ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (5519)
Ученици (1)

ВИД
Курсови работи (2356)
Готови курсови / реферати / казуси (853)
Теми (396)
Дипломни работи (251)
Задачи (231)
Готови дипломни работи (221)
Казуси (209)
Лекции (190)
Реферати (176)
Теми за държавен изпит (93)
Есета (79)
Бизнес план (59)
Презентации (58)
Доклади (57)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (55)
Пищови (38)
Тестове (31)
Изследвания (26)
Дисертация (22)
Анализи (21)
Коментар (18)
Учебници (16)
Уроци (11)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (11)
Поръчай казус (7)
Готови реферати (6)
Документи (6)
Проекти (4)
Поръчай изготвяне на реферат (3)
Упражнения (3)
Поръчай задача (3)
Книги (2)
Поръчай есе (2)
Биографии (2)
Конспекти (1)
Протоколи (1)

КАТЕГОРИЯ
Икономика на недвижимата собственост/ Строителство (61)
Счетоводство (12)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 92 Сортирай по:
Студенти, Теми за държавен изпит
Разработени теми за държавен изпит по Логопедия за СУ "Св.Климент Охридски".
Теми за държавен изпит, по Педагогика, брой страници +120, качен на 28/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
1. Логопедията като наука – предмет, обект, цел и задачи. Принципи и методи на логопедията. Съвременни аспекти в развитието на логопедичната наука. 2. Език, говор и реч – определение. Характеристика на формите на речта (устна и писмена). Анализ на основни понятия в логопедията. 3. Класификации на комуникативните нарушения в логопедията – сравнителен анализ (клинико-педагогическата и лингвистичноповеденческата). 4. Етиология на комуникативните нарушения. Групи фактори: биологични, функционални и социално-психологически (характеристика). 5. Йерархичен модел на вербалната комуникация. Х
Конспект за държавен изпит (бакалавърска степен) - „Бизнес администрация“
Теми за държавен изпит, по Бизнес администрация, брой страници около 60, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
1. Икономика и бизнес управление. Приложение на принципите на макро- и микроикономиката при управлението на бизнеса. Измерители на икономическата активност - брутен вътрешен продукт, брутен национален продукт, чист национален продукт, национален доход, разполагаем личен доход. Номинален и реален БВП. Дефлатор на БВП. Бизнес цикъл, безработица, инфлация. Проектна задача: Икономически растеж и кризи – видове и фактори. 2. Пазарни структури и конкуренция в условията на глобализация. Характеристики на пазарите и детерминанти на потребителското търсене. Фактори, крива и еластичност на търсенето
Теми за държавен изпит.
Теми за държавен изпит, по Социология, брой страници 86, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Социологията е наука, която изучава човека в отношенията му с другите хора в конкретна социална среда. В центъра на социалното внимание е отношението на човека към социалната среда и нейното влияние върху неговото развитие. Социологията изучава индивидуалното и груповото поведение като социално по своята природа. Човек „обучава” поведението си под влиянието на други хора и „обучава” с поведението си други хора. В социологическото изследване се търсят отговори и обяснения на поведението на хората и на отношенията между тях в социален контакт в понятията; структура – структура на личността, на г
Разработени 20 от 37 теми за държавен изпит на специалност “ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ”.
Теми за държавен изпит, по Публична администрация, брой страници 60-70, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
1. Управление на системите. 2. Организацията и нейната среда. 3. Мениджърът - централна фигура в процеса на управление 4. Основни управленски функции. Целеполагане. Ръководене. Планиране. Организиране. Контрол. Регулиране. 5. Управленски подходи. Принципи на управление. Методи на управление. 6. Управленски решения. 7. Организационно-управленска структура. 8. Технология на управлението. 9. Комуникации в управлението. 10. Устойчиво развитие. 11. Устройство на публичната администрация. - Обхват и съдържание на публичната администрация. Структура и функции на публичната администрация .
Конспект за държавен изпит (бакалавърска степен): Туризъм (НБУ) (2017)
Теми за държавен изпит, по Туризъм, брой страници около 65, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
1. Икономика и бизнес управление. Приложение на принципите на макро- и микроикономиката при управлението на бизнеса. Измерители на икономическата активност - брутен вътрешен продукт, брутен национален продукт, чист национален продукт, национален доход, разполагаем личен доход. Номинален и реален БВП. Дефлатор на БВП. Бизнес цикъл, безработица, инфлация. Проектна задача: Икономически растеж – видове и фактори. 2. Икономическото развитие във времето. Стадии и видове икономически растеж. Основни характеристика и показатели на икономическия растеж в стопанската история и новата икономическа ист
1 част : 2011г. 389 стр. от 3 части РАЗРАБОТЕН ВЪПРОСНИК ЗА КОМПЛЕКСЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СТУДЕНТИТЕ МАГИСТРИ СПЕЦ.’’СК’’
Теми за държавен изпит, по Счетоводство, брой страници 389, качен на 20/07/2023 от dodley бр коментари 0
Всички теми в едно. 389стр. в pdf. формат разработени теми за комплексен държавен изпит по Счетоводство в ИУ-ВАРНА
Разработване на въпросник по държавен изпит по планиране и прогнозиране 2013г.
Теми за държавен изпит, по Планиране и прогнозиране, брой страници , качен на 20/07/2023 от admin бр коментари 0
Разработването на въпросника и посочената цена се отнасят за обем от макс. 2 стр. на тема, шрифт 12, м/уредие 1,5. Срок за разработване в рамките на 5-10 дни.
Разработени теми за държавен изпит по мениджмънт в туризма.
Теми за държавен изпит, по Мениджмънт / Управление, брой страници +150, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Готови теми за държавен изпит по мениджмънт в туризма.
50 теми за държавен изпит по българска филология за Софийски Университет (2013г.)
Теми за държавен изпит, по Българска филология, брой страници +300, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Българска литература от Освобождението до Първата световна война /конспект за държавен изпит/ 1. Освобождението и културният живот в България до края на 80-те години. Най-важни центрове, периодични издания, полемики на времето. Появата на първи кръгове и водещи фигури в литературния живот. 2. Развитие на богат жанров спектър в литературата през 90-те години на 19 век. Поява на нови форми като философската поема (Стоян Михайловски, Пенчо Славейков). Обмен на литературни и нелитературни черти в кратките белетристични жанрове – разказа, очерка и пътеписа. Публицистиката на периода, представена на
Разработени теми за държавен изпит на специалност ”Бизнес икономика”
Теми за държавен изпит, по Икономика, брой страници 80, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
1. Бизнес среда на фирмата. Обща характеристика на преките и косвените фактори на външната среда. Вътрешна среда на фирмата. Съчетаване на външните възможности и заплахи със силните и слаби страни на фирмата. 2. Функциониране, управление и планиране на фирмата. Обща характеристика на производствено-стопанския и управленски процеси. Планиране-същност и общ модел на процеса. Система от планове. Примерна схема на взаимовръзките между разделите на плана. 3. Маркетингова функция на фирмата. Основни маркетингови концепции. Маркетингови стратегии-същност и видове, етапи на разработване. Сегментиран
Теми за държавен изпит по българска филология за Софийски университет.
Теми за държавен изпит, по Българска филология, брой страници над 250, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
2. Историческото битие на литературните направления - съдбата на българския символизъм. Литературната задруга “Хиперион” - представители, естетически позиции. Отрицатели на символизма - тези и аргументи. Двадесетте години на ХХ век са интересни със съдбата на две литературни направления - символизма и експресионизма. Въпреки радикалните критически заклеймявания и трансформациите на поетиката, участта на символизма през този период не е еднозначно определена. Символизмът не „умира" с войните, защото почти цяло десетилетие, от 1922 да 1931 г., издаваното от Теодор Траянов и Иван Радославов спис
МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛИ ОПИСВАЩИ ПРИРОДНИТЕ ПОПУЛАЦИИ (ОПАЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА)
Теми за държавен изпит, по Екология, брой страници 2, качен на 12/09/2016 от admin бр коментари 0
Темпът на нарастване е пропорционален на популацията, без значение дали популацията е от клетки или живи организми; това е едно от основните допускания във всички модели на растеж. За много едноклетъчни организми или за клетките, съдържащи се в клетъчните тъкани, разпространението означава просто деление, което е удвояване на броя на клетките за определен интервал от време, наречено време на разделяне. Разпространението на растенията и животните, чиято организация е сложна, следват по-сложни закони. Въпреки това, в най-простия модел, всеки може да предположи, че скоростта на разпространение наСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 8
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни