Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 710 Сортирай по:
МЕНИДЖЪРСКИ УМЕНИЯ
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 31, качен на 08/12/2010 от nasto бр коментари 0
Класификацията на школите в научния мениджмънт е един от най сложните въпроси в теорията на мениджмънта. Нещата се усложняват и това, че върху мениджмънта като социална практика оказват влияние много науки, научни дисциплини, теории, направления и др. Наред с това често се смесват или се правят опити за съвместяване на класификация и периодизация. През 1967 г. Херберт Xикс предлага една периодизация в развитието на мениджмънта. Според него в развитието на мениджмънта следва да се обособят 4 етапа : 1. Донаучен период – до 1880г. 2. Научен мениджмънт (класическа
SWOT анализ и избор на стратегия за "Златни пясъци" АД
Анализи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 14, качен на 08/12/2010 от atanas бр коментари 0
SWOT анализа е широко популярна техника от стратегическото управление, разработена от Алберт Хъмфри. Анализът съставя в себе си изводите от стратегическите анализи на вътрешната и външната среда за определяне на силни и слаби страни на организацията, както и външните възможности и заплахи. SWOT анализа е техника, свързана с разработването на матрица. Целта е добре да се съчетаят силните и слабите страни на организацията и външните възможности и заплахи. SWOT анализ е ситуационен анализ, за разлика от дуги анализи, които използват пазарен, продуктов или някакъв друг подход. Това означава, че т
Управленски структури
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 18, качен на 08/12/2010 от miss_plam бр коментари 0
В икономиката термина “организация” най-често се определя като система от съзнателно координирани дейности на двама или повече души. Организацията е социална система. За да може някаква група от двама или повече души със съзнателно координирани дейности да се нарича организация, тя трябва да има най-малко една цел (т.е. желано крайно състояние или резултат), която се приема от членовете на групата като обща. Освен това, тя трябва да бъде съставена от двама или повече членове, които да работят съвместно с намерение да достигнат значимата за всички цел. Всяка управленска организация трябва да
Персоналът е лицето на организацията
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 21, качен на 08/12/2010 от VT бр коментари 0
Хората са най – важният ресурс във всяка една организация, независимо от нейните размери и предмета на дейност. Персоналът е лицето на организацията и от това до колко хората са мотивирани да работят, да се развиват и да дадат най- доброто от себе си, зависи успеха на цялата организация. Една от основните задачи на съвременното управление на човешките ресурси е създаването на работна среда, която да съдейства за постигането на целите. Мотивацията в тази насока има съществено значение. Най – често тя се дефинира, като съвкъпност от психически процеси, свързани със силата и посоката на поведен
Какво знаем за основата на училищното управление
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 16, качен на 08/12/2010 от plammu4e бр коментари 0
Основата на училищният мениджмънт е много популярно движение през миналото десетилетие. Основата на нашата училищна програма за управление на работата се появява от нуждата за дефиниране на концепцията по-явно, преглеждане на свидетелството, оценки за въздействието на поддръжката в различните страни, и предоставяне на някоя първоначална обратна връзка на екипите, подготвящи проектие за образованието. През първа фаза на основната училищна програма за работа на управление, екипът прие подробна инвентаризация на съществуващата литература на SBM . Дo същото време ние идентифицирахме няколко пр
Анализ и разработване на функцията „организиран”е в управлението на “Некском” ЕАД
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 08/12/2010 от dickov бр коментари 0
Организирането е определяне на състава, съотношенията и взаимоотнишенията междуелеминтите, които участват в дейността на организацията, и тяхното поддържане или актуализиране в процеса на нейното функциониране. Организационна система на управление (ОСУ) е относително-постоянен ред на връзки между елементите на организацията. 2. Проучване видовете елементи в ОСУ и връзките между тях Елементите в ОСУ могат да бъдат два вида – органи на управление, които са два вида индивидуални и колективни, те имат правомощия да вземат решения; и управленски звена, това са групи сътрудници, участващ
Удовлетвореност от управленския стил в българските фирми (изследване на проблема в една фирма)
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 22, качен на 08/12/2010 от the бр коментари 0
Като цяло се счита, че при всеки проблем или въпрос във фирмата има различни начини на управление, с цел да се постигне оптимално решение, което означава, че добрия управленски стил е свързан с промени, съобразно обстоятелствата. От друга страна, съществуват ръководители, които прилагат само един стил на управление. Това, от една страна може да бъде благоприятно за самите служители, защото те знаят както да очакват от ръководителя си, от друга страна обаче, както вече бе споменато, това може да бъде вид грешка, защото отделните обстоятелства изискват промяна на стила, което пък от своя стра
Анализ и оценка на външната среда
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 17, качен на 08/12/2010 от mutzo бр коментари 0
Външната среда представлява съвкупността от ограничения и условия, в които функционира БО. Тя включвам т.нар. външни фактори (независими променливи). Тези фактори, които съставляват външната среда могат да се разделят на две върешно свързани групи : -макросреда -микросреда Най-общото компанията трябва да наблюдава ключовите фактори от макросредата (социални, икономически, технологически, политически), които въздействат върху бизнеса, а също така и значимите фактори от микросредата (птребители, конкуренти, дистрибутори, доставчици), които въздействат на възможно
Анализ и оценка на дейността и резултатите на фирма Еколоджи АД
Анализи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 22, качен на 08/12/2010 от waikiki бр коментари 0
Европейското законодателство, свързано с текстилната промишленост е транспонирано в българското законодателство с подзаконов нормативен акт – Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти. Това е първия акт, който предприятието следва да спазва. Наредбата е приета с Постановление на Министерски съвет № 308 от 27 декември 2001 г. на основание чл. 7 от Закона за защита на потребителите и правилата за търговия, който дава правното основание за приемане на наредби, касаещи етикитирането на нехранителни продукти. Наредбата определя:  изискванията за етикитиране на текстил
Къща на качеството
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 08/12/2010 от kaka_iv бр коментари 0
Методът “Къща на качеството”, известен още като функционално разгръщане (QFD) възниква в края на 60-те в Япония. Метода е сравнително малко познат и използван у нас. “Къща на качеството” предлага последователност от действия и нагледни средства в фазата на проектиране, насочени към повишаване качеството на изделията и услугите. Използват се екипи от специалисти, които анализират потребителските изисквания към определен продукт, както и достиженията на конкурентите по отношение на сходни продукти, съпоставят ги с техническите характеристики на разглеждания продукт и предлагат начини за подобря
Проектиране на формална организационна структура
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 15, качен на 08/12/2010 от mentora бр коментари 0
Най-общо, организирането представлява процес на ефективно разпределяне на ресурсите на организацията за постигане на нейните стратегически цели. Разпределянето на ресурсите зависи от избора на най-подходящ, от гледна точка целите и задачите на организацията, вариант на разделението на труда. В резултат на това се обособяват групите, отделите и другите звена, и се установяват формалните властови отношения и механизмите за координиране на различните задачи на организацията. Докато стратегията определя какво трябва да се направи, чрез функцията „организиране" се указва как това трябва да се пости
Болничният мениджмънт
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 49, качен на 08/12/2010 от Piqnde бр коментари 0
Болничният мениджмънт е завършващ етап в стратегическия цикъл на управлението на лечебното заведение. Основната му цел е създаването на условия и предпоставки за оптимално съчетаване и ползване в пространството и времето на елементните производствени фактори. Стратегията и политиката на болницата създават условията и предпоставките за трансформационния процес, но самата трансформация и реализирането на целите на ефективността на медицинската дейност са резултат на оперативния мениджмънт. Човешките, техническите и финансовите ресурси на болницата трябва да се поставят в услуга на следваната стр


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2296 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics