Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 710 Сортирай по:
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОИЗВОДСТВОТО В КОНДОР 99 ООД.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 03/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Структурата на управление на организацията включва: 1) най-високо ниво – МЕНИДЖМЪНТ – той се занимава със стратегическото управление на организацията като цяло; 2) Средните - мениджъри, ръководители на отдели и подразделения, специалисти, които администрират функционалните услуги по управление и производството 3) най-ниско ниво - ръководители на бригади - не са представи на фиг.1, защото те не са част от трайно наетия персонал. Основен обект, който следва да бъде контролиран това са разходите свързани правилното определяне на себестойността на готовите сгради и монтажните работи. Съгласн
МИСИЯ, ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИРМА БРАТЯ ПЕПЕЧ ООД.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 01/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
В изследваната компания се залага на създаването на добра работа среда и добри трудови и социални условия така, че да има добри междуличностни отношения и организационна култура. След извършване на анализ на нуждите, компанията е въвела редица курсове за обучение чрез семинари. За тази цел са разработени подходящи и индивидуални проекти. Семинарните тренинги са предоставили възможност за увеличаване на иновациите, управление на човешките ресурси (в т.ч. инвестиционните проекти), както и да се прилагат на стандарти за здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и повиша
BUBB601D ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 31/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Цялостно върху финансовото представяне и финансово състояние на Орион е оказало влияние подобрение на бизнес климата в страната. Съгласно отчетите на НСИ изчислявания показател за бизнес климат нараства с 0.6 пункта спрямо 2015 година. Но от друга страна, частичния показател относно климата в търговията на дребно се влошава – намаление с 3.4 пункта . Това влошение е последствое от някои недобри очаквания на търговци, синдикати и работодателски организации – отражението за Орион е намаление на работната ръка, но това компенсира спада в приходите и ръста на разходите. В допълнение може да се к
ПРОЕКТЪТ БАЛКАН.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 31/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Намирането на едно единствено решение за проекта Балкан не може да доведе до възстановяване на плавното завършване на проекта. Затова се налага адекватното комбиниране на някои от посочените по-горе алтернативи. По моя преценка, първо е необходимо ясно договорно определяне на правата и задълженията на проектния ръководител и приемането на солидарната отговорност. Това ще подобри средата за вземане на решения. Въпреки, че се изискват значими разходи, трябва да се приеме и конкретна проекта структурна йерархия, която ще донесе до точно определяне на ролите и отговорностите на всички замесени уч
КАЗУС ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 27/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
1. В какво се състои разликата между предприемача Иванов и предприемача Петров? Същността на съвременната фирма се състои в специализацията на функциите. И двамата са бизнесмени, които управляват икономическа дейност, са в най-строгия смисъл на понятието т.е. те са мениджъри и предприемачи, но предприемачът Петров е нещо повече: бизнесмен (независим) и "бизнес предприемач", който без да участва със значителен капитал, контролира своята фирма. Индивидуалният бизнесмен открива или създава възможности за бизнес. В този контекст Иванов е реализирал тази възможност чрез създаване на фирма като уча
Управление и развитие на човешкия потенциал в хотелиерска фирма Шарлопов Груп.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 19/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Човешките ресурси са хората в организацията, които със своята професионална квалификация, личностни качества и способности правят възможно постигането на организационните цели . От една страна, човешките ресурси са също такива ресурси, както и останалите ресурси на организацията.За доставянето и използването както на веществените, така и на човешките ресурси, работодателят прави определени разходи, при което се ръководи от чисто икономически основания и мотиви. От друга страна обаче, човешките ресурси притежават редица специфични характеристики, по които съществено се отличават от веществените
СТРАТЕГИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ ВАВВ 700.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 18/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Ще бъде анализиран процеса на стратегическо управление, за да се разбере как се постигат стратегическата конкурентоспособност на компанията, както и високите й приходи. Ще бъдат разгледани възможностите за стратегическо развитие, които има Nestlé, както и стратегическите решения, които се отнасят до устойчивостта на самата организация. Нестле АД (Nestlé S.A.) е швейцарска транснационална компания за храни и напитки със седалище във Вевей, Вауд, Швейцария. Тя е била най-голямата хранителна компания в света, измерена чрез приходи и други показатели, за 2014 г., 2015 г. и 2016 г. Продуктите на
МИСИЯ, ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИРМА REEBOK.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 17/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Какво може да направи една компанията, за да бъде успешна и динамична? Това е общ въпрос, който е от значение без значение сферата на бизнес. Със сигурност компанията не може да разчита само на традиционните начини и подходи. Повечето компании да реализират печалба, като изнасят своята продукция. По същия начин, преди бизнес корпорация е могла да бъде успешна без да използва Интернет. Но в днешно време това не работи. Глобализацията, интернационализацията на пазарите и корпорациите, напълно са променили начина, по който съвременните корпорации правят бизнес. С цел постигане на икономии от маща
ПРОЕКТЪТ БАЛКАН.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 09/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Основният проблем в проекта Балкан е липсата на ясна организационна структура в управление на проекта. Това е най-ясно изразено от факта, че Матеев няма власт над функционалните ръководители, а всъщност той съставя отчети и доклади, като за описаните дейности, срокове, разходи и т.н. той е отговорен пред ръководството на компанията. За проекта Балкан от съществено значение е екипната работа. Но такава няма. Всяко от функционалните звена работи по свои собствени проекти, което означава, че липса споделяне на всички проблеми, пречки в екип така, че да се намери най-добрия начин за изпълнение на
Усъвършенстване на системата за вземане на решение относно на качеството на продукцията.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 09/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Целите на анализа на качеството на продуктите, произведени от Видахим АД са: изследване на динамиката на показателите за качество; изследване на причините за промяната на показателите за качество; ефекта на подобряване на качеството на продуктите върху разходите. Целта на подобряване на качеството е добавяне на потребителска стойност. За да се оцени качеството е необходимо да се изчисли делът на всеки клас продукти в общото производство; средният дял на продуктите при сравними условия (таблица 1.). Таблица 1. - Оценка на качеството на продукцията за периода 2015-2016 продукт Цена за единиц
УПРАВЛЕНСКИЯТ ПРОЦЕС И ЕКИПНАТА ДЕЙНОСТ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 09/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
В казуса ще се разгледа управленския процес и екипната дейност на фирма „Бизнес Форуърд“ ООД. „Бизнес Форуърд“ ООД, със седалище гр. София, е консултантска компания, специализирана в мениджмънт консултирането и предлагането на уникални услуги за създаване на устойчив бизнес. Разработената от фирмата методология е основана на задълбочен анализ на бизнеса и начина на работа на всеки конкретен клиент. „Бизнес Форуърд“ ООД предлага широк кръг от отделни мениджмънт консултинг услуги и такива на проектен принцип, като най-важните за управленския процес ще бъдат разгледани накратко в следващите редо
Анализ на статия публикувана в Harvard Business Review - „Adapting Your Organizational Processes to a New Culture“
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 07/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Глобалните лидери трябва да умеят да комуникират – не само с техните екипи, но също и с висшите органи на управление. На всички пазари, лидерите трябва да се изразяват добре, да предават убедително посланията си и да ръководят екипите. Това, което се различава от пазар до пазар, обаче, е как лидерите демонстрират тези умения. На много пазари, от мъжете се очаква да предадат убедително послание, като излагат пряко своите заключения, а от жените се очаква да насочат слушателите към заключението си. В Хонг Конг, Китай, Индия и Сингапур се очаква мъжете да командват авторитарно, но в Япония, Брази


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2296 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics