ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (787)
Ученици (39)
Кандидат студенти (26)

ВИД
Теми (418)
Курсови работи (154)
Дипломни работи (49)
Готови курсови / реферати / казуси (49)
Готови дипломни работи (33)
Лекции (25)
Реферати (17)
Казуси (16)
Доклади (9)
Пищови (6)
Тестове (6)
Задачи (5)
Изследвания (3)
Бизнес план (2)
Презентации (2)
Дисертация (2)
Есета (2)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (2)
Проекти (2)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (2)
Учебници (2)
Теми за държавен изпит (1)
Анализи (1)
Поръчай казус (1)
Упражнения (1)
Коментар (1)

КАТЕГОРИЯ
Финанси (412)
Икономика (53)
История (51)
Психология (51)
Счетоводство (46)
Мениджмънт / Управление (41)
Технически и инженерни специалности (28)
Маркетинг (19)
Публична администрация (14)
Туризъм (13)
Статистика (10)
Биология (9)
МИО (6)
Екология (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 18 Сортирай по:
Теми, Финанси
ПРИЧИНИ ЗА ФИНАНСОВАТА КРИЗА И СЛЕДСТВИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ
Теми, по Финанси, брой страници 6, качен на 26/04/2015 от милев бр коментари 0
Започналата в САЩ криза обхвана целия свят. Дълбочината на кризата стана ясна с времето и доби нови измерения. Въпреки, че кризата започна на пазарите в САЩ за кратък период се разпространи на почти всички пазари по света. Това положение на свой ред показа обвързаността между световните пазари . По този начин тя се превърна от локална в глобална. Страните повлияни от кризата започнаха да вземат спешни мерки, но за кратко време на преден план излезе нуждата от предприемането на съвместни действия от всички страни в света. Продължителният период на ниски лихвени проценти, лесният достъп до капи
Финанси.
Теми, по Финанси, брой страници 94, качен на 16/09/2014 от tulish бр коментари 0
Както по своя характер, така и по съдържанието си финансите са парично отношение. Счита се, че произходът на понятието е от Finis, Finare, което означава край, завършък с парично плащане. По-късно - Financia - парично плащане на определен падеж или на определена дата; Finances - приходи на държавния бюджет, като след време към тях се причисляват и разходи на държавния бюджет. За първи път Financia възниква в Италия през 13 - 15 век. Днес под “Финанси” се разбира парични отношения, които изразяват процесите, свързани с формирането и разходването на фондовете на държавата, предприятията и индив
Термини по публични финанси.
Теми, по Финанси, брой страници 16, качен на 26/08/2012 от martina91 бр коментари 0
Анализ ползи/разходи - практическа техника за анализ, оценка и избор на проекти в публичния сектор на стопанството – метод за оценка ефективността на публ. проекти; анализ разходи/ползи, социален- своеобразно разрешение на икон. анализ "разходи-ползи", което включва още един критерий - справедливостта; социален Анализ разходи/ползи- своеобразно разрешение на икон. анализ "разходи-ползи", което включва още един критерий - справедливостта при осъществяване на икон. Анализ разходи - ползи, атрактивността на оценяваните публични проекти зависи от нетният ефект от проекта върху благосъстоянието на
Теми по Публични финанси
Теми, по Финанси, брой страници 22, качен на 26/08/2012 от next18axa бр коментари 0
Възникването и развитието на държавата са свързани със задоволяване на определени потребности,които отделната личност не може или не е рационално да си достави самостоятелно.Това са били дейности,свързани с отбраната,но не по-малко важно е било изграждането на пътища,пристанища,водопроводи.Постигането на оптимално съотношение между обществения и частния сектор в икономиката на отделна държава е необходима основа за успешното функциониране на публични финанси.Общественият сектор осигурява стабилност и въпреки че е по- неефективен от частичен сектор,успешно се справя с предизвикателствата на клю
ОПЕРАЦИИ НА ОТКРИТИЯ ПАЗАР.
Теми, по Финанси, брой страници 10, качен на 11/09/2011 от admin бр коментари 0
Те се използват за регулирането на лихвените проценти, за управлението на пазарната ликвидност и подаването на сигнали относно ориентацията на паричната политика. С оглед на целите, периодичността и процедурите операциите на Евро системата на открития пазар се делят на четири категории: основни операции по рефинансиране, операции по дългосрочно рефинансиране, операции за фино регулиране и структурни операции. Що се отнася до използваните инструменти, обратните операции се явяват главният инструмент на Евро системата на открития пазар и могат да бъдат използвани при всичките четири категории оп
Теоретични основи на лизинга и факторинга
Теми, по Финанси, брой страници 14, качен на 07/05/2011 от admin бр коментари 0
Лизингът представлява, най-общо, отдаване под наем или аренда на реален капитал (машини, обoрудване, транспортни средства, строителна техника и пр.) Наименованието „лизинг” идва от английската дума „to lease”, която означава прехвърляне на фактическото владение на определена вещ от едно лице на друго, при което прехвърлителят запазва определен интерес към тази вещ. Чрез лизинга се предоставя реален капитал под аренда за определен срок без прехвърляне правата на собственост. Поради това, лизинговата операция е едновременно „кредит” и „инвестиция” в основен капитал.
Платежен баланс на Македония
Теми, по Финанси, брой страници 6, качен на 27/02/2011 от simo бр коментари 0
Платежния баланс представлява отчет по отношение на кредитните и дебитни транзакции между резидентите на една държава и нейните контрагенти за даден период от време. Платежният баланс е разделен на текущ баланс, който регистрира търговските сделки и предоставените услуги, и капиталов баланс. Следователно, платежния баланс е елемент на статистиката и включва данни, които отразяват стопански явления и процеси като потоци, а не като обеми към определен период от време. Формата на представянето на платежния баланс е различна за отделните държави, тя може да варира дори и за различни периоди
Местни финанси и бюджети
Теми, по Финанси, брой страници 10, качен на 27/02/2011 от kalin бр коментари 0
Държавата се олицетворява от конкретни институции на власт и управление. Тези институции се свеждат преди всичко до централните и местни органи на държавна власт и управление, които по принцип не се занимават със стопанска дейност, а изпълняват властническо-управленски функции. За да може тези органи да изпълняват възложените им функции и задачи, те трябва да разполагат с определени финансови ресурси. Тези ресурси им се осигуряват посредством техните бюджети, които взети заедно образуват общия или така наречения консолидиран държавен бюджет. Издръжката на централните органи на власт и управл
Електронна търговия чрез FOREX
Теми, по Финанси, брой страници 5, качен на 26/02/2011 от admin бр коментари 0
Валутният пазар е мрежа от финансови институции, които обслужват международни бизнес сделки, няма точно определено място и не предполага лична среща между участниците, доколкото те се намират в непосредствен и постоянен контакт помежду си с помощта на различни технически средства. Форекс няма точно определено място и не предполага лична среща между участниците, доколкото те се намират в непосредствен и постоянен контакт помежду си с помощта на различни технически средства. Сделките се извършват посредством компютърни терминали, с които са свързани в мрежа големите банки(търговски банки) и брок
Банки. Роля на банковия сектор.
Теми, по Финанси, брой страници 32, качен на 23/02/2011 от sisinka_90 бр коментари 0
Развитието на съвременната банкова система в България може да се характеризира със: 1 По-нататъшното развитие на българската банкова система, свързано със нейният скрит потенциал, което се очаква да се изрази в: а) Продължаване на процеса на повишаване на качеството на банковите услуги; б) Съдействие и участие в по-нататъшното подобряване на общото състояние на икономиката; в) Активна роля в създаването на средна класа; г) Повишаване на доверието на хората в банковата система; д) Съдействие чрез разширяване на банковите услуги за повишаване на нивото на потребление в страната;
Кластърите и МСП
Теми, по Финанси, брой страници 8, качен на 16/02/2011 от admin бр коментари 0
В „Принципи на икономиката” 1920 г. А. Маршал се спира на понятието „Агломерации” като форма на регионално сътрудничество между голям брой предприятия. Съвременните автори, които пишат за природата на кластърите са Портър, Розенфелд, Кетълс и др. Според Розенфелд кластърът може да се определи като географски ограничена концентрация от взаимозависими предприятия. Могат да бъдат изведени 2 основни критерия, определящи категорията: 1) Регионални кластъри- имат определени географски граници. Предприятията в тях са специализирани в ограничен кръг от сектори. 2) Отношенията между фирмите в клас
ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФИНАНСИТЕ
Теми, по Финанси, брой страници 7, качен на 30/01/2011 от kalo бр коментари 0
Финансите са важно звено на всяка икономическа система. Без тях е немислимо съществуването на държавата, развитието на бизнеса и благосъстоянието на индивидите. Те осъществяват и регулират движението на паричните потоци в съответствие с общоприети правила (закони). Това е наука, която се занимава с управлението на пари, активи, приходи, разходи, инвестиции, банково дело, кредит. Финансовата наука възниква във връзка с изучаването на приходите и разходите на държавата. А. Смит и Д. Рикардо поставят началото на системно разглеждане на държавните приходи. Дълго време традиционната финансова теориСтр 1 2 ... 2
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни