Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 710 Сортирай по:
Анализ на Modera Coffee по модела 7S.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 03/01/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Моделът 7-s е добре известен инструмент на мениджърите, чрез който може да се получи кратък и ясен преглед на дадена бизнес организация. Придобиването на по-широко познание за една компания е важно от стратегическа, маркетингова, поведенческа и конкурентна гледна точка. Тази разработка има за цел да изследва и оцени Modera Coffee чрез използване на модела 7s. Чрез този анализ се очаква да стане ясна важността на начина или по-точно каква информация за себе си компанията предоставя на пазара. Въпреки, че компанията трябва да предоставя информация на акционери, инвеститори, заинтересовани
Курсова работа по BAEB 301D Основи на стопанското управление
Поръчай изготвяне на курсова работа., по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 03/01/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Моделът 7- S: На примера на конкретна българска бизнесорганизация приложете модела 7-S на Т. Питърс и Р. Уотърман, представен на Фиг. 1. Анализирайте компонентите на модела: структура, стратегия, системи, споделени ценности, способности, стил и служители в избрания обект. Формулирайте изводи и препоръки на базата на получените резултати. Придържайте се към следния алгоритъм: 1. Представяне на обекта на изследване; 2. Анализ на компонентите в модела 7- S; 3. Анализ на взаимовръзките между отделните променливи в модела; 4. Общ преглед на получените резултатите, изводи и препоръки към соци
Има ли лицемерие в корпоративната социална отговорност
Есета, по Мениджмънт / Управление, брой страници 3, качен на 02/01/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Пазете се от фирми, които носят подаръци. Не може да се вярва на корпоративната социална отговорност, защото е изградена от стимули за лицемерие. Говорейки по време на конференция в Милано, Сорос предупреждава, че пазарният фундаментализъм на краткосрочна перспектива създава огромен проблем за истинска социална отговорност. Според Сорос, ако има конфликт между печелене на пари и правене на добро, печеленето на пари ще спечели всеки път. В същото време, обаче, компаниите имат отговорност най-малко като се преструват да се интересуват от корпоративната социална отговорност. „Според етиката н
РАЗРАБОТКА НА АНИМАЦИОННА ПРОГРАМА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 26/11/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Терминът хотелска „анимацията” или „услуги по анимация” е особено добре развит и представен в европейските курорти, като едно от определенията на хотелска анимация е „отдих, фитнес и спортни дейности, както и изпълнения на живо”, като „представянето на развлекателни услуги " (Costa et al., 2004) . Хотелската анимация е дейност изцяло в сферата на услугите и има характеристики като „нематериалност, хетерогенност, неделимост на производството и потреблението и е в зависимост от времето, мястото и потребителите” (Costa et al., 2004). В хотела е формиран отделен отдел за анимация и той има огром
Сравнителен анализ на теориите на класическия подход
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 4, качен на 16/10/2014 от desip1 бр коментари 0
Като основна обща черта на теориите от класическия мениджмънт се откроява стремежът за рационална дейност на организацията. В своте виждания, и представителят на научния мениджмънт- Фредерик Тейлър, и Анри Файол- основоположник на административния мениджмънт и създателят на бюрократичния мениджмънт- Макс Вебер, се стремят да открият най-правилният и целесъобразен модел на управление. Несъмнено и трите теории стигат до изводите , че доброто и справедливо възнаграждение и материалните стимули, са движеща сила за увеличаване на печалбата и постигане на поставените цели пред компанията. Постигнато
Казус “Основи на управлението”.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 15/09/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Обикновено това се отнася до мотивацията на служителите да изпълняват своите задължения в една компания, да си сътрудничат, ръководят или подкрепят лидера, помогат на клиентите и така нататък. Очевидно е, че това определение от Международната Енциклопедия на Организационните изследвания (Bailey & Clegg, 2008) е само един пример от множеството определения за работната мотивация. Някои автори определят какво е мотивация като обясняват от къде произтича тя. Съгласно този подход на мотивацията на работното място се определя като "психологически процес, произтичащ от взаимното взаимодействие между
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И ТЯХНАТА СТАНДАРТИЗАЦИЯ В “ХИДРОПЛАСТФОРМ”ООД.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 14/08/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Настоящата документация на системата по качеството се състои от ревизираната документация на ISO 9000, която включва различните аспекти, които се изискват, ISO 9000 документацията, допълнена от план по качество, съгласно PED упоменат в договора (подходящ за производителя с оглед наличието на пазари в и извън Европа), тъй като фирмата е производител, който желае да спазва всички изисквания на ISO 9000 или като самостоятелен документ, който се отнася само до изискванията на PED (подходящо за производители, които не желаят да спазват всички изисквания на ISO 9000). (a) Модул E: Осигуряване качес
Задание № 4 Оценяване на трудовото представяне. Протокол за оценка трудовото представяне на персонала в „Web Technologies” ЕООД
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 4, качен на 01/08/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Компанията проведе през месец ноември 2013г. осем дневно обучение за РМ мениджмънт звеното, с цел изграждане на лидерски качества посредством усъвършенстване на личностни умения и компетенции на мениджърите; мотивиране и задържане на мениджърите в компанията и подобряване управлението на конфликтите и комуникацията в организацията. Постигането на тези цели е пряко обвързано с визията на фирмата за ценността на човешките кадри и грижата за тях, както и с подобряване работата по отделни проекти и удовлетворяване на клиентите от качеството на продукта. Към дата 1.02.2014г. следва да се проведе о
Задание № 3 Протокол за провеждане на програма за обучение на персонала ...
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 29/07/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
IT комапниите днес осъзнават, че колкото повече обучават хората си, толкова повече печелят, защото работата се извършва по-бързо и качествено. Ето защо към 1.10.2013г. “Web Technologies” ЕООД. отделя по-големи средства от бюджета си за обучение на персонала и това се очертава като стабилна тенденция вече трета подред година. Тази година основната тенденция е в посока към развитие на различните IT Management курсове. Многобройният персонал на компанията налага комуникация на различни нива, както и опит от страна на РМ мениджърите в управлението на конфликтни ситуации и добри лидерски умения. П
Задание № 2 ПРОЦЕДУРА за подбор на персонал в „Web Technologies” ЕООД
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 4, качен на 29/07/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Отдел ЧР прецени, че е удачно е да възприемем балансиран подход на оценяване, като търсим едновременно съответствие както между личностните характеристики и изискванията за работното място, така и между човека и културата на компанията ни. Подборът обхваща дейности, които се обособяват в няколко основни етапа:  Определяне на изискванията към кандидатите, на качествата, които трябва да притежават, за да изпълнят успешно съответните трудови задачи;  Привличане на подходящи кандидати за заемане на вакантната длъжност;  Проучване на документите и първоначално пресяване на кандидатите, за
Анализ и усъвършенстване на мениджмънта на фирма “Комфорт” ООД.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 37, качен на 09/05/2014 от Zybcho бр коментари 0
Обувните изделия на “Комфорт” ООД се реализират изцяло на вътрешния пазар. Фирмата осъществява пласирането на стоките си по няколко начина: - чрез преки контакти със заводи от производствената сфера, които закупувата работни обувки (главно каучукови) за своите работници; - чрез представителни магазини в някой от по-големите градове в страната; - чрез дистрибутори, които желаят да продават обувките на фирмата. Основен приоритет за запазване и разширяване пазарните позиции на фирмата е производството и търговия с качествена продукция, задоволяване потребностите и изискванията н
Анализ на болничната помощ в България.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 15, качен на 27/04/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Болниците в повечето страни остават важен източник на здравни услуги от особено важно значение, предоставяйки на населението както базова, така и високо специализирана помощ. Независимо от поставения акцент върху първичната здравна помощ поради факта, че там се осъществява първи контакт с пациентите, болниците остават най-важнен елемент при предоставянето на здравна помощ и изразходват най-голям дял от здравните разходи. Роля и функции на болничната помощ в България Значимостта на болниците в системата на здравеопазването се определя от следното: 1. В болниците се разходва значителна ч


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2296 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics