ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (1126)
Ученици (37)
Кандидат студенти (26)

ВИД
Теми (418)
Курсови работи (356)
Готови курсови / реферати / казуси (181)
Казуси (66)
Дипломни работи (18)
Реферати (17)
Готови дипломни работи (17)
Есета (14)
Лекции (14)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (10)
Задачи (9)
Бизнес план (8)
Презентации (8)
Анализи (6)
Доклади (2)
Поръчай казус (2)
Теми за държавен изпит (1)
Книги (1)
Проекти (1)
Пищови (1)
Тестове (1)
Конспекти (1)
Учебници (1)

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление (776)
Икономика (53)
История (51)
Психология (51)
Счетоводство (46)
Технически и инженерни специалности (28)
Маркетинг (19)
Финанси (18)
Публична администрация (14)
Туризъм (13)
Статистика (10)
Биология (9)
МИО (6)
Екология (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 41 Сортирай по:
Теми, Мениджмънт / Управление
Задание за текущ контрол по социални иновации и бизнес
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 3, качен на 18/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Процесите и технологиите, които съставляват изкуството и науката на иновациите, са прогресирали в три отделни фази. В ерата "преди компютрите", новаторите са били нещо като ловци на идеи. Но в ерата на изобретяването на компютрите всичко се е променили, по същия начин, по който ръчните инструменти са променили пещерните хора. Сега изграждаме мозъчни инструменти, а не ръчни инструменти. Както Стив Джобс ги нарича "велосипеди за ума". Първата вълна на иновациите е дошла с изобретяването на инструменти за ранна иновация - улавяне на идеи. Втората вълна на еволюцията е започнала с внедряването
Тема по организация и технология на управлението.
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 2, качен на 01/02/2017 от admin бр коментари 0
a) Създаване на финансова „зона на комфорт” Могат да се предложат три стъпки за успешно създаване на зона на комфорт за персонала в кол-центъра: 1) необходимо е да се идентифицират основните данни, на чиято база следва да се постигнат бизнес целите. Преди да се започне каквато и да е HR дейност, трябва да се идентифицират бизнес предизвикателствата пред организацията. Може да се потърсят данни за хората с най-голям потенциал да отговорят на предизвикателствата и е необходимо да се отговори на въпроса как те могат по най-добър начин да извлекат данни от своите системи. 2) Споделяне на H
Същност на екипа
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 12, качен на 03/08/2015 от бакалова бр коментари 0
I. Същност на екипа 1. Що е екип? В литературата са известни много на брой дефиниции на понятието “ екип “. Що е екип? Можем да кажем , че не всяка група е екип. Екипът се отличава от видовете групи по определени характеристики. Различните автори наблягат на различен набор от такива характеристики. Безспорно най – често срещаните характеристики на екипите са общата цел и общата отговорност. Към тях се прибавят и характеристиките на зрялата група като: сплотеност, роли и норми. Членовете на екипа са обединени от обща цел, подчиняват се на възприети от тях норми на поведение, имат ст
ПРОЕКТИРАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 23, качен на 03/08/2015 от admin бр коментари 0
Въведение В нашето динамично време, управлението на една организация представлява сложна и отговорна работа, независимо от това дали тази организация е държавна или частна, малка, средна или голяма, дали е стопанска или нестопанска. Динамичната и нестабилна бизнес среда поставя пред ръководителя на съвременните организации редица предизвикателства, което налага необходимостта от повишаване на тяхната гъвкавост. Следствие от тази нестабилност са сложните проблеми, свързани с условията на производство и реализация, които често водят до неадекватни управленски решения. Създаването и запазванет
Същност на управлението
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 29/09/2012 от galia_andonova бр коментари 0
За понятието „управление” се дават различни определения. Някои приемат, че управлението е процес при който неорганизираната тълпа се превръща в ефективна, целенасочена. Други виждат управлението като дейност, свързана с планирането, организацията и мотивацията, необхидими за формиране и постигане на целите на организацията. Според трети управлението е човешка дейност, насочена към интегрирането на професионално подготвени специалисти за постигане на определени цели чрез разработка на методи и подходи. Хоризонталното управление предполага установяване на определени контакти и взаимоотношения м
Основни етапи в равитието на управлението на човешките ресурси.
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 18/08/2012 от blue_immortal бр коментари 0
Историята на създаването и развитието на организираното управление на човешките ресурси има повече от вековна история. То отразява промените в преобладаващите нагласи и вярвания в обществото към ролята и мястото на наемния труд в него. Няма съмнение, че създаването на движението и теорията на човешките отношения е пряко свързано с нарастването значението на наемния труд и нарастване значението на отношението „наемен труд – собственик” за увеличаване производителността на труда в организациите. Специалистите определят следните етапи в неговото развитие1: 1.1.1. Основни етапи в развитието на чо
Евристични методи в управлението.
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 21, качен на 09/06/2012 от 910405 бр коментари 0
Околната среда, която създава условията за функциониране на всчики бизнес организации, непрекъснато се променя. Съвременното управление изисква ръководителите на организациите да акцентират върху идеите и иновациите. Ефективното управление на една организация предпоставя компетентност, умения, желание и творческо мислене. Творчеството става една от задължителните основни характеристики на ефективното управление. Творчеството е създаване на нещо, което не е съществувало досега, например мисъл, процес или продукт. Вие бихте проявили творчество, ако: изобретите нещо, което преди това не е съ
Поведението на ръководителя.
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 16, качен на 05/09/2011 от hristo бр коментари 0
Организация, постигаща успех, се различава от противоположните по това, че тя има по-динамично и ефективно ръководство. Синоними на думите ръководство и ръководител са думите лидерство и лидер. Въпросите за лидерството предизвикват интереса на хората от много време. Систематичното, целенасочено и широко изучаване на лидерството започва по време на Ф. Тейлър. Бяха проведени много изследвания и все пак няма пълно съгласие по въпроса, какво е лидерството и как то трябва да се изучава Определяне на понятието “лидерство” остава неопределено в българската лиштература. Вероятна причина за неопреде
Организационното поведение.
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 24, качен на 16/06/2011 от admin бр коментари 0
Индивидуалното трудово поведение е в основата на организационното поведение. Поведението е организирана, по определен начин, система от действия или поведенчески актове, която осъществява връзката на индивида с организацията. Индивидуалното трудово поведение се проявява винаги:  конкретно – личностно (трудът на отделния индивид);  конкретно – ситуативно (трудът при конкретни условия);  личностно – детерминирано (силно се влияе от някои типични за проявяващото го лице черти и особености);  личностно – мотивирано (зависи от мотивите на индивида). Трудовото поведение на човек се опре
Формулиране на съдържанието и обхвата на фирмената култура.
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 23, качен на 16/06/2011 от admin бр коментари 0
Фирмената култура най-общо може да се дефинира като съвкупността от ценности, споделяни от сътрудниците, развити в процеса на функциониране на фирмата при справянето с външни и вътрешни проблемни ситуации, лежащи в основата на фирмените практики, системи и процедури и предавани на новите членове на фирмата чрез писани правила и символни образци. Вследствие на това определение следва да се отбележи, че: В основата на фирмената култура стои ценностната система на организацията. Тя включва изграденото във фирмата отношение към клиента, качеството, работата, ефективността, взаимообвързаността
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ НА КРАВЕФЕРМА
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 13, качен на 11/03/2011 от admin бр коментари 0
Проектът има за цел да разработи и реализира технология за отглеждане на 150 крави, специализирани за производство на мляко, съобразно ветеринарните и екологични изисквания към животновъдните обекти, качество и безопасност на храните, противопожарна безопасност, безопасност на труда и хуманно отношение към животните. По проекта се предвижда изграждането на сгради за осигуряване специфичните нужди на отделните технологични групи, силажни ями, пътища и спомагателни съоръжения / изгребни ями и др. /. Наличната сграда е подходяща за преустройство и разполагане на доилна зала с чакалня и помощно
Корпорация Дженеръл Електрик и управленската стратегия на Джак Уелч.
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 27/02/2011 от boss бр коментари 0
Дженерал Електрик е една от големите компании в Съединените американски щати. Там постъпва на работа ,след завършване на образованието си , млада и енергична личност – Джак Уелч. Джак Уелч е човекът, който е млад и без ограничения човек в мисленето. По време, когато фирмата – „Дженерал Електрик” е в упадък той поема нейното ръководство и прави резки промени и то в организационен план във фирмата, с които се опитва да й помогне да се издигне на „крака”. Като се има предвид обаче твърде ниската цена на акциите й, по онова време “Дженерал Електрик” е особено уязвима към операции за враждебнСтр 1 2 3 4 ... 4
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни