Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.



За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg




ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 710 Сортирай по:
Организационно поведение в живота.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 20/10/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
3. Как вашият най-добър приятел (колега) в работата ви помага да станете по-добър/а? Най-добрият ми приятел в работата е човек, на който се възхищавам. Той е доказал в съвместната ни работа, че безусловно мога да разчитам на него. Често, за да помогне на мен или на друг колега, той е изоставял собствените си задачи и това винаги ме е карало да му се възхищавам. Винаги е готов да помогне, дори за сметка на собственото си работно време. Дава всичко от себе си, за да изпълни възложените от ръководството задачи по-най добрия начин и това стимулира и мен да се усъвършенствам. Често ми дава „уроци
ПРОЕКТЪТ “РЕОРГАНИЗАЦИЯ”
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 20/10/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Организацията на проектните комуникации трябва да включва процесите, които се изисква да се осигури навременно и подходящо планиране, събиране, създаване, разпределение, съхранение, възстановяване, управление, контрол, мониторинг и крайното разпределение на информация за проекта. Това ще доведе до намаляване на разходите. Затова се изисква внедряване на: 1. Вътрешни комуникации, където комуникационните дейности се фокусират върху членовете на екипния проект, предмета на проекта и останалите сътрудници в проекта. Дейности обикновено включват: - създаване и разпространение на информация, свърз
КАЛЕНДАРНО ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ/ЗАПАСИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ (ЛИТЕКС МОТОРС).
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 13, качен на 19/10/2016 от tetradka.bg бр коментари 0
Целта на изграждането на интегрирана система на стоковите потоци в следпроизводствената мрежа на компанията е да се създадат благоприятни условия за динамично формиране на икономическите връзки между производственото предприятие и организации на следпроизводствената мрежа на базата на растежа на активността на търговците на дребно и транспортно-логистичните компании, усъвършенстването на договорни отношения, намаляването на бизнес рискове и наличието на взаимни икономически стимули. Концепцията за изграждане на интегриран канал включва няколко основни елемента: 1. Стратегия на позициониране
АНАЛИЗ ПО МОДЕЛА 7S на Бритос.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 12/10/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Ясното разбиране за конкурентната позиция на фирмата е от съществено значение за опосредстване на растежа и постигане на високи нива на производителност. Такава яснота е особено важна за фирми, които се конкурират в бързо развиващи се индустриални сегменти, където екологичната динамика обикновено е доста бурна и двусмислена. Една рамка, която е широко използвана за оценка на конкурентната позиция на фирмата е 7-S рамката на McKinsey. Предположението на този модел е, че седемте "S", съдържащи се в модела, трябва да бъдат приведени в съответствие, така че една компания да може ефективно да се сп
ПОЛЗИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА КАЧЕСТВОТО В СТРОИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 15, качен на 29/09/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Строителната индустрия в световен мащаб има един от най-големите дялове в брутния вътрешен продукт (БВП), както и играе важна роля в определянето на икономическия растеж. Според Бетс и др. (2011) в техния доклад за глобалните прогнози за строителната индустрия за периода 2011-2020 се посочва, че този сектор в момента държи повече от 11% от световния БВП и е изчислено, че до 2020 г. той ще съставлява 13,2% от БВП . През последните няколко години в сравнение с периода преди 2009г. условията в строителството в България са се влошили. Въпреки това през 2014г. строителството е нараснало с 1,4 на ст
КАК СЕ ИЗГРАЖДАТ УСПЕШНИ КОМУНИКАЦИИ С ВЪНШНИТЕ ПУБЛИКИ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 12, качен на 28/09/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
За да бъде една организация устойчива, това означава привеждане на социалните, екологичните, икономически и културни аспекти на дейността в процеса на вземане на решения. Концепцията за корпоративната социална отговорност взема предвид прозрачността на фирмите, както и очакванията на заинтересованите страни. Също така тя подкрепя идеята, че фирмите функционират по-добре, когато те обединят не само своите бизнес интереси, но и интересите на своите заинтересовани страни . През последните десетилетия се наблюдава значително повишаване на фокуса върху корпоративната социална отговорност и устойчив
Анализ по модела 7S (въвеждане на електронно обучение).
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 28/09/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Образователните институции срещат трудности и често се провалят при въвеждането на системи за електронно обучение. Основната причина за този провал е липсата на анализ и оценка на организационната готовност за електронно обучение. За намаляване на риска, организациите трябва да оценят своята готовност за приемане на електронното обучение като идентифицират някои слаби места, които трябва да бъдат подобрени. И не на последно място се вземат мерки за подобрение. Затова и процесът на оценяване следва да бъдат идентифициран в началото на проекта, за да се избегнат потенциални рискове в последните
ЛИДЕРСТВО И ВЛАСТ – СОЦИАЛНО ПСИХОЛОГИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРИЛОЖИМОСТ. ПРОФИЛ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 14, качен на 28/09/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Лидерските ценности на Хауърд Шулц, както инструментални така и терминални, са лесно видими от неговите действия. Три най-важни терминални ценности на Шулц са постижения, равенство и щастие. Инструменталните ценности, от друга страна, са използваните методи - отговорност, честност и отзивчивост за Шулц. Ценностите на Хауърд Шулц абсолютно се отразяват на неговите нагласи, особено тези, към хората в компанията и неговата лидерска роля. Отношението му към хората, формирано от чувство на отговорност и желанието да бъде полезен, е нещото, която заслужава уважение и заслужава неговите служители д
ЕВРОПЕЙСКИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТНОТО МЯСТО.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 26/09/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Доколкото се отнася до всеки химичен компонент, задължение на работодателите е същите да извършват оценка на риска, когато подобни химикали се обработват по време на трудовите дейности. Фигура 1 показва различните етапи, които се включват в превенцията на риска при работа с химикали на работното място. Оценката на риска и ефикасността на изпълнение на мерките за управление на риска трябва да се преразглеждат периодично преди са направени някакви промени или относно употребяваните химични агенти или условията на труд. Фиг.1 Оценка на риска Източник: Guidance on the protection of the health
ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ И ФАКТОРИ ЗА НЕГОВАТА РЕАЛИЗАЦИЯ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 24, качен на 23/09/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Оригиналната теория известен като социална теория на познанието за вземане на решения в кариерата (СТПВРК) е било скоро доразвита в познавателна теория на кариерното консултиране (ПТКК). Колкото повече новата версия се опитва да интегрира практическите идеи, научните изследвания и процедури за формулиране на теория, толкова повече тя отива отвъд обяснение на това защо хората преследват различни работни места: „докато двете теории са били публикувани по различно време, те могат да се разглеждат като една теория с две части. Първа част (СТПВРК) обяснява произхода на кариерния избор, а втората ч
АНАЛИЗ ПО МОДЕЛА 7S НА LEX МEDICA.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 23/09/2016 от tetradka.bg бр коментари 0
Общата среда, в която оперира Lex Мedica, оказва влияние върху здравната индустрия и самото предприятие. Върху стратегията на компанията оказва влияние преди всичко технологичната среда. Здравната индустрия е наситена от технологични иновации, промени и знания и по този начин технологичната среда може да се счита за най-важният елемент в околната среда на компанията. Медицинска грижа е станала много по-обвързана с технологиите. По-сложна апаратура за диагностика се използва ежедневно в здравеопазването. Медицинските работници използват оборудване като скенерите, MRI, лазери и други съоръжени
ПРОУЧВАНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОФИЛ НА АУТСОРСЕРИТЕ В КОНКРЕТНА СФЕРА НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 4, качен на 12/09/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Основният критерии са диверсифициране на аутсорсърите на HR са дейностите, които те упражняват в услуга на възложителите. При това класиране в икономическите сектори най-голям дял от услугите се пада на функцията „Набиране и подбор на човешките ресурси”. В своята дейност независимо от сектора, от който принадлежат, организациите вече използват масово професи- онализма на консултантите по подбора наспециалисти. Те комуникират с определени HR агенции за набиране и подбор при успешни резултати и за двете страни. Освен отработената методика за набиране и подбор тези агенции поддържат бази от данни


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2296 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics