Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 710 Сортирай по:
Същност на управлението
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 29/09/2012 от galia_andonova бр коментари 0
За понятието „управление” се дават различни определения. Някои приемат, че управлението е процес при който неорганизираната тълпа се превръща в ефективна, целенасочена. Други виждат управлението като дейност, свързана с планирането, организацията и мотивацията, необхидими за формиране и постигане на целите на организацията. Според трети управлението е човешка дейност, насочена към интегрирането на професионално подготвени специалисти за постигане на определени цели чрез разработка на методи и подходи. Хоризонталното управление предполага установяване на определени контакти и взаимоотношения м
ПРОУЧВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ В ....
Проекти, по Мениджмънт / Управление, брой страници 22, качен на 12/09/2012 от elavela бр коментари 0
ХХХХХХХХХХ АД е част от ХХХХ Group най-големият в света производител на натронова хартия и хартиени торби. Намира се в град ННННННН, на 140 км от София. През 1952 година е създаден ДЦК " ТТТТТТТТТТТ" за производство на целулоза и хартия. През 1997 година завода е приватизиран от турският холдинг "Ъшъклар", които през следващите години заедно с Европейската Банка за Възстановяване и Развитие (EBRD) и Световната Финансова корпорация (IFC) предприемат амбициозна инвестиционна програма. През 2002 година двете банки стават пълноправни собственици на предприятието. От юни 2006 завода е част от ХХХХ
Основни етапи в равитието на управлението на човешките ресурси.
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 18/08/2012 от blue_immortal бр коментари 0
Историята на създаването и развитието на организираното управление на човешките ресурси има повече от вековна история. То отразява промените в преобладаващите нагласи и вярвания в обществото към ролята и мястото на наемния труд в него. Няма съмнение, че създаването на движението и теорията на човешките отношения е пряко свързано с нарастването значението на наемния труд и нарастване значението на отношението „наемен труд – собственик” за увеличаване производителността на труда в организациите. Специалистите определят следните етапи в неговото развитие1: 1.1.1. Основни етапи в развитието на чо
Управление на човешките ресурси
Лекции, по Мениджмънт / Управление, брой страници 13, качен на 13/08/2012 от zidiplam бр коментари 0
Определения:Бирс: Точен брой хора с подходяща квалификация, в даден момент, за точно определено работно място. Система за постигане на съответствие между наличните в и вън от организацията ЧР и други шансове на средата, които организацията иска да усвои; • Грам: Прогноза за това колко и какви ЧР са нужни на организацията и какви са шансовете да си ги осигури; • Волкер: Процес на анализ на организационните потребности от ЧР и дейностите за задоволяване в условията на неопределеност и динамика на средата; • Милкович: Мислено проектиране на бъдещите действия на организацията в съответните дело
Продуктови линии и продуктов микс на Хлебозаводи Корн „АД”.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 13, качен на 30/07/2012 от irena_13 бр коментари 0
Продуктовата линия се нарича още продуктова гама, продуктова серия, стокова група и стоков асортимент.Тя представлява група продуктови единици, които се предлагат от конкретна фирма и са свързани помежду си поради следните причини: • Имат сходно функционално предназначение; • Продават се на една и съща група клиенти; • Продават се чрез едни и същи пласментни канали’ • Те са в рамките на един и съши ценови диапазон; • Произвеждат се по сходен начин. Продуктовите линии на една фирма включват групи на близко свързани продуктови единици,които се разглеждат като едно цяло поради маркетинговии
Задачи по управление на риска.
Задачи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 20, качен на 15/06/2012 от donika23 бр коментари 0
Задачи и решения.
Стратегически анализ на средата и потенциала на предприятието
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 11/06/2012 от krisi_rs бр коментари 0
PEST анализът е рамка, която стратезите използват за да сканират външната макро среда, в която организацията оперира. PEST е съкращение от следните фактори: Political (Политически), Economic (Икономически), Social (Социални), Technological (Технологични) Факторите PEST играят важна роля при избора на стратегия. Те са извън контрола на фирмата и трябва да се считат или като заплахи или като възможности (виж. SWOT анализ). Важно е да се отбележи, че макро икономическите фактори могат да се различават в различните континенти, страни и дори региони. Затова PEST анализа обикновено се изготвя на ни
Екипи и екипна работа в международна компания.
Дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 75, качен на 09/06/2012 от kronika4 бр коментари 0
Години наред учените в сферата на поведенческите науки отделят специално внимание на ролята на екипите в организациите и на процесите, протичащи в тях. Със създаването на екипите се осигурява регулярното изпълнение на определен кръг от задачи в организацията и в същото време се съчетават дейностите на членуващите в тях индивиди. Съществуват различни причини за формирането на екипи в организациите. Като основни, обаче могат да бъдат посочени икономическите и социално – психологическите причини. Посредством екипите се постига по-добра организация на работния процес и в същото време се създава
Евристични методи в управлението.
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 21, качен на 09/06/2012 от 910405 бр коментари 0
Околната среда, която създава условията за функциониране на всчики бизнес организации, непрекъснато се променя. Съвременното управление изисква ръководителите на организациите да акцентират върху идеите и иновациите. Ефективното управление на една организация предпоставя компетентност, умения, желание и творческо мислене. Творчеството става една от задължителните основни характеристики на ефективното управление. Творчеството е създаване на нещо, което не е съществувало досега, например мисъл, процес или продукт. Вие бихте проявили творчество, ако: изобретите нещо, което преди това не е съ
ПРОИЗВОДСТВЕН МЕНИДЖМЪНТ.
Дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 118, качен на 15/02/2012 от radostina бр коментари 0
Същността на процеса на управление се изразява чрез неговите планиращи, организиращи, координиращи, мотивиращи и контролни функции, с помощта на които се обезпечава изпълнението на поставените пред стопанската организация цели. Една от основните задачи на мениджмънта като вид човешка дейност е не само ефективно използване и координиране на ресурсите на организацията (труд, капитал, оборудване, материали, информация) в производствения процес, но и подбуждане на човешката енергия за осъществяване линията за непрекъснато усъвършенстване и развитие в условията на влиянието на многобройни външни и
Управленски форми за управление на фирмата.
Готови дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 112, качен на 15/02/2012 от tetradka.bg бр коментари 0
Фундаменталните принципи на съвременната икономика предполагат частна собственост и конкуренция като условия за ефикасна стопанска дейност. В България досега липсваха и двете условия. Те са в процес на създаване. Ударението, обаче се поставя само върху частната собственост и либерализацията на търговията, с което се подменя създаването на конкурентни пазари. Разбира се, либерализацията на търговията е важна, но нейните ефекти не могат да се проявят напълно без конкурентна икономика. А либерализацията без конкурентна икономика води до злоупотреби във взаимоотношенията между стопанските партньор
Мотивация за труд и привързаност към организацията.
Готови дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 204, качен на 15/02/2012 от tetradka.bg бр коментари 0
Организациите, и в частност съвременното управление на човешките ресурси са изправени пред множество нови предизвикателства. Управлението на човешките ресурси е централна дейност във всяка една организация и придобива все по-голямо значение за нейното развитие и успех. Работата става все по-разнообразна, изискваща и динамична. Работодателите търсят по-гъвкави и адаптивни сътрудници, притежа­ва­щи умения, които да отговарят на променените изисквания на работата. Същевремен­но с това, служителите също имат по-високи очаквания за работата, която им се предлага. Променените демографски фактори и


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2296 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics