ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (505)
Ученици (37)
Кандидат студенти (26)

ВИД
Теми (418)
Курсови работи (55)
Дипломни работи (19)
Реферати (13)
Готови курсови / реферати / казуси (7)
Казуси (4)
Теми за държавен изпит (2)
Готови дипломни работи (2)
Доклади (1)
Есета (1)
Пищови (1)
Задачи (1)
Бизнес план (1)
Готови реферати (1)
Поръчай изготвяне на реферат (1)

КАТЕГОРИЯ
Публична администрация (123)
Икономика (53)
История (51)
Психология (51)
Счетоводство (46)
Мениджмънт / Управление (41)
Технически и инженерни специалности (28)
Маркетинг (19)
Финанси (18)
Туризъм (13)
Статистика (10)
Биология (9)
МИО (6)
Екология (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 14 Сортирай по:
Теми, Публична администрация
19 Теми по Евроатлантическо сътрудничество.
Теми, по Публична администрация, брой страници 75, качен на 27/07/2013 от ycMuxHaTa бр коментари 0
Категорията сътрудничество означава ангажиране на две или повече страни с колективни действия от общ интерес . Може да има сътрудничество между хора , ЮЛ, но в случая става дума за сътрудничество между държави. Още при най-ранните дъжавни образувания има документирани сътрудничества на две страни стрещу общ враг .Тенденцията при сътрудничеството е следната – през древноста се отнася до двустранно сътрудничество. През античноста V-век пр.н.е – V в. Сл. Н.е. – регионално сътрудничество –сътрудничество на три-четири държави в един географски регион- Гърция. През средновековието след християнизаци
Трансграничното сътрудничество в Европа и проекти в България
Теми, по Публична администрация, брой страници 10, качен на 19/12/2010 от admin бр коментари 0
Първоначално трансграничното сътрудничество като практика се развива на Скандинавския полуостров и по бреговете на Рейн. През м. Март 1980 г. в Мадрид е приета Европейска рамкова конвенция за трансгранично сътрудничество , която България ратифицира през 1999 г. Към тази Конвенция досега са се присъединили 33 държави, вкл. Съседните Румъния и Турция. През 1981 г. е приета Харта на европейските гранични и трансгранични райони, с която се прокламира преодоляване на наслоени от миналото негативи между съседни държави, освобождаване от застоя в икономиката, преодоляване на териториалните ди
Понятието “добро управление в ЕС” и връзката на доброто управление с новите информационни технологии
Теми, по Публична администрация, брой страници 4, качен на 19/12/2010 от gramofona бр коментари 0
През годините Европейският съюз е разработил сложна законодателна система, която продължава да стимулира икономическото развитие, опазването на околната среда и подобряването на социалните стандарти преди всичко чрез доизграждане на вътрешния пазар. С всяко ново постижение става ясно, че начинът, по който регулираме, оказва значително въздействие върху ефективното осъществяване на поставените цели. В контекста на обновената Лисабонска стратегия, поставяща акцент върху растежа и заетостта, Комисията лансира всеобхватна стратегия за „по-добро регулиране“, за да гарантира, че нормативната уредб
МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ
Теми, по Публична администрация, брой страници 16, качен на 19/12/2010 от mona бр коментари 0
Местните власти и в частност общините са първоизточникът на демократичния начин на живот в обществото. В античните общества, както и в наши дни общината е основното структурно звено в управлението на държавата, при което най – ясно е изразена връзката между хората и територията, която те населяват, трудят се и задоволяват своите общи и лични интереси. Дори още в античните и феодалните монархии са съществували традиции за предоставяне на автономия на общините при управлението на непосредствено свързани с живота на техните членове въпроси, а също и във връзка с изпълнението на възложени от държ
СТАТУС НА СЪДИЯ, ПРОКУРОР, СЛЕДОВАТЕЛ
Теми, по Публична администрация, брой страници 13, качен на 19/12/2010 от tinkata бр коментари 0
Сатутът на съдиите, прокурорите и следователите е определен в Глава IX от Закона за съдебната власт1. Съдиите, прокурорите и следователите се назначават, повишават, понижават, преместват и освобождават от длъжност с решение на Висшия съдебен съвет, а назначените на длъжностите във военните съдилища се приемат на кадрова военна служба и им се присвоява офицерско звание. Длъжностите, определени в тази система са: - председател на отделение във Върховния касационен съд /ВКС/, Върховния административен съд /ВАС/; завеждащ отдел в Вър-ховната касационна прокуратура /ВКП/ и Върховната а
Стратегии, принципи и инструменти на политиката за околната среда
Теми, по Публична администрация, брой страници 15, качен на 19/12/2010 от dan4e_43 бр коментари 0
Когато пазарът “отказва”, тъй като поради определени условия механизмите му не действат, държавата трябва да се намеси и да потърси подходящи политически средства. По-лесно е обаче да се каже, отколкото да се направи. Защото първо трябва да се изясни, до какво трябва да доведат съответните политически действия и доколко са подходящи за това тези действия. Общо и при почти всички участващи групи, за поставянето на цел за актуална политика за опазване на околната среда, примерът за подражание на трайно развитие (“Sustainable Development”) претърпява днес широко одобрение, но но представите за
Столична община район „Изгрев”
Теми, по Публична администрация, брой страници 7, качен на 19/12/2010 от jk бр коментари 0
Сега за първи път ще се запозная с администрацията в нашата страна и ще разбера дали е бърза, тромава, дали е ефективна, кои неща трябва да се променят и защо. Дано да си отговоря на тези въпроси. Аз посетих Столична община район „Изгрев”. Територията на района е 483 ха, като 206 ха от тях са зелени площи. В него попадат три квартала: жк. „Изгрев”, жк. „Изток”, жк „Дианабад”. Населението на района е около 33000 души. Начело на районната администрация е районния кмет, които от тази година се избира чрез избори. В управлението на районната администрация са и заместник-кметовете и секретар
Активи на местната власт и действия по повод разпореждане с тях
Теми, по Публична администрация, брой страници 16, качен на 19/12/2010 от oki87 бр коментари 0
Законът за общинската собственост и ППЗОС от 1996 година отговориха на изискването на Конституцията да бъде уреден със закон общинската собственост. Същевременно този закон даде възможност да се разграничат двата вида общински вещи – публична и частна собственост.  Публична общинска собственост Нормативен акт, който определя тази собственост е ЗОС. Съгласно чл. 3 ал.2 в публичната общинска собственост са включени две групи вещи: 1.Вещите, предназначени за осъществяване функциите на органите на местното самоуправление и местната администрация. Общината е местна власт. Поради това, сградите
Администриране, планиране и прогнозиране
Теми, по Публична администрация, брой страници 17, качен на 19/12/2010 от anastasi бр коментари 0
Много често се поставя знак за равенство между администриране и планиране. Прогнозиране е дори това,което гадателите са изричали в исторически план, но не е планиране. Прогнозата е вариантно изразена картина на бъдещето. Тя очертава най-общите тенденции на бъдещото развитие. Тя не се ангажира с точност във времето. Прогнозата има препоръчителен, но не директивен характер. Това означава, че тя може да бъде разработена, но може и да не се разработи. Значението на прогнозирането за планирането е, че дава възможност на плана да стъпи върху по-широка информативна база. Планът се разработва в един в
Права и задължения на държавния служител
Теми, по Публична администрация, брой страници 7, качен на 19/12/2010 от admin бр коментари 0
Основният закон, уреждащ структурата на администрацията, основните принципи на организация на нейната дейност, длъжностите в нея и основните изисквания за заемането им е Законът за администрацията. В този така съществен по своята същност нормативен акт ясно и точно можем да открием общите приложения ,отнасящи се до структурата и действието на Публичната администрация.В това число се вклучват правомощията и задълженията на органите на изпълнителната власт,структурата и прганизацията на дейността на тяхната администрация,както и администрацията на другите органи на държавната власт. В чл.2
Община Ямбол
Теми, по Публична администрация, брой страници 11, качен на 19/12/2010 от job4o бр коментари 0
Град Ямбол е град-община и административен център на Ямболска област. Намира се в югоизточната част от територията на Република България в Тунджанско-Странджанската низина. Разположен е върху 91 кв.км. площ на двата бряга на река Тунджа /античната Тонзос/, четвъртата по големина река в България. Средната надморска височина на града е от 100 до 200м. Община Ямбол е уникална като структура – изградена е като град община и граничи от всички страни с населените места на Община Тунджа. Градът е център на община, с особен статут на територията, която се покрива от тази на землището му. Други насе
Законово основание за функционирането и структурирането на Регионалните управления на горите
Теми, по Публична администрация, брой страници 8, качен на 19/12/2010 от ivan_stan бр коментари 0
Регионалното управление на горите гр.Варна е специализирано териториялно звено към Национално управление по горите и осъществява управлението на държавния горски фонд и контрол върху горите и земите от горския фонд, държавните лесничейства и държавните дивечовъдни станции на териториата на Варненска и Добричка области. През 1880г. е назначен първия лесничей на Варненска губерния и това е началото на изграждането на държавна горска администрация в региона. Общата горска площ е 183 000 хектара- 4,7 % от горския фонд на страната. Лесистоста е 19,8 %. На територията на Регионалното управление наСтр 1 2 ... 2
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни