Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 710 Сортирай по:
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В LIDL – БЪЛГАРИЯ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 03/03/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
В Лидл могат да се използват преки и косвени методи за оценката на това доколко едни служител изпълнява задачи, които са в съответствие с неговите умения и способности. По този начин отдела за УЧР ще може да гарантира, че всеки служител се вписва в своята работна позиция и в организацията. Съгласно прекия метод, Лидл може да събира информация от служителите по отношение на техните възприятия за компанията. Тази информация ще представя гледната точка относно целесъобразността на техните работни места и стратегии, които компанията прилага. Този метод може да се прилага към магазините. Компанията
ПРОИЗВОДСТВЕН МЕНИДЖМЪНТ във фирма Братя Пепеч ООД.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 03/03/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Фабриката е заложила на паралелния начин като метод за съчетаване на операциите. При този метод изделията се придвижват последователно от една операция към друга, като всяка следваща операция започва след като изделието премина през предходната. Основните характеристики на този метод са :  подреждане на работните места в пространството в линейна форма и по предметен признак като се спазва строго технологичната последователност на операциите. В Братя Пепеч ООД работят две поточни линии, изградени съобразно тази цел. Движението на изделията става ритмично и непрекъснато с определен такт на пот
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 20/02/2019 от admin бр коментари 0
Важно е да се разбере, че отделни лица и групи се държат по различен начин в различни ситуации. Въздействието, което крайните потребители могат да имат върху организационната политика, стратегия и проект зависи или от връзката им със самата организация или конкретния проект на смяна на методологията, или и двете. Влиянието и значимостта са винаги в зависимост от целите, което се преследват. Влиянието се отнася до това доколко силни са потребителите от гледна точка на повлияване на решенията на мениджмънта. Някои примери за пряко влияние могат да бъдат: - Управление и контрол на бюджетите
ПРОВАЛЕНИЯТ ЛИДЕР.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 4, качен на 20/02/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Съществуват различни дефиниции за лидерство, но всички те се обединяват около способността на лидера да вдъхновява другите да преследват и да постигнат визията за успех. Крузе (2013) пише, че „Лидерството е процес на социално влияние, който максимизира усилията на другите спрямо постигането на една цел” . - Теория за Великия човек: Тази теория се основава на вярването, че лидерите са изключителни хора, с вродени качества, на които съдбата им е определила да водят другите. - Теория на личностните черти: Списъци от черти или качества, свързани с лидерството, съществуват в изобилие. Тази теор
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 17/02/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
От гледна точка на организацията, набирането и подбора са жизненоважни инструменти в привличането и получаване на достъп до талантливи служители на пазара на труда. Трябва да се отбележи, че способността на организацията да се конкурира на пазара зависи до голяма степен от работната сила, тъй като трудовите колективи са: източници на идеи и концепции, които са в основата на създаването на нови продукти и услуги; „ръцете”, които работят за създаване на нови и иновативни продукти и услуги; и също емисари на организацията спрямо комуникацията с клиенти и други външни партньори. Като се има предви
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА В ЙЕЛОУ ТАКСИ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 11/02/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Планираното въвеждане на Кодекса като основа за новата корпоративна култура на Йелоу такси се основава на следните стъпки: 1. Намиране на лидер / екип - Тази отговорност е била определена за изпълнение от съществуващия отдел за контрол и вътрешен одит. Отделът наблюдава етиката на целия персонал и е отговорна за развитието на Кодекса, изпълнението на програмата и за привеждане в съответствие на всички бизнес процеси с политиката в областта на етиката. 2. Дефиниране на целта - Отделът за контрол е определил целите и обхвата на програмата за етика така, че тя да бъде съответстваща на корпорат
КАЗУС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 09/02/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Като цяло направленията са две техническо и нетехническо. Техническото се отнася до производствените дейности и операции във връзка с повишаване и подобряване на квалификацията не само на настоящите, но и на новите служители. Нетехническото засяга всички служители, но е преди всичко ориентирано спрямо компетенциите на служителите, които влизат в пряко взаимодействие с клиенти, доставчици и други заинтересовани страни. 2. Изберете три от темите (областите), които сте посочили в т.1. Дефинирайте за тези области основните цели на обучението. Определете целевите групи за съответните обучения. 2.
Стратегическото планиране – съществена задача на управленското счетоводство за стратегически решения.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 20, качен на 01/02/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Тактическото планиране в аграрната фирма ще обхваща реализирането на поставените фирмени цели в областта на производствено-стопанската дейност, реализацията, маркетинга, използването на ресурсите, необходимите финансови средства и др. Тактическият план е една разширена система от показатели за бъдещото състояние на предприятието, групирани ред планови документи. Плановият хоризонт най-често е до три или пет години, като показателите за първата година е желателно да се конкретизират по месеци или тримесечия, а за следващите - по години. Заложените цели и задачи от тактическото планиране се кон
Продуктова и иновационна политика на примера на МУСАЛА СОФТ
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 01/02/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Клиентите на Мусала Софт са иновативни предприятия, в крак с последните тенденции и обичат предизвикателствата. Те признават компанията като надежден партньор, ангажиран с професионализъм, качество и стойност. Различни мултинационални компании и държавни институции по целия свят съчетават своята стратегия за успех с опита и креативността на Мусала Софт, за да изградят по-добро бъдеще. Сред тях са големи международни компании като DHL, EnBW, HP, IBM, OMV, SAP и малки и средни предприятия от България, Западна Европа и САЩ. Концепцията за КСО е дълбоко внедрена в стратегиите за развитие на Мусал
Съвременна библиотека, като реавтоматизиран системен проект.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 01/02/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
В момента библиотеката е една от най-големите и най-посещавани културни институции. Въвеждането в дейността на библиотеките на нови информационни технологии ги превърна в информационни центрове, които предоставят на потребителите достъп до национални и глобална информационни мрежи и бази данни. Съвременната библиотека е автоматичен информационен център, който обслужва потребителите на място или дистанционно и им осигурява широк кръг от услуги. Този център работи с книги и информационни, комуникационни и развлекателни технологии, това е интелектуален и творчески център. Като социална институц
Моделът 7- S на Уникредит Груп.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 01/01/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
В УниКредит Съветът на директорите е приел стратегически план за периода до 2018 г. Мерките в плана са насочени към увеличаване на кредитирането, инвестиции в дигитализацията на банкови услуги, устойчиво нарастване на показателите за капиталова адекватност и рентабилност. Стратегически план 2018 има за цел да потвърди способността на групата да увеличи своя капитал чрез органичен растеж и да увеличи рентабилността. Банката е изправена пред предизвикателна икономическа среда, забавяне на растежа в световен мащаб и исторически ниски лихвени проценти. И все пак, банковият мениджмънт е реалистичен
КАК ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО ПРОМЕНЯ СВЕТА ОКОЛО НАС.
Есета, по Мениджмънт / Управление, брой страници 4, качен на 01/01/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Бил Дрейтън, бащата на социалното предприемачество дефинира понятието като „бизнес с кауза”. Вместо да разглеждат идеи как просто да правят пари, предприемачите създават начини за правене на пари и за подобряване на благосъстоянието на обществото. Идеята зад бизнеса не трябва да бъде генериране на печалби, а тя трябва да обслужва цялото общество. Пречките пред предприемачеството намаляват с възхода на технологиите и по-ефективните регулаторни режими. Младите хора в световен мащаб са все по-уверени в своя капацитет да създадат своето собствено работно място. Независимо от това, е установено, че


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2296 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics