Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 710 Сортирай по:
Оценка на риска на работното място
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 39, качен на 09/12/2010 от dinko бр коментари 0
Оценката на риска се свежда до определяне на количествени характеристики на вероятността да настъпи желано събитие (честота на щетите), както и на количествени характеристики на нежеланите последици, вредите (техника на щетите), причинени от него. Изчисляването на неблагоприятните последици е свързано с измерване на щетите, което следва да доведе до тяхното изчисляване в натурален вид чрез определен метод. За целта трябва да се определи подходяща мярка, чрез която да се изрази въздействието на риска. Тъи като основна цел на управлението на риска е да гарантира финансовата стабилност е най-доб
Бизнес проект за извършване на допълнителна дейност „Букмейкърски пункт” с цел увеличаване на приходите от кафе-аперитив.
Бизнес план, по Мениджмънт / Управление, брой страници 12, качен на 09/12/2010 от joroboy бр коментари 0
Основната цел на проекта е увеличаване на приходите, с което ще се запълни капацитета на заведението и ще увеличи обслужването на нови клиенти. Конкретната цел на проекта е по-пълно задоволяване на потребителското търсене за пряка консумация на алкохолни, безалкохолни и други напитки, представянето на новите напитки, които предлага заведението, с цел по-бързата им продажба. Основната и конкретната цел ще се постигне чрез поемането на букмейкърски функции при залагането на спортни срещи като едното помещение ще бъде букмейкърски пункт като ще продължи и да функционира сервирането на напитки.
Условия на труд и работна заплата във фирма „Петрол АД”
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 20, качен на 09/12/2010 от smith бр коментари 0
Пазарът на труда е икономическо пространство, в което се намират и преговарят две големи групи: а) работодатели, които търсят работна сила б) наемни работници, които търсят работни места Трудовият пазар може да се разглежда и като съвкупност от правни норми, принципи, правила, изисквания, процедури, институции, които осигуряват намирането на работна сила или желани работни места. В резултат на особеностите на извършваните трансформации в икономиката пазарът на труда в България има следните характерни черти: • Силно изразено неравновесие на търсенето и предлагането на труд както в глобал
Участие на информационните технологии в проектиране, инженеринг и производсвото на продукти в предпприятията.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 17, качен на 09/12/2010 от marto бр коментари 0
Проектантската дейност е една от най-важните за оцеляването и развитието на една Бизнес организация (БО) .Проектирането на продукти е неограничен процес във времето, който по начало отнема много време.Компютрите обаче помагат за ускоряване на този процес.Тази помощ се класифицира в три основни направления : компзтърно проектиране (CAD), компютърен инженеринг (CAE) и компютърна подготовка на производството (CAM). Компютърното проектиране се извършва с CAD системи, които позволяват изготвяне на чертежи, които се изобразяват на монитора на компютъра.Чертането с тези системи се звършва с линии, д
Анализ на работата по качеството във фирма „М.Б.’’ ООД
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 29, качен на 09/12/2010 от princess_kirila бр коментари 0
Изследованията на специалистите и практиката показват, че не всички предприятия, независимо от интензивната работа по внедряване и сертификация , успяват да постигнат подобряване на икономическите си показатели. Подобряването на качеството на продукцията заема съществено място в технологичното развитие на фирмата.. Чрез прилагане на тази система организацията има за цел да достигне възможно най- високата степен на задоволяване на изискванията на потребителите при възможно най- ниски разходи. Фирмата се стреми да подобри духа и климата на работа вътре в нея. Това ще и даде
Властта в организацията
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 12, качен на 09/12/2010 от admin бр коментари 0
Организацията се стреми да постигне своите цели по възможно най-ефикасен начин. С това намерение мениджърите дават заповеди на подчинените си за осъществяване на опре¬делени дейности. За да бъдат те коректно извършени, се изисква упражняването на власт и наличието на авторитет от страна на мениджърите. За техните успехи се съди не само по това какво правят те, но и как мобилизират към работа подчинените си. Да подбудят или мотивират хората е възможно само като се въздейства върху тях по определен начин или като им се влияе. В литературата по мениджмънт способността да се оказва влияние върху
Анализ на средата на ”ПЛЕВЕНСКИ ЦИМЕНТ” АД
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 31, качен на 09/12/2010 от harry бр коментари 0
Анализ на вътрешните силни и слаби страни на"Плевенски цимент"АД. 6.1. Организационна структура Дружеството се управлява по едностепенна система на управление. Върховен орган е Съветът на директорите. Той се състои от: - изпълнителен директор; - заместник директор; Съветът на директорите управлява Акционерното дружество в съответствие с действащото законодателство и Устава на дружеството. Изпълнителният директор организира и ръководи цялостната дейност, като осигурява стопанисването, опазването и увеличаването на капитала на дружеството. На негово подчинение са: Заместник директор п
Подбор на персонал
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 31, качен на 09/12/2010 от mekerence_1 бр коментари 0
Персонал – това са хората, работещи в дадена организация, които със професионалната си квалификация и личностни качества допринасят за постигане целите на организацията. ( по Симеонова, Р. Набиране и подбор на персонала в организации за социална работа). Съвременната икономика и научно – техническия прогрес налагат широка квалификация и правилно разпределение и подбор на кадрите. Целта е при минимална загуба на сили и време да се постигне максимална производителност, като се съхрани работоспосбността и се стимулира качествено развитие на човешкия ресурс. (по Тошков, Л. Лекции по социална пол
Swot – анализ и избор на стратегическа алтернатива на РУ „Ангел Кънчев”
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 23, качен на 09/12/2010 от kun4ev бр коментари 0
Русенският университет „ Ангел Кънчев ” е възприел за свое призвание и основна цел разпространяването на висши знания и извършването на научни изследвания на високо равнище в присъщите му научни направления. РУ ще даде своя принос в изграждането на ценностната система и младите хора. Основна стратегическа цел е: Утвърждаване и развитие на РУ „ Ангел Кънчев „ като водещо и авторитетно интелектуално средище на Русенска област и Североизточна България за осъществяване на учебни, научни и други културни дейности, чието равнище има високо национално и международно признание. За да постигне това Ун
Концепция за управление на човешките ресурси
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 46, качен на 09/12/2010 от rali бр коментари 0
Въведение в концепцията за управление на човешките ресурси 1. Предметно поле – в УЧР можем да открием най-малко два аспекта: първият аспект акцентира върху управлението като процес на целеполагане, координация, мобилизация, контрол върху основните функции на управлението. Вторият аспект акцентира върху наемния характер между работодателя и наемната работна сила, която по презумпция има различен, противоположен интерес на интереса на работодателя, поради което е необходимо непрекъснато поддържане на баланс на интереси. Концепцията за УЧР е концепция за управление на наета работна сила. УЧР е
Мениджър и лидер.Прилики и различия
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 21, качен на 09/12/2010 от cambelita бр коментари 0
Мениджърът е този, който трябва да сравнява действителното състояние с предварително желаното (прогнозирано, планирано). За целта е необходимо да се определят обективни критерии за измерване, оценка и сравнение. От изключително значение при контролирането и оценяването е изключване на субективизма, който може да доведе до възникването на конфликти и вътрешно напрежение в организацията. Посочените функции, които се явяват направления в дейността на мениджъра, правят неговата работа разнообразна, напрегната и изпълнена с предизвикателства. Добрите мениджъри се справят с тези предизвикателства
Процеси на вземане на стратегически решения
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 23, качен на 09/12/2010 от radjeb_99 бр коментари 0
Стратегическият мениджмънт подготвя стопанските организации към бъдещето, като управлява тяхното дългосрочно развитие чрез подходящи стратегии. В него се съчетават разумните действия и адекватната реакция на непредвидените събития и неочакваните обстоятелства в обкръжаващата среда. От една страна те предоставят благоприятни възможности и нови шансове за постигане на успех, а от друга пораждат потенциални заплахи и евентуални опасности от провал. Като изход от всичко това се пристъпва към вземане на стратегически решения за перспективно развитие на всяка организация, съобразени със сегашната


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2296 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics