50131 текущи банкови сметки в лева по прихода на ДОО- 85 000 С-ка 50133 текущи банкови с-ки по прихода за пенсии-65 000 С-ка 5014 текущи банкови сметки във валута-31 200 С-ка 1101 акумулиран пр
Задача 58 от зелен сборник по Теория на счетоводството - решена цялата
Задачи, по Счетоводство, брой страници 6, качен на 09/12/2013 от gabb бр коментари 0
Решение на зад.58 / стр.71
Задача 51 от зелен сборник по Теория на счетоводството - решена цялата
Задачи, по Счетоводство, брой страници 9, качен на 09/12/2013 от aqua_87 бр коментари 0
Решена зад.51 от зелен сборник Винс
Задача 137 от зелен сборник по Теория на счетоводството - решена цялата
Задачи, по Счетоводство, брой страници 6, качен на 09/12/2013 от криско бр коментари 0
Решена зад.137, стр.203 зелен сборник ВинсСтр 1 2 3 4 5 ... 5
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни