Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 710 Сортирай по:
Значение на отчета
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 08/12/2010 от 6i6kov бр коментари 0
Шести принцип на производителността: бърз, сигурен, пълен, и постоянен отчет Харингтън Емерсън е представител на класическата школа. Емерсън гледа на дейностите от висока гледна точка и поставя въпросите на научната организация и научното управление обобщено и синтезирано, като изследва връзките и зависимостите между отделните елементи и роцеси на организацията и по резултатите съди за управлението на нейната дейност. Основната идея от която се ръководи е приемането на загубите, които са съвкупност и водят до разточителства. Именно за тази основна цел служат неговите дванадесет принципа на про
Възникване на научния мениджмънт в САЩ
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 08/12/2010 от siqnka бр коментари 0
Управлението е процес с универсално проявление – в живата и неживата природа, в обществото, въпреки особеностите на този процес в различните типове системи (социални, технически, биологически). Управлението като наука в САЩ се ражда в началото на 20-ти век и е продукт на обективно обусловени процеси в развитието на икономиката и обществения живот. Управлението възниква от кооперацията на труда, която съществува от дълбока древност. То съпътства еволюцията и развитието на човешкото общество. Управлението като наука не възниква тогава, когато се наблюдава племенната организация, защото мащабит
Организация; формални и неформални организации; вертикално и хоризонтално делене на труда
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 12, качен на 08/12/2010 от dido_popov бр коментари 0
В нашето динамично време управлението на една организация представлява сложна и отговорна работа, независимо от това дали тази организация е държавна или частна,малка,средна или голиама, дали е стопанска или нестопанска. Това управление не може да бъде успешно ако мениджърът се ръководи само от заучени сухи концепции, модели и формули. Всеки, който иска да управлява успешно, трябва да съчетава разбирането си за някои възлови истини в мениджмънта с техните вариации. 1. Определение за организация Думата организация се използва в два различни смисъла: На първо място се определя ка
Малките и средните предприятия – предпоставка за развитие на предприемачеството
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 12, качен на 08/12/2010 от roki88 бр коментари 0
През последните 10-15 години в икономическата теория и практика се наблюдава определен интерес към проблемите на възникването, развитието и просперитета на малките фирми. Причината за това е, че делът и значението на малкия бизнес непрекъснато расте както в развитите пазарни икономики, така и в страните, намиращи се в период на преход към пазарно стопанство. Дребният бизнес е основата на всяко едно пазарно стопанство. Разрастването на сектора дребен бизнес в западните страни се оценява като сигнал за преход от мениджърска към предприемаческа икономика. У нас и в другите страни от Източна Ев
Структура на управление на фирма „Ноема”ООД
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 08/12/2010 от pav21 бр коментари 0
„Ноема” ООД е дружество с ограничена отговорност. То е основано от трима съдружници, които имат различен дялов капитал и са сключили дружествен договор. Стопанския риск е до размера на дяла на всеки участник. Това дава възможност да се акумулира по – голям капитал, без да се застрашава личното имущество. При неплатежоспособност кредитори се възмездяват само до размера на дяловите вноски на съдружниците. Управлението на фирмата се осъществява от общото събрание (което се състои от съдружниците) и двама, назначени от тях управители. Те не са съдружници и участват в заседанията на общото събрание
Въвеждане на контролинг звено в “Пътни строежи Варна” ЕООД.
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 3, качен на 08/12/2010 от admin бр коментари 0
Проблемът: Евроинтеграционните процеси поставят пред фирмения мениджмънт редица нови предизвикателства в процеса на разработване на управленски решения, като акцентът върху аналитичното мислене е един от важните инструменти за тяхното решаване. Контролът и начинът по който се осъществява, определя печалбата на мениджъра и това го заставя да въведе контролингови структури с цел пълна оптимизация на преките и непреки разходи. Знанията в областта на конкретните системи за управление са от същественна важност. Те спомагат мениджърите при вземане на управленски решения в условията на неопределеност
КАЗУСИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 14, качен на 08/12/2010 от admin бр коментари 0
ЗАДАЧА 1 : МЕНИДЖЪР УПРАВЛЕНИЕ НА ПEРСОНАЛА : Фирма ЕОС Матрикс е голяма организация с персонал над 200 човека . Дейността й е събиране на просрочени вземания към различни институции – банки , мобилни оператори и др. Работата на заетите в компанията е : главно психологически натоварваща , в същото време преобладаващо еднообразие . Като мениджър управление на персонала , аз съм част от ръководството на фирма ЕОС Матрикс . Имайки педвид големия брой на заетите в компанията , е немислимо тя да съществува и функциониа хармонично , без да има лице занимаващо се
Формули по корпоративен мениджмънт
Задачи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 08/12/2010 от fani_26 бр коментари 0
Диагностицирането е най-важният и отговорен етап за цялостния ефект от провеждания риск мениджмънт, върху основата на който се вземат всякакви стратегически, оперативни и други решения. То е базата от където започва технологията “риск мениджмънт”. Диагностиката трябва предварително да бъде много внимателно съобразена, планирана и организирана в съответствие с възникналите проблеми и едва тогава да се пристъпва към нейната реализация. Само така е възможно създаването на необходимите оптимални условия при които екипът от риск мениджъм са в състояние прецизно да дефинира конкретните цели и да иде
Управление на персонала в търговия на дребно
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 12, качен на 08/12/2010 от nenovi бр коментари 0
Управлението на човешките ресурси се основава на разработването и използването на множество конкретни анализи и прогнози. Както анализите, така и прогнозите могат да имат самостоятелно значение и роля в управлението на човешките ресурси или да бъдат основата, върху която се подготвя политиката и стратегията, конкретни планове, програми и управленски решения. 1. Анализ на потребността от трудови ресурси във фирмата Всеки анализ цели открояване на най-съществените характерни черти в състоянието и развитието на даден обект, неговата структура, вътрешни и външни връзки и зависимости. Диа
Формиране на целите на бизнес организацията
Анализи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 16, качен на 08/12/2010 от nedko_baev бр коментари 0
SWOT анализът в стратегическия мениджмънт предлага механизъм за системно мислене, основано на представата за действието на външната среда. Този механизъм обаче, изисква и отлично познаване на ресурсите на бизнес организацията, тоест на вътрешната й среда. За да се определят действителните стратегически възможности на бизнес организацията е от съществено значение тя да се изследва на различни равнища, защото стратегическата й позиция зависи от сумарния ефект от всички извършени дейности; от ефективността на всеки бизнес, от ефективността на функционално обособените дейности, изграждащи бизнес
Управлението в образованието като научна област
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 08/12/2010 от admin бр коментари 0
В какво се изразява спецификата на управлението в образованието в сравнение с родовата наука „социално управление” или „мениджмънт”? Защо управлението на образованието или образователният мениджмънт е самостоятелна научна дисциплина, а не е част на педагогиката, нито пък на икономиката и административното право, наречено условно „училищно законодателство”? Какво отношение има управлението в образованието, ако то не е част и не влиза в педагогическата наука? Управлението на образованието представлява съвкупност от взаимно проникващи един в друг процеси, които се допълват както в рамките на обр
Личността на ръководителя
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 17, качен на 08/12/2010 от pride_property бр коментари 0
В тази тема вниманието ни ще е насочено към личността на ръководителя, която задължително съдържа в себе си разнообразие от качества, роли, стилове и др. Интересът към въпроса за ръководещия в съвместната дейност на хората в организацията съществува от тогава, откакто е започнало изучаването на човешкото поведение. Процесът на ръководството в организацията, който обхваща двама или повече души, при който единият се опитва да влияе върху другите, за да постигне някаква цел или цели. Тази тема трябва да бъде разгледана, за да стане ясно как ръководителят в съвременната организация трябва да се д


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2296 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics