Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 710 Сортирай по:
Рекреационен център за самовъзстановяване.
Дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 82, качен на 23/05/2011 от valya бр коментари 0
Живеем в пределно замърсен, задъхан и изнервен свят, в който твърде рано се превръщаме в пациенти. Световните икономически, политически, екологически и социални проблеми се отразяват неблагоприятно на населението в определени точки на планетата. Една от тях в момента е България. Пред очите ни българската нация се превръща в преждевременно състарена общност от психически съкрушени и в резултат от това – физически болни хора. Неизбежно се налага и заключението, че сме „Осъвременили” дори понятието „Здраве” – днес то отразява само отсъствието на доловима болест. Животът на повечето хора е изпъ
Подбор на персонала по примера на фирма “ Дизайн офис” ООД, гр. Пловдив.
Дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 41, качен на 23/05/2011 от valery бр коментари 0
Процесът на подбор се състои в оценката на различните кандидати и избор на онези, които най-пълно отговарят на изискванията на фирмата. Подборът и назначава­нето на кaдpитe са традиционни дейности при управлението на персонала. Те са важни за организацията, защото са свързани със: осигуряване на необходимите работници и служители за постигане целите на организацията; възможности за осъществяване на промените в тpyдoвoтo пoвeдeниe; създаване на npeдnocтaвки за повишаване на ефективността от обучението на кaдpuтe, притежаващи необ­ходимия потенциал за развитие на организацията. Подбо
Организация и мениджмънт на автомобилен сервиз.
Дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 62, качен на 23/05/2011 от miro бр коментари 0
Поради различни причини най вече икономически, автомобилният парк в България е застаряващ. Този факт, сам по себе си с причина за повишен контрол по отношение на изправностга на превозните средства. От друга страна, членството на България в Европейския съюз постави редица условия и изисквания в различни сфери на социално -икономическия живот, в това число и по отношение на изправностга на автомобилите и начина / технологията / за осъществяване на техническите прегледи. Техническия преглед е диагностичен процес, който включва оглед на всички компоненти и детайли в автомобила, както и оборудван
Мотивация на персонала.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 34, качен на 23/05/2011 от alexander бр коментари 0
Основната цел на мениджмънта е да подтиква хората да работят напрегнато и ефективно. Това е невъзможно да се осъществи практически без прилагане на целенасочени действия за тяхната мотивация. Понятието “мотив”, “мотивация” се използват толкова често в ежедневното общуване, че ние рядко се замисляме за точното им символично значение. Затова трябва да изясним що е мотивация, що е мотив и що е стимул.Думата “ мотивация ” произхожда от латинската дума “motivation”, която в буквален смисъл се превежда като “движа, раздвижвам”. Мотивацията е социално – психологичен феномен, който кара хората да дейс
Управление на човешките ресурси.
Дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 83, качен на 23/05/2011 от chicky бр коментари 0
Мениджмънтът на дадена организация е въздействието, което целенасочено се извършва, за да се постигнат резултати и цели.През последните десетилетия задълженията и отговорностите на мениджмънта са много големи. В тях се акцентира изключително силно върху човешките ресурси. Същността на тези ресурси е специфична и поради специфичното предназначение, ценност и уникалност на хората като ресурси в организацията, те стават решаващ фактор за успеха и съвършенството й. Целта на управлението на човешките ресурси е да гарантира това, че служителите на компанията, т.е. човешките й ресурси, се изп
Управление на подразделенията от БА – основна задача на командира като мениджър"
Дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 87, качен на 23/05/2011 от mitko бр коментари 0
Непрекъснато усложняващите се условия на живот и дейност в армията все по-остро поставят проблема за по-нататъшното усъвършенстване на управленската дейност на командният състав на Българската армия. И един от начините за разрешаване на този проблем е да се повиши неговата управленска култура, която включва определени знания по управление. Една значителна част от командният състав на БА са командирите на подразделения и за това в настоящата дипломна работа се прави опит да се разгледат някои аспекти на управленската им дейност. Целта на настоящият труд е да се анализира ръководното, орган
Мотивация на персонала в трудовата дейност .
Дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 49, качен на 23/05/2011 от marieta бр коментари 0
Проблемът за мотивацията на поведението в трудовата дейност е един от централните обекти при организацията на всяка една стопанска единица. Изграждането и функционирането на дадена организация изисква разработването на адекватни инструменти и механизми за интегриране, регулиране и направляване на индивидуалното участие в решаването на общите задачи и проблеми. В тази връзка централната цел на ръководството на организацията е образно казано, да впрегне индивидуалните потребности и възможности в съвместната дейност. А един от пътищата за постигане на тази цел е познаването и въздействието върху
Организационните структури-ключов проблем на управленската наука и практика.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 28, качен на 23/05/2011 от krasio бр коментари 0
Организационните структури са един от най-важните показатели за ефективността на дадено управление,паралелно с това,обаче те са и главен проблем за науката и практиката.Практическият опит и множеството направени изследвания потвърждават,че в сравнение с останалите средства,много по-често ,чрез изменението на структурата се търсят и намират решения за множество управленчески проблеми.Необходимостта от изграждане на организационните структури е свързана с динамиката в развитието и по-голямата сложност от социалните структурни системи.Например при прехода от манифактурно към промишлено производст
Същност на бизнеса и мениджмънта.
Дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 63, качен на 23/05/2011 от sweet_kiss бр коментари 0
В стопанската наука, бизнеса е социалната наука за управляване на хора, за организиране и поддържане на колективна продуктивност към постигане на градивни и производителни цели, обикновено насочени към създаване на доход. Етимологията на термина “бизнес” се отнася към състоянието да бъдеш зает, в контекста на индивида сам за себе си както и за общността или обществото. С други думи, да бъдеш зает означава да се занимаваш с търговски приложима и доходна работа. Бизнеса, когато се използва в единствено число, може да бъде легално разпозната единица в икономически свободното общество, в което
НАСОКИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА МЦ “СТАМБОЛИЙСКИ”ЕООД.
Дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 59, качен на 23/05/2011 от eli бр коментари 0
Стратегията е съвременен инструмент за управление на бизнеса, с помощта на който всяка стопанска единица може своевременно да реагира на промените в икономическата ситуация. Стратегията изразява интегриран комплекс от мерки и подходи, позволяващи създаване на устойчиви предимства и висока конкурентноспособност на дадена огранизация в дългосрочен план. Тя е израз на поведението на мениджмънта за постигането по успешен начин на целите на стопанската единица в конкурентната среда. Чрез тях се осъществяват плановете и задачите, като се имат предвид всички форми на несигурност, така че да се подобр
Ролята на мениджъра и ръководството в предприятието.
Дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 85, качен на 23/05/2011 от pepita бр коментари 0
Ръковидителят е основна фигура във всяка фирма. Той осъществява нейното управление в съответствие с предоставените му правомощия на съответнтие равнища на управление. В своята дейност се ръководи от целите и стратегията на фирмата, от законите и нормативната уредба и от решенията на висшестоящите органи за управление. От качествата и способностите на ръководителя до голяма степен зависи успехът на фирмата или на съответното структурно звено. Това налага да се направи характеристика на същността и изискванията на управленския труд. Ролята на ръководителя в групата следва да се разглежда и от по
Същност на управлението.
Презентации, по Мениджмънт / Управление, брой страници 19, качен на 28/04/2011 от tOniTyy бр коментари 0
1. СЪЩНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА; 2. ДЕФИНИЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ; 3. ФУНКЦИОНАЛЕН МОДЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕТО; 4. ПОВЕДЕНСКИ МОДЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕТО; 5. ИНТЕГРАЛЕН МОДЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕТО


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2296 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics