Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 241 Сортирай по:
БАНКОВО ИНКАСО.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 8, качен на 02/11/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Банковите сделки принадлежат към абсолютните търговски сделки съгласно чл.1, ал.1, т.7 от ТЗ. Техни характеристики са, че страните по тези сделки са банки и основното задължение е парична престация. Както посочих и по-горе, нормативната регламентация на банковите сделки се съдържа в ТЗ. Подзаконовите актове са всички такива на БНБ като / Наредба № 3 и др./. Банковите сделки са групирани в категории: изключителни и неизключителни. Изключителните са тези, които се сключат единствено от банка, а неизключителните – от други субекти. Те също биват активни , пасивни и посреднически /комисионни/.
АНТИ-КАРТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕС (СЛУЧАЯТ НА INTEL).
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 9, качен на 15/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Технологичните компании и антикартелното право винаги са имали бурна връзка. Регулатори и съдилища се борят да намерят оптимален баланс между насърчаване на иновациите и гарантиране, че основните двигатели на тази иновация не използват своята позицията в ущърб както на потребители, така и на конкуренти. Тази борба е особено явна в Европейския съюз (ЕС), където регулаторите изтеглят различни технологии и интернет компании за нарушения на антитръстовите правила. Толкова много, че регулаторния орган на ЕС в областта на антитръстовото законодателство е бил обвинен в предубеденост спрямо американск
СПЕЦИФИКА НА ПРАВНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА СПОРЕД БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
Курсови работи, по Право, брой страници 7, качен на 10/10/2019 от теди боева бр коментари 0
Заченатият живот в майчината утроба също е обект на правна защита в областта на правото на непозволено увреждане. Nasciturus може да бъде увреден така, както може да бъде увредена неговата носителка. Тук интересите на заченатия се нуждаят от най-голяма защита от страна на правото. Първо, бременна жена по време на лекарски манипулации се заразява с болест, която се предава и на плода. Няма съмнение, че бременната има право на обезщетение за причинените в резултат на небрежното лечение вреди - имуществени и неимуществени. Ако обаче бъде увреден и зачена¬тият, той има право на обезщетение след к
КАЗУС ПО ОСНОВИ НА ПРАВОТО.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 2, качен на 09/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Съгласно посочената правна норма, нищожни са договорите, при които липсва предписана от закона форма. Нищожните правни сделки не пораждат целените с тях правни последици. Те не могат да бъдат санирани, заздравявани. Единствената възможност, за да бъде преодоляна нищожността е сделката да бъде сключена отново като се отстрани порочността. Нищожността на сделките не е задължително да бъде обявена по съдебен ред, тъй като нищожната сделка няма правни последици за страните.
СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА КАПИТАЛИ – СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ.
Курсови работи, по Право, брой страници 11, качен на 01/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Свободното движение на капитали е една от четирите основни свободи на ЕС, която е в основата на единния пазар. То има решаваща позиция за създаване на отворена, интегрирана, конкурентна и ефективна структура на финансовите пазари и финансови услуги в цяла Европа чрез премахване на ограниченията върху движението на капитали както в рамките на ЕС, така и между държавите-членки и трети държави. Съществуват също няколко изключения относно свободното движение на капитали, които се прилагат в областта на данъчното облагане, пруденциалния контрол, предотвратяването на изпирането на пари, приоритетите
ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ - ИНТЕГРИРАНО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО.
Курсови работи, по Право, брой страници 11, качен на 01/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Докладът на ООН "Проучване на електронното правителство 2016" показва, че България е на 52-ро място от 193 държави. Прогнозите за България във всички показатели (онлайн услуги, телекомуникации, инфраструктура и човешки капитал) са по - ниски от средните за европейския регион въпреки някои скорошни подобрения. Пълна интеграция на администрирането на данните и пълна оперативна съвместимост между съществуващите информационни системи все още не е постигната. Има частична свързаност между електронните регистри на публичната администрация като достъпа до пространствените данните е доста ограничен. П
КАЗУС ПО БИЗНЕС ПРАВО, BUBB605D.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 3, качен на 07/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Съгласно представения казус заявителят е подал всички изискуеми документи по чл.251 ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ). ИАЛ по надлежния ред, чл. 251 ал.3, е създал експертен съвет, който е изготвил експертиза и становище за предложението за реклама. Съгласно представената фактическа обстановка не са представени и корекции (чл.251, ал.5), които заявителят да отстрани. Съгласно чл.252 ал.1 са възможни следните резултати от подадено заявление за реклама: - Разрешение въз основа на заповед на директора на ИАЛ - Мотивиран отказ, за което се уведомява притежат
КАЗУС ПО БИЗНЕС ПРАВО, BUBB605D.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 4, качен на 07/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Рекламата на продукта по реда на чл.5 ал.1 трябва да притежава задължително съдържание, което представя: името на продукта или друго непатентовано име.; изрично указване, че продуктът е лекарствен; точно и ясна информация за правилното му използване; възрастта на пациентите, за които продуктът е предназначен; ясно изписване / изказване на "Преди употреба прочетете листовката!"; ако е хомепатски продукт трябва да бъде изписано "хомеопатичен лекарствен продукт"; ако е ваксина, което посочихме, че в възможно, трябва да напомня за това защо тя трябва да бъде поставена; изписване на номерата и дат
ДОГОВОР ЗА ВЛОГ.
Курсови работи, по Право, брой страници 11, качен на 05/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Ключово място сред сделките, формиращи изключителна банкова дейност, заема договорът за паричен банков влог. За разлика от обикновения банков влог, при който влогоприемателят не може да си служи с вложената вещ, която остава собственост на влогодателя, при договора за паричен банков влог собствеността върху вложените пари преминава върху влогоприемателя-банка. Така тя придобива право на разпореждане върху влога и се задължава по-късно да го върне - чл. 421, ал. 1 от ТЗ. Договорът за банков влог по своята правна природа е разновидност на договора за неправилен влог (чл. 257 от ЗЗД), който съчет
ДОГОВОР ЗА ПОРЪЧКА.
Курсови работи, по Право, брой страници 10, качен на 05/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
По дефиниция договорът за поръчка е безвъзмезден, освен ако не е уговорено възнаграждение - поначало той е едностранен и неформален. Изключение прави договорът за поръчка за придобиване на вещни права върху недвижими имоти, когато довереникът действа от свое име - в този случай той трябва да бъде извършен в писмена форма с нотариална заверка на подписите съгласно чл.292. Договорът за поръчка е още консенсуален и с продължително изпълнение, защото по правила дейността на довереника не се изчерпва с едно единствено действие, а се създава трайна връзка между довереника и доверителя. Под договор
ИКОНОМИЧЕСКА И ВАЛУТНА ПОЛИТИКА НА ЕС.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 11, качен на 30/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Икономическата интеграция може да се дефинира като премахване на икономическите граници между две или повече икономики . В европейски контекст тя представлява успешно включване и функциониране на националните икономики в Единния вътрешен пазар на ЕС със свободно движение на стоки, услуги, капитали и работна сила и с общи регулации в области като търговия, конкуренция и някои аспекти на финансите. Интеграцията не е уеднаквяване, тъй като всяка страна-членка запазва конкурентните си преимущества и икономическа специализация, които генерират изгодите от интеграцията. Валутната интеграция означава
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО (ПОНЯТИЕ,ОСНОВАНИЕ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ, ВИДОВЕ, УПЪЛНОМОЩАВАНЕ И ПРЕУПЪЛНОМОЩАВАНЕ)
Курсови работи, по Право, брой страници 10, качен на 02/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Терминът „представителство“ има няколко значения в правната литература: а) В неговия най-общ смисъл (като родово понятие) се изразява в извършването на относително постоянни правни и/или фактически действия от едно лице - търговски представител, за друго лице - търговец, като правните последици настъпват направо за търговеца. б) Търговското представителство е институт на обективното търговско право, което в основата си е гражданско (чл. 36 и сл. ЗЗД), но модифицирано и обогатено със специфичните особености на търговското право, възникнали от необходимостта търговецът да привлича други лица,Стр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5180 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2276 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 672 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 211 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 174 )
Реферати ( 163 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 70 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Право ( 242 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

От kalinka_s3e@xxx...
на 03.04.2018г 22:53:46
Страхотни сте! Много благодаря!

2019, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Право
Real Time Web

Analytics