Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 710 Сортирай по:
Организационното поведение.
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 24, качен на 16/06/2011 от admin бр коментари 0
Индивидуалното трудово поведение е в основата на организационното поведение. Поведението е организирана, по определен начин, система от действия или поведенчески актове, която осъществява връзката на индивида с организацията. Индивидуалното трудово поведение се проявява винаги:  конкретно – личностно (трудът на отделния индивид);  конкретно – ситуативно (трудът при конкретни условия);  личностно – детерминирано (силно се влияе от някои типични за проявяващото го лице черти и особености);  личностно – мотивирано (зависи от мотивите на индивида). Трудовото поведение на човек се опре
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 16/06/2011 от admin бр коментари 0
Комуникацията (общуването) не изчерпва цялостната дейност на мениджъра, но представлява една от най-важните страни. Немислимо е да бъдеш мениджър без да притежаваш висока култура на общуване. Това е така, защото в мениджърската дейност присъства деловото общуване при събиране на информация, обработката й. Общуване има и в процеса на вземане на управленско решение въз основа на събраната информация, в работата по реализацията на това решение, при анализирането му и преценката на изпълнението му, т.е. при всички етапи на управленската дейност комуникацията е един от най-важните й компоненти. Ком
Формиране и развитие на личността.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 22, качен на 16/06/2011 от admin бр коментари 0
Проблемите на човека като развиващо се и дейно същество са тясно свързани с понятието за човешката личност. Личността е носител на всички дейности, в нея те се интегрират, за да се формира и прояви поведението на човека в неговия всекидневен живот. Човешката личност е едновременно и субект на дейностите, и обект на въздействията, които те упражняват. Ето защо проблема за личността заема централно място в психологията. Това е сложен и многостранен проблем, която се разработва в различни аспекти от няколко науки. В биологическите науки се разглеждат природните основи на личността, в историческит
Формулиране на съдържанието и обхвата на фирмената култура.
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 23, качен на 16/06/2011 от admin бр коментари 0
Фирмената култура най-общо може да се дефинира като съвкупността от ценности, споделяни от сътрудниците, развити в процеса на функциониране на фирмата при справянето с външни и вътрешни проблемни ситуации, лежащи в основата на фирмените практики, системи и процедури и предавани на новите членове на фирмата чрез писани правила и символни образци. Вследствие на това определение следва да се отбележи, че: В основата на фирмената култура стои ценностната система на организацията. Тя включва изграденото във фирмата отношение към клиента, качеството, работата, ефективността, взаимообвързаността
Природа на ръководната дейност. Стилове и типове ръководство. Авторитарност и демократичност. Лидерство и власт.
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 15/06/2011 от ivelinamat бр коментари 0
Ръководната дейност е основен механизъм за осъществяване на силно влияние върху поведението на отделния човек и върху ефективността на дадена организация. Ръководството е съществен елемент на ефективното управление като ръководителят на една формална организация стои начело на тази организация и има делегирани пълномощия в някакви граници. Той е длъжен да направлява усилията на неформалните групи и отделните личности за изпълнение на целите и задачите на организацията. Също така трябва да прави това и в ситуации, в които взаимоотношенията му с групите и личностите не се вписват в препоръчани
Пищов по мениджмънт на човешките ресурси
Пищови, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 14/06/2011 от kimbi бр коментари 0
Селекцията е постоянен процес, осъществяван от привличането на кандидати до освобогаване от длъжност. По този начин организациятаследиза запазването иувеличаването на своя орг капитал и регулира движението на персонала Първият етап на селекцията е набирането на кандидати за овакантени работни места или за нови работни места. Изразява се в набиране на кандидати, които могат да из-пълняват ефективно предлаганата им работа, а не желаещи изоб¬що да работят. Набирането на кандидати е специфична управленска дейност, която се извършва от отдела по УЧР. Мениджърът по УЧР е с определящо мнение относно
Директорът в съвременното училище-лидер от нов тип
Дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 54, качен на 14/06/2011 от katibo бр коментари 0
Управлението може да се дефинира като умствен и физически процес, който подтиква подчинените да изпълняват предварително предписани им работи и задачи. От друга страна, лидерството може да се дефинира като процес, с помощта на който една персона оказва влияние върху поведението на членовете на групата. Ръководителят (мениджърът) на една организация е човек, който едновременно се явява лидер и ефективно управлява своите подчинени. Неговата цел е да влияе на другите по такъв начин, че те да изпълняват работата, която им е поръчана от организацията. За разлика от ръководството, лидерството е спос
Търговски преговори при доставка на стоки
Дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 76, качен на 23/05/2011 от admin бр коментари 0
Доставките на стоки са част от логистичните процеси в предприятието, като в условията на висока конкуренция на производители и търговци на стоки, изборът на доставчици е важен, не само поради възможностите за оптимизиране на цената на доставката, но и поради други причини –например за избиране на оптимални условия на доставка по отношение на срок, транспортни разходи и други. Доставките на определена стока се осъществяват на базата на договор. За да се стигне до договаряне на дадена доставка или контракт обаче, обикновено се провеждат операции, като например проучване на пазара на доста
Същност на рекреативния мениджмънт по примера на спортно-възстановителен център Orange fitness
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 39, качен на 23/05/2011 от radi бр коментари 0
Големият град е факт на нашето съвремие и тенденциите за неговото непрестанно увеличаване са безспорни. Жизнената среда на човека в големия град представлява сложна система от социални и екологични въздействия върху организма в различните етапи на неговото развитие. За нещастие, повечето от тези въздействия са с отрицателен ценностен знак и това е разбираемо поради неблагоприятните тенденции в цивилизационен аспект, характерни за 21-ви век: Ускорени темпове на развитие на в социално- икономическата, производствено- техническата, културната, научната сфера на живота. Резултат от тези процеси с
Анализ и управление на организацията.
Дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 48, качен на 23/05/2011 от girl_na_max бр коментари 0
Организациите са субекти на стопанската и административната дейност, която се определя от стопанските им цели, същността на извършваните в тях процеси, ресурсите, които участват в тези процеси, мястото им в икономическата среда на националното и световно стопанство. Организацията може да се дефинира като съвкупност от хора, част от които работят съвместно и координирано за постигане на обща цел или цели. Управлението на организацията е един целенасочен процес на въздействие върху нея, за да може нейното поведение, съобразено с обективните условия и възможности, да отговаря на предварително опр
ВИДОВЕ ФИРМЕНИ СТРАТЕГИИ ПО ПРИМЕРА НА ЕЛЕКТРОСТРОЙ 61” ЕООД.
Дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 64, качен на 23/05/2011 от admin бр коментари 0
Стратегическия мениджмънт е процес на управление, необ-ходим на организацията да премине от състоянието, в което се намира в желано състояние, т.е. да се осъществи движение към бъдещето. Този тип управление (стратегическо) е свързан с изграждане на чув-ство за движение в определена посока, отговаряща на потребностите на организацията. Същността на стратегическия мениджмънт се изразява в изработване и прилагане на стратегии (придобиват конкретен израз в планове). Стратегията представлява обобщен модел на действия, кои-то са необходими за постигане на целите, координирането и разпреде-лението
ОСОБЕНОСТИ НА ОБЩУВАНЕТО НА ДИРЕКТОРА С ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ.
Дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 81, качен на 23/05/2011 от margo бр коментари 0
Общуването има особено важна роля при някои специфични професии, между, които е и педагогическата. При нея общуването и взаимодействието между членовете на педагогическата колегия са основни движещи механизми на труд. Образователно–възпитателния процес е немислим без общуването между административното ръководство и педагогическия персонал, изпълнението на държавните образователни изисквания и законовите и под законовите нормативни уредби. В съвременната образователна системата основна част от ежедневната работа на училищния колектив е общуването на всички нива – общуване между учителите, възпи


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2296 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics