Cookie consent management tool
ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (5553)

ВИД
Курсови работи (2363)
Готови курсови / реферати / казуси (872)
Теми (398)
Дипломни работи (251)
Задачи (231)
Готови дипломни работи (222)
Казуси (212)
Лекции (190)
Реферати (176)
Теми за държавен изпит (92)
Есета (82)
Бизнес план (59)
Презентации (58)
Доклади (57)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (55)
Пищови (38)
Тестове (31)
Изследвания (26)
Дисертация (22)
Анализи (21)
Коментар (18)
Учебници (16)
Уроци (11)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (11)
Поръчай казус (7)
Документи (6)
Готови реферати (6)
Проекти (4)
Поръчай изготвяне на реферат (3)
Упражнения (3)
Поръчай задача (3)
Книги (2)
Поръчай есе (2)
Биографии (2)
Конспекти (1)
Протоколи (1)

КАТЕГОРИЯ
Право (266)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 264 Сортирай по:
Студенти, Право
ИНСТРУМЕНТИ НА ОБЩАТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА НА ЕС.
Готови курсови / реферати / казуси, по Право, брой страници 13, качен на 04/07/2024 от тетрадка.бг бр коментари 0
Лисабонските реформи доведоха до по-добре функционираща външнополитическа машина, която при справедливи условия обслужва отношенияТА с трети страни с разумна ефективност. Въпреки това, когато трябва да се направят трудни и важни политически решения, дисфункционалността на сегашните договорености за вземане на решения, съчетана с присъщите ограничения на колективното действие, възпрепятстват ефективността на ЕС като международен актьор. През последните пет години ЕС реагира на влошаващата се среда на сигурност, като се насочи към реална политика. Прекомерно оптимистичните трансформационни ангаж
СЪЩНОСТ И ЗАДАЧИ НА ОБЩИТЕ ПОЛИТИКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.
Курсови работи, по Право, брой страници 15, качен на 28/06/2024 от тетрадка.бг бр коментари 0
Стандартите за промишлени продукти всъщност се насочват към двойна цел: единна защита на човека и европейската околна среда и премахване на бариерите пред търговията, произтичащи от различията в стандартите или техническите спецификации в страните от ЕС. Тези две цели се осъществяват чрез екологичния контрол на продуктите и предоставянето на европейска екомаркировка [Регламент 66/2010, вж. Раздел 16.2.2]. Комисията създаде програма за подпомагане на малките и средните предприятия в съответствие с екологичното законодателство [COM / 2007/379]. Политиката за околната среда е тясно свързана с ене
Приемане на Конституцията на Република България. Постижения и слабости.
Готови курсови / реферати / казуси, по Право, брой страници 7, качен на 08/03/2024 от reni бр коментари 0
Основен недостатък на конституцията е липсата на държавническа концепция за развитието на страната. Това е конституция на прехода, чиято задача е да гарантира такова държавно устройство, което да легитимира пред света политическия преход и трансформацията на старата политическа власт в нова. В нея обаче не са достатъчни конституционните гаранции за спазването на индивидуалните и малцинствени права на българските граждани. А разпоредбите, които дават възможност за ограничение на основни човешки права, не са достатъчно конкретни. Това дава възможност за различни тълкувания. Венецианска комисия
ПРАВО НА ПРИСПАДАНЕ НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ПО ЗДДС.
Курсови работи, по Право, брой страници 7, качен на 06/10/2023 от те бр коментари 0
През 1917 г. Т. Адамс пръв разработва основните принципи на облагане с ДДС. Началото на този данък е поставено в Европа, където през 1919 г. в Германия е въведен под първоначалното наименование “ облагороден данък или още наричан нетен данък върху оборота “. През 1921 г. Ф. фон Сименс чрез своите трудове се нарежда на челно място сред пионерите в разработването на същността на този данък заедно с Адамс. След Германия, през 1936 г. Франция втора въвежда този данък, но под друго наименование “ данък върху производството “. Това различно наименование е обусловено от факта, че обектите на облаган
Електронно правителство на България - интегрирано електронно управление на национално и местно ниво.
Готови курсови / реферати / казуси, по Право, брой страници 10, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Основна функция на електронното правителство е да даде възможност на гражданите и бизнеса по електронен път и чрез използване на съвременните информационни и комуникационни технологии да се възползват от административните услуги, които предлага държавната администрация. По този начин, отговаряйки на нуждите на гражданите, фирмите и всички останали структури на обществото от качествени и леснодостъпни административни услуги, се съкращават разходите, увеличава се ефективността и се подпомага икономическото развитие на страната. Улеснява се живота на гражданите, опростяват се условията за фун
НЕЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ – ПОНЯТИЕ. ОБЩА ЗАБРАНА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ. ФОРМИ НА НЕЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ. ПОСЛЕДИЦИ ОТ НАРУШАВАНЕ НА ЗАБРАНАТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Право, брой страници 8, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Нелоялната конкуренция като феномен се появил в края на XVIII началото на XIX век, когато принципът на свободната стопанска инициатива е била използван активно и конкуренцията не е била ограничен. С течение на времето се е появила нужда от нейното правно регулиране, класификация и формиране на концептуалния апарат за поддържане на почтени пазарни отношения. В зависимост от социоикономическата и историческа ситуация са били разработени специфични методи и подходи в различни страни за защита срещу поведение на нелоялна конкуренция поведение. Концепцията е възникнала в средата на XIX век във Фра
ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ - ИНТЕГРИРАНО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО.
Готови курсови / реферати / казуси, по Право, брой страници 11, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Електронното правителство може да използва вече съществуващи и неформални форуми за представяне на информация, като социални медии и мобилни мрежи. Чрез стратегии за електронно правителство, съвместни механизми могат да се въведат за ангажиране на общности и гражданите в предоставянето на услуги и за включването им в процеса на вземане на решения, включително на различни групи като младежи и граждани в неравностойно положение. Развитите страни, които вече се радват на ползите на интернет насърчават развиващите се страни да споделят своята информация в интернет. И за разпространяване на тази
ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ - ИНТЕГРИРАНО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО
Готови курсови / реферати / казуси, по Право, брой страници 10, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Има множество предизвикателства пред успеха на проект за електронно управление. Тези предизвикателства включват липсата на яснота и капацитет, за да се концептуализират проектите за електронното управление, минимално или почти никакъв фокус върху ключовите фактори за проекта като капацитет, мониторинг на качеството на услугите и т.н. в резултат на забавянето на проектите, ниската възвръщаемост на инвестициите, отказ да се постигнат целите на проекта и т.н. И двата термина, е-правителство и е-управление, се разглеждат като синоними, но има някои разлики между двете. "Е-правителството” е използ
ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ - ИНТЕГРИРАНО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО.
Готови курсови / реферати / казуси, по Право, брой страници 11, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Електронното правителство или е-правителство може да бъде определено като съвкупност от правителствени процеси и системи за взаимодействие, които позволяват и активират гражданско взаимодействие за достъп до набор от предлагани услуги. Бързото развитие на ИКТ и нарастващата бизнес ефективност са оказали значително влияние върху ежедневните взаимодействия между между граждани и предприятия. Въпреки това, технологията като начин за намаляване на разходите и увеличаване на ефективността не е добра идея . Gene и колектив посочват, че „Ролята на правителство се е променила...Интернет и свързаните с
ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ - ИНТЕГРИРАНО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО.
Курсови работи, по Право, брой страници 10, качен на 20/07/2023 от tetradka.bg бр коментари 0
Феноменът интернет е имал трансформационен ефект върху обществото. Той е нов инструмент за комуникация и осигурява възможности за общуване и получаване на информация по един съвсем различен начин. Той е направил информацията и услугите достъпни по начин, който е бил немислим двадесет години по-рано. Първоначалното развитие на интернет се е дължало на частния сектор. Впоследствие правителствата по света са започнали да полагат значителни опити да направят техните услуги и информация достъпни през интернет. Разнообразие от инициативи за електронно правителство са били предприети, за да се подобр
ОТГОВОРНОСТ ПРИ МНОЖЕСТВЕНОСТ КРЕДИТОРИ И ДЛЪЖНИЦИ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Право, брой страници 12, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
В настоящата курсова работа се анализира отговорността на съдружниците при преобразуване на търговско предприятие. Отговорността на всяко ТД е до размера на получените от него права освен на дружеството, на което задължението е разпределено с договора или плана за преобразуване - то отговаря с цялото си имущество. Ако задължението не е разпределено с договора или плана, всички ТД отговарят солидарно и неограничено. Също така са посочени случаи, при които неограничено отговорните съдружници в преобразуващите се ТД продължават да отговарят пред кредиторите за задължения, възникнали до датата н
ЗАЩИТА НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА В ИНТЕРНЕТ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Право, брой страници 10, качен на 20/07/2023 от admin бр коментари 0
Авторското право гарантира, че автори, композитори, художници, филмови дейци и други творци получават признание, плащане и защита на техните произведения. То възнаграждава творчеството и стимулира инвестициите в творческия сектор. Новата европейска рамка за авторското право е приета на 9 декември 2015 г. В нея се излагат основните политически цели и области на действие. Първото законодателно предложение относно трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание има за цел да гарантира, че потребителите, които купуват или се абонират за филми, спортни предавания, музика, електронниСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 22
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни