Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 710 Сортирай по:
ПРОЕКТЪТ „БАЛКАН”.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 23/08/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Най-очевидното предимство на програмната структура е, че има ясна разграничителна линия между правомощията като в проекта Балкан ръководителя на проекта може да бъде програмен мениджър на единица. Асистентът ръководител може да бъде програмен мениджър по внедряване на компютъризиране дейностите, което е част от проекта Балкан. По този начин на организация на проекта Балкан няма да е нужно да се преговаря с други програмни единици за ресурси, тъй като персонала необходими за проекта е налице по същата програмна област. Стъпка 6: План за внедряване Както г-н Матеев, така и неговия асистент тр
Изградете система за мотивация в организацията като използвате понятийния апарат, основните идеи от теориите с принос в организационното поведение и прилагате съвременни интегративни подходи.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 19/08/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Хората са най-критичният актив за организацията, тъй като мотивираните хората предоставят конкурентно предимство . Едно от най-големите предизвикателства е, че трябва да бъде създадена „резервоар от талант” от организацията. Според Уотсън (1994) е осъзнал, че мотивираната и удовлетворен работна сила може да доведе до развитие компанията . Удовлетворените служители се считат за една ефективна работна сила, които са важен актив за ефективността. Мениджърите е необходимо да предизвикват ангажираността на служителите. Ако служителите са ангажирани с една организация, то има по-малка вероятно те да
ХЕНРИ ФОРД В СРАВНЕНИЕ С АЛФРЕД П. СЛОУН.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 19/08/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Развитието на модела А е направено с предположението, че Форд ще бъде в състояние да си възвърне загубеното пазарно надмощие. Докато Форд се е надявал, че новия модел ще замени модел T в буквалния смисъл т.е. ще се поддържа най-ниската цена, в действителност, компанията е имала големи трудности при вземането на разходно-ефективно решения за стила на колата като цяло Затова в нчалото на 30-те години се налагат скъпите купета Тудор и стандарт Купе. Тези версии на модел са нямали никакви предимства пред моделите на Шевролет. Още по-лошо, в началото на 1929 Шевролет са въвели нов шест-цилиндров д
ХЕНРИ ФОРД В СРАВНЕНИЕ С АЛФРЕД П. СЛОУН.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 16/08/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Лидерството е решаващо и незаменимо човешко измерение. Слоун може да е пионер, дори гений в създаването на организационни структури, но тази негова компетентност не е основният компонент на неговия успех. Слоун въплъщава добродетелите, които е търсил в своите сътрудници. Неуморим работник. Той е призовавал за изследване на ключови въпроси, събиране на данни и информация и резултати от анализите за използване във вземането на решения. В продължение на години, самият той изготвя годишния доклад на GM. Той също е посвещавал време да опознае своите заместници, не само функционалните ръководител
КОНЦЕПТУАЛНИ СХЕМИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО МИСЛЕНЕ В БИЗНЕСА И МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 12, качен на 10/08/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Както се вижда, организационната структура на Мебелна Фабрика „НОВ ДОМ” е традиционна функционална структура, т.е. тя обхваща всички звена, необходими на една организация да произвежда своите продукти и услуги. С цел да се представи състоянието на Мебелна Фабрика „НОВ ДОМ“ при настоящите пазарни условия, в които тя оперира, в следващите редове е представен SWOT- анализ на фирмата. I. Силни страни: 1. Поддържане на добри партньорски отношения с основните търговци в бизнеса. 2. Осигурена логистична система със собствени лицензирани складове, както и поддържане на контакти със спедиторски ф
MBAM 080D ПРОЕКТ: СТРАТЕГИИ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННА ПРОМЯНА В БИЗНЕСА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 13, качен на 10/08/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Принципи на TQM, които трябва да бъдат използвани при изграждане на тотално управление на качеството в МБАЛ-Бургас. В диаграма е показан използваният модел на TQM в изследвания обект. Началото на модела е да се изяснят нуждите на клиентите. TQM организациите са с процеси, които постоянно събират, анализират и оказват влияние върху клиентската информация. Често действията се сведени до разбиране на клиентите на конкурента. Чрез развитието на вътрешно разбиране на клиентските нужди TQM организациите могат да правят прогнози относно поведението на клиентите в бъдещ период. За да се постиг
КАЗУС 1.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 4, качен на 08/08/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Представените конфликти не са представени случайно в тази последователност. Конфликта ескалира от (1) Междуличностен/ни конфликт/и през (2) групов конфликт и е налице потенциал за прерастване в (3) организационен конфликт. Но трябва да добавя, че в основата е личностния конфликт на Данев, който ще изложа в т.3. (I) Междуличностни конфликти: Междуличностни конфликти включва конфликт между две или повече лица. В случаят тези конфликти са два: Мартин Данев и прекия му старши ръководител, и между прекият му ръководител и по-високостоящия ръководител, който е производен на първия. За междулично
КУРСОВА РАБОТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 08/08/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Организационната структура на Хотел „Реверанс” е линейна. Както се вижда от фиг.1 наличен е малък брой нива на управление. Това води до по-малко усилия, а и малко разходи, тъй като са малко отдели и хората, които са назначени на управленски позиции. Линейната структура прави по-лесна координацията на служителите в хотел „Реверанс“ II. Организационна култура Съгласно мисията на организацията, хотелът има за цел привличане на работния (бизнес) човек като едновременно се стреми да го превърне в турист, макар и за 1 ден. В стратегията на хотела са заложени цели като висока рентабилност, подобр
Какво ще препоръчате на управителя, за да реши проблемите с човешките ресурси и създаде система за планиране на човешките ресурси в предприятието?
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 08/08/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
 Прогноза – тази стъпка трябва да продължи да се прилага. Планирането изисква събиране на данни относно организационните цели. Управителят трябва да разбере какво организацията желае да постигне и как тя иска да стигнем до тази точка. Нуждите на служителите произтичат от корпоративните цели на организацията. Те трябва да бъдат по-кратки и средносрочни, и те да намират отражение в бюджета за тяхното изпълнение. Затова планът трябва да има механизъм за превод на планираните фирмени стратегии в планираните резултати и бюджети, така че те могат да бъдат преобразувани по отношение на служителите
Библиотечен мениджмънт. Мисия, цели и задачи на библиотеката. Функции на библиотеката.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 26, качен на 05/08/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Съвкупността от начините за управление на библиотеката се наричат методи на управление. Основните методи за управление, които се използват в управлението на библиотеката са: - административни (организационни или организационно-разпо-редителни) - въвеждане на норми, разработване и утвърждаване на вътрешни нормативни актове; издаване на заповеди и др. Характер¬ното за тези методи е, че се основават на задължителност, единона¬чалие, дисциплина и отговорност; - икономически - създаване на икономически условия за изпълнение на задачите: икономически разчети, икономически анализи за опре¬деляне на
КУРСОВА РАБОТА ПО ИНВЕСТИЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 04/08/2018 от admin бр коментари 0
При извършване на сравнителна характеристика между двата варианта се установява, че Вариант I показва по-висока норма на възвръщаемост на инвестицията, както и по-висока доходност на инвестицията в настояща стойност. Рисковият фaктор зa целият кaзус е големият относителен дял нa кредита в размер на 60% от необходимата инвестиция. Препоръчително е зaемният кaпитaл дa не надвишава 20% от общия капитал или съотношението да бъде зaемен : собствен = 20:80%. Препоръчително е дa се търсят aлтернaтивни източници нa финaнсирaне. Точка на Фишер Фигурата показва, че двете криви нямат пресечна точк
КАЗУС ПО ДИСЦИПЛИНАТА “УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 30/07/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Разходи по наемане могат да бъде непредвидими и непрозрачни, ако те не се управляват внимателно, особено когато набирането и наемането е вътрешно. Видимите разходи по подбора и наемането на служителите могат да бъдат такива свързани с рекламата във външни агенции и специализирани сайтове, ако не се използват само и единствено корпоративния уебсайт и социални мрежи. Разбира се, разходите са по-лесно оценими от ползите. Например, пряк разход е заплатата, която трябва да бъде заплатена. Ще има административните разходи и разходите свързани с приспособяване на новия служител. 3. Кариерното развит


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2296 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics