Cookie consent management tool
ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (5553)
Ученици (16)

ВИД
Курсови работи (2369)
Готови курсови / реферати / казуси (872)
Теми (400)
Дипломни работи (251)
Задачи (233)
Готови дипломни работи (222)
Казуси (212)
Лекции (191)
Реферати (176)
Теми за държавен изпит (92)
Есета (82)
Бизнес план (59)
Доклади (58)
Презентации (58)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (55)
Пищови (38)
Тестове (31)
Изследвания (26)
Дисертация (22)
Анализи (21)
Коментар (18)
Учебници (16)
Уроци (11)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (11)
Поръчай казус (7)
Готови реферати (6)
Документи (6)
Проекти (4)
Поръчай изготвяне на реферат (3)
Упражнения (3)
Поръчай задача (3)
Книги (2)
Поръчай есе (2)
Биографии (2)
Конспекти (1)
Протоколи (1)

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство (860)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 846 Сортирай по:
Студенти, Счетоводство
КАЗУС № 1 по Управленско счетоводство
Казуси, по Счетоводство, брой страници 4, качен на 07/07/2024 от тетрадка.бг бр коментари 0
Предприятие произвежда агрегат с годишно производство 50 000 броя. Продажна цена 180лв. Среден променлив разход 140лв. Постоянни разходи 1 000 000лв. На пазара се появява нов агрегат с подобрени параметри, продукт на развойна дейност. Ръководството на предприятието трябва да реши дали да закупи правото да произвежда новия агрегат или да закупи агрегата отвън. Първа възможност Производство в собственото предприятие, като използва производствените мощности на стария агрегат при следните данни: Седмични количества – 650бр Преки
КАПИТАЛ И КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА НА ОДЕСОС АД.
Готови курсови / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 17, качен на 07/06/2024 от тетрадка.бг бр коментари 0
При анализа на капиталовата структура се анализират и краткосрочните задължения. Те включват краткосрочните задължения на предприятието от рода на задължения към свързани предприятия, задължения за получени банкови и търговски кредити, задължения към доставчиците, към бюджета, към персонала, евентуално получени аванси и т.н. Краткосрочните задължения дават представа за способността на предприятието да отговаря за своите дългове. Въпреки разнообразния им състав, те могат да бъдат систематизирани в две групи – търговски задължения и начисления за разходи. Според Георги Тодоров краткосрочните з
Как се определя справедливата пазарна стойност на придобитите активи и пасиви при метода на пoкупко-продажбата?
Курсови работи, по Счетоводство, брой страници 11, качен на 14/12/2023 от demon4o бр коментари 0
Приема се, че първоначалната стойност на придобиването е в зависимост от разменната операция. Като се определят на базата на свързаните с придобиването разхводи. В случай, че срещу придобитите активи се поеме дълг – общата стойност на активите е равна на настоящата стойност на бъдещите вноски по погасяването на дълга, като се вземат предвид вероятните неустойки и отстъпки. Ако активите са придобият срещу предосттавяне на акции от дяловия капитал, общата стойност на придобиването се определя на баца пазарна цена на акциите към датата на разменната операция Втори въпрос: Какво разбирате под
АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИЛАГАЩИ МСС /КОНКРЕТНО ПРИЛАГАНЕТО НА МСС 1 И МСС 7/.
Готови курсови / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 11, качен на 04/10/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Връзката между двата стандарт е изискване на МСС 1 Представяне на финансови отчети параграф 66, буква г) да се класифицира като текущ актив, когато: "... активът е пари в брой или паричен еквивалент (съгласно определението в МСС 7), освен ако активът не е обект на ограничения за обмен или уреждане на задължение за най-малко дванадесет месеца след отчетния период. " Това е много специфично изискване, което не е възможно да се оцени и анализира въз основа на информацията за разглежданите предприятия, защото е важно да се разбират ефектите на всичко ограничения, които са поставени върху времето
Актуалност, информационно осигуряване и технология на контрола върху инвестиционните обекти придобити чрез възлагане. Характерни нарушения в практиката.
Готови курсови / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 12, качен на 04/10/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Плановете трябва да са смислени, ясно структурирани и фиксирани, за да осигурят основа за контрола. Ако плановете се актуализират често и без прилагането на контролни процедури за промени, то контролът няма да е ефективен. Докладите следва да отразяват състоянието на проекта спрямо базовите планове, основани на общи подходи и критерии. В резултат на анализа на събраните данни контролните органи трябва да определят дали сегашната ситуация съответства на планираната, а ако не, тогава да се изчисли размера на последиците от отклоненията. Специални отчети трябва да се използват за прогнозиране на
СПОСОБ НА ОЦЕНКАТА И КАЛКУЛИРАНЕТО.
Готови курсови / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 18, качен на 29/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Извършвайки своята дейност, предприятията използват различни по състав и функции активи. В зависимост от целта при придобиването им, активите се представят във финансовите отчети като текущи (краткотрайни) или нетекущи (дълготрайни). Нетекущите активи заемат значителна част от имуществото на предприятието. Придобити са с цел да бъдат използвани в дейността или държани за продължителен период от време. Характеризират се с разнообразен състав и предназначение. Независимо от това, те притежават общи качества, което позволява да бъдат класифицирани въз основа на определени критерии. В зависимост
КАЗУС за курсова работа по Бизнес анализ на студенти с четен факултетен номер.
Готови курсови / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 6, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
1/. Коефициент на финансова автономност (К на финансов риск) = Собствен капитал/Привлечен капитал за 2013г. Коефициент на финансова автономност (К на финансов риск) = Собствен капитал/Привлечен капитал = 41 500 / 41500 =1 Привлечен капитал = дългосрочни пасиви + краткосрочни пасиви + финансирания= 17000+24500=41500 Нормативна стойност ≥ 1, а в конкретният случай за 2013г. коефициента на финансова автономност е 1. Равнището на финансов риск е толкова по-голям, колкото коефициента на финансова автономност е по-малък от 1. За 2014г. Коефициент на финансова автономност (К на финансов риск)
Облагане на стоки с акциз и счетоводното им отчитане.
Готови дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 62, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Акцизите са косвен данък, което предполага, че данъкът се налага за транзакции, независимо от обстоятелствата за купувача и продавача. Друга разлика е, че косвените данъци са такива, че тяхното налагане се прехвърля така, че потребителя, а не на производителя на стоките е страната, която го плаща. Административният характер на акциза е безспорен факт. Това се дължи за движението на стоки с различни превозни средства и плавателни съдове, в и от складове и през границите и т.н. Налагането на този данък отговаря дори на тясната дефиниция за "данък", тъй като това е задължително плащане към прави
КАЗУС за курсова работа по Анализ на финансови отчети на студенти с нечетен факултетен номер.
Готови курсови / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 4, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Всички изчислени коефициенти характеризират финансовата устойчивост на предприятието. В резултат на резултатните коефициенти за текущата и предходна година могат да се изведат следните изводи: 1) Коефициент на концентрация на СК: Делът на собствениците на капитала в общия размер на стопанските средства се увеличава от 21% на 24%. Това означава, че се увеличава финансовата независимост на предприятието от гл.т. на кредиторите, макар и това е с 3%. По теория неговата величина трябва да е над 0,5. От тази перспектива, величината не е достатъчна и предприятието остава зависимо от външни източници
Внедряване на автоматизирани системи за счетоводно отчитане в държавно предприятие: предизвикателства и ползи.
Готови дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 70, качен на 20/07/2023 от tetradka.bg бр коментари 0
Модерната епоха се характеризира с нарастваща сила на информационните и комуникационни технологии, които са по същество представят глобалната информационна революция, която в своя мащаб и последици превъзхожда индустриалната революция на XIX век и научно-техническата революция от средата на XX век. С ускорени темпове се създава информационното общество. В резултат на тези процеси на промяна икономиката произвежда нови форми на организация и управление, ново съдържание, изпълнено с много нови професии, променя се характера на трудовите отношения и т.н. Преди демокрацията висшите учебни заведен
Съвременни подходи при отчитане на дълготрайните материални активи в предприятията от публичния сектор.
Готови дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 74, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
При разработването на стандартите МФС разчита на работата на Комитета по публичния сектор, който е пряко ангажиран с разработването на МССПС и на специална Консултативна група, която разглежда и използва становища, издадени от  СМССПС до степента, в която те са приложими в публичния сектор;  Национални създатели на стандарти, регулаторни органи и други авторитетни органи;  Професионални счетоводни органи;  Други организации, проявяващи интерес към финансовото отчитане в публичния сектор. Комитетът по публичния сектор, който функционира към Съвета на Международната федерация на счетово
АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ „ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ АД”
Готови дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 69, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
В условията на свободна пазарна икономика, неотменно изискване е осигуряването на стабилитет и просперитет на всяко едно предприятие, независимо от формата на собственост, при която то съществува. Един от критериите за оценка репутацията на предприятието е неговото финансово състояние. Най-общо финансовото състояние се характеризира с възможността на фирмата да създава пари и парични еквиваленти, с които тя да посреща навреме финансовите си задължения.. Финансовото състояние е и критерий за ефективност, тъй като то е следствие от определено равнище при използване на ресурсите, контролирани отСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 71
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни