Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 16 Сортирай по:
Организация,анализ и контрол на дейността на фирмата
Лекции, по Счетоводство, брой страници 6, качен на 04/09/2014 от Здравка Александрова бр коментари 0
Организирането като процес представлява функция, чието предназначение е да координира дейността на всички в организацията. То се разглежда, като процес на определяне,структуриране и разпределение на дейностите, на правата, отговорностите и ресурсите между сътрудниците на фирмата така, че да бъдат извършени ефективно планираните работи и постигнати поставените цели. Организирането следва планирането и има за цел да създаде условията за изпълнение на плановете и за извършване на преход от миналото количествено и качествено състояние към желаното ново. В резултат от осъществяването му се изгра
Решени задачи по счетоводство.
Задачи, по Счетоводство, брой страници 13, качен на 14/05/2014 от astahova.kz бр коментари 0
Стопанска операция от 1 тип засягат само активите на предприятието, изразяват се в увеличение при един или няколко актива срещу равностойното намаление на един или няколко други актива. 2. Разплащателна сметка 3 000 лв + А Краткосрочен банков заем 3 000 лв + П Стопанска операция от 3 тип засягат както активите така и пасивите на предприятието срещу увеличението на един или няколко актива стой увеличаването на един или няколко пасива и то в един и същ размер. 3. Компютърна техника 1 450 лв + А Доставчици
Счетоводен баланс
Доклади, по Счетоводство, брой страници 10, качен на 03/05/2013 от katetyu бр коментари 0
В счетоводната литература от Д. Добрев има значими разработки за същността на баланса: като съпоставяне на притежание на имущество в техния конкретен състав, с правата на тия притежания, по техния произход; и като равенство между имуществото (актива) и общия капитал (пасива). Според Д. Добрев в основата на баланса стои едно съпоставяне на имуществени форми с капиталови източници. Според съвременното разбиране за счетоводен баланс се разбира следните характеристики: - Счетоводният баланс е форма за практическо прилагане на балансовия метод, който е неговото съдържание. Счетоводният баланс
Бюджетна технология.
Реферати, по Счетоводство, брой страници 5, качен на 17/01/2013 от boginq94 бр коментари 0
Обща характеристика като синоними използват се и понятията бюджетна процедура и бюджетен процес. Представлява процесът от съставянето на проекто бюджета до приключване и отчитане изпълнението на бюджета. Тя се регламентира конституционално и със съответен закон. У нас това е закон за устройство на ДБ. Етапи : съставяне на проекто бюджета; обсъждане и приемане на бюджета; изпълнение на бюджета; приключване и отчитане изпълнението на бюджета. Главна определяща роля в бюджетния процес има министерството на финансите. Бюджетният процес е предмет на превантивен и последващ контрол, наричан бюджете
ОТЧИТАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ С КОНТРАГЕНТИТЕ – ДОСТАВЧИЦИ И КЛИЕНТИ / в реално предприятие/
Курсови работи, по Счетоводство, брой страници 31, качен на 15/03/2011 от admin бр коментари 0
Дипломната работа „Счетоводно отчитане на материалите’’ има за цел да обхване счетоводното отчитане и документиране на операциите свързани с тях, които възникват в предприятието и съставляват основна част от отчетността му. Счетоводната литература предоставя висока степен на теоретична осигуреност на темата, както и поводи за дискусия по нея, а практиката предоставя богат практически материал. Проектът е разработен по примери на счетоводно отчитане във ‘’Устрем’’ООД гр.Свищов Включено е счетоводното отчитане на разглежданите обекти и е съобразено с изискванията на Закона за счетоводството, п
Счетоводни програмни продукти и тяхното практическо приложение
Курсови работи, по Счетоводство, брой страници 39, качен на 08/12/2010 от klasut бр коментари 0
През последното десетилетие използването на информационните технологии в бизнеса нарастна бързо и те проникнаха във всички дейности на организациите. Много от фирмите, които навреме въвеждат компютърни информационни системи за управление на производствената, маркетинговата, счетоводната и складовата си дейност успяват да изпреварят значително своите конкуренти. Предимствата за фирмите, които използват компютърни информационни системи за автоматизиране на дейностите си, са значителни в сектори като подобряване на производителността на персонала и усъвършенстване на предлаганите услуги. Това е о
ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ
Курсови работи, по Счетоводство, брой страници 18, качен на 08/12/2010 от o4ko бр коментари 0
Финансовият резултат на предприятието е стойностен израз на получения икономически резултат от осъществяването на определена сделка или от дейността за определен отчетен период. Финансовият резултат бива два вида – положителен и отрицателен. Положителният финансов резултат се изразява чрез понятието печалба на предприятието, а отрицателният се нарича загуба. Печалбата на едно предприятие е част от собствения капитал, получена като положителна разлика между приходите и разходите или като остатък след отчисляването от получените приходи на извършените разходи за същия период. Загуба се получава
Организация на счетоводството в Меком АД
Курсови работи, по Счетоводство, брой страници 33, качен на 07/12/2010 от panayotos бр коментари 0
Предметът на дейност на фирма „Меком” АД е в същността си търговска дейност в страната и чужбина; комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност; търговско представителство и посредничество. Занимава се още с информационна дейност; инвестиционно - финансова, лизингова, и рекламна дейност. Също и с експлоатация на магазини; внос и износ; производство и посредничество. Дружеството „ Меком ТД ” АД - гр. София съществува от 1999г., от същата година се занимава и с месопреработка. През 2001г. „ Меком ТД ” АД се пререгистрира като „ Меком ” АД. Основната дейност, която развива през годинит
ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ
Теми, по Счетоводство, брой страници 14, качен на 07/12/2010 от mortal бр коментари 0
Според Международните и Националните счетоводни стандарти приходите представляват нарастване на икономическата изгода през отчетния период под формата на придобиване(въвеждане, подобрения) на актива или намаляване на пасиви, което води до нарастване на собствения капитал, отделно от дяловите вноски на капиталовложителите и преоценката, отразена в този капитал. На практика приходите се формират от продажба на продукция , стоки, услуги други продажби,както и от използването на ресурси на предприятието от трети лица(лихви, лицензионни възнаграждения, наеми, дивиденти и др.). В НСС 18 – При
Същност, характеристика и отчитане на финансовите средствав АД
Курсови работи, по Счетоводство, брой страници 16, качен на 06/12/2010 от mumba бр коментари 0
Финансови средства, като част от финансовите ресурси на предприятието, са краткосрочни финансови активи, защото могат по всяко време да се използват в неговата текуща дейност за инвестиции, за посрещане на разходи и покриване на задължения. Във вразкъ с бързата и лесна промяна на формата на въплъщение и функционалната им роля те могат да се определят като най-бързо ликвидните стопански ресурси. Класифицирането на финансови средства до голяма степен оказва влияние на организацията на тяхното текущо и периодично счетоводно отчитане. Съобразно признака степен на ликвидност, финансови средства (ак
Същност, характеристика и отчитане на Финансовите средства
Курсови работи, по Счетоводство, брой страници 11, качен на 05/12/2010 от sis_11 бр коментари 0
Финансовите средства са вид краткотрайни нематериални активи, които са част от финансовите ресурси на предприятието. II. Харектеристика: Отличават се с голямата си ликвидност и лесно се трансформират в друг вид счетоводни обекти. Към тях се причисляват: 1) паричните средства в левове или 2) валута; 3) кракосрочните инвестиции – собствени или чужди акции и облигации, а също така и 4) благородните метали и скъпоценни камъни. Самостоятелно значение имат предоставените краткосрочни заеми със срок на изискуемост до 12 месеца. Паричните средства се определят като краткотрайни активи в парични н
ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
Теми, по Счетоводство, брой страници 7, качен на 02/12/2010 от koce бр коментари 0
Дълготрайните материални активи имат веществена форма на проявление. Те са разнообразни по вид и по предназначение и в голяма степен формират материалната база на предприятието. Съгласно счетоводните стандарти ДМА са нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието и се очаква да бъдат използвани през повече от един отчетен период за осъществяване на дейността на предприятието,използват се за производствени, административни нужди или отдаване под наем. Те са инвестирани средства,целящи увеличение на капитала и разширяване дейността на предприятието. Ако разходът за придобиванСтр 1 2

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 826 )
Ученици ( 114 )

ВИД
Курсови работи ( 398 )
Лекции ( 84 )
Теми ( 80 )
Дипломни работи ( 65 )
Задачи ( 59 )
Готови дипломни работи ( 57 )
Презентации ( 24 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 24 )
Тестове ( 20 )
Казуси ( 18 )
Доклади ( 17 )
Теми за държавен изпит ( 13 )
Реферати ( 12 )
Пищови ( 11 )
Уроци ( 10 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 9 )
Есета ( 7 )
Коментар ( 6 )
Учебници ( 6 )
Документи ( 4 )
Изследвания ( 3 )
Бизнес план ( 3 )
Дисертация ( 2 )
Поръчай задача ( 2 )
Анализи ( 1 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 1 )
Проекти ( 1 )
Упражнения ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство ( 840 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Ученици, Счетоводство
Real Time Web

Analytics