Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 710 Сортирай по:
ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ - КЛАСИЧЕСКИ И АЛТЕРНАТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 15, качен на 20/10/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
В традиционната дългово финансиране, предоставянето на кредит се основава предимно върху цялостна оценка на кредитоспособността на стартиращата фирмата и заемодателят отчита очакваните бъдещи парични потоци на фирмата, които ще са основен източник за погасяване на кредита. Въпреки това, техниките за оценка и наблюдение на кредитоспособността на фирмата – т.е. преодоляването на проблема с информационната асиметрия между кредитор и кредитополучател - могат да варират значително. Различните кредитни технологии комбинират различни източници на информация за кредитополучателя, скрининг и процедури,
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 4, качен на 20/10/2018 от admin бр коментари 0
Но интегрирането на двата подхода (фази) на Z и Y трябва да се стреми към подобряване на контрола в процеса на управление на проектите чрез установяване на последователни, контролирани и предсказуеми системни процеси. За реализирането на това обединяване на различните фази е необходимо да се дефинират проблемните различия, същите да се опознаят, като това ще доведе до намаляване на вероятността от неправилни преценки. 2. Как ще накарате служителите да променят работните си навици, чрез които са постигали добри резултати? С оглед промяна на работните навици на служителите е необходимо да с
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА В ИНМАРКО ООД.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 20/10/2018 от admin бр коментари 0
Организационната промяна за Инмарко ООД произтича от сливането на компанията с Униливър АД. За постигане на очакваните синергични ефекти е било необходимо Инмарко да промени своята организационна структура. В резултат на сливането е било необходимо да се извърши промяна в управлението на човешките ресурси. Тези промени се изразяват в следните направления: 1) Промяна на организационната структура включва, както следва: • Оптимизация на организационната структура; • трансформация на бизнес процесите, системата за вземане на решения, управлението на информационните потоци; 2) Координацията
Първични и вторични механизми на организационната култура във фирма „АТЛ мениджмънт” ООД.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 16, качен на 18/10/2018 от admin бр коментари 0
АТЛ счита, че насърчаваната култура в рамките на организация създава благоприятна среда и помага за достигане на високи нива за аспирация. Тези ценности се разпростират в йерархичната структура и свързват нейните служители да работят като едно цяло, една организация. Възприети са стандарти за поведение и организационно представяне на служителите компанията. Тези стандарти служат за създаване на ролеви образци (например за определяне на високи амбициозни цели за служителите на компанията; фокус върху трансфера на знания); В компанията се цени високо личната култура на всеки служител, както и
GOOD BOSSES SWITCH BETWEEN TWO LEADERSHIP STYLES.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 18/10/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Затова независимо дали организационната култура е приспособена към доминантно лидерство, то лидерът трябва да признае необходимостта от диалог, да избягва на отрицателни отговори, които са чист саботаж на здравите организационни взаимоотношения. С питане, а не ръководене, лидерите могат да намерят възможности в рамките своите организации. Те също така могат да изградят по-добри взаимоотношения с колеги, които разчитат на тях за решаване на проблемите. Един пример мога да предложа с историята на лидера на Форд от 2006г. Алън Мълали. На първия си ден като главен изпълнителен директор на Ford пр
СТРАТЕГИИ И ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В РЕСТОРАНТ (глава 1)
Готови дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 39, качен на 14/10/2018 от admin бр коментари 0
Изследователите са изправени пред сериозен проблем с дефинирането на услугите, а именно какво точно да се разбира под термина "сектор на услугите". Въпреки всичко хетерогенният характер на сектора на услугите е очевиден. Тази хетерогенност обобщава трудностите в емпиричните анализи. Но хетерогенността на услугите не води автоматично до заключението, че подходът на научноизследователска дейност по сектори ще доведе до различен резултат. Armistead (1994) твърди, например, че анализ на ниво индустрията ще предостави твърде тясна основа на базата на която да се разработят общи предложения относно
Разработване на FMEA анализ за изследване на риска при създаването и експлоатирането на рекламен обект на иновативен стартъп.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 33, качен на 09/10/2018 от katisas бр коментари 0
Тъй като при всички останали видове риск , влиянието на неопределеността е в големи граници , ще бъдат пресметнати само разходите за прилагане на мерките в областта на технологичния и производствен риск, взимайки под внимание факта, че единствено за тази категория има налична информация с конкретни стойности на елементите , използвани при въздействието върху него . За останалите категории риск е необходимо да се проучат измененията на пазарните условия , както и динамиката в макросредата, чиито фактори оказват въздействие върху изпълнението на проекта. За целта на изследването , тъй като по –
МОТИВАЦИЯ И АНГАЖИРАНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В КОКА-КОЛА.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 13, качен на 09/10/2018 от tzak бр коментари 0
Теория на вероятностите гласи, че няма „един най-добър начин” за управление във всяка ситуация. Мениджърите са тези, които следва да приспособят решенията и мерките към дадена ситуация и определени служители. Въпросът за привързаността към организацията на отделният служител, за личните му мотиви за оставането или напускането му, както и за чувството на удовлетвореност от онова, което стои зад него е основна предпоставка за ефективност и жизнеспособност на организацията. Направения анализ може да бъде съотнасян единствено с конкретната организация – Кока-Кола Хеленик, защото отговаря на нейнат
Мотивацията като функция на управлението.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 09/10/2018 от aliesiti2 бр коментари 0
Мотивацията е една от основните функции на управлението. Всеки ръководи-тел, колкото и умело да планира, организира, координира и контролира своите подчи-нени, не би могъл да постигне високи резултати, ако не владее до съвършенство уме-нието да ги накара да работят ефективно, тоест да ги мотивира. Терминът произхожда от гръцки език и означава ,,раздвижване’’. Следователно мотивацията е нещо, което е свързано с движението, действието и поведението на човека, което оказва влияние върху тях. Целта на функцията „мотивиране” е да осигури ангажираност и активност на персонала в организацията. Същно
Low cost моделът на авиокомпаниите.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 09/10/2018 от veselarr бр коментари 0
Само до преди няколко години пътуването със самолет се възприемаше, като скъп и луксозен начин на транспорт, който могат да си позволят само богатите хора по света. Ръстът, който днес бележат нискотарифните авиокомпании, означава че днес летенето е един от най – евтините и достъпни начини на предвижване между различни отправни дестинации на къси и дълги разстояния. Бюджетните авиокомпании предлагат евтини полети между европейски (а от съвсем скоро и между по – далечни ) градове – двупосочни билети за тези полети се намират за по – малко от 100 евро, но не е нечувано да се намерят и за 30 евро
ИЗПЪЛНЕНИЕ И КОНТРОЛ НА СТРАТЕГИИТЕ - СОЦИАЛНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ АСПЕКТИ. ПРОФИЛ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 15, качен на 08/10/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Основната цел на етапа на изпълнение е да се създадат необходимите предпоставки за успешното й изпълнение. Така, че на този етап се провеждат стратегически промени в организацията, които се очаква, че ще доведат до положителни резултати. Но върху изпълнението на стратегията оказват влияние различни политически и социални фактори, които предприятията да управляват. В същото време, на етапа на контрол на стратегията се осигурява обратна връзка за това доколко успешно са управлявани тези политически и социални фактори, разходите, които са свързани с тях и по този начин се дава възможност да се о
СРАВНЕНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЛОЯЛНОСТ (КЛИЕНТСКИ/КЛУБНИ КАРТИ) НА ДВЕ СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ИЗБОР
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 12, качен на 07/10/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Всеки бизнес расте или чрез привличане на нови клиенти или чрез получаване на повече сделки от вече съществуващите му клиенти. Привличането на клиенти е винаги ключов разход. Всяка успешна промоционална дейност е свързана с огромно количество загуби. Постигането на определена бизнес експозиция може да струва стотици часове работа на персонала за създаване на няколко добри перспективи за привличане на печеливши клиенти. Фирмите, които търсят нови клиенти чрез непоискани търговски писма / имейли често са удовлетворени, ако степента на отговори е повече от един процент. Това са 99 % разходи без в


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2296 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics