ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (5346)
Ученици (16)

ВИД
Курсови работи (2329)
Готови курсови работи / реферати / казуси (745)
Теми (397)
Дипломни работи (251)
Задачи (231)
Готови дипломни работи (221)
Казуси (195)
Лекции (191)
Реферати (172)
Теми за държавен изпит (91)
Есета (73)
Бизнес план (59)
Доклади (58)
Презентации (56)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (55)
Пищови (38)
Тестове (31)
Изследвания (26)
Дисертация (22)
Анализи (21)
Коментар (18)
Учебници (16)
Уроци (11)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (11)
Поръчай казус (7)
Документи (6)
Готови реферати (6)
Проекти (4)
Поръчай изготвяне на реферат (3)
Упражнения (3)
Поръчай задача (3)
Поръчай есе (2)
Биографии (2)
Книги (2)
Протоколи (1)
Конспекти (1)

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство (847)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 0887 672 686

E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 833 Сортирай по:
Студенти, Счетоводство
ПРЕДМЕТ НА СЧЕТОВОДСТВОТО. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В СЧЕТОВОДСТВОТО.
Курсови работи, по Счетоводство, брой страници 5, качен на 14/11/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Счетоводството като наука има своя предмет и метод. Дефинирането на предмета позволява да се установи съдържанието на науката и разликите между отделните способи. Предмета на счетоводството се описва от икономическата същност на отчетните обекти. Обектите на счетоводството са активите, задълженията и бизнес транзакции, извършвани в процеса на финансова и икономическа дейност. Обектите на счетоводството са разделени на: стопански средства по състав и местоположение; стопански средства според източници на тяхното формиране (собствени и заемни); икономическите резултати от тях. Следователно пред
КАЗУС ПО ВАЕВ 533 D СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО и ВUBВ 508 D СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Казуси, по Счетоводство, брой страници 3, качен на 10/11/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
В предприятие “Х”, регистрирано по Закона за ДДС, някои от извършените стопански операции през отчетния период са както следва: 1. Доставени са съгласно фактура материали с покупна стойност 8 800 лв., върху която сума е начислен ДДС в размер на 20 %. Задължението към доставчика е изплатено със средства от разплащателната сметка. Изплатени са в брой съгласно фактура транспортни и товаро-разтоварни разходи по доставката в размер на 320 лв. Материалите са заприходени в склада. /Предприятието използва с/ка Доставки/. Дт с/ка Доставки - 8 800 Дт с/ка ДДС
БИЗНЕС АНАЛИЗЪТ В ИНОВАТИВНИТЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
Реферати, по Счетоводство, брой страници 4, качен на 31/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Дисциплината "Бизнес анализ" се превръща в отговор на реалностите на 21-ви век: „Интернет на всичко“ е навсякъде; всяка компания трябва да бъде технологична компания; конкурентното предимство винаги е изложено на риск; софтуерът е вграден в почти всеки продукт и услуга; технологичните постижения са бързи, яростни и неумолими. В средата на тези предизвикателства компаниите се стремят да намалят разходите, да направят повече с по-малко, да предоставят на клиентите си стойност, да подобряват вземането на решения, да произвеждат иновации и да подобряват вътрешните възможности. В отговор на тези п
Семестриален казус № 2 ПО ДАНЪЦИ И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ.
Казуси, по Счетоводство, брой страници 2, качен на 24/10/2020 от admin бр коментари 0
1. Счетоводните амортизации не са признават за данъчни цели 2. Начислени лихви за просрочени авансови вноски се посочват в увеличение 3. Установените липси вина на МОЛ не са признат разход за данъчни цели 4. Компенсаруемите разходи не се признават за данъчни цели 5. Дарение в полза на БЧК е признат разход. Командировъчните на чуждестранно физическо лице не оказват влияния върху данъчната основа. 6. Съгласно чл.117 трябва да се признае еднократно намаление в годината на назначаване (изминали са 12 мес). Намалението е 12х600 + 12х102 = 7200 + 1224 = 8424 Данъчна основа на корпоратив
Oценка на риска от несъстоятелност на Плиска 98 АД.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 14, качен на 12/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
През 2016г. за „Плиска 98” АД не е съществувало вероятност от неплатежоспособност, защото Z коефициента има стойност над 2,90. Стойностите на Z коефициента през следващите години попадат в зоната „вероятност от неплатежоспособност” (под 1,23). Следователно считам, че предприятието има трайни затруднения по разплащанията си с кредитори и акционери. Финансовият анализ на „Плиска 98” АД за периода 2012г. – 2016г. показва, че дружеството не разполага с достатъчно оборотни средства, с които да покрие краткосрочните си задължения. Показателите за ликвидност на дружеството за периода показват, че до
СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ И ПРИХОДИТЕ НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО /ПО ПРИМЕРА НА ”НЕДЕЛЯ-49” ЕООД, ГР. ПЛЕВЕН/.
Готови дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 63, качен на 12/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
В настоящите условия счетоводството у нас се е превърнало в един от най-важните елементи на управленския процес. Това е така, защото чрез него се проследява развитието на дадено предприятие и се очертават неговите бъдещи тенденции. По мнение на Душанов, И. „Счетоводството е едновременно функция и средство за управление”. Счетоводството се осъществява в рамките на обособените в организационно, административно и имуществено отношение отчетни единици, наречени предприятия. Организацията на счетоводството се определя от изискванията на нормативните актове, от технологичната и организационна ст
КАЗУС ПО УПРАВЛЕНСКИ СЧЕТОВОДСТВО /редовна сесия/.
Казуси, по Счетоводство, брой страници 3, качен на 01/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Въз основа на посочените данни определете дали предприятието да произвежда компонент или да го доставя. Предприятие възнамерява да внедри нов продукт, за който е необходим продукт „А“. Необходимите седмични количества са 400 единици. Компонентът може да се осигури чрез: • Доставка с доставна цена 150 лв. • Собствено производство при следните разходи за единица: - Преки материални разходи 70 лв. - Преки трудови 4 човекочаса по 7лв. за човекочас - Променливи непреки 8лв. машиночас - Необходимо машинно време 2 машиночаса. Постоянните разходи са 600 лв. седмично. Предприятието н
РЕШЕНИЯ НА ЗАДАЧИ.
Задачи, по Счетоводство, брой страници 4, качен на 13/08/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
На 11.02 предприятие закупува 10 000 бр. акции на емитент X с покупна цена 58 лв./ бр. На 28.02 пазарната цена на акциите е 59 лв./ бр. На 31.03 пазарната стойност на акциите е 53 лв./ бр. На 30.04 пазарната стойност на акциите е 40 лв./ бр. Предприятието класифицира финансовите си активи като финансови активи на разположение за продажба. Съставете счетоводните статии на съответните дати, като имате предвид, че съгласно счетоводната политика на предприятието, акциите се считат за обезценени, ако спадът в пазарната им стойност спрямо покупната им цена е повече от 30 %. Счетоводните записвания с
Assignment Financial Accounting / Prof. Dr. Hans Schmitz / MBA
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 12, качен на 20/10/2019 от admin бр коментари 0
Графиката от лято показва „gap“ между паричните еквиваленти и финансовите инструменти държани за продажба и дълга на компанията. Това са двете променливи, които са необходими за изчисляване на съотношението Cash-to-debt. Видно от графиката е, че съотношението cash to debt е по-голямо от 1 т.е. First Solar ще може да изплаща своите краткосрочни задължения с наличните парични средства. Това е потвърждение, че поръчката на инвеститора ще бъде изпълнена в срок. На база на финансовия отчет инвеститора може да изчисли съотношението Cash to Debt Ratio по следния начин: Cash to Debt Ratio = Cash, Ca
ПРИМЕРНА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА ПО НСС НА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ.
Курсови работи, по Счетоводство, брой страници 14, качен на 03/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Създаването и поддържането на добри счетоводни политики и процедури на организацията е инвестиция на време и внимание. Няма общоприет модел на счетоводна политика и процедури съобразно размера на организацията, сложността, персонала и бизнес модела. Затова настоящата разработка предлага една примерна схема на модел на счетоводна политика на земеделска кооперация. Едно от основните изисквания за стабилна система за финансово управление е организациите да документират своите политики и процедури, използвани при установяването и поддържането на вътрешен контрол и счетоводно отчитане. Организация
Казус по управленско счетоводство.
Казуси, по Счетоводство, брой страници 3, качен на 26/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Необходимо е да се определят разходите на новото изделие в собственото предприятие по посочените данни: При производство на 400 бр. общата сума на разходите е следната: - Преки материални разходи =>400 х 70=28 000 лв. - Преки трудови разходи=>400 х 4 х 7= 11 200 лв. - Непреки променливи разходи=>400 х 8 х 2= 6 400 лв. - Непреки постоянни разходи=>600 лв. - Алтернативни разходи =>((400 х 2)/2,5) x (120-70))=16 000 лв. - Общо разходи => 62 200 лв. При доставка от друга компания => 400 х 150 лв.= 60 000 лв. Извод: Предприятието би трябвало да се насочи към закупуване на компоне
ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 21, качен на 17/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
В своята книга С.Дурин отбелязва, че разходите възникват със създаването на предприятието. Те имат различна природа на възникване, на появяване. Създаването на едно предприятие поражда структури и дейност, а те от своя страна пораждат разходи. Съгласно Общите разпоредби на Националните счетоводни стандарти разходите представляват намаляване на икономическата изгода през отчетния период под формата на извеждане извън предприятието или намаляване на активите, или увеличаване на пасивите, което води до намаляване на собствения капитал, отделно от това, което подлежи на разпределяне между собственСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 70
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2021, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни