Cookie consent management tool
ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (231)
Ученици (9)

ВИД
Задачи (238)

КАТЕГОРИЯ
Статистика (65)
Технически и инженерни специалности (55)
Счетоводство (52)
Икономика (17)
Математика (12)
Мениджмънт / Управление (9)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 238 Сортирай по:
Задачи
4 Задачи по статистика за НБУ.
Задачи, по Статистика, брой страници 4, качен на 07/10/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Задача 0.1 Машина за бутилиране е настроена по такъв начин, че средната стойност на количеството, запълвано в бутилките е µ. Извадка от 100 бутилки показва, че средното количество течност в бу- тилките е 480ml. Пресметнете 90% и 95% доверителен интервал за средното количество течност. Предполагаме, че стандартното отклонение е σ = 50ml. Решение: Прави се оценка на хипотезата за нормално разпределение: 1/ Определя се доверителният интервал 95% Необходимо е да се намери Р ( -z ≤ Z ≤z) да бъде 95%. Р (Z≤z)= 0,975 Следователно z=1,96 Р ( -1,96 ≤ Z ≤1,96)= Р ( -1,96 ≤ ≤1,96)=Р ( - 5.1
ЗАДАЧИ ПО ТЕОРИЯ НА КОНТРОЛА
Задачи, по Счетоводство, брой страници 6, качен на 20/07/2023 от imanema бр коментари 0
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА Катедра СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ Дисциплина ТЕОРИЯ НА КОНТРОЛА ЗАДАЧИ ПО ТЕОРИЯ НА КОНТРОЛА Специалност Счетоводство и контрол Редовно и задочно обучение Тема : Средства и способи на контрола Задача 1. В ТД на АДФИ е издадена заповед за извършване на финансова инспекция в предприятие Х, град Х, като е посочен обхвата на инспекцията, срока за изпълнение и инспекторите, които ще я осъществят. Въз основа на направено проучване е взето решение в програмата да се включи: Проверка на касовата наличност за период по преценка на инспекторите Про
Задача по бюджетно счетоводство
Задачи, по Счетоводство, брой страници 4, качен на 20/07/2023 от admin бр коментари 0
В дирекция „Бюджет” на Министерство на финансите, Министерство на здравеопазването и Министерство на околната среда и водите са извършени следните стопански операции: Министерство на финансите определя лимити за извършване на касови разходи в полза на: Министерство на здравеопазването – в размер на 2 400 000 лв.; Министерство на околната среда и водите – в размер на 1 200 000 лв. Отразени са задълженията към първостепенните разпоредители. Въз основа на полученото писмо от МФ в МЗ и МОСВ са начислени вземания от Републиканския бюджет в размер на одобрените лимити. Отчетено е изпълнението
Сравнителен анализ на баланса на „Надежда 91” АД Горна оряховица към 31. 12. 2009 г.
Задачи, по Счетоводство, брой страници 5, качен на 20/07/2023 от нора бр коментари 0
Към 31. 12. 2009 г. АД „Надежда 91” притежава активи на обща балансова стойност 3293 хил. лв., в това число дълготрайни активи 1270 хил. лв. или 38, 5 % от общия размер на активите и краткотрайни активи 2023 или 61, 4 % от общия размер на активите. Спрямо 31. 12. 2008 г. дълготрайните активи са намалели с 258 хил. лв., 1528 - 1270 = 258 хил. лв. или с 16, 9 %.
Задача финансов лизинг
Задачи, по Счетоводство, брой страници 5, качен на 20/07/2023 от kolejka бр коментари 0
задачи
Задачи по финансово счетоводство
Задачи, по Счетоводство, брой страници 8, качен на 20/07/2023 от milena_87 бр коментари 0
Задачи по финансово счетоводство
Собствен капитал на Застрахователите
Задачи, по Счетоводство, брой страници 6, качен на 20/07/2023 от emil4ata бр коментари 0
Собственият капитал на застрахователите се определя като съвкупност от източници на собствени средства, с които те разполагат и обслужват дейността си. Той е стойностен израз на собствените активи, придобити от собствениците на капитала, синоним за чистите активи или за чистата стойност на капитала, израз на икономическия потенциал на застрахователите и възможностите за развитие на дейността им. Резервите, създавани от застрахователите могат да бъдат капиталови или технически. Капиталовите резерви са част от собствения капитал. Те се създават при трансформиране на собствени капиталови източниц
ОТЧИТАНЕ НА СТОКИТЕ
Задачи, по Счетоводство, брой страници 11, качен на 20/07/2023 от maine бр коментари 0
1. Обща характеристика на стоките – Стоките са продукти на труда с оформена потребителна и разменна стойност. Те са краткотрайни активи или по-конкретно материален запас с натурално-веществена форма, която придобиват главно чрез покупка и са предназначени за продажба. В процеса на покупко-продажбата предприятията, осъществявайки търговска сделка, закупуват стоките по цена на придобиване(доставена цена), но ги продават по по-висока цена(пазарна цена). 2. Разчетни взаимоотношения: 2.1 Взаимоотношения с доставчици при доставката на стоките 2.2 Взаимоотношения с клинти при закупуването на сто
Решаване на задача - Счетоводно отчитане на материалните запаси
Задачи, по Счетоводство, брой страници 12, качен на 20/07/2023 от hristi бр коментари 0
Стоково-материалните запаси са част от краткотрайните (краткосрочните, текущи) активи на предприятието. Те са текущи активи и са част от неговото имущество. Предназначени са за използване в дейността на предприятието или за продажби. Стоково-материалните запаси включват - материали, продукция, стоки, незавършено производство. Матершиалите са предмети на труда. Те се придобиват главно чрез покупка и са предназначени за влатгане в производствения процес с цел да се произведе веществена продукция или невеществена продукция, т.е. услуги. Материалите участват еднократно в стопанската дейност и п
Задача по статистика за НБУ.
Задачи, по Статистика, брой страници 17, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Хвърлят се три зара. Намерете вероятността на следните събития: А) сумата на точките е 10 Б). произведението на точките е 8; В). сумата на точките е по-малка от 10 Г). ). произведението на точките е по-малко от 8. Решение: Пространството от елементарни събития Ω при еднократно хвърляне на три зара се състои от всички наредени числа (m,n,p), където m,n,p са някои от числата 1,2,3,4,5 и 6. Броят на всички възможни изходи е n=v(Ω)=63 . A/. Да означим събитието А= сумата на точките е 10 (1,3,6); (1,4,5); (1,5,4); (1,6,3); (2,2,6); (2,3,5); (2,4,4); (2,5,3); (2,6,2); (3,1,6); (3,2,5);
Задачи по система на националните сметки (2013)
Задачи, по Икономика, брой страници 12, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Съставете сметка “Производство” за сектор “Образование ” за 2003г. с помощта на предоставената Ви информация: Икономически показатели Сектор “Образование” /в хил.лв./ Междинно потребление 418773 Потребление на основен капитал 119024 Продукция по базисни цени 1648931 Решение: Сметката има следния вид: Дебит Кредит Междинно потребление:  Разходи за материали  Разходи за външни услуги  Други разходи Добавена стойност Брутна продукция Брутната продукция се създава както в пазарния, така и в непазарния сектор. - Пазарната продукция включва стоки и услуги, предназначени
Решение на ДОМАШНО № 3 по статистика, НБУ, (срок 11.04.2015)
Задачи, по Статистика, брой страници 11, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 1
Видът на разпределението се определя на базата на обема на направената извадка. По условие не е определен предварително обема на извадката и за това аз приемам, че той е голям. В този случай разпределението, което е подходящо да се приложи е нормалното разпределение. От дадена таблица /Таблица №1/ се определя стойността на тестовата характеристика за нормално разпределение по предварително зададена двустранна критична област и ниво на значимост α=0,10 (10%). Тя е t=1,64. 1. Таблица с критичните стойности на t-разпределението Степени на при двустранна критична област свобода:  0,10 0,0Стр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 20
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни