Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 710 Сортирай по:
Лидерство
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 17, качен на 03/02/2011 от admin бр коментари 0
Ще се засегнат въпросите за най-подходяшия лидерски подход и има ли въобще такъв , също така е включено проучване , даващо представа за предпочитанията на служители в дадена организация , спрямо техния лидер и уменията му. Интересът към явлението “ръководене на другите” се появява още в зората на изучаване на човешкото поведение. В първите етапи на еволюцията на обществото, хората притежават различна възможност да оперират с наличните властови ресурси. Впоследствие това противоречие се задълбочава и експлицира в разнообразни форми на поведение. Неравенството по повод на властта разделя об
ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА ПРОУЧВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ТЯХНАТА МОТИВАЦИЯ
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 28, качен на 03/02/2011 от admin бр коментари 0
Анализът на екстензивното използване на човешките ресурси трябва да установи, от една страна, доколкото се използва работното време на работниците и служителите и, от друга страна – кои са били основните причини за това. Неговото основно предназначение е да разкрие възможностите за по-доброто използване на човешките ресурси в рамките на законоустановената продължителност на работния ден, т.е. да се увеличи ефективно използваното работно време, да се създадат възможности за увеличаване количеството на произведените стоки и услуги, без да се правят инвестиции или без да се увеличава броят на зае
Формиране и мотивиране на проектни екипи
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 13, качен на 03/02/2011 от admin бр коментари 0
Общата цел (цели) и взаимната зависимост на група от хора са двете причини, поради които е необходимо да се създава и развива екип. Ако се установи, че една от тези две причини отсъства, то няма смисъл да се изгражда екип - просто няма нужда от него! От друга страна, може да се установи, че групата от хора има обща цел и че хората в тази група са взаимно зависими един от друг в работата си. Следователно, налице е екип . Етапи в екипното развитие Най-популярната концепция за развитието на екипа се е появила още в началото на 60-те години на XX век. Тя е дело на Bruce Tuckman, професор по пс
СЪЩНОСТ НА ПРОЕКТНОТО УПРАВЛЕНИЕ
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 18, качен на 03/02/2011 от admin бр коментари 0
В течение на десетилетия в науката и практиката на управление за водещ се приема функционалният подход. Изпълнението на поредица от операции осигурява решаването на една или друга задача; чрез решаване на поредица от фокусирани към определена цел задачи, а тясно свързани помежду си дейности се разглеждат като функция. Тази структурна йерархия беше призната и се ползваше както в стопанските, тъй и в управленските системи. На дейностите, схващани като действия, водени от съответно умение се отреждаше ролята на основна градивна единица. От края на 80-те години си пробива път един нов подход. Нар
Формулиране на Мисията на организацията.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 19, качен на 03/02/2011 от grogi бр коментари 0
Факторите, които влияят върху оформянето и съдържанието на стратегията на една фирма определят и нейния тип. Влияние върху избора на стратегия оказват такива фактори като цялостното състояние на икономиката, технологичното ниво, социалните фактори, политическото положение и законово-нормативната уредба. Тези фактори описват стратегическия профил на фирамта – как да организира своя бизнес, конкурентната й позиция и основната й концепция. Тези фактори също така помагат на фирмата да направи стратегическо предвиждане за в бъдеще, което преди всичко изисква идентифициране на елементите на околната
Развитие на селските райони” като стратегически фактор за развитие на фирма „Форест Сал ” ООД
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 14, качен на 02/02/2011 от manni бр коментари 0
Стратегическия анализ (СА) е втория етап от рационалния модел на стртегическия мениджмънт и изисква да се определят основните характеристики на средата,в която функционира организацията и да се анализират предимствата и недостатъците й в сравнение с найните конкуренти.Като процес СА включва 4 етапа: 1. Анализ на външната косвена среда; 2. Анализ на външната пряка среда; 3. Анализ на вътрешно-организационната среда; 4. Обобщаване на изводите от анализа на средата. В процеса на СА се преследват 3 основни цели: • Определяне на характеристиките на външната среда, в която функцио
Организация и технология на дейността на търговска верига Билла
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 38, качен на 31/01/2011 от admin бр коментари 0
Процесът на продажба на стоките и обслужване на клиентите представлява съвкупност от операции с определена последователност, които осигуряват реализацията и довеждането на стоките до крайните потребители. Методите за продажба на стоките са начините, с чиято помощ се извършва обслужването на купувачите. Те целят минимизиране на времето, необходимо за извършване на покупките и на разходите на труд за реализация на стоките, както и максимално използване на търговските площи. Резултатите от тях се отразяват във финансовите приходи от търговската дейност. В хипермаркетите се използват метода на са
Контролинг на разходите във фирмата
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 18, качен на 28/01/2011 от svilen_90 бр коментари 0
Стремежът към пазарно оцеляване изисква прилагането на подходящи системи за управление. Контролингът е система за целево-адаптивно управление. В последното издание на немски език на „Икономически речник” той се определя като концепция за информация и управление. Контролингът е нова, модерна, но доказала своята необходимост управленска концепция, която е насочена към дългосрочна жизнеспособност и дееспособност на бизнес организацията чрез: •оптимизиране и управление на разходи, формиране на центрове на разходи • оптимизиране на приходите и печалбата; формиране на центрове за печалба, изготв
Toyota Motor Corporation
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 15, качен на 13/01/2011 от yomina бр коментари 0
Преди да изведем основните за корпорацията фирмени стратегии е нужно да отбележем основните цели, които компанията си поставя. Това се налага поради факта, че изграждането на конкретна стратегия се базира и предхожда от провеждане на стратегически анализ на силните и слаби страни на фирмата, възможните заплахи, конкурентни предимства и др., а от там и формулиране на бъдещите цели. В Проект 1 се запознахме с основните характеристики и показатели на корпорацията, което ни дава възможност да набележим и основните й цели:  Увеличаване на глобалното производство и продавби;  Увеличаване на пр
Достъп до ресурсите за развитие на фирмата
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 13/01/2011 от mladmin бр коментари 0
В съвременната икономика значението на ресурсния фактор(разбиран в общия смисъл на понятието-материални, финансови, човешки ресурси)нараства непрекъснто.Защото е повече от ясно, че само пазарът(макар и определящ)не може да бъде достатъчен критерии за стратегически избор.Един бизнес трябва да бъде не само ефикасен(т.е.да е ясно с какви ресурси е постигнат).Това е особено важно за малките фирми, едно от предзнанченията(и силни страни) на които е използването на месни, достъпни и ефтини ресурси, които обикновено имат ограничен запаси, както например е в България.Много често фирмените ресурси – ма
СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА НПО
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 12, качен на 24/12/2010 от admin бр коментари 0
Планирането е целенасочена дейност с процесуален характер за определяне на решенията, които са основата за постигане на бъдещото, желано състояние. Доколкото всеки план съдържа дейности, насочени “навън” и отчита състоянието на средата, планирането е формата, начинът, по който се постига връзката между организацията и външната среда. Чрез планиране се стремим да намалим неопределеността на средата. В зависимост от това, защо, какво и как планираме, определяме и спецификата на вида планиране. Приема се, че има два най-общи подхода за планиране: • Дългосрочно – средносрочно – краткосрочно пл
Примерни теми за Дипломна работа по мениджмънт, финанси и др.
Конспекти, по Мениджмънт / Управление, брой страници 13, качен на 21/12/2010 от admin бр коментари 0
Проблемни области (примерни тeми) за разработка на магистърски дипломни работи


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2296 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics