Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 696 Сортирай по:
МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА - ЗАПЛАХИ И ВЪЗМОЖНОСТИ.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 4, качен на 04/11/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Мултикултурни и глобални компании са тези, в които се наблюдават мултикултурни вътрешни операции и взаимодействия. Adler (2002) подчертава, че точно в такава организация мултикултурализмът е очевиден в резултат на широк кръг от външни отношения, както и от вътрешни взаимодействия. Според него в мултикултурализма на мултинационалните и глобалните компании се засяга организационната култура и по този начин се изискват мултикултурни умения от всички лидери и служитело . Организацията може също да се счита за мултикултурна, когато нейните клиенти или партньори са с друга култура. Това се отнася д
Четвърт измерение – предприемачество на равни полови основи.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 4, качен на 04/11/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
В България се наблюдава не просто миграция на млади хора, т.нар. изтичане на мозъци, но голяма част от младите, които търсят своята реализацията в чужбина са добре образовани млади жени. Тази тенденция води до липса на квалифицирана работна ръка и тежък дисбаланс на съотношението между половете в трудоспособна възраст в различни региони на страната. Социалното сближаване, икономическата конкурентоспособност и заетостта са под риск. Изходящата миграция на младите жени има двойно отрицателно въздействие върху регионалното демографско развитие: в краткосрочен план, намаляването на младите хора
ARE YOUR HIGH EXPECTATIONS HURTING YOUR TEAM? RON CARUCCI.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 02/11/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Управлението на високите стандарти на лидера може да означава, че са налице лидери, които успяват и други които не успяват да го постигнат. Това е един вид позитивен и отрицателен перфекционизъм. Много е трудно да се предпишат конкретни стъпки или процедури да се избегнат отрицателните ефекти за лидера от това да бъде перфекционист. Като емоционално състояние то разграничават индивидите един от друг . Положителният перфекционизъм включва високо ниво на лични стандарти и се опитва да постигне най-доброто, докато отрицателния перфекционизмът се състои от притеснения на индивидите за грешки, стра
ПЪРВИЧНИ И ВТОРИЧНИ МЕХАНИЗМИ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА В TELENOR.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 15, качен на 29/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Повишената глобализация и международната търговия, бързият технологичен напредък, променящите се етични ценности на бизнеса и изискванията на заинтересованите страни, по-голямото разнообразие на работното място, променящите се трудови отношения и други подобни са само някои от проблемите, пред които са изправени организациите и лидерите. Много изследователи твърдят, че липсата на гъвкавост и неспособност за учене и адаптиране към околната среда са сред най-критичните фактори, които възпрепятстват организационния успех. Една от причините за това внимание е функционалността на организационната к
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ В PWC - БЪЛГАРИЯ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 29/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Финансово-счетоводна консултантската фирма PWC е много добре утвърдена на пазара, но през 2016 г. за първи път фирмата е използвала един конкретен процес като ръководство при внедряване на своята нова стратегия. Целта на организационната промяна е запазване на конкурентоспособността на PWC. Организацията е започнала пътуване през постоянно променящата се среда на пазара към постигането на конкурентоспособност. По време на това пътуване организацията трябва да адаптира промените, пред които е изправена, затова е интересно да се проучат как промените са управлявани. Преходът на PWC включва в
ОБЗОР НА ИНОВАЦИИТЕ В ОБЛАСТТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕРСПЕКТИВИ И ПРОБЛЕМИ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 23, качен на 29/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Целта и принципите на отвореното образование са насочени към подготовката на учениците за пълноценно и ефективно участие в публични и професионални области в пазарна среда. Даването на образователната система на качествата на отворената система води до фундаментална промяна в нейните свойства в посока на по-голяма свобода при планиране на обучението, избор на място, време и в прехода към принципа на образованието през живота. На практика тази система се изпълнява чрез използване на мрежови технологии. Първоначално мрежовите технологии за обучение са широко разпространени сред представителите н
Мястото на България в международния пазар на аутсорсинг услуги.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 13, качен на 29/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Целта е да се характеризира състоянието на аутсорсинг индустрията в България, както и да се разкрият потенциалните възможности за растеж. В съответствие с поставената цел, изложението има следната логика: 1) разглежда се развитието в ретроспекция на аутсорсинга в страната; 2) анализират се основаните фактори, които са допринесли за този ръст; 3) анализират се ключовите подсектори в индустрията; и 4) изведени са ключовите ефекти за икономическото развитие на страната. Използваните изследователски методи включват: критичен анализ на специализираната литература и преглед и синтезиране на сп
ПЛАНИРАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 4, качен на 29/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Още с първия въпрос ясно се откроява проблемът с неправилното функциониране на отдел „Човешки ресурси“ в разглежданата компания. Вместо Управителят на предприятието да се занимава с интервюиране на хора и запознаване пряко с проблемите на персонала, това трябва да върши отдел „Човешки ресурси“, чиято работа трябва да се фокусира върху: • Подобряване на ефективността и ефикасността на работата на служителите; • Реорганизация и оптимизация на структурите на предприятието, така че всеки да върши задълженията си според неговата длъжностна характерстика; • Подобряване на комуникацията на работн
КУРСОВА РАБОТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 27/10/2019 от те бр коментари 0
Технологията на производство на ресторантьорския продукт включва последователност от операции – от сключването на договорите за осигуряване на необходимите хранителни суровини и продукти, тяхната доставка, студената или топлинна кулинарна обработка на продуктите, порционирането им, последователното поднасяне на ястията и напитките на клиентите и консумацията, до разплащането и изпращането на клиентите. Процесът на обслужването в заведението за хранене се състои от няколко стъпки: • посрещане и настаняване на госта; • поднасяне на листа с менюто; • подробно консултиране на клиента за съдъ
ИЗПИТЕН КАЗУС: Социални отговорности на мениджмънта. Кои насоки на социалната отговорност на мениджмънта откривате?
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 4, качен на 27/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Мениджмънтът на „Олга Къмпани" управлява своите бизнес дела по начин, който стои близко до дефиницията на Карол за КСО. Тя обхваща пълен набор от отговорности : икономически, правни, етични и дискреционни. Това се потвърждава и от това, че самият успех на пазара на компанията т.е. нейните икономически функции са в основата на мениджърския стил по отношение на корпоративните социални отговорности. Всички тези отговорности не са отделни, а съставляват един непрекъснат процес, при който те често се преследват едновременно. Ян Ертешек не говори просто за отговорности; а неговата компания знае к
СТРАТЕГИИ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННА ПРОМЯНА В БИЗНЕСА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 26/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Участието на служителите е била съществен елемент от процеса на TQM в Девня цимент. Служители, мениджъри и не-управленски състав са поели отговорност за работа ориентирана към кръстосаните функционални системи и процеси, които да осигурят клиентска стойност. Успешното участие на служителите се е очаквало да бъде установено в рамките на стратегическия контекст, в който се постигат подобрения, докато мениджърите, осигурявайки оперативност на дейностите, е било необходимо да съгласуват стратегиите на организацията както и между отделните нива в организацията. Това привеждане в съответствие се е п
Проект за замяна на библиотечния софтуер „Херитидж" с по-модерен библиотечен софтуер „ VTLS ", предназначен за големи академични библиотеки.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 20/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Управленският подход в проекта на замяна на Херитидж е основан на вече незадоволителните функционалности на софтуера и нарасналите изисквания, както на потребители. Преминаването от едно поколение библиотечен софтуер към друго е значима инициатива, която засяга цялостно библиотечните операции. Поради своя мащаб и сложност миграционният проект не винаги е гладък и често ще бъде изпълнен с проблеми, като някои проекти изостават от завършването на графика миграцията график. Освен това, ангажирането с нова система често води до значителни финансови и разходи за персонал. Разбираемо е, че преди, по


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5180 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2279 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 672 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 211 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 174 )
Реферати ( 163 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 70 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Документи ( 6 )
Готови реферати ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 700 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

От kalinka_s3e@xxx...
на 03.04.2018г 22:53:46
Страхотни сте! Много благодаря!

2019, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics