Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 107 Сортирай по:
МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ПРЕВОЗ НА СТОКИ ПОД ПОКРИТИЕТО НА КАРНЕТ ТИР.
Дипломни работи, по МИО, брой страници 77, качен на 17/03/2011 от bobinka бр коментари 0
В заключение може да се каже, че е актуално предприемането на едно научно-теоритично осмисляне на действащия в Р България митнически контрол и основно проучване на неговата организация и многофункционална същност. Само тогава ще бъде оценена решаващата му роля в динамичните процеси на нашето обществено развитие.Тенденции в развитието на митническия контрол Промяната на икономическия модел на страната оказва влияние и върху развитието на митническия контрол. Тя се характеризира преди всичко с промяна на отношенията на собственост, т.е. с приватизация и преструктуриране на икономиката. Начало
Кралство Испания: икономика и външноикономически връзки.
Дипломни работи, по МИО, брой страници 75, качен на 17/03/2011 от djuly бр коментари 0
Настоящата дипломна работа се състои от увод, четири глави и заключение. В Глава първа е представена характеристика на испанската икономика от 1975 г до наши дни, като се проследяват промените в икономическите й показатели, причините за тях, състоянието на вътрешния пазар на страната, данни за населението и работната сила на Испания, грижи за околната среда. В Глава втора се обръща внимание на външноикономическите връзки на Кралство Испания, в това число външната търговия, внос и износ, туризъм, миграция. Тази глава разкрива външноикономическите връзки на Испания със страните от ЕС, с африка
Анализ на външнотърговска сделка.
Дипломни работи, по МИО, брой страници 62, качен на 17/03/2011 от денз бр коментари 0
През последните години настъпиха драстични изменения в организационната структура на външната търговия на България. От тясно специализирана и централно управлявана административна дейност, външната търговия започва да се развива в нормалните си съвременни форми и връзки. Международната реализация на произведената продукция е съществен елемент от цялостната дейност на огромен брой предприятия в съвременните условия на интензивно развитие на между-народните икономически отношения, на нарастващата взаимозависимост между отделните държави в решаването на сложни проблеми с национа-лен и международе
Глобализация и финансова интеграция.
Теми, по МИО, брой страници 16, качен на 27/01/2011 от admin бр коментари 0
Глобалната икономика оказва огромно влияние не само върху международния икономически живот, но влече след себе си дълбоки последици за политическите и социалните отношения, за културата и бита на гражданите, засяга всички аспекти на съвременната цивилизация . Глобализацията поставя в нови условия международната конкуренция и борбата за пазари, която все повече придобива междурегионален характер. Това намира израз в засилване на монополизацията на интернационална основа и регионализацията на икономическата дейност. По данни на СТО в средата на 90-те години в света са действали около 30 интегра
ОТНОШЕНИЯТА БЪЛГАРИЯ-САЩ В ГОДИНИТЕ НА СТУДЕНАТА ВОЙНА
Курсови работи, по МИО, брой страници 11, качен на 13/01/2011 от admin бр коментари 0
Ако погеднем назад към стогодишната история на дипломатическите отношения между България и Съединените щати, лесно ще забележим, че техният най-продължителен обособен етап съвпада с годините на голямото разделение на света след Втората световна война около двата полюса – Съединените щати и Съветския съюз, който наричаме Студена война. Този период продължава повече от четири десетилетия и е изпълнен с мълчаливо, скрито, но и явно противопоставяне на две различни идейно-политически, икономически и външнополитически системи, а такива по-малки участници в него като България имат своето строго опре
Единен вътрешен пазар
Курсови работи, по МИО, брой страници 17, качен на 13/01/2011 от hsbb бр коментари 0
Единният вътрешен пазар (ЕВП) на страните членки на Европейския съюз, е резултат от задълбочаване на икономическата интеграция, започнала още през 50-те години на миналия век. На 25 март 1957г.в Рим са подписани Договорите за създаване на Европейската Икономическа Общност (ЕИО) и Европейската Атомна и Енергийна Общност (Евратом) от Шестте държави - Белгия, Франция, Германия, Италия, Люксембург и Холандия. През 1957г. основната цел на Договора за Европейската икономическа общност беше създаването на общ пазар с постепенно елиминиране на търговските бариери между страните-членки. По своя харак
ВЪНШНА ПОЛИТИКА НА ЛИТВА
Курсови работи, по МИО, брой страници 27, качен на 13/01/2011 от fifka бр коментари 0
Литва е най-голяма по площ от трите бивши съветски прибалтийски републики. По територия е сравнима с Белгия, Холандия, или Швейцария. 70% от територията й са равнинни, обработваеми земи, 28 % са покрити с гори. Основната част от населението на страната са литовци – 81%. Най-значителното малцинство са руснаците, следвани от поляци, белоруси, украинци и евреи. Преобладава католическото вероизповедание. Официалният език в страната e литовски. Литва е парламентарна република. Литва е малка страна, която образува част от “земния мост” между руския прибалтийски анклав Калининград и самата Русия. Лит
Теория и практика на международните преговори.
Курсови работи, по МИО, брой страници 10, качен на 13/01/2011 от admin бр коментари 1
Преговорите са основният начин дипломацията да постига желаното, независимо от това, дали нейният път към споразумението ще трябва да мине през убеждаването или компромиса. Без преговори изобщо не е възможно да се постигне споразумение между субекти, които са независими и суверенни. Преговорите са потребни не само, когато интересите на страните не съвпадат, но и между приятели и партньори. Подготовката за предстоящи преговори дипломатическите ведомства извършват месеци преди започването им. Определят се и лицата, които ще участват в тях. Предварителната подготовка се състои не само в изгот
Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ)
Курсови работи, по МИО, брой страници 19, качен на 13/01/2011 от admin бр коментари 0
Европа е поставена пред предизвикателството за икономическо, политическо и географско обновяване. Но най - голямото предизвикателство е как да се запази мира и да се подпомогне европейската стабилност. Политическите системи също стоят пред предизвикателства – как да намерят краткосрочни и дългосрочни стратегии в полза на тази стабилност, как да се намери оптималния начин за сътрудничество между различите институции, с оглед прилагането на политиката за създаването на една мирна Европа. И накрая, но не на последно място, Европа трябва да определи новата си роля в света като конструктивен и отг
Стабилност на Балканите след събитията от Косово
Курсови работи, по МИО, брой страници 12, качен на 13/01/2011 от admin бр коментари 0
През 1947 година, с идването на комунизма на власт Югославия приема конституция, която изравнява правата на сръбските автономни области Косово и Метохия и Войводина с тези на републиките, влизащи в състава на югославската федерация със столица Белград. През 1974 година югославският президент Йосиф Броз Тито допълнително разширява правата на автономно Косово, което предизвиква протести сред представителите от сръбски етнически произход, които възприемат това като акт с анти-сръбска насоченост.С падането на комунизма през 1989 година и нарастването на националистическите тенденции в Югослваия
Икономически и Валутен Съюз на Европейския съюз
Курсови работи, по МИО, брой страници 23, качен на 13/01/2011 от rorro бр коментари 0
Икономическият и валутен съюз представлява напреднал стадий на икономическа интеграция, включващ обща валутна и икономическа политика. Римският договор не съдържа специални разпоредби относно валутната организация на ЕО поради две основни причини: 1. Римският договор предвижда приоритетно създаване на общ пазар; 2. при сключването на Римския договор действа т.нар. Бретън Уудска валутна система, която осигурява функционирането и организацията на международната валутна система. В периода на изграждането на митническия съюз в ЕО не съществуват валутни проблеми. Всъщност, след разпадането
Европейската стратегия по заетостта
Теми, по МИО, брой страници 8, качен на 13/01/2011 от admin бр коментари 0
Европейската стратегия по заетостта въплътява целите на евро-пейската социална политика за повишаване на заетостта и качест¬вото на живот на всички граждани на Съюза. Началото се поставя на извънреден Европейски съвет на страните-членки в Люксембург през месец ноември 1997 г. след включването на нова глава – „Заетост“, към Договора за Европейската общност. Заетостта става въпрос от общ интерес и започва прилагането на координира¬ни действия в тази област. Общността съдейства за постигането на високо равнище на заетост, като поощрява сътрудничеството меж¬ду държавите-членки и допълва техните деСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5233 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2290 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
МИО ( 107 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, МИО
Real Time Web

Analytics