Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 710 Сортирай по:
Мотивиране посредством теориите на Маслоу, Алдерфер и МакКлилънд
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 03/02/2011 от admin бр коментари 0
Мотивацията е съвкупност от енергетични сили, произтичащи от вътрешни и външни предпоставки за индивида, които предизвикват неговото поведение и определят формата, насоката, интензивността и продължителността на това поведение. Най-общото тълкуване на това определение е, че мотивацията е съвкупност от сили, каращи човека да постъпва по-точно определен начин. Мотивацията обикновено произтича от някаква потребност, която не е удовлетворена. Това състояние продължава, докато се търсят средства за задоволяване на потребностите, т.е. докато се набележат цели, чието постигане ще доведе до удовлетво
Анализ на управленските системи за реализация на избраната стратегия
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 20, качен на 03/02/2011 от admin бр коментари 0
Стратегическата промяна, която настъпва при реализация на избраната стратегия, обхваща значителен период от време. По време на този период бизнес процесите в БО протичат по различен начин. В следствие на това възниква една несигурност влияещата на динамиката на цялата БО, тъй като различните сътрудници и групи вътре в БО се стремят да се справят с последсвията от промяната. Тези групи търсят начини да намалят несигурността като използват онези програми и елементи на организационната култура, с които добре са запознати, правейки мениджмънта на промяната доста проблематичен. Разрешаването на т
Индустриален мениджмънт в УХТ;
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 03/02/2011 от admin бр коментари 0
Фирма „Илинел „ със седалище град Пловдив е създадена през 2009 го- дина .Предмета на деиност на фирмата е преработка на плодове и зеленчуци и съхранението им в хладилник. Фирмата е разположена в покраинините на град Пловдив,които е вторият по големи на и население в страната.Географските особености на този раион са много благоприятни за отглеждането на различни култури.В близост до града се намират големи пазари и таржища на селскостопанска продукция.В раиона е развит както железопътен,така и сухопътен транспорт.Блозостта на Пловдив до столицата София също е важно предимство при дистрибуция
Мотивацията в системата за управление на човешките ресурси
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 29, качен на 03/02/2011 от admin бр коментари 0
Човешките ресурси имат някои особености: - представляват разнообразие от индивиди; - индивидуално възприемане и изявяване; - индивидуално или групово изпълнение на различните задачи и дейности. Към групата общи определения на човешките ресурси могат да се отбележат следните: - част от управлението, която се занимава с работещите хора и взаимоотношенията в тяхната организация; - функция на всички ръководители в организацията и трудово задължение на специалистите по персонала, чиято работа е специализирана по осигуряването, запазването и развитието на човешките ресурси в организацията;
МОТИВАЦИЯ
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 12, качен на 03/02/2011 от admin бр коментари 0
Най-вероятно първият въпрос, на който трябва да се отговори в дискусия за мотивацията по принцип, е “Какво ни кара да правим каквото и да е?” Един от отговорите е – Потребностите ни от храна, сигурност, закрила, принадлежност, признание и в същото време чувството за израстване и постижения са основните движещи фактори на нашето поведение. В смисъла на екипната работа (екипен труд) мотивацията означава да насърчаваме, повлияваме, вдъхновяваме и стимулираме хората, като им осигуряваме причини да работят добре; да ги накараме да чувстват, че искат да работят и да харесват работата си. Мотиваци
Разрешаване на конфликти при управление на продажбите
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 28, качен на 03/02/2011 от admin бр коментари 0
Тъй като конфликтите са чест спътник в работата на всяка една фирма и скоростното развитие и разрастване на глобалните пазари все повече притиска и принуждава фирмите да следват бързия ход на световната икономика, необходимо е всяка организация добре да познава и разбира проблемите, които стоят пред нея. Тя трябва да знае как точно да ги разреши, че да обърне въздействието им от негативна в позитивна посока и да превърне проблема, конфликта, от който толкова се боим, във възможност да се развива,да върви напред. Предмет на настоящата разработка са методите, начините за регистриране и с
Управленско-регулативни функции на държавата в съвременната икономика. Роля на държавата в българската икономика през периода 1997 – 2004
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 38, качен на 03/02/2011 от admin бр коментари 0
Доскоро, живеейки и работейки в условията на централно управляваното стопанство, българските граждани бяха свикнали да потребяват редица стоки и услуги, без да плащат за тях – здравните услуги, образованието, грижите за децата и пр. Икономическият анализ на безплатните продукти и услуги е особено труден, тъй като основната част от благата се разпределят чрез пазара. Ако обаче стоките и услугите се предлагат безплатно, пазарните сили, които обикновено разпределят ресурсите в икономиката, прекратяват своето действие. Когато отсъства “ценовият” сигнал, тогава частните пазари не гарантират, че да
АНАЛИЗ НА ВЪТРЕШНИТЕ ФАКТОРИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 03/02/2011 от admin бр коментари 0
Aко съответното предприятие или друга организация бъдат оставени без постоянно поддържане с всичко необходимо за захранване на способностите и ресурсите им, конкурентната им сила ще се изхаби твърде бързо и спечелената положителна инерция ще бъде загубена. За да не се случи това, подобно на външните фактори обект на изследвания чрез специализирани методи и средства за диагностика на състоянието стават и вътрешните фактори на производствените предприятия и публичните организации с нестопански цели. Вътрешният диагностичен анализ има предназначението да ориентира ръководството към оценка на пот
Влиянието на текучеството на кадрите върху дейността на предприятието
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 56, качен на 03/02/2011 от admin бр коментари 0
Вярно е, че повечето и сложни бизнес предприятия са започнали като работилници, принадлежащи на един човек.Но още първите стъпки към разрастване довеждат до изменения, които не са свързани само с промените в размера.В даден момент (и то далеч преди бизнесът да е станал дори ’сравнително голям’) количеството преминава в качеството преминава в качество.’Собствениците’ вече не управляват ‘своя’ бизнес, дори и да са единствените му притежатели.Те застават начело на бизнес предприятие- и ако не се превърнат бързо в мениджъри, скоро престават да бъдат ‘собственици’ и биват изместени, или пък бизнес
УСТОЙЧИВО ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 24, качен на 03/02/2011 от admin бр коментари 0
Обновената през 2006 г. стратегия за устойчиво развитие на ЕС посочва съхранението и управлението на природните ресурси и устойчивото производство и потребление като две от седемте ключови предизвикателства пред Европа. Шестата програма за действие в областта на околната среда на ЕС, преразгледана през 2007 г. подчертава необходимостта ЕС да осъществява социалното и икономическото си развитие като се съобразява с възможностите на екосистемите. ЕС предприе важни стъпки за постигане на целите на Лисабонската стратегия за икономически растеж и заетост, посредством повишаване на конкурентоспособ
Ролята на мотивацията за повишаване на качеството
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 18, качен на 03/02/2011 от admin бр коментари 0
Мотивацията е процес на стимулиране на отделната личност или група хора за изпълнение на дейност, насочена към достигане на целите на организацията.Мотивацията има две форми, които влияят на хората да се държат по определен начин или да се движат в определена посока. Мотивацията се отнася до това, което кара хората да се движат, да мотивираш, означава да умееш да накараш хората да се движат в посока, която мениджъра е определил. Но това, което мениджърът желае, не винаги съвпада с желанието на хората. Целта на мотивацията е да се постигне чувство за обща цел, интереси, хармония и членове
човешки ресурси
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 30, качен на 03/02/2011 от admin бр коментари 0
Набирането на човешки ресурси предшества неговия подбор, като набирането е управленска дейност. Тя се изразява в установяване и привличане на потенциални, квалифицирани кандидати за дадено вакантно работно място. Същността на този процес се свежда до разгласяване характера на организацията, на нейната корпоративна култура и стратегия, на длъжността и нейните изисквания, които предявява, на задълженията и правата, на възможностите за йерархичен растеж, на изискванията за знания и умения. Обикновено това се върши от специализирани служби на икономическата организация (масова информация, бюра по


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2296 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics