Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 190 Сортирай по:
Лекции по Микроикономика
Лекции, по Икономика, брой страници 21, качен на 11/09/2019 от stelly97 бр коментари 0
Увод в микроикономиката Предмет – поведението на отделните стопански субекти. На индивидуалните пазари на стоки, услуги и производствени фактори. Методи: • Наблюдение • Регистрация • Статистическа обработка • Анализ • Синтез • Изработване на модели и хипотези • Експеримент Инструменти: • Таблици • Графики • Функционални зависимости Основни проблеми: • Потребител – потребление – полезност, ценност, оскъдност, цена, търсене • Производител – производство – цена, предлагане, алтеративни разходи, стоки и услуги • Съвършенна-несъвършена конкуренция – пазар, равновесие • Пазар на пр
Лекции по Макроикономика - Доц. Х. Мавров
Лекции, по Икономика, брой страници 16, качен на 11/09/2019 от mimi_so бр коментари 0
Цели на макроикономическата политика Основни цели: 1. Стабилен икономич. Растеж 2. Пълна заетост (ниска безработица) 3. Ценова стабилност (ниска инфлация) 4. Външноикономически баланс Други цели: 1. Ефективност 2. Социална справедливост 3. Екологична среда 4. Икономическа свобода 5. Социална сигурност ВАЖНО! 1. Система от цели – всички цели са взаимосвързани 2. Системата от цели е вътрешнопротиворечива 3. Приоритет на целите Инструменти на макроикономическата политика – онези средства, чрез които се постигат макроикономическите цели.Групирани в 4 вида макроикономич. полит
Основи на воденето на преговори.
Лекции, по Комуникации / Етикет / Бизнес преговори, брой страници 25, качен на 25/09/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
В най- широк смисъл преговорите са комуникационен процес имащ за цел достигане до споразумение с другите хора, когато някои от нашите интереси са споделени, а други са противопоставящи се. Преговорите не се свеждат само до седене на масата и дискутиране. Всъщност те са неформална дейност в която ние сме ангажирани винаги, когато се опитаме да получим нещо, което искаме от друг човек. Ние сме преговаряши хора, преговаряме всеки ден (на работа, в къщи или като клиенти) и изразходваме голяма част от време си за да преодолеем различията, които имаме с другите хора или за да получим това което иск
Събрани лекции по Икономика на предприятието (теория).
Лекции, по Икономика, брой страници 32, качен на 22/09/2015 от ive94storm бр коментари 0
- Себестойността е един от основните качествени показатели, които характеризират дейността на предприятието. Изразява всички разходи, които се извършват в стопанските единици, за да се произведе и реализира продукцията им. - Себестойността зависи от общото икономическо състояние на националното стопанство и от технико-технологичното равнище на производството, равнището на организация на производството и труда, степента на използване на суровините и материалите. - Себестойността като стойностна категория е свързана със стойността на продукта и е нейно главно съдържание. Тя е част от стойн
Бизнес кореспонденция
Лекции, по Комуникации / Етикет / Бизнес преговори, брой страници 28, качен на 16/08/2015 от admin бр коментари 0
Етимологически думата кореспонденция означава – отговаряне, т.е. създаване на писмени връзки и отношения в обществото между фирмите, държавите и обществените институции, в създаването и технологичното оформяне на документи, които улесняват техните преки и косвени взаимоотношения. Предмет на кореспонденцията са организационно-управленските и търговско-правните отношения между всички институции изразени в документи, които се явяват обект на кореспонденцията. Реквизити са: адресант (подател), адресат (получател), регистрационен индекс относно обръщение, приложения. Реквизити са още държавен ге
Малки и средни предприятия, спец. Международен бизнес
Лекции, по Икономика, брой страници 67, качен на 16/08/2015 от admin бр коментари 0
Отделя се подобаващо внимание на малките и средните предприятия в икономическия живот на страните в развитите части на Европа, в централна и източна Европа.В миналото големите компании са се считали за най – добрите, поради ниските комплексни разходи. В последствие се налага търсенето на нови принципи в стопанска сфера – нови технологии, потребности, развитие и т.н.т., от тук следва и необходимостта от развитието на малките и средните предприятия ( м. и с. пр. ), които в последствие стават • ключов фактор в Икономиката • решават ключови въпроси в общ.с-ма. • Нарастващото влияние на МСП е с
Същност и видове прогнозиране на производствения мениджмънт.Количествени и качествени методи.
Лекции, по Мениджмънт / Управление, брой страници 16, качен на 27/07/2015 от deses11 бр коментари 0
Всеки ден производствените мениджъри взимат решения, често пъти без да знаят какво ще се случи в бъдеще.Така например се създават запаси от готова продукция, без да има сигурност какви ще бъдат продажбите.Правят се инвестиции или се закупува ново оборудване независимо от несигурността за търсенето на продуктите и бъдещите печалби.С други думи мениджърите винаги се опитват да направят по-добри оценки за това, което ще стане в бъдещето в условията на несигурност. В този смисъл прогнозирането е наука за предсказване на бъдещи събития, въпреки че рядко има един единствен модел, с който да се из
Математическа статистика
Лекции, по Статистика, брой страници 105, качен на 05/03/2015 от jeannette бр коментари 0
Статистиката се занимава със събиране и анализ на данни. Данните се получават в резултат от наблюдения на определен брой статистически единици, които в психологията обикновено представляват отделни индивиди. Групата от индивиди, над които е извършено наблюдението, се нарича извадка (sample), а броят на единиците в извадката се нарича обем на извадката (sample size). Извадката се разглежда като част от по-голяма група, наречена генерална съвкупност или още популация (population). Популацията е съвкупността от статистически единици, които са еднородни относно наблюдаваните величини. Ролята на по
ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО
Лекции, по Счетоводство, брой страници 16, качен на 08/02/2015 от siaalex бр коментари 0
Пасивите на предприятието са различни. Основните критерии са: - срок на изискуемост – до 12 месеца – краткосрочни пасиви – КП - над 12 месеца – дългосрочни пасиви – ДП Според икономическата същност се делят на: - задължения - приходи за бъдещи периоди - финансиране – дават се с цел и условия, ако не се изпълнят тези цели и условия, средствата се възстановяват. Според призхода задълженията се класифицират: – дълготрайните задължения са задължения към свързани предприятия /дъщерни, смесени, асоциирани, клонове, задължения по доставки със срок на
Лекции по Счетоводство (задачи и решения по финансово счетоводство)
Лекции, по Счетоводство, брой страници 80, качен на 16/09/2014 от boykadi бр коментари 0
Преотстъпването на правото за владеене на стоките от страна на продавача върху купувача се документира с издадената надлежно фактура. В нея следва да се опишат всички стоки и амбалаж, обект на покупко-продажба, като се посочат количествата, единичните им цени и стойността. В случаите, когато това е невъзможно поради голямата номенклатура от закупени стоки, към фактурата се прилага документ, наречен спецификация. Ако в един бокс палет или контейнер са вместени стоки с различни кодови номера от различни складове с отделни материално-отговорни лица, се издава опаковъчен лист. Съобразно вида на ст
Търговско право.
Лекции, по Право, брой страници 70, качен на 16/09/2014 от Milenaa1 бр коментари 0
Науката за търговско право и учебната дисциплина имат за предмет на изследване обективното ТП. Като обективно право, ТП е система от правни норми, които регулират правното положение на търговците и отношенията в търговския обмен (оборот или в търговията). Като система от правни норми ТП е част от правната система на страната. Правната система на една страна включва всички правни норми и закони. Правната система обаче не е случайно струпване на норми. Тя се състои от строго подредени правила. Правната система включва два големи дяла:  частно право  публично право. Критерий за това деление
Одит.
Лекции, по Счетоводство, брой страници 35, качен на 03/09/2014 от petiya_88 бр коментари 0
Терминът одит произтича от латински и означава изслушвам. Във средновековна Европа грамотните и умеещите да пишат хора са били малко и затова първоначално одитор е започнал да се нарича човек който е трябвало да изслушва отчетите на определени длъжностни лица. По късно неговите функции постепенно придобили и контролен характер. В превод от английски одит означава проверка, финансова ревизия. По настоящем под независим финансов одит се разбира самостоятелна проверка, на изложените в един финансов отчет твърдения за вярност, от страна на ръководството на фирмата и представянето на резултатитеСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Ученици ( 1 )

ВИД
Курсови работи ( 2292 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 191 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Документи ( 6 )
Готови реферати ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство ( 84 )
Финанси ( 25 )
Право ( 16 )
Икономика ( 15 )
Мениджмънт / Управление ( 14 )
Маркетинг ( 7 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Лекции
Real Time Web

Analytics