ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (230)
Ученици (9)

ВИД
Задачи (237)

КАТЕГОРИЯ
Статистика (64)
Технически и инженерни специалности (55)
Счетоводство (52)
Икономика (17)
Математика (12)
Мениджмънт / Управление (9)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 237 Сортирай по:
Задачи
Задачи за самоподготовка.
Задачи, по Туризъм, брой страници 7, качен на 13/08/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Сезонните хотели предлагат на клиентите си различни актракции и отстъпки, като по този начин се стремят да ги привлекат и за в бъдеще. По този начин потребителите спестяват доста разходи, които има дават възможност да изберат по далечна дестинация на по-достъпна цена. Когато един целогодишен хотел е по-малко посещаван, клиентите имат възможност да се насладят на по-интимни преживявания, което не е възможно по време на натоварения сезон. Сезонните колебания могат да повлияят на персонала, графика и паричен поток, което може да се окаже пагубно за хотелиерите. В тази връзка сезонните хотели,
Задача 59 по количествени методи.
Задачи, по Статистика, брой страници 7, качен на 07/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Средният абсолютен прираст показва средното абсолютно изменение за единица време на размера на изследваното явление при развитие по аритметична прогресия. Средният абсолютен прираст на продажбите за периода 2003г. -2014г. е 0,45 млн.лв. на година. Темповете на растеж и темповете на прираст характеризират скоростта на развитие в относителни величини, изразени в коефициенти или проценти. Те показват колко пъти и с колко процента размерът на явлението в даден период е по-голям или по-малък в сравнение с друг период, който е приет за база. При базисните индекси на ръста на продажбите за периода
РЕШЕНИЯ НА ЗАДАЧИ.
Задачи, по Счетоводство, брой страници 4, качен на 13/08/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
На 11.02 предприятие закупува 10 000 бр. акции на емитент X с покупна цена 58 лв./ бр. На 28.02 пазарната цена на акциите е 59 лв./ бр. На 31.03 пазарната стойност на акциите е 53 лв./ бр. На 30.04 пазарната стойност на акциите е 40 лв./ бр. Предприятието класифицира финансовите си активи като финансови активи на разположение за продажба. Съставете счетоводните статии на съответните дати, като имате предвид, че съгласно счетоводната политика на предприятието, акциите се считат за обезценени, ако спадът в пазарната им стойност спрямо покупната им цена е повече от 30 %. Счетоводните записвания с
Решение на задача по статистика.
Задачи, по Статистика, брой страници 7, качен на 12/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Да се изчисли абсолютния прираст на общата сума на изплатените месечна работна заплата на учителите общо за четирите населени места като се установи: а) каква част от абсолютния прираст се дължи на интензивен източник на растеж, т.е. е свързана с промяната на общата средна месечна заплата на учителите; б) каква част от абсолютния прираст се дължи на екстензивния източник на растеж, т.е. е свързан с промяна на броя на учителите общо в четирите населени места; в) да се установят в процентни единици (%) относителните дялове на приносите на интензивния и екстензивния източник на прираст в аб
Количествени методи - задачи.
Задачи, по Статистика, брой страници 10, качен на 30/07/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Експерти на Националната служба по заетостта трябва да оценят положителния ефект, който ще се реализира при избора на вид програма за насърчаване на заетостта. Резултатите от всяка програма се изразяват в намаление на процента на безработица, което зависи от различните възможности за бъдещ икономически растеж. Експертите са съставили следната резултативна таблица, съдържаща възможните проценти на намаление на безработицата: Алтернативни програми: Очаквания за икономическия растеж Песимистични Без промяна Умерено оптимистични Силно оптимистични (0,3) (0,4) (0,2) (0,1) Стимулиране на с
Задача по статистика.
Задачи, по Статистика, брой страници 3, качен на 11/02/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Собственик на бензиностанция възнамерява да инвестира средства в закупуването на машина за миене на автомобили. За целта той е поръчал на служителите си, които зареждат колите с бензин, за една работна смяна да задават на всеки пети клиент въпроса "Бихте ли използвали услугите на автомивка, ако такава се построи към бензиностанцията?" При това от анкетирани 48 клиенти 16 са отговорили положително. Това окуражило собственика и той закупил автомивка. След монтирането й той поръчал на служителите си да проверят дела на клиентите, които са използвали новата услуга. Оказало се, че от 40 анкетирани
Задача 12 - решение.
Задачи, по Статистика, брой страници 4, качен на 01/01/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Според свойството на нормалното разпределение 50% от данните са под средната, т.е. през 50% от резултатите от теста по английски език ще бъде под 55. Трябва да се направи нормална трансформация. Тя се прави като стойността 68 се преобразува в стандартни единици => z = (68 - 55) : 6 = 2,17. Лицето под нормалната крива, което е ограничено от средната, която е = 0 и z =2,17 има стойност равна на 0,485 (Стойността се намира по таблица). След това се намира разликата между 0,5 и 0,485, която е равна на 0,015 (1,5%). Вариант 2: Трябва да се намерят стойностите на z, съответстващи на изме
Задачи по Медицинска статистика
Задачи, по Статистика, брой страници 11, качен на 01/01/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Разсейването в годишното изследване на лицата, изчислено чрез стандартно отклонение е: За детско здравеопазване-8 души; за профилактика на лица над 18 год. - 114 души;за направление диспансерни прегледи-112 души от оценката на средния брой изследвани за отделното направление. Най-голямо е отклонението при изследваните лица за профилактика на лица над 18 години. Ръководството на болницата в гр. Варна обсъжда различни видове лекарства и различните заболявания. За проверка на тяхната ефективност е проведено изследване, за да се установи влиянието на фактора лекарство и фактора заболяване върху еф
Решена задача 8.2 по медицинска статистика.
Задачи, по Статистика, брой страници 5, качен на 05/09/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
В един здравен център са разработени 4 различни диети за намаляване на телесното тегло. Екипът, разработил програмите, желае да разбере дали разработените програми имат различен ефект върху пациентите. За целта 30 пациенти са разпределени в 4 групи, като всяка група е подложена на една от диетичните програми. След приключване на програмата е регистрирано намалението на теглото при всеки от пациентите. Резултатите са представени в таблицата по-долу: Програма Намалено тегло (в кг) 1-ва програма 2, 5, 1, 2, 3, 5, 2, 7, 4 2-ра програма 3, 5, 2, 1, 4, 3, 6, 2, 3, 3, 4 3-та програма 4, 5, 3,
Решена задача по статистика.
Задачи, по Статистика, брой страници 4, качен на 20/07/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Направени са 30 едночасови наблюдения върху признака Х = брой на гражданите, посетили бюро за граждански услуги. Получени са следните резултати от наблюденията: 4, 6, 6, 8, 7, 7, 6, 7, 5, 8, 7, 7, 5, 5, 4, 5, 6, 8, 9, 6, 6, 7, 8, 10, 9, 7, 6, 15, 8, 3 Иска се: 1. Да се построи вариационния ред на признака в таблична форма. Да се изчислят относителните честоти, натрупаните честоти и относителните натрупани честоти. Честотна таблица, таблица на относителните честоти и на натрупаните (кумулативни) относителни честоти: xi 3 4 5 6 7 8 9 10 15 fi 1 2 4 7 7 5 2 1 1 Относителна честот
Задача 6.1, 6.2. и 6.3.
Задачи, по Статистика, брой страници 7, качен на 13/06/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Като използвате данните и някои от получените резултати от условието на пример 4.2 и табл. 4.4, постройте интервалите на доверителност на средната произведена от фирмите продукция, като предположите, че наблюдаваните 80 промишлени фирми са излъчени чрез прост случаен възвратен подбор от генерална съвкупност, съдържаща 1200 фирми. Гарантирайте своите изводи с вероятност 99 %: Решение: ПРОИЗВЕДЕНА ПРОДУКЦИЯ БРОЙ ФИРМИ ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ (%) КУМУЛАТИВЕН БРОЙ КУМУЛАТИВЕН ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ Х f1 pi pi(%) Ci Ci (%) ДО 5 8 0.100 10.0 8 10.0 5-7 12 0.150 15.0 20 25.0 7-9 16 0.200 20.0
Решение на задача по счетоводство на счетоводен продукт McMaster.
Задачи, по Счетоводство, брой страници ХХ, качен на 20/04/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
1. С опростена фактура N... е закупен счетоводен програмен продукт за 800 лв. РКО N... 2. Закупени са от доставчик „Х” стоки от вида „М” за 20 000лв. Фактура N... Във връзка с доставката са платени в брой транспортни разходи за 180 лв. РКО N...Стоките са изплатени от разплащателна сметка с ББ.... Стоките са заприходени в склада. Установена е липса за 500лв., за която е отправена рекламация към доставчика. 3. С опростена фактура №...е закупен нов счетоводен модул на компютърната счетоводна програма на стойност 440лв. РКО N... 4. Изплатени са от разплащателна сметка 5 000 лв. за погасяванеСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 20
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2023, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни