Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 710 Сортирай по:
Възникване на класическата школа в научния мениджмънт в САЩ. Ф. У. Тейлър.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 13, качен на 28/02/2011 от p4eli4ka бр коментари 0
Втори принцип – Научен подбор и развитие на способностите на работниците. Съзнателното изучаване на природата, характера и постиженията на всеки работник става задължение на управата. Това се върши, от една страна, за да се определят границите на възможностите на дадения работник, но което е по-важно – за да се определят и насоките за неговото развитие (и обучение). След това съзнателно и систематично той бива трениран, подпомаган и обучаван; дава му се възможнос за растеж, което ще доведе до издигането
Мотивацията и стимулирането.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 15, качен на 28/02/2011 от admin бр коментари 0
Всичко казано дотук е основание за предмета на настоящата разработка. Тя се състои от две глави – теоритична и практическа. В глава първа са разгледани най-извест¬ните теории за мотивацията, основните мотивационни модели, критериите за успех на мотивацията и факторите, от които тя се повлиява. Във втора глава се изследва експериментално мотивацията, анализират се получените резултати и се очертават основните взаимозависимости и влияния между мотивация, удовлетвореност, привързаност и факторите пол, въз¬раст, стаж, ниво в йерархичната структура. 1.1.1. В основата на мотивацията са разнообразие
Анализ на функцията справяне с конфликти във фирма “Лортън”ЕООД и насоки за усъвършенстване.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 20, качен на 28/02/2011 от admin бр коментари 1
Пиша тази курсова работа по темата за конфликтите и справянето с тях, защото темата е актуална и е част от ежедневието и живота на всеки човек. За да се намери изход от дадена конфликтна ситуация се изискват не само богати знания, умения и качества, а и новаторство, добра организация и планиране, много упоритост, постоянство и търпение. Определение за конфликт Първо ще дам определение за конфликт, като общо понятие. Конфликтите често се асоциират с агресията, опасността, спора, враждебността, войната и други. Затова у хората е залегнало убеждението, че конфликтът винаги е нежелателно явл
ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ПРОФИЛ / пазар на безалкохолни напитки /.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 20, качен на 28/02/2011 от admin бр коментари 0
Главната цел в производствената програма е технологичното разширяване на производството, което ще допринесе за увеличаване на асортимента от предлагани продукти, намаляване на себестойността на единица продукция и осигуряване по-високи печалби за търговеца. В инвестиционният проект на предприемача е предвидена инвестиция в реконструкция и модернизация на производствената сграда. Инвестицията е необходима с цел осигуряване на необходимата работна Стратегия на фирмата: С внедряването на новите технологични мощности фирмата ще повиши производителността си, което ще и позволи да задоволи потр
Определяне стила на ръководство в реална организация / “ЕЛИЗ” АД-Варна /.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 16, качен на 28/02/2011 от momchile бр коментари 0
При сегашната обстановка на силна динамика на празарните условия, на множество рискови ситуации и потребност от бърза реакция на мениджъра решението има много богата характеристика. Тя се определя предимно от новата ситуация, в която се намират стопанските единици и ръководителите им, от множество проблемни ситуации, чиито параметри не могат точно да се имерят, от сложната социопсихологическа обстановка в страната и нарастващото социално напрежение сред персонала на предприятията. Ефективното упр. Решение като правило представлява сплав между професионализма на мениджъра и изкуството да управ
Ефективната мотивация на персонала и екипите в управлението. Форми на мотивация.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 25, качен на 28/02/2011 от admin бр коментари 0
Мотивацията представлява вътрешната енергия, която включва активността на човека в живота и в работата. Мотивираният служител е този, на когото му „говорят очите”, който отива на работа „като на празник”, вътрешно се нуждае от работния процес, привързан е към него и получава от него истинско удоволствие. А както е известно, човек може да върши добре само онази работа, която му доставя радост и удовлетворение. Не е възможно служителите да бъдат мотивирани чрез директиви, по насилствен начин. Системата за мотивиране предполага специални мероприятия, насочени към вътрешните ценности и потребно
Роля на ръководителя за успеха на организацията.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 16, качен на 28/02/2011 от admin бр коментари 0
Определяне на понятието “лидерство” остава неопределено в българската литература. Вероятна причина за неопределеността идва от това, че литературните извори ползват думата “leadership”, която на български може да се превежда в зависимост от контекста ту като ръководство, ту като лидерство. Като се има предвид, че между двата термина има съществени различия. В този аспект ще посоча едно съпоставяне между ръководство и лидерство, за да се откроят характерните особености на лидерството, чрез които да се интерпретира същността на лидерството. Ръководството като една от функциите на управление е мм
КУРСОВ ПРОЕКТ ПО „ИНЖЕНЕРИНГ”.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 14, качен на 28/02/2011 от admin бр коментари 0
Крайните финансови резултати характеризират ефективността от производствената , търговската и финансовата дейност на фирмата. В зависимост от съотношението между приходите и разходите , тези резултати могат да бъдат печалба или загуба. Равнището и динамиката на печалбата се намират в пряка зависимост от равнището и динамиката на отделните видове приходи и разходи, които се извършват във фирмата. Тази зависимост се определя по формулата : Управлението на фирмата се характеризира с осъществяването на редица функции, основни от които са: планиране, отчитане, контрол и регулиране. Посочените функ
ЛИДЕРСТВО.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 29, качен на 28/02/2011 от admin бр коментари 0
Умението на лидера да делегира пълномощия, да дава възможност за развитие на комуникацията в организацията, да реализира творческите потенциали на последователите е в основата на съвременният успех на лидерското поведение. Това няма нищо общо с твръдата ръка на лидара от миналото и подчиняване за сметка на нереализирани човешки потенциали. Ефективното лидерство предполага всестранен самоанализ на поведението си и развитие на лидерските си качества. Всеки лидер трябва да има рефлексивно мислене за това какви са силните му и слаби страни,къде се е променила ситуацията и как де се реагира адеква
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТАБЛИЧНО ГРАФИЧЕН МЕТОД НА АГРЕГАТНОТО ПЛАНИРАНЕ ВЪВ ФИРМА “ИВ-ДИ” АД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕДНОРЪКИ ЪГЛОШЛИФОВАЛНИ МАШИНИ,БОРМАШИНИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТРУМЕНТИ.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 20, качен на 28/02/2011 от admin бр коментари 0
Същността ПМ се състои в създаването и поддържането на оптимални пропорции между структурните елементи на производствения процес (фази, частични процеси и операции), а така също между тях и разполагаемите ресурси на предприятието (производствени мищности, финансови, трудови и материални ресурси) за производството на договорена продукция в установените обеми, номенклатура и срокове. Същността на ПМ включва следните основни елементи: хора, сгради, полуфабрикати, пробеси и планиране. Това е така наречения модел за същността на ПМ с “5 Р’s” Пазарът, включващ потребителит на продукти или услуги, ф
Управление на предприятие с предмет на дейност: „Счетоводно-правни услуги” .
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 21, качен на 28/02/2011 от admin бр коментари 0
Мисията на Счетоводната ни къща е задоволяване на пазара с пълно обслужване на фирмите, както счетоводно, така и правно. Постепенно изтласкване от пазара, на малките и не дотам конкурентни счетоводни услуги, много от които и в сивия бизнес. На етапа много от фирмите се обслужват на парче, от недотам квалифицирани счетоводители. В момента на пазара в Силистра, се предлагат счетоводни услуги от различни фирми, но има много причини да се предпочете нашата счетоводна къща пред поддържането на собствен счетоводител и обслужване от други, като най-важни са:  счетоводната практика е огромна и
Енергоспестяващ продукт.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 25, качен на 28/02/2011 от admin бр коментари 0
Понятието „ иновация “ възниква още в началото на двадесети век . Въведено е от австро – американския икономист Йозеф Шумпетер. В книгата си „ Теория на икономическото развитие „ ( 1911г.) той описва иновационните процеси като „ създаване на нови комбинации „ или изменения в развитието на пазара и производството. Към тях Шумпетер отнася: - използването на нова техника, нови технологични процеси или ново пазарно осигуряване на производството ( покупко – продажба ); - внедряване на продукция с нови свойства; - използване на нови източници на суровини; - изменения в организацията на производ


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2296 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics