ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (560)
Ученици (37)
Кандидат студенти (26)

ВИД
Теми (418)
Задачи (65)
Курсови работи (64)
Готови курсови / реферати / казуси (16)
Анализи (5)
Лекции (3)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (3)
Казуси (2)
Изследвания (2)
Уроци (1)
Пищови (1)
Тестове (1)
Поръчай задача (1)

КАТЕГОРИЯ
Статистика (174)
Икономика (53)
История (51)
Психология (51)
Счетоводство (46)
Мениджмънт / Управление (41)
Технически и инженерни специалности (28)
Маркетинг (19)
Финанси (18)
Публична администрация (14)
Туризъм (13)
Биология (9)
МИО (6)
Екология (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 10 Сортирай по:
Теми, Статистика
Раждаемост
Теми, по Статистика, брой страници 7, качен на 18/12/2010 от poetko бр коментари 0
Проблемът за раждаемостта заема сериозно място в днешното българско общество. През последните години се наблюдава спад на раждаемостта, което предопределя застаряващия характер на населението. В най-голяма степен този феномен се наблюдава в малките провинциални градове, които в най-голяма степен са загубили човешкия си потенциал. Това налага един по-детайлен анализ на раждаемостта в малките градове, като съответно се набележат закономерности и тендиции по този демографски показател. В българската научна литература няма консенсусно определение за понятието “раждаемост”. За настоящата работа
Участници във форма "самостоятелно обучение" през 2007г.
Теми, по Статистика, брой страници 14, качен на 18/12/2010 от mibs бр коментари 0
Самостоятелно обучение - обучение, извършващо се без участието на преподавател, извън рамките на формалната образователна система и на неформалното обучение (организираните курсове, семинари, лекции, конференции и др.) с цел повишаване уменията или знанията. Висше образование - Цел на висшето образование е подготовката на висококвалифицирани специалисти над средното образование и развитието на науката и културата. То се придобива във висши училища, получили акредитация и създадени при условия и по ред, определени от Закона за висшето образование. Средно образование – осъществява се в един
Мерките за разсейване
Теми, по Статистика, брой страници 7, качен на 18/12/2010 от oreola бр коментари 0
Мерките за разсейване се използват, за да се добие представа за различията между данните. Първата мерка от този тип е размерът. За негрупираните данни той е равен на разликата между максималната и минималната наблюдавана стойност в извадката. Размахът не представлява особен статестически интерес и се използва само за откриване на грешките или групи отклонения в данните.
Термини и дефиниции по статистика
Теми, по Статистика, брой страници 63, качен на 18/12/2010 от admin бр коментари 0
Сбор от термини
Теоретичния модел на Дж. Холанд (RIASEC)
Теми, по Статистика, брой страници 6, качен на 18/12/2010 от admin бр коментари 0
Теоретичния модел на Дж. Холанд (RIASEC) създаден в средата на ХХ век, все още е жив и много от съвремените изследвания се основат на него. Според неговата теория хората търсят такава среда, която ще им позволи да използват техните умения и способности, да изразят своите нагласи и ценности, да използват подходящи проблеми и роли. Повечето хора могат да бъдат категоризирани като едина, комбинация от два или три от шестте типа според Холанд: реалистиен, изследователски, артистичен, социален, предприемачки, традиционален, и според тях съществуват и шест среди: реалистична, изследователска, артист
Статистически зависимости
Теми, по Статистика, брой страници 8, качен на 18/12/2010 от u4itelka_22 бр коментари 0
Съществуват функционална и корелационна връзка. Взаимовръзките в природата са основно функционални, а в обществото - корелационни. Функционалната връзка е пълна и строго фиксирана. При нея на всяко значение на независимата променлива х съответства строго определено едно или няколко значения на зависимата променлива у. Вариацията на променливата у се определя непълно от вариацията на фактора х. Корелационната зависимост е всъщност степента на теснота на зависимост между явленията от обективната действителност. Корелационната връзка не е строго определена, каквато е функционалната. Вариацията н
Прояване на населението на България
Теми, по Статистика, брой страници 9, качен на 18/12/2010 от www бр коментари 0
Последното преброяване на населението на република България се проведе в периода между 1 и 14 март 2001 година. Във връзка с него на 18 ноември 1999 година, Министерският съвет, одобри на свое заседание проект на Закон за преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства през 2001 година. Потребността от данни за населението възниква още в древността. Тази потребност е продиктувана от политическите, стопанските и военни нужди на съществуващите тогава държави. Има сведения за преброяване в Египет, Вавилон, Китай и др. В съответствие с целите, преброяванията са обхващали само
Статистически методи
Теми, по Статистика, брой страници 26, качен на 18/12/2010 от admin бр коментари 0
Методът на множествената (многофакторната) регресия намира широко приложение при изследване на връзки и зависимости между различни явления и процеси от действителността. Чрез многофакторния регресионен модел може да се характеризира връзката между една резултативна (зависима) променлива и две или повече факторни (независими) променливи: Yi=F(x1i, x2i,…, xki, i), където Yi е зависимата променлива, х1, х2,..., хк са независимите (факторни) променливи, а i е остатъчен (случаен) компонент на модела. Всички обхванати в анализа променливи трябва да бъдат представени на силни скали за измерване, т.
Динамичен анализ
Теми, по Статистика, брой страници 12, качен на 18/12/2010 от mima_vt бр коментари 0
Ефективното функциониране на системата за управление зависи от усъвършенстването на контрола, проучването на закономерностите при изменение на явленията, връзките между факторите и резултатите. Обработената статистическа информация от последователни минали периоди дава възможност да се характеризират процесите, да се направи преценка за достигнатото равнище и да се регулира поведението на управлявания обект в съответствие с набелязаните цели. Статистическите методи за анализ включват не само изучаването на състоянието на явленията, но и изследване, тяхното развитие, измерване на скоростта на
Преброяване на населението - същност и цели
Теми, по Статистика, брой страници 15, качен на 18/12/2010 от statics бр коментари 0
Населението може да бъде изучавано от различни гледни точки и с това може да бъде обект на изследване в различни аспекти, в съответствие с едни или други отрасли на науката. Като най-общо понятие населението може да се дефинира като съвкупност от хора населяващи определена територия към определен момент (определена дата, период, година и т.н.). Няма население, което да не се намира в непрекъснат процес на движение, развитие, изменение, който да не се проявява в различни аспекти. Един от основните аспекти на това развитие е процесът на възпроизводство на населението – непрекъснато обновяване


Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни