ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (5519)
Ученици (1)

ВИД
Курсови работи (2356)
Готови курсови / реферати / казуси (853)
Теми (396)
Дипломни работи (251)
Задачи (231)
Готови дипломни работи (221)
Казуси (209)
Лекции (191)
Реферати (176)
Теми за държавен изпит (92)
Есета (79)
Бизнес план (59)
Презентации (58)
Доклади (57)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (55)
Пищови (38)
Тестове (31)
Изследвания (26)
Дисертация (22)
Анализи (21)
Коментар (18)
Учебници (16)
Уроци (11)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (11)
Поръчай казус (7)
Документи (6)
Готови реферати (6)
Проекти (4)
Поръчай изготвяне на реферат (3)
Упражнения (3)
Поръчай задача (3)
Книги (2)
Поръчай есе (2)
Биографии (2)
Конспекти (1)
Протоколи (1)

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство (84)
Финанси (25)
Право (16)
Икономика (15)
Мениджмънт / Управление (14)
Маркетинг (7)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 190 Сортирай по:
Студенти, Лекции
Лекции по Микроикономика
Лекции, по Икономика, брой страници 21, качен на 11/09/2019 от stelly97 бр коментари 0
Увод в микроикономиката Предмет – поведението на отделните стопански субекти. На индивидуалните пазари на стоки, услуги и производствени фактори. Методи: • Наблюдение • Регистрация • Статистическа обработка • Анализ • Синтез • Изработване на модели и хипотези • Експеримент Инструменти: • Таблици • Графики • Функционални зависимости Основни проблеми: • Потребител – потребление – полезност, ценност, оскъдност, цена, търсене • Производител – производство – цена, предлагане, алтеративни разходи, стоки и услуги • Съвършенна-несъвършена конкуренция – пазар, равновесие • Пазар на пр
Лекции по Макроикономика - Доц. Х. Мавров
Лекции, по Икономика, брой страници 16, качен на 11/09/2019 от mimi_so бр коментари 0
Цели на макроикономическата политика Основни цели: 1. Стабилен икономич. Растеж 2. Пълна заетост (ниска безработица) 3. Ценова стабилност (ниска инфлация) 4. Външноикономически баланс Други цели: 1. Ефективност 2. Социална справедливост 3. Екологична среда 4. Икономическа свобода 5. Социална сигурност ВАЖНО! 1. Система от цели – всички цели са взаимосвързани 2. Системата от цели е вътрешнопротиворечива 3. Приоритет на целите Инструменти на макроикономическата политика – онези средства, чрез които се постигат макроикономическите цели.Групирани в 4 вида макроикономич. полит
Основи на воденето на преговори.
Лекции, по Комуникации / Етикет / Бизнес преговори, брой страници 25, качен на 25/09/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
В най- широк смисъл преговорите са комуникационен процес имащ за цел достигане до споразумение с другите хора, когато някои от нашите интереси са споделени, а други са противопоставящи се. Преговорите не се свеждат само до седене на масата и дискутиране. Всъщност те са неформална дейност в която ние сме ангажирани винаги, когато се опитаме да получим нещо, което искаме от друг човек. Ние сме преговаряши хора, преговаряме всеки ден (на работа, в къщи или като клиенти) и изразходваме голяма част от време си за да преодолеем различията, които имаме с другите хора или за да получим това което иск
Събрани лекции по Икономика на предприятието (теория).
Лекции, по Икономика, брой страници 32, качен на 22/09/2015 от ive94storm бр коментари 0
- Себестойността е един от основните качествени показатели, които характеризират дейността на предприятието. Изразява всички разходи, които се извършват в стопанските единици, за да се произведе и реализира продукцията им. - Себестойността зависи от общото икономическо състояние на националното стопанство и от технико-технологичното равнище на производството, равнището на организация на производството и труда, степента на използване на суровините и материалите. - Себестойността като стойностна категория е свързана със стойността на продукта и е нейно главно съдържание. Тя е част от стойн
Бизнес кореспонденция
Лекции, по Комуникации / Етикет / Бизнес преговори, брой страници 28, качен на 16/08/2015 от admin бр коментари 0
Етимологически думата кореспонденция означава – отговаряне, т.е. създаване на писмени връзки и отношения в обществото между фирмите, държавите и обществените институции, в създаването и технологичното оформяне на документи, които улесняват техните преки и косвени взаимоотношения. Предмет на кореспонденцията са организационно-управленските и търговско-правните отношения между всички институции изразени в документи, които се явяват обект на кореспонденцията. Реквизити са: адресант (подател), адресат (получател), регистрационен индекс относно обръщение, приложения. Реквизити са още държавен ге
Малки и средни предприятия, спец. Международен бизнес
Лекции, по Икономика, брой страници 67, качен на 16/08/2015 от admin бр коментари 0
Отделя се подобаващо внимание на малките и средните предприятия в икономическия живот на страните в развитите части на Европа, в централна и източна Европа.В миналото големите компании са се считали за най – добрите, поради ниските комплексни разходи. В последствие се налага търсенето на нови принципи в стопанска сфера – нови технологии, потребности, развитие и т.н.т., от тук следва и необходимостта от развитието на малките и средните предприятия ( м. и с. пр. ), които в последствие стават • ключов фактор в Икономиката • решават ключови въпроси в общ.с-ма. • Нарастващото влияние на МСП е с
Същност и видове прогнозиране на производствения мениджмънт.Количествени и качествени методи.
Лекции, по Мениджмънт / Управление, брой страници 16, качен на 27/07/2015 от deses11 бр коментари 0
Всеки ден производствените мениджъри взимат решения, често пъти без да знаят какво ще се случи в бъдеще.Така например се създават запаси от готова продукция, без да има сигурност какви ще бъдат продажбите.Правят се инвестиции или се закупува ново оборудване независимо от несигурността за търсенето на продуктите и бъдещите печалби.С други думи мениджърите винаги се опитват да направят по-добри оценки за това, което ще стане в бъдещето в условията на несигурност. В този смисъл прогнозирането е наука за предсказване на бъдещи събития, въпреки че рядко има един единствен модел, с който да се из
Математическа статистика
Лекции, по Статистика, брой страници 105, качен на 05/03/2015 от jeannette бр коментари 0
Статистиката се занимава със събиране и анализ на данни. Данните се получават в резултат от наблюдения на определен брой статистически единици, които в психологията обикновено представляват отделни индивиди. Групата от индивиди, над които е извършено наблюдението, се нарича извадка (sample), а броят на единиците в извадката се нарича обем на извадката (sample size). Извадката се разглежда като част от по-голяма група, наречена генерална съвкупност или още популация (population). Популацията е съвкупността от статистически единици, които са еднородни относно наблюдаваните величини. Ролята на по
ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО
Лекции, по Счетоводство, брой страници 16, качен на 08/02/2015 от siaalex бр коментари 0
Пасивите на предприятието са различни. Основните критерии са: - срок на изискуемост – до 12 месеца – краткосрочни пасиви – КП - над 12 месеца – дългосрочни пасиви – ДП Според икономическата същност се делят на: - задължения - приходи за бъдещи периоди - финансиране – дават се с цел и условия, ако не се изпълнят тези цели и условия, средствата се възстановяват. Според призхода задълженията се класифицират: – дълготрайните задължения са задължения към свързани предприятия /дъщерни, смесени, асоциирани, клонове, задължения по доставки със срок на
Лекции по Счетоводство (задачи и решения по финансово счетоводство)
Лекции, по Счетоводство, брой страници 80, качен на 16/09/2014 от boykadi бр коментари 0
Преотстъпването на правото за владеене на стоките от страна на продавача върху купувача се документира с издадената надлежно фактура. В нея следва да се опишат всички стоки и амбалаж, обект на покупко-продажба, като се посочат количествата, единичните им цени и стойността. В случаите, когато това е невъзможно поради голямата номенклатура от закупени стоки, към фактурата се прилага документ, наречен спецификация. Ако в един бокс палет или контейнер са вместени стоки с различни кодови номера от различни складове с отделни материално-отговорни лица, се издава опаковъчен лист. Съобразно вида на ст
Търговско право.
Лекции, по Право, брой страници 70, качен на 16/09/2014 от Milenaa1 бр коментари 0
Науката за търговско право и учебната дисциплина имат за предмет на изследване обективното ТП. Като обективно право, ТП е система от правни норми, които регулират правното положение на търговците и отношенията в търговския обмен (оборот или в търговията). Като система от правни норми ТП е част от правната система на страната. Правната система на една страна включва всички правни норми и закони. Правната система обаче не е случайно струпване на норми. Тя се състои от строго подредени правила. Правната система включва два големи дяла:  частно право  публично право. Критерий за това деление
Одит.
Лекции, по Счетоводство, брой страници 35, качен на 03/09/2014 от petiya_88 бр коментари 0
Терминът одит произтича от латински и означава изслушвам. Във средновековна Европа грамотните и умеещите да пишат хора са били малко и затова първоначално одитор е започнал да се нарича човек който е трябвало да изслушва отчетите на определени длъжностни лица. По късно неговите функции постепенно придобили и контролен характер. В превод от английски одит означава проверка, финансова ревизия. По настоящем под независим финансов одит се разбира самостоятелна проверка, на изложените в един финансов отчет твърдения за вярност, от страна на ръководството на фирмата и представянето на резултатитеСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 16
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни