Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 710 Сортирай по:
Как на мотивационните стратегии се отразяват върху ефективността на служителите в институцията
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 06/09/2011 от admin бр коментари 0
Организациите, в частност съвременното управление на човешките ресурси, са изправени пред множество нови предизвикателства. Управлението на човешките ресурси е централна дейност във всяка една организация и придобива все по-голямо значение за нейното развитие и успех. Работата става все по-разнообразна, изискваща и динамична. Работодателите търсят по-гъвкави и адаптивни сътрудници, притежа¬ва¬щи умения, които да отговарят на променените изисквания на работата. Същевремен¬но с това, служителите също имат по-високи очаквания за работата, която им се предлага. Развитието на организацията е съп
Анализ на функцията справяне с конфликти във фирма “Лортън”ЕООД и насоки за усъвършенстване
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 20, качен на 05/09/2011 от lord_krum бр коментари 1
Първо ще дам определение за конфликт, като общо понятие. Конфликтите често се асоциират с агресията, опасността, спора, враждебността, войната и други. Затова у хората е залегнало убеждението, че конфликтът винаги е нежелателно явление, което при възможност трябва да се избягва или незабавно да се разрешава. Нормално е конфликтите да възникват между хората, както и във всяка организация, тъй като тя се състои от много и различни индивидуални личности. Трудно е да се стигне до съвпадение на интересите и хармония в отношенията, когато хората имат различен житейски опит, светоглед и ценностна сис
ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ПРОФИЛ.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 17, качен на 05/09/2011 от eli4ka бр коментари 0
Безалкохолните напитки са познати от дълбока древност. Като подотрасъл на хранително вкусовата промишленост в България се появяват в края на XIX век. Отрасъла претърпява преустройства и модернизации, налагащи се от развитието на икономиката на страната, докато придобие сегашния си вид. Фирмата е стопански субект с финансова и бизнес история. След основаването на фирмата през 1996 година, Ангел Иванов развива пласментно-снабдителна дейност и ремонт и поддръжка на компютърна техника. Не след дълго 1997 г. изхождайки от придобития опит променя основната си дейност в производство на безалкохол
Определяне стила на ръководство в реална организация.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 16, качен на 05/09/2011 от eliza бр коментари 0
Най-характерното за всеки един ръководител,независимо от неговия служебен ранг, е участието му във вземане и най-вече в избора на управленски решения. Управленското решение е съвкупност от дейности, задачи и операции, свързани с ефективното и ползотворно съчетаване на ресурсите – материални, трудови, финансови и информационни, с оглед разрешеване на възникнала проблемна ситуация. Сред множеството разнообразни тълкувания и определения за същността на управленското решение и за неговото значение за управленската практика интерес представляват следните: • социален акт, резултат от активна целе
Възникване на класическата школа в научния мениджмънт в САЩ. Ф. У. Тейлър.
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 13, качен на 05/09/2011 от яница бр коментари 0
В края на XIX век САЩ представлява най-големият, единен пазар в света. По онова време практически не съществувало държавно регулиране в бизнеса. Този и редица други фактори са довели до създаването на редица крупни предприятия. Те са предявили претенции към теорията, свързана със стопанското управление. Така че големият бизнес стимулира оформянето на управлението като самостоятелна наука и като самостоятелна научно-изследователска област. В сравнително кратката си история (около 100 години) управленската наука преминава през няколко основни етапа, които се различават по начина на разг
Ефективната мотивация на персонала и екипите в управлението.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 25, качен на 05/09/2011 от admin бр коментари 0
Ефективността на една организация зависи най-вече от качеството на колектива. Добра колективна работа означава позиция на интелигентност и екипност. Ефективните мениджъри трябва да могат да управляват своите екипи така, че да реагират гъвкаво и творчески на предизвикателствата на всяка ситуация. В основата на този процес е разбирането на съвременните мотивационни практики и творческото им прилагане в зависимост от нуждите и зрелостта на екипа. Днес работодателите трябва много повече да управляват екипно и да ръководят екипи, отколкото да разчитат на индивидуалната компетентност. Това означава
Поведението на ръководителя.
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 16, качен на 05/09/2011 от hristo бр коментари 0
Организация, постигаща успех, се различава от противоположните по това, че тя има по-динамично и ефективно ръководство. Синоними на думите ръководство и ръководител са думите лидерство и лидер. Въпросите за лидерството предизвикват интереса на хората от много време. Систематичното, целенасочено и широко изучаване на лидерството започва по време на Ф. Тейлър. Бяха проведени много изследвания и все пак няма пълно съгласие по въпроса, какво е лидерството и как то трябва да се изучава Определяне на понятието “лидерство” остава неопределено в българската лиштература. Вероятна причина за неопреде
Стратегиите на Лучано Бенетон.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 14, качен на 05/09/2011 от beni бр коментари 0
През 1945г., когато Лучано Бенетон е на 10 години, той загубва своя баща. През трудните следвоенни години в Италия, малкото венецианско момче трябвало да продава вестници, за да изхранва семейството си. Сестрата на Лучано - Джулиана, била много добра в плетенето, и те решили да създадът малка компания за производство на пуловери. Един щял да пректира моделите и да е натоварен с призводството, а другите трябвало да се справят с маркетинга и рекламата. Днес компанията на „Четворката Бенетон” (Лучано, Джулиана, Джилберто и Карло) се е превърнала в истински „Макдоналдс на модата”,
ЛИДЕРСТВО.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 29, качен на 05/09/2011 от admin бр коментари 0
Лидерството- това е тип управленски взаимодействие /между лидера и последователите му/ основаващо се на най ефективните за дадена ситуация съчетаване на различни източници на власт и е насочено към убеждаването на хората в достигането на общи цели. Така тук има три компонента лидер, последователи и ситуационни променливи. Важно е да се отбележи ,че при управленческото взаимодействие от типа “лидер- последователи” не е задължително да се предпоставя йерархична връзка, каквато е задължителна при началник – подчинен. Така също връзката е двустранна а не е едностранна и вертикална. Лидерството
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТАБЛИЧНО ГРАФИЧЕН МЕТОД НА АГРЕГАТНОТО ПЛАНИРАНЕ ВЪВ ФИРМА
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 20, качен на 05/09/2011 от effe_vn бр коментари 0
същността ПМ се състои в създаването и поддържането на оптимални пропорции между структурните елементи на производствения процес (фази, частични процеси и операции), а така също между тях и разполагаемите ресурси на предприятието (производствени мищности, финансови, трудови и материални ресурси) за производството на договорена продукция в установените обеми, номенклатура и срокове. Същността на ПМ включва следните основни елементи: хора, сгради, полуфабрикати, пробеси и планиране. Това е така наречения модел за същността на ПМ с “5 Р’s” Пазарът, включващ потребителит на продукти или услуги, ф
Управление на предприятие с предмет на дейност: „Счетоводно-правни услуги”.
Бизнес план, по Мениджмънт / Управление, брой страници 21, качен на 05/09/2011 от maia87 бр коментари 0
Счетоводната къща ще бъде основана в гр. Силистра от четирима собственици, имащи позициите на изпълнителни директори. Счетоводната къща ще бъде регистрирана като Дружество с ограничена отговорст /ООД/. Избрахме тази организационна форма, тъй като тя позволява две или повече лица да съчетаят възможностите на капиталовите и персонални дружества. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван или намаляван, наследяван и ограничаван. То създава за нас следните възможности за избор:  осигурява съдружие в осъществяването на нашата дейност – все пак ние сме четирима съдружници;  отговор
Мотивация на персонала - основна функция за ефективен мениджмънт.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 17, качен на 05/09/2011 от maikul бр коментари 0
Мотивацията е тясно свързана с проблема за управлението на персонала в една организация. Новите икономически отношения, породени от периода на преход към пазарна икономика, както и реалното ни присъствие в ЕС, пораждат и нови изисквания към персонала във всяка фирма и организация. Дейността по управление на персонала вече не се свързва само с подбор, обучение и разпределение на кадрите, но и формиране на ново съзнание, манталитет, а следователно и комплекс от мотивиращи въздействия. Няма съвременна концепция за мениджмънта, в която да не се отделя сериозно внимание на ролята на чове


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2296 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics