Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 710 Сортирай по:
Моделът за проектиране на целево-адаптивни организации.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 14, качен на 02/04/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Основната цел е да се идентифицират начините, чрез които организацията може да увеличи значително своя принос. Като начало е необходимо да се формулират основните задачи, необходими за производство и доставка на компетентните услуги на „Балтов Консулт“ ЕООД: Фигура 1. Анализ на задачите на „Балтов Консулт“ ЕООД (запълнените области са въвлечени в подобряване на корпоративните бизнес резултати) Представянето на по-ниски цени на предлаганата услуга не е достатъчно условие за поставяне на конкурентно предимство. Съществуват алтернативи за увеличаване на пазарния дял: • Проектиране на вътреше
МИСИЯ, ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ХОТЕЛ РАЙ, ГР.СОПОТ.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 12/03/2016 от admin бр коментари 0
Екотуризмът се разви през последното десетилетие от новост до придобиване мейнстрийм статус. Терминът „екотуризъм” навлиза в лексикона на всички пътуващи. Екотуризъм е известен като екологично, морално и етично предпочитана форма на туризъм, която, ако се практикува правилно, оптимизира културните и екологичните ползи, като същевременно осигурява на туриста вдъхновяващо преживяване и по-висока икономическа изгода на доставчикът на екотуристическа услуга. Екотуризъм има шест основни характеристики. Това са: а) екотуризма включва пътуване до сравнително незасегнати природни територии и / или ар
РОЛЯТА НА ДИРЕКТОРА ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЕКИПНАТА РАБОТА В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ.
Готови дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 97, качен на 04/03/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Детската градина е първото звено в образователната система, имащо фундаментално значение за социалното и личностно развитие на човешкото същество. Взаимоотношенията и взаимодействията ù с различни социални институции, организации, учреждения и други, се подчиняват на постигането на определени цели, при което детската градина се явява управлявалата, а обществото като цяло – управляваната подсистема. Това са целите на възпитателно-образователния процес, цели за осигуряване на финансови и материални ресурси, цели за осигуряване на трудови ресурси и други. В предучилищните заведения се поставя
СПОСОБИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 04/03/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
С развитието на човешките общности постепенно се установява, че сред различните форми на конфликтно противопоставяне могат да се установят и такива, които съдържат положителни характеристики. Те оказват позитивно влияние върху съдържанието на конфликта и възможностите му да влияе върху поведението на личността. Конфликтът и конфликтната ситуация са част от реалния човешкия живот и техните положителни страни е необходимо да се търсят, открият и да бъдат използвани. Прието е тези страни да се възприемат като конструктивни, продуктивни, ефективни, съзидателни, за разлика от деструктивните. които
Дизайн на тренинг за формиране или развитие /усъвършенстване/ на социални компетенции.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 29/02/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Цел на тренинга: формиране и усъвършенстване на умения за работа в екип - способност да се постига баланс между представянето на собствените решения и възприемане на идеите на другите, оценка на приноса при постигането на общи цели, разпознаването на собствения стил и влиянието му върху другите, уважение към индивидуалните разлики при осигуряване на ефективна екипна дейност. Тренинг 1 ден 1. Представяне на водещия. 2. Формулиране на цели, задачи, очаквания от тренинга и правила за работа. - Очаквания от тренинга – участниците споделят свободно очакванията и нагласите си за обучението, а
КАЗУС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ - ПРОЕКТЪТ „РЕОРГАНИЗАЦИЯ”.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 22/02/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Част от предложените алтернативи не само ще подобрят управлението на проекта „Реорганизация“, но и цялостното развитие на организацията. Нужно е организацията да избере и да приложи оптимална организационна структура. Ясно очертаните договорни отношения на участниците в проекта ще позволят да се разпределят задълженията и отговорностите на участниците. Ясната управленска схема ще наложи една форма на управление, за да се постигне единното вземане на решение. По този начин ресурсите няма да бъдат вложени в софтуерната програма, а ще бъдат използвани за дейности, в които има риск от забавяне.
Лидерството на Ян Карлсон.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 3, качен на 22/02/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Първоначално Ян Карлсон се проявява по-скоро като лидер, който е по-скоро ориентиран към работата, към изпълнението на задачите: дава разпореждания, контролира подчинените си, той взима всички решения. Това е типично за т.нар. автократичен лидер, този, който сам издава заповеди, взема решения и носи отговорност за тях. Този тип лидери осъществяват еднопосочна комуникация и подтискат индивидуалната инициатива. Използвайки този стил, Ян Карслон се дистанцира от своите подчинени и същевременно ги превръща изцяло зависими от него. Впоследствие, той осъзнава, че този лидерски стил не е най-удачният
Моделът „7s” на ГИДО ООД.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 18/02/2016 от tetradka.bg бр коментари 0
Стратегията на компанията е начинът, по който компанията има за цел да подобри пазарната си позиция чрез действия или планове следователно водят структурата на компанията. Не е трудно да се разбере стратегията на Гидо ООД, която освен към разшираване на дейността е насочена към също към добра репутация на международно ниво. Стъпките, които са съществени за стратегията, но които не са все още приключили са: - Стабилизиране на съществуващите пазари и разширяване на настоящия бизнес - Максимизиране на печалбата и минимизиране на разходите - Оруентираност към сътрудничество - Осведоменост за
Лидерство и ръководство - същност и разграничения. Лидерство в екипи.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 08/02/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Лидерството е процес, чрез който един човек оказва влияние върху другите за изпълнение на цел и ръководи организацията по начин, правейки я по-сплотена и последователна. Това определение е подобно на Northouse - Лидерството е процес, при който дадено лице влияе на група физически лица за постигане на обща цел . Лидерите извършват този процес чрез прилагане на техните лидерски знания и умения. Това се нарича Process Leadership . Въпреки това, ние знаем, че имаме черти които могат да повлияят на нашите действия. Това се нарича Trait Leadership или личностно лидерство от гл.т. на чертите на всек
Моделът „7s” на Modera Coffee.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 08/02/2016 от тетрадка.бг бр коментари 1
„Споделените ценности” се отнасят до основната нагласа на компанията: комбинация от базисните ценности и основната цел. Основни ценности са базисните ръководни принципи и доктрини, които не изискват външно оправдание и, които компанията ще запази, дори ако бизнес обстоятелствата се променят. Споделени ценности също включват основната цел, определените бизнес цели на дадена фирма, начините, по който ще ги постигне, както и ценностите, към които ще се придържа за постигането им; формулиране на мисия. Споделените ценности на Modera Coffee има следните компоненти.  Опитът на Modera Coffee: Пр
РЕИНЖЕНЕРИГ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИТЕ.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 37, качен на 05/02/2016 от камбосева бр коментари 0
Ренженерингът се появи в началото на 90-те години, когато се проявява острата потребност от нов подход за решаването на жизнено важни за организациите въпроси и най-вече за тяхното оцеляване. Проблемите възникнаха както при малките, така и при големи, стабилни корпорации като „Дженерал Електрик", „Дженерал Мотърс", „Форд", „Бетълхем Стил" и др. Тяхното решаване не е лесна и бърза работа, защото след 70-те години в световната икономика настъпиха сериозни промени с необратими последици и за производителите и за клиентите. Практическото разрешаване на възникналите проблеми е свързано с изясняван
Казус по управление на проекти.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 4, качен на 14/01/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Един ръководител на проект може да има впечатляващи познания в инструментите и технологиите, но да няма способностите за признаване и/или разпознаване на по-горените слабости. Мисля, че ръководителя на проект с оглед изпълнение на своите задължения и постигане на висока производителност трябва да притежава следните характеристики (по-долу посочените трябва да се съдържат във формата за задължителни умения на президента на АВС): 1. Лидерска зрялост 2. Стратегическа информираност 3. Присъствие на изпълнител 4. Ориентация към изпълнение Взети заедно, тези характеристики или умения опред


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2296 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics