Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 40 Сортирай по:
Тема по организация и технология на управлението.
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 2, качен на 01/02/2017 от admin бр коментари 0
a) Създаване на финансова „зона на комфорт” Могат да се предложат три стъпки за успешно създаване на зона на комфорт за персонала в кол-центъра: 1) необходимо е да се идентифицират основните данни, на чиято база следва да се постигнат бизнес целите. Преди да се започне каквато и да е HR дейност, трябва да се идентифицират бизнес предизвикателствата пред организацията. Може да се потърсят данни за хората с най-голям потенциал да отговорят на предизвикателствата и е необходимо да се отговори на въпроса как те могат по най-добър начин да извлекат данни от своите системи. 2) Споделяне на H
Същност на екипа
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 12, качен на 03/08/2015 от бакалова бр коментари 0
I. Същност на екипа 1. Що е екип? В литературата са известни много на брой дефиниции на понятието “ екип “. Що е екип? Можем да кажем , че не всяка група е екип. Екипът се отличава от видовете групи по определени характеристики. Различните автори наблягат на различен набор от такива характеристики. Безспорно най – често срещаните характеристики на екипите са общата цел и общата отговорност. Към тях се прибавят и характеристиките на зрялата група като: сплотеност, роли и норми. Членовете на екипа са обединени от обща цел, подчиняват се на възприети от тях норми на поведение, имат ст
ПРОЕКТИРАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 23, качен на 03/08/2015 от admin бр коментари 0
Въведение В нашето динамично време, управлението на една организация представлява сложна и отговорна работа, независимо от това дали тази организация е държавна или частна, малка, средна или голяма, дали е стопанска или нестопанска. Динамичната и нестабилна бизнес среда поставя пред ръководителя на съвременните организации редица предизвикателства, което налага необходимостта от повишаване на тяхната гъвкавост. Следствие от тази нестабилност са сложните проблеми, свързани с условията на производство и реализация, които често водят до неадекватни управленски решения. Създаването и запазванет
Същност на управлението
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 29/09/2012 от galia_andonova бр коментари 0
За понятието „управление” се дават различни определения. Някои приемат, че управлението е процес при който неорганизираната тълпа се превръща в ефективна, целенасочена. Други виждат управлението като дейност, свързана с планирането, организацията и мотивацията, необхидими за формиране и постигане на целите на организацията. Според трети управлението е човешка дейност, насочена към интегрирането на професионално подготвени специалисти за постигане на определени цели чрез разработка на методи и подходи. Хоризонталното управление предполага установяване на определени контакти и взаимоотношения м
Основни етапи в равитието на управлението на човешките ресурси.
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 18/08/2012 от blue_immortal бр коментари 0
Историята на създаването и развитието на организираното управление на човешките ресурси има повече от вековна история. То отразява промените в преобладаващите нагласи и вярвания в обществото към ролята и мястото на наемния труд в него. Няма съмнение, че създаването на движението и теорията на човешките отношения е пряко свързано с нарастването значението на наемния труд и нарастване значението на отношението „наемен труд – собственик” за увеличаване производителността на труда в организациите. Специалистите определят следните етапи в неговото развитие1: 1.1.1. Основни етапи в развитието на чо
Евристични методи в управлението.
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 21, качен на 09/06/2012 от 910405 бр коментари 0
Околната среда, която създава условията за функциониране на всчики бизнес организации, непрекъснато се променя. Съвременното управление изисква ръководителите на организациите да акцентират върху идеите и иновациите. Ефективното управление на една организация предпоставя компетентност, умения, желание и творческо мислене. Творчеството става една от задължителните основни характеристики на ефективното управление. Творчеството е създаване на нещо, което не е съществувало досега, например мисъл, процес или продукт. Вие бихте проявили творчество, ако: изобретите нещо, което преди това не е съ
Поведението на ръководителя.
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 16, качен на 05/09/2011 от hristo бр коментари 0
Организация, постигаща успех, се различава от противоположните по това, че тя има по-динамично и ефективно ръководство. Синоними на думите ръководство и ръководител са думите лидерство и лидер. Въпросите за лидерството предизвикват интереса на хората от много време. Систематичното, целенасочено и широко изучаване на лидерството започва по време на Ф. Тейлър. Бяха проведени много изследвания и все пак няма пълно съгласие по въпроса, какво е лидерството и как то трябва да се изучава Определяне на понятието “лидерство” остава неопределено в българската лиштература. Вероятна причина за неопреде
Организационното поведение.
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 24, качен на 16/06/2011 от admin бр коментари 0
Индивидуалното трудово поведение е в основата на организационното поведение. Поведението е организирана, по определен начин, система от действия или поведенчески актове, която осъществява връзката на индивида с организацията. Индивидуалното трудово поведение се проявява винаги:  конкретно – личностно (трудът на отделния индивид);  конкретно – ситуативно (трудът при конкретни условия);  личностно – детерминирано (силно се влияе от някои типични за проявяващото го лице черти и особености);  личностно – мотивирано (зависи от мотивите на индивида). Трудовото поведение на човек се опре
Формулиране на съдържанието и обхвата на фирмената култура.
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 23, качен на 16/06/2011 от admin бр коментари 0
Фирмената култура най-общо може да се дефинира като съвкупността от ценности, споделяни от сътрудниците, развити в процеса на функциониране на фирмата при справянето с външни и вътрешни проблемни ситуации, лежащи в основата на фирмените практики, системи и процедури и предавани на новите членове на фирмата чрез писани правила и символни образци. Вследствие на това определение следва да се отбележи, че: В основата на фирмената култура стои ценностната система на организацията. Тя включва изграденото във фирмата отношение към клиента, качеството, работата, ефективността, взаимообвързаността
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ НА КРАВЕФЕРМА
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 13, качен на 11/03/2011 от admin бр коментари 0
Проектът има за цел да разработи и реализира технология за отглеждане на 150 крави, специализирани за производство на мляко, съобразно ветеринарните и екологични изисквания към животновъдните обекти, качество и безопасност на храните, противопожарна безопасност, безопасност на труда и хуманно отношение към животните. По проекта се предвижда изграждането на сгради за осигуряване специфичните нужди на отделните технологични групи, силажни ями, пътища и спомагателни съоръжения / изгребни ями и др. /. Наличната сграда е подходяща за преустройство и разполагане на доилна зала с чакалня и помощно
Корпорация Дженеръл Електрик и управленската стратегия на Джак Уелч.
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 27/02/2011 от boss бр коментари 0
Дженерал Електрик е една от големите компании в Съединените американски щати. Там постъпва на работа ,след завършване на образованието си , млада и енергична личност – Джак Уелч. Джак Уелч е човекът, който е млад и без ограничения човек в мисленето. По време, когато фирмата – „Дженерал Електрик” е в упадък той поема нейното ръководство и прави резки промени и то в организационен план във фирмата, с които се опитва да й помогне да се издигне на „крака”. Като се има предвид обаче твърде ниската цена на акциите й, по онова време “Дженерал Електрик” е особено уязвима към операции за враждебн
Балансираната система от показатели - цели и показатели, организирани в четири направления: „Финансово”, „Отношения с клиентите", „Вътрешни бизнес процеси", „Познания и развитие".
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 23/02/2011 от admin бр коментари 0
Много компании използ¬ват девизи, за да информират служителите си за своите фунда¬ментални стойности и идеи. Девизите указват основните идеи и посочват целевите пазари и ключови продукти на компанията. Например: Да се превърнем в най-успешната компания в сферата на авиационния бизнес. Да бъдем най-добрата широкопрофилна финансова инсти¬туция в избраните от нас пазари. Всеки един подобен девиз трябва да носи в себе си заряд. Той трябва да придава сила и мотивация на организацията. Но де¬визите и лозунгите не са достатъчни. Както споделя Питър Сендж: „Много лидери имат свои собствени вижданияСтр 1 2 3 4

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 1063 )
Ученици ( 37 )
Кандидат студенти ( 26 )

ВИД
Теми ( 414 )
Курсови работи ( 341 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 149 )
Казуси ( 60 )
Дипломни работи ( 18 )
Готови дипломни работи ( 14 )
Есета ( 14 )
Лекции ( 14 )
Реферати ( 13 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 10 )
Задачи ( 9 )
Бизнес план ( 8 )
Презентации ( 7 )
Анализи ( 6 )
Доклади ( 2 )
Поръчай казус ( 2 )
Теми за държавен изпит ( 1 )
Книги ( 1 )
Проекти ( 1 )
Пищови ( 1 )
Тестове ( 1 )
Конспекти ( 1 )
Учебници ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Икономика ( 53 )
Психология ( 51 )
История ( 51 )
Счетоводство ( 46 )
Технически и инженерни специалности ( 28 )
Маркетинг ( 19 )
Финанси ( 18 )
Публична администрация ( 14 )
Туризъм ( 13 )
Статистика ( 10 )
Биология ( 9 )
МИО ( 6 )
Екология ( 6 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Теми, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics