Cookie consent management tool
ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (443)
Ученици (41)
Кандидат студенти (26)

ВИД
Теми (419)
Курсови работи (26)
Готови курсови / реферати / казуси (6)
Реферати (5)
Готови дипломни работи (5)
Презентации (3)
Дипломни работи (1)
Доклади (1)
Казуси (1)
Теми за държавен изпит (1)
Поръчай казус (1)

КАТЕГОРИЯ
История (101)
Икономика (53)
Психология (51)
Счетоводство (46)
Мениджмънт / Управление (41)
Технически и инженерни специалности (28)
Финанси (19)
Маркетинг (19)
Публична администрация (14)
Туризъм (13)
Статистика (10)
Биология (9)
МИО (6)
Екология (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 51 Сортирай по:
Теми, История
Тема 7: РЕЛИГИОЗНИ ДВИЖЕНИЯ И ЕРЕСИ В СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ.
Теми, по История, брой страници 10, качен на 09/08/2013 от tetradka.bg бр коментари 0
Една от основните и съществени характеристики на Европейското Средновековие било господството на християнската религия и монопола на църковната институция в духовния живот и културното развитие на обществата. Църковно-религиозните догми определяли обществения морал и общественото поведение, както и възгледите за света и неговата същност. Отклонението от тези догми и от официално приетите правила на църковен живот било характеризирани като ерес ( от гръцката дума "ересис", която означава "откъсване", отклоняване"). Ересите били различни по характер и насоченост: Раннохристиянските ереси били уч
Тема 5: ЗАЛЕЗ НА РАННОСРЕДНОВЕКОВНОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО (927 - 1018)
Теми, по История, брой страници 10, качен на 09/08/2013 от тетрадка.бг бр коментари 0
Още от времето на възникването на българската държава отношенията й с Византия заемали основно място в нейната външна политика. Това се обяснява освен с географската близост още и с обстоятелството, че Византия по принцип не се примирявала с възникването на новата държава в непосредствена близост до столицата й Константинопол. Основните усилия на българските владетели в периода VII-X в. са били насочени към устояване на независимостта срещу византийските опити за възстановяване на имперската власт в териториите по долен Дунав. От началото на IX в. в българо-византийският двубой се появили нови
Тема 6А (продължение на Тема 6): ВЪЗХОД И ПОЛИТИЧЕСКО МОГЪЩЕСТВО НА БЪЛГАРИЯ ПРИ ЦАР ИВАН АСЕН II.
Теми, по История, брой страници 6, качен на 09/08/2013 от тетрадка.бг бр коментари 0
Уводът се състои от заключението на темата "Възстановяване и укрепване на българската държава (1185-1207 г.)". Прибавя се следния пасаж: Сключената с Римската църква уния останала само акт с политическо значение, който донесъл на Второто българско царство международно признание. При царуването на най-яркия представител на династията Асеневци, цар Иван Асен II (1218-1241 г.), България достигнала втория и последен връх в историческото си развитие през Средновековието. Талантливото и умело водене на държавните дела издигнало нейния международен престиж на първостепенна европейска сила, осигурило
Тема 1: СЪЗДАВАНЕ И НАЧАЛНО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА /кандидат-студентска тема за Софийски университет/
Теми, по История, брой страници 18, качен на 13/06/2013 от тетрадка.бг бр коментари 0
УВОД Възникването на Дунавска България представлява част от големите промени, настъпили в Европа с Великото преселение на народите (IV-VII в.). Разрушаването на Римската империя и разпадането на робовладелските отношения отбелязват края на Античността и начало на възникване на Средновековната европейска цивилизация. През този период цели региони от Стария континент променят етническия си облик. В повечето европейски области се формират временни или по-устойчиви политически общности, някои от които прерастват в държави. Една от най-ранните такива държави е българската. Тя се образува в една от
Тема 9 : ПРАВОСЛАВНАТА ЦЪРКВА И БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА ПРЕЗ 15-17в. /кандидат-студентска тема за Софийски университет/.
Теми, по История, брой страници 10, качен на 13/06/2013 от тетрадка.бг бр коментари 0
Падането на българските земи под османска власт в края на 14 в. представлявало повратен момент в историята на българите. По какъвто и начин да се оценява османското владичество едно е безспорно: българите попадат под властта на една империя, чиято държавна система, религия и култура били изградени на съвършено други основи и се позовавали предимно на азиатско-ислямската традиция. В този смисъл те нямали нищо общо със съществуващите в българските земи форми на културен и религиозен живот. Официалната османска култура поради различията в религията и традициите не можела да проникне в съзнанието
Тема 8 : АНТИОСМАНСКА СЪПРОТИВА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ПРЕЗ 15-17 в. /кандидат-студентска тема за Софийски университет/
Теми, по История, брой страници 11, качен на 13/06/2013 от тетрадка.бг бр коментари 0
През втората половина на 14 в. средновековната българска държава, която дълго време имала съществена роля в международните отношения в Европейския Югоизток, изживяла дълбока политическа и социална криза. Тази криза била част от общото състояние на европейския свят, който излизал от Средновековието и навлизал в епохата на Ренесанса и Новото време. За България и останалите държави от балканския регион тези закономерни трусове в развитието, свързани с прехода към нова епоха, съвпаднали по време с османска експанзия, която започнала в средата на 14 в. и набирала все по-голяма скорост в следващи
Тема 6: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА (1185-1207 г.) /кандидат-студентска тема за Софийски университет/
Теми, по История, брой страници 11, качен на 13/06/2013 от тетрадка.бг бр коментари 0
В началото на ХI в. процесите, развиващи се в българското общество и държава от една страна и във Византийската империя - от друга, довели до загубване на българския държавен суверенитет за близо два века. Наложеното византийско владичество в българските земи било явление с негативни последици за тяхното развитие. В социално-икономическите отношения били привнесени явления, не съответстващи на естественото развитие на българското общество. Унищожаването на Първото българско царство и на неговите уникални държавни структури, както и създаването на автокефалната Охридска архиепископия, открили
Тема 3: Християнизация на България при княз Борис I. Издигане на българската държава в духовен център на славянския свят /кандидат-студентска тема за Софийски университет/
Теми, по История, брой страници 13, качен на 13/06/2013 от тетрадка.бг бр коментари 0
В първите два века от съществуването си българската държава успяла да се утвърди и укрепне в центъра на Балканския полуостров при сложни вътрешни и международни условия. В непрестанни войни срещу Византия и нейните опити за налагане на хегемония в славянския свят, езическа България се превърнала за кратко време в силен притегателен център за българските славяни от полуострова, а защитата и сплотяването им станали нейна основна мисия. Активната външна политика на владетелите на ханския престол я извела в позициите на първостепенна европейска сила. През втората половина на IX век културно-полити
Тема 2: ДЪРЖАВНО - ПОЛИТИЧЕСКО УКРЕПВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА IХ ВЕК /кандидат-студентска тема за Софийски университет/
Теми, по История, брой страници 11, качен на 13/06/2013 от тетрадка.бг бр коментари 0
Десетилетията след образуването на славянобългарската държава са време на нейното вътрешно укрепване и политическо утвърждаване на Балканския полуостров. Създадена върху територии на Византия, тя била принудена да води непрекъснати войни с империята, за да осуети опитите й да наложи своята хегемония над целия "варварски" свят в Европейския Югоизток. В този двубой се очертава основната мисия на ранносредновековната българска държава: да бъде защитник и обединител на южнославянските племена от българската група. България успешно дебютира и в тогавашните международни отношения чрез намесата си
ТЕМА №16 БЪЛГАРСКАТА ВЪЗРОЖДЕНСКА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА.
Теми, по История, брой страници 30, качен на 15/06/2011 от admin бр коментари 0
Възникналите през ХV в. килийни училища съществуват успоредно със светските чак до средата на ХІХ в., като изиграват решаваща роля за съхраняване и продължаване на средновековната българска културна и духовна традиция. Те осигуряват най-елементарно образование на бъл-гарските деца, изразяващо се в усвояване на умения по писане, четене и малко смятане. Учи се предимно по църковни книги, а учителите са монаси и свещеници. Все пак, в някои килийни училища се дават све-дения и по българска и обща история, като по този начин се създава основа, върху която се раждат част от предпоставките за премина
ТЕМА №14 БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА ПРЕЗ ХV-ХVІІ ВЕК.
Теми, по История, брой страници 22, качен на 15/06/2011 от admin бр коментари 0
Средновековната българска култура е резултат на многовековно развитие. Тя представлява една завършена и действаща система от ре-лигиозно-мирогледни идеи, нравствено-етични ценности, художествено-литературни жанрове, живописни канони и архитектурни типове. До го-ляма степен тя определя привичките и нормите в ежедневното поведение на човека в обществото. По принцип нейните насоки, както и насоките на цялата средновековна култура, се дават от една малобройна група от висши духовници и светски аристократи, които представляват инте-лектуалния елит на средновековното българско общество. Тази елитарн
ТЕМА № 12 БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО ПРЕЗ XV - XVІІ в.
Теми, по История, брой страници 20, качен на 15/06/2011 от admin бр коментари 0
Османската държава се формира постепенно в хода на постоянните завоевателни войни, продължили до края на XVІІ в. След превземането на Константинопол (1453 г.) държавата започва да се нарича империя, а от 1517 г. султанът получава и титлата "халиф", което го превръща в духовен водач на целия ислямски свят. Именно затова днешната истори-ческа наука определя Османската империя като деспотична военнофеодал-на теократична монархия. Султанът съсредоточава в ръцете си цялата власт и теоретично е отговорен за действията си само пред Аллаха и неговия Пророк. Османският владетел притежава цялата държаваСтр 1 2 3 4 5 ... 5
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни