Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 710 Сортирай по:
Управление на персонала
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 26/08/2015 от савина бр коментари 0
I. Процесна характеристика на управление на човешките ресурси.Определяне на потребността от персонал.Набиране и подбор на персонала.Оценка на изпълнението. Необходимите хора,в необходимото време, на необходимото място. Целите на планиране на човешките ресурси са: 1) Да се определят потребностите от персонал по качество,персонален състав и квалификация. 2) Да се осигури най-добро използване на персонала. 3) Да се овладеят проблемите свързани с потенциалния излишък или недостиг на персонала. Основни въпроси за реализиране на поставените цели:пронозиране на общите потребности от пе
Анализ на външната среда
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 14, качен на 26/08/2015 от admin бр коментари 0
I. Теоретична част АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА СРЕДА Анализът на организацията е сложен процес, при който могат да се използват различни подходи в зависимост от позицията на изследователя, времето за провеждане на анализа, възможностите за обработка на информацията и др.Основно се използват два подхода – системен и ситулационен. При системния подход организацията се разглежда като единство от взаимосвързани и взаимодействащи си части, обединени от една обща цел.Той използва принципите на общата теория на системите. В основата на ситуационния подход стои твърдението, че не съществува единствен
Лидерството в управлението на Vivatel
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 14, качен на 26/08/2015 от минкова бр коментари 0
Лидерите са превъзхождащи, доминиращи над другите и все пак приятелски обагрени, влагащи огромно количество енергия в цялостната си активност. Те вземат инициативата в социалните ситуации и са способни да мобилизират, за да бъдат постигнати целите, които са им поставени. За ръководител постигнал лидерство сред подчинените си е по-лесно установяването на демократичен стил на ръководство. Той се характеризира с това, че груповите членове участват дейно в процеса на вземане на решения, както и в поемането на отговорностите. При демократичният стил на ръководство е налице повишена комуникация меж
Интегрирани решения за бизнеса: случаят „ТехноЛогика”ЕООД
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 26/08/2015 от денев бр коментари 0
След използване на SWOT – анлиза установихме, че фирмата се позиционира в квадранта наречен “Maxi – Mini”. Това се случва, тъй като фирмата има доста силни страни, които й позволяват да усъвършенства и развие бизнеса си, и да бъде водеща компания за информационни технологии у нас. Тя няма достоен конкурент, който да я ограничава, има усъвършенстван продукт, партнира си с мащабни фирми в различни сфери на стопанската, културната и социалната дейност, полага грижи за своите клиенти и т.н. Силните страни на фирмата са значително повече от слабите и това й предоставя значителни преимущества пред к
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ЛИЧНОСТНИТЕ КАЧЕСТВА НА РЪКОВОДИТЕЛЯ.
Поръчай изготвяне на курсова работа., по Мениджмънт / Управление, брой страници 8-10, качен на 21/08/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Срок 10-14 дни. За повече информация: info@tetradka.bg. Резюме: Концепциите на социалната психология представят фактори, които могат да повлияят на нашите възприятия, а следователно тяхното познаване е необходимо за успокоение и информиране на нашите възприятия. При обсъждането на нагласите и как да ги променим, ние ставаме по-наясно с тези, отчетливи и уникални човешки качества, които усложняват дейността на мениджъра на работното място, но и я правят толкова интересна.
Въведение в психологията на управление – развитие, връзки с други науки.
Поръчай изготвяне на курсова работа., по Мениджмънт / Управление, брой страници 8-10, качен на 19/08/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Индивидът е едно нещо, едно същество, което е или се счита за една единица. Индивидът е обратно на тълпата. Индивидуалните действия се противопоставя на тези на общността. Индивидуалните интереси се противопоставят на общите или обществени интереси. Тези дефиниции дават известна представа за степента на индивидуалността. Индивидуалността е конкретна или отличителна характеристика на индивида.
Анализ на издадените патенти в България по раздели за периода 2008г- 2010г.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 16/08/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
През 2010 г. в Патентното ведомство са постъпили 260 заявки за изобретения (2009: 267), като от тях 242 (2009: 243) са на български заявители и 18 (2009: 24) - на чужди. През отчетния период броят на заявките, подадени от български заявители, остава непроменен в сравнение с 2009 г. Като цяло, през 2010 г. броят на подадените заявки за изобретения е съизмерим с този на заявките, подадени през 2009 г. като сравнението сочи слабо понижение - със 7. През 2008 г в Патентното ведомство са постъпили 270 заявки за изобретения, като от тях 250 са на български заявители и 20 - на чужди (14 - чрез Догово
„Анализ на иновационната дейност на фирма “Х-БРОКЕРС” ЕООД и насоки за усъвършенстване”
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 04/08/2015 от анина бр коментари 0
Основни етапи на иновационният процес са фундаменталните изследвания, приложните изследвания и разработките. Фундаменталните изследвания – разкриват законите и закономерностите на развитието на природата, техниката и обществото и допълват знанията на човечеството за тях. Приложните изследвания – изучават пътищата и начините за приложението на законите и закономерностите в практическата дейност на човека. Разработките – съвкупност от опитно-конструкторски, проектно-технологични и управленски дейности, разработването на стандарти, работи в областта на дизайна, които създават възможност да се п
Управление на масово-комуникационната институция
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 12, качен на 04/08/2015 от ученка бр коментари 0
Категорията на социалния контрол заема важно място в социологичния анализ. Според някои автори той е свързан със съгласието, с принудата и с неспазването на установените ценности на съответната група. Той може да бъде формален и неформален, вътрешноорганизационен или осъществяван от специализирани структури. Към формалния социален контрол отнасяме например, авторитарността на държавата и системата от закони и подзаконови нормативни актове. Формалният позитивен социален контрол може да намери конкретен материален израз в парично възнаграждение, в удостояване с орден, с медал или значка, д
Същност на екипа
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 12, качен на 03/08/2015 от бакалова бр коментари 0
I. Същност на екипа 1. Що е екип? В литературата са известни много на брой дефиниции на понятието “ екип “. Що е екип? Можем да кажем , че не всяка група е екип. Екипът се отличава от видовете групи по определени характеристики. Различните автори наблягат на различен набор от такива характеристики. Безспорно най – често срещаните характеристики на екипите са общата цел и общата отговорност. Към тях се прибавят и характеристиките на зрялата група като: сплотеност, роли и норми. Членовете на екипа са обединени от обща цел, подчиняват се на възприети от тях норми на поведение, имат ст
ПРОЕКТИРАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 23, качен на 03/08/2015 от admin бр коментари 0
Въведение В нашето динамично време, управлението на една организация представлява сложна и отговорна работа, независимо от това дали тази организация е държавна или частна, малка, средна или голяма, дали е стопанска или нестопанска. Динамичната и нестабилна бизнес среда поставя пред ръководителя на съвременните организации редица предизвикателства, което налага необходимостта от повишаване на тяхната гъвкавост. Следствие от тази нестабилност са сложните проблеми, свързани с условията на производство и реализация, които често водят до неадекватни управленски решения. Създаването и запазванет
Решени задачи за специалност Фармацевтичен мениджмънт за МУ-София.
Задачи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 29/07/2015 от admin бр коментари 0
Съгласно направения анализ на структурата и динамиката на Пх по отделни продукти е видно, че Пх от продажби от продукт Б не отговарят на плана (- 6000 лв в намаление на Пх и -1000 бр. в реализираните количества на пазара). Независимо от това се наблюдава преизпълнение на плана за продажби за продукт А и В съответно с 25% и 28.57%. Като общото кумулативно изпълнение на плана с 3000 лв в повече или 5.77%. Също така по план делът на приходите от продукт Б е 34.62%, докато реалните данни показват 21.82%. Най-голям дял спрямо общите приходите по отчет имат продукт А и В съответно с 45,45% и 32,73%,


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2296 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics