ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (1194)
Ученици (50)
Кандидат студенти (26)

ВИД
Теми (418)
Курсови работи (380)
Лекции (84)
Дипломни работи (64)
Готови дипломни работи (58)
Задачи (52)
Готови курсови работи / реферати / казуси (29)
Казуси (23)
Тестове (17)
Доклади (16)
Теми за държавен изпит (12)
Реферати (11)
Пищови (11)
Презентации (9)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (9)
Учебници (6)
Коментар (6)
Уроци (5)
Документи (4)
Изследвания (3)
Бизнес план (2)
Дисертация (2)
Поръчай задача (2)
Есета (1)
Анализи (1)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (1)
Упражнения (1)

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство (855)
Икономика (53)
История (51)
Психология (51)
Мениджмънт / Управление (41)
Технически и инженерни специалности (28)
Маркетинг (19)
Финанси (18)
Публична администрация (14)
Туризъм (13)
Статистика (10)
Биология (9)
МИО (6)
Екология (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 46 Сортирай по:
Теми, Счетоводство
СЪЩНОСТ НА КАЛКУЛИРАНЕТО КАТО ПРОЦЕС НА УСТАНОВЯВАНЕ НА СЕБЕСТОЙНОСТТА НА ПРОДУКЦИЯТА И УСЛУГИТЕ.
Теми, по Счетоводство, брой страници 5, качен на 17/07/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Калкулационна сума е съвкупността от всички разходи, отчетени за калкулационния обект. Калкулационната единица служи за измерване на калкулационния обект. Мярката, в която се изразява един калкулационен обект се нарича калкулационна единица. Тя не характеризира икономическата същност на обекта, а служи за негов измерител и се определя от натурално-веществената му форма. Калкулационната единица изразява количеството еднородна продукция с определена потребителна стойност и качество. Между калкулационния обект и калкулационната единица съществува тясна взимна връзка. Общото между тях е, че се от
СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Теми, по Счетоводство, брой страници 56, качен на 18/04/2015 от fifo бр коментари 0
Отчитане на капиталите 1. Обща характеристика на капиталите 1.1 Същност – абстрактна величина1 която представлява паричен израз на вложените в дейността на предприятието активи. 1.2 Концепции за капитала: - финансова концепция – за капитал се приема размерът на вложените пари или покупателната стойност “чисти пари” или “собствен капитал” - материална концепция – капиталът е производствения капацитет на предприятието, основаващ се на произведената продукция за единица време 1.3 Разновидности на капитала:
Управленско счетоводство
Теми, по Счетоводство, брой страници 27, качен на 18/04/2015 от fifo бр коментари 0
Тема: 1 Управленското счетоводство като научна дисциплина и практико-приложна дейност В българския език наименованиeто управленско счетоводство се налага под влияние на английския бизнес език. Управленското счетоводство е сравнително ново направление в управленската теория и практика. Основни проблеми, с които се занимава управленското счетоводство: – изследване на класификацията и динамиката на разходите и приходите; –проследяване на зависимостта между обема на дейността, разходите, приходите, печалбата и на тази основа разкриване на възможности за оптимизиране на финансовите резултати
Анализ на ликвидността и рентабилността на “Декотекс” АД , гр. Сливен
Теми, по Счетоводство, брой страници 32, качен на 17/04/2015 от момо бр коментари 0
АНАЛИЗ НА ЛИКВИДНОСТТА И РЕНТАБИЛНОСТТА НА “ ДЕКОТЕКС “ АД Финансовият анализ е процес на избор, съпоставяне и оценяване на финансова информация. Правилният избор на базисната информация осигурява ефективността на последващите етапи. Чрез съпоставянето се осъществява достигане до основните и най-важните пропорции и съотношения. Оценката на пропорциите и съотношенията е основа за подбор и вземане на подходящи управленски решения за въздействие върху обектите, сделките и операциите. Ролята на анализа се изразява в следните основни направления: 1. Усъвършенствуване на управле
Въпроси
Теми, по Счетоводство, брой страници 46, качен на 17/04/2015 от момо бр коментари 0
Въпрос № 1 Нормативна база на счетоводството в България и тенденциите в нейното развитие 1. Законът за счетоводството регламентира: - предприятието, като място за приложение на финансовото счетоводство - общите признаци за текущото счетоводство - изискванията към финансовите отчети - правилата за издаване на счетоводни документи - общи правила за счетоводните документи - общи правила за основните компоненти на финансовите отчети - правила за изготвяне, представяне и публичност на финансовите отчети, включително и за съставителите им 2. Националните счетоводни стандарти – регламен
Краткотраини финансови активи
Теми, по Счетоводство, брой страници 10, качен на 02/09/2014 от teddy9419 бр коментари 0
Краткосрочните финансови активи (КФА) представляват активи държани за търгуване.Те се купуват и продават с цел извличане на печалба в следствие на курсови разлики.Групата за отчитане на подобен вид активи включва-облигации,държавни ценни книжа,акции и други. Сметки за отчитане на група 51: -при търгуване на подобен вид активи, приходът се осчетоводява чрез С/ка 723 Приходи от операции с финансови активи и инструменти -при търгуване на подобен вид активи , разходът се осчетоводява чрез С/ка 623 Разходи по операции с финансови активи и инст
Същност на лизинговите договори
Теми, по Счетоводство, брой страници 31, качен на 09/05/2014 от hektor11 бр коментари 0
Лизингът е вид финансова сделка, който улеснява ползването или придобиването на даден актив. Договорът за лизинг се регламентира в Глава двадесет и трета от Търговския закон /чл. 342-347/ и от съответстващите разпоредби на Законът за задълженията и договорите, засягащи договор за наем. Известно е, че според счетоводните стандарти лизинговият договор се дефинира като „споразумение, по силата на което лизингодателят предава на лизингополучателя правото да използва актив срещу еднократно или серия от плащания за договорен срок” . Договорът се сключва между две страни – лизингодател и лизингополуч
Отчитане на приходите в предприятието.
Теми, по Счетоводство, брой страници 10, качен на 15/02/2014 от teddy9419 бр коментари 0
Приходите се определят като нарастване на стойността на икономическата изгода през отчетния период и като възникнало вземане или получаването на пари. Според НСС №18 е регламентирано признаването на приходи от продажби на продукция и стоки, от извършването на услуги, от използването от други лица на активи на предприятието, които носят лихви, лицензионни възнаграждения, дивиденти. Приходите на фирмата се образуват от паричните постъпления, които тя получава от продажбите на произведената готова продукция или услуги . Те представляват поток от парични средства, постъпващи във фирмата за опред
ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ В ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА
Теми, по Счетоводство, брой страници 13, качен на 27/03/2013 от plami1313 бр коментари 0
Приходите представляват паричните постъпления на застрахователя от осъществяваната застрахователна дейност. “Брутният входящ поток от стопански ползи в резултат на обичайната дейност се разглежда като “приход” в случай, че тези постъпления водят до увеличения в собствения капитал...” Особеното при застраховането е, че моментът на признаването на икономическите ползи не е при сключването на застрахователния договор, а при получаването на паричния поток от него. Това дава отражение върху счетоводното отчитане на приходите. Размерът на приходите зависи от обема на основната застрахова
Теми по финансово-счетоводен анализ.
Теми, по Счетоводство, брой страници 30, качен на 23/08/2012 от bogiv49 бр коментари 0
Финансовото състояние (ФС) е комплексно понятие, което се характеризира чрез система от показатели, описващи способността на предприятието да функционира и се развива в изменящата се вътрешна и външна среда. В синтезиран вид то показва реалните и потенциалните финансови възможности на това предприятие. ФС не се oпределя с един показател. Въпросът за същността на ФС е сравнително пълно изяснен в Общите положения на МСС. Може да се направи заключение, че това е възможността на дадено предприятие да генерира навреме и с определена сигурност пари и парични еквиваленти, които да използва за урежд
Отчитане на амортизацията и ремонта на ДМА.
Теми, по Счетоводство, брой страници 8, качен на 24/05/2011 от wo_ki99 бр коментари 0
Амортизация на ДМА- моралното и физическо изхабяване на ДМА в процеса на използването им в стопанската дейност на предприятието. Моралното изхабяване се определя от постиженията на научно-техническият прогрес,а също така и от търсенето и предлагането на пазара. Физическото изхабяване зависи от условията на работа,от техническите качества на актива,от начина на поддържане и ремонт и др. Амортизацията е разходът признат за отчетния период,получен в резултат на разсрочване на амортизируема стойност на даден актив през предполагаемия срок на годност. Съгласно НСС4 амортизация на ДМА,които
Допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
Теми, по Счетоводство, брой страници 11, качен на 07/05/2011 от liliya бр коментари 0
Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване в България нормативно се урежда със Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и дял трети на част втора на Кодекса за социално осигуряване и е въведено от 01.01.2000 година. То дава възможност за получаване на допълнителна пенсия от български граждани и законно живеещите в България чужди граждани, като "поощрява целевата спестовност и стимулира социалните инициативи на работодателите".Стр 1 2 3 4 ... 4
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2022, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни