Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 710 Сортирай по:
Съвременно управление на човешките ресурси
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 13, качен на 29/07/2015 от диима бр коментари 0
Организациите, и в частност съвременното управление на човешките ресурси, са изправени пред множество нови предизвикателства. Управлението на човешките ресурси е централна дейност във всяка една организация и придобива все по-голямо значение относно нейното развитие и успех. Работата става все по-разнообразна, изискваща и динамична. Поради това работодателите търсят по-гъвкави и адаптивни сътрудници, притежаващи умения, които да отговарят на променените изисквания на работата. Промените в съдържанието на работа, изискват промяна на традиционните модели за управление на човешките ресурси. Г
PROCTER & GAMBLE
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 29/07/2015 от лилова бр коментари 0
История на фирмата През 1873 година Уилям Проктър и Джеймс Гембъл създават скромна, но перспективна компания. Тя води началото си като малка семейна фирма за сапуни и свещи. В последствие се разраства и просперира вдъхновена от целите и мечтите на своите основатели. С годините се налагат на пазара благодарение на високото качество на своите продукти и достъпни цени. Целите на P&G са основен фактор, който е допринесъл за остановяването на стабилни традиции и растежа на компанията. През 1859 година продажбите достигат 1 милион долара. Като до този момент едвa 80 души работят за фирмата. През
Същност и видове прогнозиране на производствения мениджмънт.Количествени и качествени методи.
Лекции, по Мениджмънт / Управление, брой страници 16, качен на 27/07/2015 от deses11 бр коментари 0
Всеки ден производствените мениджъри взимат решения, често пъти без да знаят какво ще се случи в бъдеще.Така например се създават запаси от готова продукция, без да има сигурност какви ще бъдат продажбите.Правят се инвестиции или се закупува ново оборудване независимо от несигурността за търсенето на продуктите и бъдещите печалби.С други думи мениджърите винаги се опитват да направят по-добри оценки за това, което ще стане в бъдещето в условията на несигурност. В този смисъл прогнозирането е наука за предсказване на бъдещи събития, въпреки че рядко има един единствен модел, с който да се из
„МЕС-КО” ООД
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 13, качен на 27/07/2015 от маликов бр коментари 0
Фирма "Мес-Ко" ООД е създадена през 1994 год., с основна дейност търговия и преработка на месо. Дружеството разполага със собствено модерно месопреработвателно предприятие в гр. Петрич с разгъната плош от 2400 кв.м. От започванета на дейността си до момента фирмата непрекъснато се развива и разширява своята дейност, а също и матeлиално- техническата си база. Човешки ресурси: Световната практика доказва, че ефективното използване на ресурсите - машини, технология, информация, пари и др. В крайна сметка зависи от хората, които боравят с тях. Много често се казва, че една организация е толкова до
Задачи по финансов мениджмънт
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 15, качен на 27/07/2015 от admin бр коментари 0
• Плащане(във вид на услуга) един път в края на годината. • Плащане в началото на тримесечието, олихвяване годишно • Месечно плащане в края на месеца и шестмесечно начисляване на лихвата Pmt = 4000лв. n = 3 год. i = 11% 1) PVa = ? 2) PVp = ? , при p=4 3) PVp,m =? , при р=12 , m=2 Решение: 1) PVa = Pmt . DAF, където DAF = 1 – (1+i)-n = 1 - (1,11)-3 = 2,4437 i 0,11 PVa = 4000 . 2,4437 = 9774,8лв. 2) PVp| = Pmt . DAFp| , където DAFp| = 1- (1+i)-(n-1) +1 p((1+i)1/p -1) DAF4|= 1-(1,11)-2 + 1 =
Предимства и недостатъци на клиничните пътеки и диагностично свързаните групи като инструмент за разпределение на финансовите ресурси.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 16/07/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Обликът на една здравна система може да се разпознае най-вече по един единствен факт, а именно финансирането на болничната помощ. Причината затова е, че болничната помощ поема около 20% от нуждите на хората от медицинска помощ, но консумира около 70 % от разходите за здравеопазване. Финансирането на здравеопазването се определя като съвкупност от методи за набиране, разпределение и изразходване на парични средства, които са необходими за осъществяване на дейностите по опазване, укрепване и подобряване на здравето. Тези три съставни части на финансиране на здравеопазването са многостранно обус
Подходи за повишаване ефективността на лечебните заведения- болница, ДКЦ, медицински център. Здравен мениджмънт-3ч. /Управление на здравните дейности/
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 16/07/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Системата на здравеопазването като цяло е динамична и сложна отворена система, характеризираща се с многобройни елементи и неопределеност на поведението. В повечето страни болничната система е важен източник за предоставяне на високо професионални и жизнено необходими здравни услуги за населението. Първата основна цел на всяка здравна система е подобряване на здравето на нацията. Тя включва подобряване на средните равнища на показателите за здравно състояние на населението и намаляване на неравенствата по отношение на здравното състояние при различните социални групи. Втората цел е разширяв
Управление на събития
Поръчай изготвяне на курсова работа., по Мениджмънт / Управление, брой страници 8-10, качен на 15/07/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Обем 8-10 стр., Срок 7 дни. За повече информация за курсовата работа и изисканията, info@tetradka.bg
МИНИ КАЗУС по УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 09/05/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Механистичната структура е характерна основно за компании, които работят в една стабилна среда, използвайки централизиран подход на властта и поддържайки силна лоялност за управление. Организациите, които използват този тип структура, като цяло не трябва да се променят или да приспособят своята структура към околната среда. Това се дължи главно на липсата на иновации, креативност и бързи аналитични решения. Примери за организации, използващи механистичните структури са колежите и университетите. Те имат дълги и строги процедури за регистрация, по-рядко трябва да се адаптират или да се променят
ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ И КОНФЛИКТИ СИТУАЦИИ В ИЗДАТЕЛСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 09/05/2015 от tetradka.bg бр коментари 0
В случая, случката в таксито прави С.С. объркана и ядосана. Първоначално тя си е мислела, че П.Г. е много любезен. В резултат обаче, тя счита, че П.Г. я разглежда като сексуален обект, а не като профеционалист в работата. Така тя постепенно губи самоувереност в работата. 3. Анализ на причините за конфликта и заинтересовани страни. Считам, че причината за конфликта е тревожност в С.С. относно въпросите, които възникват пред нея, а също и П.Г., защото той усеща промяната на отношението на колегите, които са запознати с проблема. Ключът към намаляване на тревожността индивида и следователно з
Разработен казус по “Управление на малкия и средния бизнес”/ “Управление на малкия и средния туристически бизнес”
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 16/04/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Съгласно проекта, основните проблеми, с които се сблъсква малкият и средният бизнес са:  Ниска производителност на труда – под средното равнище за ЕС;  Наличие на нискоквалифицирана работна сила, която не може да отговори на нуждите на високотехнологичните и среднотехнологичните производства;  Висок дял на безработицата вследствие на кризата и трудности за връщане към пазара на труда;  Преобладаващо развитие в сектора на търговията на дребно за сметка на бизнес-услугите;  Сериозно изоставане на малкия и средния бизнес в ключови области като: „Предприемачество”, „Умения и иновации”,
Функцията организиране. Същност; значение; основни механизми.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 12, качен на 13/04/2015 от admin бр коментари 0
Д елегирането на пълномощия представлява основен процес, посредством който ръководителите установяват формални взаимоотношения между хората в организацията. Делегирането и пълномощията са неразривно свързани с организирането. I. ОРГАНИЗИРАНЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ПЪЛНОМОЩИЯ 1. Делегиране, отговорност и пълномощия За да бъдат реализирани плановете в една организация, някой трябва да изпълни фактически всяка от задачите, произтичащи от целите на организацията. Организирането като процес представлява функция, чието предназначение е да координира дейността на всички в организацията и да уст


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2296 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics