Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 826 Сортирай по:
Assignment Financial Accounting / Prof. Dr. Hans Schmitz / MBA
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 12, качен на 20/10/2019 от admin бр коментари 0
Графиката от лято показва „gap“ между паричните еквиваленти и финансовите инструменти държани за продажба и дълга на компанията. Това са двете променливи, които са необходими за изчисляване на съотношението Cash-to-debt. Видно от графиката е, че съотношението cash to debt е по-голямо от 1 т.е. First Solar ще може да изплаща своите краткосрочни задължения с наличните парични средства. Това е потвърждение, че поръчката на инвеститора ще бъде изпълнена в срок. На база на финансовия отчет инвеститора може да изчисли съотношението Cash to Debt Ratio по следния начин: Cash to Debt Ratio = Cash, Ca
РЕШЕНИЯ НА ЗАДАЧИ.
Задачи, по Счетоводство, брой страници 4, качен на 03/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
На 11.02 предприятие закупува 10 000 бр. акции на емитент X с покупна цена 58 лв./ бр. На 28.02 пазарната цена на акциите е 59 лв./ бр. На 31.03 пазарната стойност на акциите е 53 лв./ бр. На 30.04 пазарната стойност на акциите е 40 лв./ бр. Предприятието класифицира финансовите си активи като финансови активи на разположение за продажба. Съставете счетоводните статии на съответните дати, като имате предвид, че съгласно счетоводната политика на предприятието, акциите се считат за обезценени, ако спадът в пазарната им стойност спрямо покупната им цена е повече от 30 %. Счетоводните записвания с
ПРИМЕРНА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА ПО НСС НА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ.
Курсови работи, по Счетоводство, брой страници 14, качен на 03/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Създаването и поддържането на добри счетоводни политики и процедури на организацията е инвестиция на време и внимание. Няма общоприет модел на счетоводна политика и процедури съобразно размера на организацията, сложността, персонала и бизнес модела. Затова настоящата разработка предлага една примерна схема на модел на счетоводна политика на земеделска кооперация. Едно от основните изисквания за стабилна система за финансово управление е организациите да документират своите политики и процедури, използвани при установяването и поддържането на вътрешен контрол и счетоводно отчитане. Организация
Казус по управленско счетоводство.
Казуси, по Счетоводство, брой страници 3, качен на 26/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Необходимо е да се определят разходите на новото изделие в собственото предприятие по посочените данни: При производство на 400 бр. общата сума на разходите е следната: - Преки материални разходи =>400 х 70=28 000 лв. - Преки трудови разходи=>400 х 4 х 7= 11 200 лв. - Непреки променливи разходи=>400 х 8 х 2= 6 400 лв. - Непреки постоянни разходи=>600 лв. - Алтернативни разходи =>((400 х 2)/2,5) x (120-70))=16 000 лв. - Общо разходи => 62 200 лв. При доставка от друга компания => 400 х 150 лв.= 60 000 лв. Извод: Предприятието би трябвало да се насочи към закупуване на компоне
ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 21, качен на 17/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
В своята книга С.Дурин отбелязва, че разходите възникват със създаването на предприятието. Те имат различна природа на възникване, на появяване. Създаването на едно предприятие поражда структури и дейност, а те от своя страна пораждат разходи. Съгласно Общите разпоредби на Националните счетоводни стандарти разходите представляват намаляване на икономическата изгода през отчетния период под формата на извеждане извън предприятието или намаляване на активите, или увеличаване на пасивите, което води до намаляване на собствения капитал, отделно от това, което подлежи на разпределяне между собствен
КАЗУС по счетоводство за МВБУ.
Казуси, по Счетоводство, брой страници 4, качен на 16/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
1. От разплащателната сметка са изтеглени 5 000 лв., които са внесени в касата. 2. Продадена е продукция на стойност 8 000 лв. По сделката е начислен ДДС в размер на 20 процента от продажната цена. Сумата на сделката не е заплатена от купувача. Продукцията е изписана от склад по себестойност 7 000 лв. 3. Получен е банков заем в размер на 5 000 със срок на погасяване 6 месеца. Средствата са постъпили по разплащателната сметка. 4. Закупени са материали на стойност 5 000 лв. По сделката е начислен ДДС в размер на 20 процента от покупната цена. Сумата на материалите и дължимият данък са
СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 52, качен на 11/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Тъй като стоковите разписки се представят в счетоводството – обикновено края в месеца в този случай според изискванията на счетоводното законодателство те трябва да бъдат описани в съпроводителен опис, който от своя страна да бъде подписан от приемащия счетоводител. Това също не се извършва в изследваното дружество. Друго нарушение, което предприятието извършва и което можем да посочим е, че изнасянето на продукция от територията на предприятието не се документира с пропуск. Има открита Книга за получени материали, инструменти и други активи, но тя не се попълва надлежно. Попълва се само в слу
ПРОГРАМА ЗА ОДИТ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 8, качен на 09/08/2019 от admin бр коментари 0
Строителството се основава на сключен договор между инвеститора от една страна и строителната организация в лицето на “Метални конструкции БГ“ ЕООД, от друга. Установяването на взаимен контрол между двете договарящи се страни / инвеститор и изпълнител/ осигурява ефективно използване на ресурсите, спазване на изискванията на проектите, качественото и срочно завършване на строителния обект. Основният капитал на дружеството е 5 хил. лева, разпределен на 50 равни дружествени дяла с номинална стойност 100 лева всеки. Собственикът на капитала и единствен съдружник, притежаващ 100% дялове е „Юпит
КАЗУС
Казуси, по Счетоводство, брой страници 3, качен на 05/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Необходимо е да се определят разходите на новото изделие в собственото предприятие по посочените данни: При производство на 400 бр. общата сума на разходите е следната: - Преки материални разходи =>400 х 70=28 000 лв. - Преки трудови разходи=>400 х 4 х 7= 11 200 лв. - Непреки променливи разходи=>400 х 8 х 2= 6 400 лв. - Непреки постоянни разходи=>600 лв. - Алтернативни разходи =>((400 х 2)/2,5) x (120-70))=16 000 лв. - Общо разходи => 62 200 лв. При доставка от друга компания => 400 х 150 лв.= 60 000 лв. Извод: Предприятието би трябвало да се насочи към закупуване на компоне
ПРЕДМЕТ НА СЧЕТОВОДСТВОТО. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ.
Курсови работи, по Счетоводство, брой страници 5, качен на 03/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
В условията на силно развита система на стоково-пазарна икономика и просперитет, прилагането на счетоводството се разраства всеки ден. Важно е да се отбележи, че счетоводителя не е просто служител на финансовия отдел на компанията, той е отговорен за стабилността на всички механизмите, съставляващи една бизнес структура. Счетоводството допринася за подобряване на организацията на производството, оперативното и дългосрочно планиране, прогнозиране и анализ на бизнес. Въз основа на счетоводните данни може да се проведе счетоводен анализ. Счетоводните данни дават възможност да се представи пълна
СПЕЦИФИЧНИ МОМЕНТИ ПРИ СЪСТАВЯНЕТО НА ГФО НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 9, качен на 29/07/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Съгласно действащия в страната ни СС 9, дружествата с нестопанска цел следва да обособят на първо място индивидуалния си сметкоплан, в който предвиждат сметки за отделно отчитане на приходите и разходите както от стопанската, така и от нестопанската си дейност. Напрактика съставянето на сметкоплан предполага да бъдат обособени онези счетоводни сметки, които ще бъдат използвани за отразяване на дейността на предприятието в момента. Което естествено не означава, че при промяна на дейността или при възникване на специфични операции няма да бъдат включени и нови счетоводни сметки. В счетоводната
СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА. СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО. РЕД И НАЧИН НА ФОРМИРАНЕ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 18, качен на 21/05/2019 от tetradka.bg бр коментари 0
На Балканския полуостров законодателното начало на счетоводството се поставя през 1850г. чрез приетия тогава Турски търговски закон. Този закон е изцяло реципиран от този на Франция в редакцията му от 1807 г., известен като част от законите на Наполеон. Великият император казвал, че след загубата му на Ватерлоо, многобройните негови победи могат и да бъдат забравени, но не и кодексите, които той е оставил - търговският, гражданският, наказателният. Победите му не са забравени, но и френският законодателен модел, а след това и немският, били заимствани от всички европейски държави, разбира се,


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Ученици ( 16 )

ВИД
Курсови работи ( 2299 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 396 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 230 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 191 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 58 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство ( 840 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Счетоводство
Real Time Web

Analytics