ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (5462)
Ученици (1)

ВИД
Курсови работи (2346)
Готови курсови работи / реферати / казуси (815)
Теми (396)
Дипломни работи (251)
Задачи (230)
Готови дипломни работи (221)
Казуси (208)
Лекции (190)
Реферати (176)
Теми за държавен изпит (92)
Есета (75)
Бизнес план (59)
Доклади (57)
Презентации (56)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (55)
Пищови (38)
Тестове (31)
Изследвания (26)
Дисертация (22)
Анализи (21)
Коментар (18)
Учебници (16)
Уроци (11)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (11)
Поръчай казус (7)
Документи (6)
Готови реферати (6)
Проекти (4)
Поръчай изготвяне на реферат (3)
Упражнения (3)
Поръчай задача (3)
Поръчай есе (2)
Биографии (2)
Книги (2)
Протоколи (1)
Конспекти (1)

КАТЕГОРИЯ
Икономика на недвижимата собственост/ Строителство (61)
Счетоводство (12)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 91 Сортирай по:
Студенти, Теми за държавен изпит
Конспект за държавен изпит (бакалавърска степен): Туризъм (НБУ) (2017)
Теми за държавен изпит, по Туризъм, брой страници около 65, качен на 09/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
1. Икономика и бизнес управление. Приложение на принципите на макро- и микроикономиката при управлението на бизнеса. Измерители на икономическата активност - брутен вътрешен продукт, брутен национален продукт, чист национален продукт, национален доход, разполагаем личен доход. Номинален и реален БВП. Дефлатор на БВП. Бизнес цикъл, безработица, инфлация. Проектна задача: Икономически растеж – видове и фактори. 2. Икономическото развитие във времето. Стадии и видове икономически растеж. Основни характеристика и показатели на икономическия растеж в стопанската история и новата икономическа ист
Разработени 20 от 37 теми за държавен изпит на специалност “ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ”.
Теми за държавен изпит, по Публична администрация, брой страници 60-70, качен на 01/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
1. Управление на системите. 2. Организацията и нейната среда. 3. Мениджърът - централна фигура в процеса на управление 4. Основни управленски функции. Целеполагане. Ръководене. Планиране. Организиране. Контрол. Регулиране. 5. Управленски подходи. Принципи на управление. Методи на управление. 6. Управленски решения. 7. Организационно-управленска структура. 8. Технология на управлението. 9. Комуникации в управлението. 10. Устойчиво развитие. 11. Устройство на публичната администрация. - Обхват и съдържание на публичната администрация. Структура и функции на публичната администрация .
Теми за държавен изпит.
Теми за държавен изпит, по Социология, брой страници 86, качен на 18/09/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Социологията е наука, която изучава човека в отношенията му с другите хора в конкретна социална среда. В центъра на социалното внимание е отношението на човека към социалната среда и нейното влияние върху неговото развитие. Социологията изучава индивидуалното и груповото поведение като социално по своята природа. Човек „обучава” поведението си под влиянието на други хора и „обучава” с поведението си други хора. В социологическото изследване се търсят отговори и обяснения на поведението на хората и на отношенията между тях в социален контакт в понятията; структура – структура на личността, на г
Конспект за държавен изпит (бакалавърска степен) - „Бизнес администрация“
Теми за държавен изпит, по Бизнес администрация, брой страници около 60, качен на 07/08/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
1. Икономика и бизнес управление. Приложение на принципите на макро- и микроикономиката при управлението на бизнеса. Измерители на икономическата активност - брутен вътрешен продукт, брутен национален продукт, чист национален продукт, национален доход, разполагаем личен доход. Номинален и реален БВП. Дефлатор на БВП. Бизнес цикъл, безработица, инфлация. Проектна задача: Икономически растеж и кризи – видове и фактори. 2. Пазарни структури и конкуренция в условията на глобализация. Характеристики на пазарите и детерминанти на потребителското търсене. Фактори, крива и еластичност на търсенето
МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛИ ОПИСВАЩИ ПРИРОДНИТЕ ПОПУЛАЦИИ (ОПАЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА)
Теми за държавен изпит, по Екология, брой страници 2, качен на 12/09/2016 от admin бр коментари 0
Темпът на нарастване е пропорционален на популацията, без значение дали популацията е от клетки или живи организми; това е едно от основните допускания във всички модели на растеж. За много едноклетъчни организми или за клетките, съдържащи се в клетъчните тъкани, разпространението означава просто деление, което е удвояване на броя на клетките за определен интервал от време, наречено време на разделяне. Разпространението на растенията и животните, чиято организация е сложна, следват по-сложни закони. Въпреки това, в най-простия модел, всеки може да предположи, че скоростта на разпространение на
ПЪТИЩА, ПОДХОДИ, ОСОБЕНОСТИ И ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОЕКОСИСТЕМИТЕ.
Теми за държавен изпит, по Екология, брой страници 2, качен на 12/09/2016 от ър бр коментари 0
Системата от индикатори за здравето на агроекосистемата, в своята холистична цялост, следва да отразява всички аспекти. Въпреки това, не е подходящо да се избере всеки един фактор от агроекосистемата като индекс за оценка. А мениджърът с оглед вземане на решение трябва да избере показатели, които въплъщават концентрирана представа на основните характеристики на агроекосистемата според различните обстоятелства. (2) Количественост и съпоставимост. Количественото определяне и съпоставимостта на здравето на агроекоститемата не е единично, в статично състояние, а по-скоро динамичен процес на взаим
Теми по икономически теориии
Теми за държавен изпит, по Икономика, брой страници 28, качен на 19/09/2015 от alinadonea бр коментари 0
Реален обект на икономическата наука е икономическата система. Тя изучава този обект в широчина, дълбочина и хронологически. В зависимост от степента на абстрактност (дълбочина) видовете икономически науки са най-общи, общи, конкретни. В зависимост от изследвания обект – счетоводство, икономикс, финанси, банково дело, агроикономика, стопанска история. Групите науки са общо 4: науки, изучаващи основите на икономиката на различни нейни равнища – микроикономика, макроикономика, световна икономика; функционални икономически науки – счетоводство, финанси, икономика на труда; науки, които изучава
Tеми за държавен изпит по психология във ВСУ.
Теми за държавен изпит, по Психология, брой страници 165, качен на 03/01/2015 от pufinka_91 бр коментари 0
Най-фундаменталната категория за психологията и в границите и е категорията психика, традиционно, научно, популярно, специфично. От времето на Аристотел до наши дни психологията се дефинира, като наука за психиката. В един научен контекст, термина психика и душа са знаци на едно и също понятие. Отделен е въпросът, че в различно време, понятието психика се разглежда по различен начин. Основен въпрос в психологията е вечният въпрос за отношението тяло-душа, по-широко, психично-физично. За мястото на психичното във всеобщата връзка между предметите, явленията, процесите в битието. Логично е
Теми за държавен изпит по българска филология за Софийски университет.
Теми за държавен изпит, по Българска филология, брой страници над 250, качен на 26/06/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
2. Историческото битие на литературните направления - съдбата на българския символизъм. Литературната задруга “Хиперион” - представители, естетически позиции. Отрицатели на символизма - тези и аргументи. Двадесетте години на ХХ век са интересни със съдбата на две литературни направления - символизма и експресионизма. Въпреки радикалните критически заклеймявания и трансформациите на поетиката, участта на символизма през този период не е еднозначно определена. Символизмът не „умира" с войните, защото почти цяло десетилетие, от 1922 да 1931 г., издаваното от Теодор Траянов и Иван Радославов спис
Разработени теми за държавен изпит на специалност ”Бизнес икономика”
Теми за държавен изпит, по Икономика, брой страници 80, качен на 06/11/2013 от тетрадка.бг бр коментари 0
1. Бизнес среда на фирмата. Обща характеристика на преките и косвените фактори на външната среда. Вътрешна среда на фирмата. Съчетаване на външните възможности и заплахи със силните и слаби страни на фирмата. 2. Функциониране, управление и планиране на фирмата. Обща характеристика на производствено-стопанския и управленски процеси. Планиране-същност и общ модел на процеса. Система от планове. Примерна схема на взаимовръзките между разделите на плана. 3. Маркетингова функция на фирмата. Основни маркетингови концепции. Маркетингови стратегии-същност и видове, етапи на разработване. Сегментиран
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СЧЕТОВОДСТВО - АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ Пловдив
Теми за държавен изпит, по Счетоводство, брой страници 104, качен на 20/09/2013 от тетрадка.бг бр коментари 0
Стопанска отчетност- количественото измерване, регистрирането, систематизирането и обобщаването на данните за всеки процес, факти и явления протичащи във връзка с осъществяването на дейността. Видове стопанска отчетност- три вида. 1/ Оперативно, техническа отчетност- подробна стопанска отчетност.Използват се всички видове отчетни измерители. Осигурява се бърза информация за стопанските операции и процеси.Служи за вземането на срочни решения.Осъществява. се чрез телефон, факс, телекс радио писмено или устно съобщение, доклад или др. Обикновено няма обособено самостоятелно звено.Събраната инфорСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 8
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2022, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни