Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 710 Сортирай по:
Организационно поведение на „Сладки мечти” ООД.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 20, качен на 28/02/2011 от admin бр коментари 0
Фирма „Сладки мечти” е действаща фирма в областта на производството и търговията със сладкарски изделия. Създадена е през 2002 година. Първоначално възниква като малка фабрика за производство на различни видове сладкарски изделия. До 2007 година във фирмата се произвеждат различни видове сладки,така наречените „дребни сладки”. От октомври 2007 година предприятието разширява своята дейност и се специализира в производството на мини-кексчета, наричани още мъфини. През 2007 година по силата на Търговския закон предприятието е преобразувано в дружество с ограничена отговорност-ООД. Заводът им
Управление на промяната.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 22, качен на 28/02/2011 от admin бр коментари 0
Всяка организация трябва да се променя не само защото се нуждае от нова визия или нов начин на работа, а и за да е в синхрон с непрекъснато променящата се външна среда, а този синхрон ще доведе до по-ефективна работа и до максимално постигане на целите. Всеки ръководител се изправя пред предизвикателството на промяната. Той трябва навременно да установи нуждата от нея и така да я наложи на подчинените си, че те да я възприемат като нещо необходимо и положително. Първоначално всяка промяна се приема с недоверие или дори с отказ. Но въпреки това тя е винаги възможна. За да се извършат ефективн
Корпорация Дженеръл Електрик и управленската стратегия на Джак Уелч.
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 27/02/2011 от boss бр коментари 0
Дженерал Електрик е една от големите компании в Съединените американски щати. Там постъпва на работа ,след завършване на образованието си , млада и енергична личност – Джак Уелч. Джак Уелч е човекът, който е млад и без ограничения човек в мисленето. По време, когато фирмата – „Дженерал Електрик” е в упадък той поема нейното ръководство и прави резки промени и то в организационен план във фирмата, с които се опитва да й помогне да се издигне на „крака”. Като се има предвид обаче твърде ниската цена на акциите й, по онова време “Дженерал Електрик” е особено уязвима към операции за враждебн
Контролът като управленска функция / няколко лекции /.
Лекции, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 24/02/2011 от admin бр коментари 0
Контролирането е управленска функция, чрез която мениджъра определя степента на съответствие между фактическото изпълнение и желаните залегнали в плана цели и задачи.необходимо да се спазват някой принципи.Контролът трябва да е съобразен с вида и характеристиките на работата, която ще се контролира. Трябва да има обратна връзка. Контролът трябва да е гъвкав. Той трябва да може да се адаптира към променящите се условия на дейността. Контролът трябва да е икономичен. Контролът трябва да е насочен към избрани точки. За да се постигнат добри резултати е достатъчно да се контролират само някой ключ
КОНТРОЛИНГ.
Лекции, по Мениджмънт / Управление, брой страници 46, качен на 24/02/2011 от emmil бр коментари 0
Контролингът навлиза в теорията и практиката на фирменото управление като сложно и многообразно понятие. Днес не съществува еднозначно определение на понятието “контролинг“ не само в българската, но и в световната управленска теория . Той е тясно свързан тясно с разгледания по-горе механизъм и има ключово значение за осъществяването на изпреварващо действие. Възможността предварително да се установят необходимите условия за ефективно функциониране и осъществяването на действия, гарантиращи този процес изисква осъществяването на следните стъпки: Място на възникване на разходите (МВР) е структу
МЕНИДЖЪМЪНТ. ИСТОРИЯ И ПРИНЦИПИ. УПРАВЛЕНСКИ ФУНКЦИИ
Лекции, по Мениджмънт / Управление, брой страници 21, качен на 24/02/2011 от admin бр коментари 0
За начало на науката за управление се приемат перода от началото на 19век и края на 20век. В исторически аспект могат да се убособят следните етапи в развитието на теорията и практиката на управлението. -1 етап – съвпадане на обекта и субекта на управлението -2 етап – е свързан с разделение на субекта с обекта на управление -3 етап – етап на функционално разделение на труда -4 етап – е свързан с възникване на т.н. школи на управлението -школа на научното управление – създател на тази школа е учен Тейлър. Тази школа се занимава с проблеми свързани с разполагане персонала на работните м
СЪЩНОСТ И ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ МЕНИДЖМЪНТ И ОЩЕ НЯКОЛКО ТЕМИ
Лекции, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 24/02/2011 от admin бр коментари 0
Най-общо казано, мениджмънтът е съвкупност от дейности, насочени въздействие върху елементите на организацията, което осигурва постигане на целите й чрез ефективно използване на нейните ресурси в условията на променяща се околна среда. Тези дейности се извършват от така наречения субект на управление (мениджърите), който разполага с определена в структурата на организацията власт и отговорности и са насочени към обекта на управление (елементите на организацията). В такъв случай, от гледна точка на системния подход, организациите могат да се разглеждат като управленски системи, включващи две ус
Балансираната система от показатели - цели и показатели, организирани в четири направления: „Финансово”, „Отношения с клиентите", „Вътрешни бизнес процеси", „Познания и развитие".
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 23/02/2011 от admin бр коментари 0
Много компании използ¬ват девизи, за да информират служителите си за своите фунда¬ментални стойности и идеи. Девизите указват основните идеи и посочват целевите пазари и ключови продукти на компанията. Например: Да се превърнем в най-успешната компания в сферата на авиационния бизнес. Да бъдем най-добрата широкопрофилна финансова инсти¬туция в избраните от нас пазари. Всеки един подобен девиз трябва да носи в себе си заряд. Той трябва да придава сила и мотивация на организацията. Но де¬визите и лозунгите не са достатъчни. Както споделя Питър Сендж: „Много лидери имат свои собствени виждания
Текстът е от Дракър, Питър. Мениджмънт, задачи, отговорности, практика. Мениджърски умения.
Лекции, по Мениджмънт / Управление, брой страници 63, качен на 22/02/2011 от admin бр коментари 0
От мениджъра зависи да превърне потенциала на науките за мениджмънта в реалност. За да го стори, той трябва да разбира какво представляват те и с какво могат да допринесат. Следва да е наясно с характерните ограничения, присъщи на тези науки, най-вече като резултат от произхода и историята им. Но преди всичко той е длъжен да осъзнае, че науките за мениджмънта са инструмент на мениджъра, не на научния работник. И от ме¬ниджъра зависи да насочи тези инструменти към управленски за¬дачи и към управленски принос.
СЪЩНОСТ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДИ НА СТОПАНСКОТО УПРАВЛЕНИЕ КАТО НАУКА - ЛЕКЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЕ / МЕНИДЖМЪНТ
Лекции, по Мениджмънт / Управление, брой страници 77, качен на 22/02/2011 от admin бр коментари 0
Използван в спец. Публична администрация във ВСУ. Интересът на хората към управлението датира от най-дълбока древност. Може да се каже, че историята на управленската практика съвпада с историята на човешката цивилизация. Още преди хиляда години заедно с разделението на труда и необходимостта от съвместна работа на хората възниква и необходимостта от управлението на човешка дейност. Когато човек съм изпълнява дадена работа не е необходимо непременно друг да го насочва да му нарежда какво да прави. Но когато мнозина изпълняват заедно някаква работа за постигане на предварително зададена цел тря
Основи на управлението учебник син цвят
Лекции, по Мениджмънт / Управление, брой страници 62, качен на 22/02/2011 от admin бр коментари 0
Процес на планиране организиране мотивиране и контрол необходими за формулирането и достигане на целите на организацията Друго определение : „Управлението е особен вид дейност която превръща неорганизирана тълпа в ефиктивна целенасочена и производителна група” Питър Драктър. Още една дефиниция: Процес на работа с и чрез други хора за постигане целите на организацията в непрекъснато променяща се среда. Основното в този процес е ефиктивното и ефикасно използване на ограничените ресурси Ефективност когато крайните резултати съвпадат с първоначалните цели Ефикасен когато ограничените ресурси
Основни управленски функции: целеполагане, планиране, организиране, контрол, ръководене.Субфункции.
Лекции, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 22/02/2011 от admin бр коментари 1
А) целеполагане – това е стратегическа управленска функция.Тя изразява желания резултат или бъдещето състояние на БЕ, на къде се стреми тя.Определяне на целите всъщност е начало на осъществяването на функциите на управлението. Целите могат да се разглеждат като източник за мотивация и въздействие върху персонала. - изисквания за правилно формиране на целите: 1.яснота 2.точност 3. комплектност 4.срокове 5.критерии за изпълнение и оценка 6.място и време за изпълнение 7.последоветелност и обезпеченост 8.да посочва резултата видове: а)според насочеността си – достигане на определен п


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2296 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics