ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (5512)

ВИД
Курсови работи (2355)
Готови курсови / реферати / казуси (848)
Теми (396)
Дипломни работи (251)
Задачи (231)
Готови дипломни работи (221)
Казуси (209)
Лекции (190)
Реферати (176)
Теми за държавен изпит (92)
Есета (78)
Бизнес план (59)
Презентации (58)
Доклади (57)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (55)
Пищови (38)
Тестове (31)
Изследвания (26)
Дисертация (22)
Анализи (21)
Коментар (18)
Учебници (16)
Уроци (11)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (11)
Поръчай казус (7)
Документи (6)
Готови реферати (6)
Проекти (4)
Поръчай изготвяне на реферат (3)
Упражнения (3)
Поръчай задача (3)
Книги (2)
Поръчай есе (2)
Биографии (2)
Конспекти (1)
Протоколи (1)

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление (66)
Маркетинг (35)
Счетоводство (23)
Икономика (22)
Финанси (16)
Право (10)
Психология (7)
Mоделиране и анализ на решенията (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 209 Сортирай по:
Студенти, Казуси
ПРОЕКТЪТ БАЛКАН.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 08/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Считам, че главният проблем за проекта Балкан е неясната организационна структура на проекта, както и неясните права и задължения на неговия ръководител. В комбинация на тези два фактор се засяга цялостното изпълнение на задълженията от всички замесени лица. Това води и до демотивация на основните изпълнители на проекта. Матеев е неясно със своите отговорности като той няма трудовото споразумение, което да определя правомощията на ръководителя на проекта. Като цяло базисния проблем е този с човешките фактори, от които се очаква изпълнение на проекта. В този контекст, неправилно се поставя ак
ИНОВАТИВНА ПРАКТИКА НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО В СФЕРАТА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
Казуси, по Икономика, брой страници 17, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
През последното десетилетие, ПЧП в Австралия се свързват с редица инфраструктурни проекти в различни сектори, включително транспорта, здравеопазването, образованието, правосъдието, отбраната, енергетиката и комуналните услуги. Успехът на ПЧП е в установяване на добра рамка за тяхното осъществяване. През 2012 г. общите инвестиции на частния сектор възлизат на $ 125 милиарда в енергийния, водния и транспортен сектор. Финансирането пътната мрежа възлиза на 9,3% от тази стойност. Частно-финансираните проекти за пътна инфраструктура включват тунела Харбър; магистрали M2, M4 и M5 през Сидни; връзка
BATB701D ТУРИСТИЧЕСКИ ПАЗАР И ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА.
Казуси, по Туризъм, брой страници 9, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Пред 2015г. се бележи ръст за 6-та поредна година като международните пристигания се увеличават с 4,6%. Последователните и стабилни резултати на сектора допринасят за икономически растеж и за създаването на работни места в много части на света. В този смисъл е от решаващо значение страните да насърчават прилагането на политики, които стимулират по-нататъшното развитие на туризма, включително улесняване на пътуванията, развитие на човешките ресурси и устойчиво развитие. Съвкупното търсене е било голямо, макар и да се наблюдават смесени резултати по отделни дестинации, които могат да се дължат н
ИЗПИТЕН КАЗУС: Социални отговорности на мениджмънта. Кои насоки на социалната отговорност на мениджмънта откривате?
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 4, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Мениджмънтът на „Олга Къмпани" управлява своите бизнес дела по начин, който стои близко до дефиницията на Карол за КСО. Тя обхваща пълен набор от отговорности : икономически, правни, етични и дискреционни. Това се потвърждава и от това, че самият успех на пазара на компанията т.е. нейните икономически функции са в основата на мениджърския стил по отношение на корпоративните социални отговорности. Всички тези отговорности не са отделни, а съставляват един непрекъснат процес, при който те често се преследват едновременно. Ян Ертешек не говори просто за отговорности; а неговата компания знае к
Стратегически маркетингов профил.
Казуси, по Маркетинг, брой страници 6, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Рекламна агенция Арт Стил предлага маркетингови услуги на компании, които искат да използват традиционни техники за реклама като билбордове, печатни материали като флайъри. Това е една област на дейност, която не се развива толкова динамично през последните години, особено след бума на интернет маркетинга. Въпреки всичко трябва да се има предвид, че местния пазар все още разчита на традиционните рекламни подходи, както и че потребителското поведение продължава да бъде консервативно и много по-назадничаво в сравнение със Западните страни. Така, че Арт Стил има потенциал за развитие с оглед на
Анализ на дейността на самостоятелна българска банкова група или банка.
Казуси, по Финанси, брой страници 12-16, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Анализ на основните тенденции и изменения в структурата на балансовите активи и пасиви, ликвидност, структура на приходите и разходите и изчисляване на подходящи показатели за рентабилност, платежоспособност и качество на активите; тенденции в качеството на кредитните портфейли (редовни и класифицирани експозиции, степен на покритие с провизии и др.). Препоръчително е да се направи опит за установяване на причините за наблюдаваните тенденции;
Сравнителен анализ на две банки в България.
Казуси, по Финанси, брой страници 12-16, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Съпоставка на пазарните позиции в България, сравнение между ключовите сфери на бизнеса (водещи бизнес полета, основни сегменти), клиентската насоченост на двете банки; разнообразие на продуктовия асортимент. Анализът трябва да съдържа сравнение на основните тенденции в отделните бизнес сфери (полета, сегменти) чрез проследяване развитието на подходящи показатели, характеризиращи тяхната дейност и резултати; установяване на сферите, в които се постигат най-добри и най-лоши резултати. Препоръчително е да се направи опит за установяване на причините за наблюдаваните тенденции;
Сравнителен анализ на български и чуждестранен субсидиар от една банкова група.
Казуси, по Финанси, брой страници 15-20, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Сравнение между ключовите сфери на бизнеса (водещи бизнес полета, основни сегменти, дивизии), клиентската насоченост на двата субсидиара. Сравнението трябва да е подкрепено с посочване на подходящи факти и данни: обем на бизнес оборота в съответното поле/сегмент (обем на сделките, темпове на растеж, респ. нови сделки в съответното поле); балансово изражение на отделните сделки в актива (пасива); дял в оперативната или брутната печалба; резултативни (performance) показатели за доходност (рентабилност), индикатори за риск и други подходящи показатели за ключовите бизнес полета/сегменти. Ако подо
Общи външни отношение на ЕС /Обща външна политика и политика на сигурност/.
Казуси, по Бизнес администрация, брой страници 13, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Европейската комисия е взела под внимание опита на проекта "Делор" през 1991 г., който беше игнориран по време на междудържавните преговори, защото се характеризира с радикализъм, и съдържа по-предпазливи предложения. В документите, подготвени от Комисията е посочен опита на нежелано нарушаване във функционирането на ОВППС механизми за подкрепа на първите случаи на ЕС за икономически санкции и експортен контрол върху стоките с двойна употреба. Беше предложено да се въведе заместник-председател на Комисията за външни отношения, която се превърна в част от "тройката", представител на ЕС на между
Семестриален казус по финанси за МВБУ.
Казуси, по Финанси, брой страници 1-2, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
При изготвяне на отчета са взети предвид следните финансови операции: 1. Отчетени разходи за амортизации: 490 000 лв. при данъчно признати 485 000 лв. 2. Начислени лихви за просрочени вноски по данъчни задължения в размер на 3 000 лв. 3. Частта от загубите, пренесени от минали години – 8 000 лв. 4. Установени липси на материални запаси в размер на 3 000 лв. с включено ДДС по вина на МОЛ. 5. Отчетените очаквани разходи по натрупващи се неизползвани отпуски, както и начислени суми за задължително обществено и здравно осигуряване, свързани с тях – 7 800 лв. 6. Назначен работник от 12.12.20
Казус по управление на проекти.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 4, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Един ръководител на проект може да има впечатляващи познания в инструментите и технологиите, но да няма способностите за признаване и/или разпознаване на по-горените слабости. Мисля, че ръководителя на проект с оглед изпълнение на своите задължения и постигане на висока производителност трябва да притежава следните характеристики (по-долу посочените трябва да се съдържат във формата за задължителни умения на президента на АВС): 1. Лидерска зрялост 2. Стратегическа информираност 3. Присъствие на изпълнител 4. Ориентация към изпълнение Взети заедно, тези характеристики или умения опред
ПРОЕКТЪТ “РЕОРГАНИЗАЦИЯ”.
Казуси, по ПРОЕКТНА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ, брой страници 8, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
За всеки от базисните проблеми има различни алтернативи, като предложените алтернативи не само ще подобрят управлението на проекти, но и цялостното развитие на организацията. Основните дейности, които се препоръчва да се предприемат, са по-скоро организационни и свързани с начина на управление в самата организация. Нужно е организацията да избере и да приложи оптимална организационна структура. Най-подходяща е балансирана матрица, тъй като там наличните ресурси ще се разпределят от ръководителя на проекта. При липса на възможност дадената структура да се поддържа, отговорността за нереалиСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 18
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни