Cookie consent management tool
ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (268)
Ученици (17)

ВИД
Задачи (238)
Курсови работи (32)
Теми (4)
Доклади (1)
Уроци (1)
Упражнения (1)
Тестове (1)
Презентации (1)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (1)
Готови курсови / реферати / казуси (1)

КАТЕГОРИЯ
Статистика (65)
Математика (55)
Технически и инженерни специалности (55)
Счетоводство (52)
Икономика (17)
Мениджмънт / Управление (9)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 12 Сортирай по:
Задачи, Математика
12 Задачи - BAEB002D ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА ЗА ИКОНОМИСТИ
Задачи, по Математика, брой страници 16, качен на 13/02/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Под локален екстремум на функция в дадена точка се разбира локален минимум или локален максимум в тази точка. Под абсолютен екстремум на функцията се разбира най-малката стойност (абсолютен минимум) или най-голямата стойност (абсолютен максимум) на функцията в цялото дефиниционно множество. Определяме първата и втората производна: - първа производна =>f’ (x) = -x4+ 2x3 –х2+ 1/6= -4х3 +6 х2-2х - втората производна=> f” (x) = -12х2 +12х-2 Корените на уравнението f / (x) = 0 са х = 1 и х = 1/2 и те принадлежат на дефиниционния интервал [-1/2; 3/2]. f “ (1) = -12х2 +12х-2=-12+12-2=-2 – н
КУРСОВА РАБОТА ПО “Приложна математика за икономисти”.
Задачи, по Математика, брой страници 17, качен на 13/02/2018 от admin бр коментари 0
Фирма произвежда продукт, за който се знае, че се търси в сравнително ограничени количества. Анализът на приходите от продажбите и производствените разходи показва, че те могат да се опишат със следните функции на броя произведени бройки от продукта x: приходи - 30 866 ) ( - = x x C ; разходи - x x x x R 86 2 3 ) ( 2 3 + - = Да се определи при колко бройки от произведения продукт ще се максимизира печалбата на фирмата. Задача 3. Да се реши интеграла: dx x x ln 2 2 . . Упътване: Внесете под знака на диференциала алгебричната функция 2 1 x и след това интегрирайте по части.
КУРСОВА РАБОТА ПО МАТЕМАТИКА 2015 -2016.
Задачи, по Математика, брой страници хх, качен на 06/10/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
1. Точката С лежи на отсечката с краища точките А(-5, 7) и В(7, -9) и е четири пъти по-близо до А в сравнение с В. Координатите на С са: а) -2 и 3; б) 1 и 2; в) и г) и 2. Стойностите на параметъра , за които точката с координати (5к-1, 7+2к) лежи на правата с уравнение 3кх - 4у+2=0, са: а) -2 и б) и в) 1 и г) 2 и 3. 3. Триъгълникът с върхове А(-3, 5), В(-2, -4), С(2, 1) е правоъгълен (проверете!). Лицето на този триъгълник е: а) 21; б) 24; в) г) 4. Точките са последоват
Теория на вероятностите (7 задачи)
Задачи, по Математика, брой страници 11, качен на 30/10/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Величината k (броят на благоприятните изходи) е дискретна случайна променлива, която приема целочислени стойности от 0 до n. Броят изпитания n и вероятността за отделен благоприятен изход са параметри на разпределението. Функцията на разпределение на случайната променлива k се нарича биномно разпределение и се означава с b(k,n,p). Формулата по която се изчислява биномното разпределение е: Рn,k = Cnkpkqn - k n! Pnk =___________ .pк.qn-k k!(n-k)! В случая: n = 5, k = 5, p = 1/2 , q
Теорема на Талес.
Задачи, по Математика, брой страници 12, качен на 31/10/2011 от do_ko бр коментари 0
Задачи по геометрия.
Курсова задача ИУ-Варна.
Задачи, по Математика, брой страници 104, качен на 01/10/2011 от drrago бр коментари 0
От оптималния план на задачата се вижда, че трябва да се произвежда само два вида продукция – първи и трети в обеми съответно 165 и 30 единици. Продукти от втори и четвърти вид въобще не следва да се произвеждат. Трети и първи вид ресурси напълно се използват при реализация на оптималния план. Допълнителната, променлива съответстваща на втори вид ресурси е различна от нула (х6* = 360). Това означава, че при изпълнение на оптималния план ще останат неизползвани 360 единици от втори вид ресурси. Решението на двойнствената задача може да се намери с помощта на симплекс-метода, като се сведе
Задачи.
Задачи, по Математика, брой страници 6, качен на 01/10/2011 от admin бр коментари 0
Семейство си купува апартамент за $18 000 през 2002 година. През следващите три години средното ниво на инфлацията в страната е 3,5 % за годината.Ако семейството реши да продаде къщата през 2005 г.(т.е. след 3 години), каква трябва да бъде минималната цена на продажбата, така че да не са на загуба? Решение: Използваме формулата , където S - натрупения капитал К – капитал -$18000 P- лихвен процент 3.5 % N – срок – 3 години - лихвен множител , тя показва нарасналата стойност на единицата валута в края на един лихвен период. След заместване във формулата получаваме
Вероятност. Събиране на вероятности.
Задачи, по Математика, брой страници 12, качен на 01/10/2011 от mex бр коментари 0
Всички възможни изходи от играта са 36. В математиката е прието всеки от тези изходи да се нарича елементарно събитие, а множеството от всички възможни изходи да се нарича пълна система от събития. В нашия случай се интересуваме, кога сборът от точките на двата зара е 7. Това се случва, когато са налице елементарните събития 1;6, 2;5, 3;4, 5;2, 6;1, т.е. събитието „При хвърляне на два зара сборът от точките да е 7” се състои от 6 елемнтарни събития. Това събитие се нарича съставно събитие. Всички елементарни събития, при появата на които настъпва интересувщото ни събитие, се наричат благопри
Вероятност - мярка за случайност.
Задачи, по Математика, брой страници 7, качен на 01/10/2011 от bsn бр коментари 0
Дълго време "математиката на случайността" намирала приложение само при решаването на задачи, свързани с хазартни игри. Нещата отдавна са променени-днес теорията на вероятностите според израза на един съвременен американски математик е " крайният камък на всички науки". Елементарна представа за “вероятност” има всеки здравомислещ човек: непрекъснато се наблюдават случайни събития и трябда да се преценят кои от тях са повече или по-малко вероятни, сигурни или невъзможни. Деф.: Вероятността на едно събитие е равна на броя на благоприятните изходи за неговото настъпване, разделен на об
Задачи по математика.
Задачи, по Математика, брой страници 11, качен на 01/10/2011 от admin бр коментари 0
Сечение на множествата А и В се нарича множеството, със-тоящо се само от онези елементи, които принадлежат едновременно на А и В. Операцията, чрез която от А и В се получава , също се нарича сечение. и Сечението на множествата А и В изобразяваме чрез вътрешността на общата част на двата кръга А и В Теорема 3. Операцията сечение на множества има свойствата: 1) Комутативност. За всеки две множества А и В е вярно . 2) Асоциативност. За всеки три множества А, В и C е вярно . 3) За всяко множество А е изпълнено Обединение на множествата А и В се нарича множе-ството, с
Линейни уравнения.
Задачи, по Математика, брой страници 35, качен на 01/10/2011 от dodika бр коментари 0
Стойност на неизвестното, за която от даденото уравнение се получава вярно числово равенство, се нарича корен на това уравнение. Две уравнения се наричат равносилни( еквивалентни), когато множествата от корените им съвпадат, т.е.корените на първото уравнение са корени и на второто уравнение и обратно. В сила са следните правила: 1. Ако в дадено уравнение един израз се замени с тъждествен на него израз, получава се уравнение, равносилно на даденото. 2. Ако в дадено уравнение някакъв израз се прехвърли от едната му страна в другата с противоположен знак, получава се уравнение, което е равносил
КУРСОВА РАБОТА ПО ВИСША МАТЕМАТИКА.
Задачи, по Математика, брой страници 5, качен на 02/09/2011 от an_hel бр коментари 0
6 задачи по висша математика.


Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни