ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (5423)

ВИД
Курсови работи (2337)
Готови курсови работи / реферати / казуси (794)
Теми (396)
Дипломни работи (251)
Задачи (230)
Готови дипломни работи (221)
Казуси (202)
Лекции (190)
Реферати (175)
Теми за държавен изпит (91)
Есета (73)
Бизнес план (59)
Доклади (57)
Презентации (56)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (55)
Пищови (38)
Тестове (31)
Изследвания (26)
Дисертация (22)
Анализи (21)
Коментар (18)
Учебници (16)
Уроци (11)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (11)
Поръчай казус (7)
Документи (6)
Готови реферати (6)
Проекти (4)
Поръчай изготвяне на реферат (3)
Упражнения (3)
Поръчай задача (3)
Поръчай есе (2)
Биографии (2)
Книги (2)
Протоколи (1)
Конспекти (1)

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление (64)
Маркетинг (31)
Счетоводство (23)
Икономика (22)
Финанси (16)
Право (10)
Психология (7)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 0887 672 686

E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 202 Сортирай по:
Студенти, Казуси
Сравнителна характеристика на инвестиция в реалния сектор с инвестиция във финансови инструменти.
Казуси, по Финанси, брой страници 3, качен на 18/08/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Инвеститорите придобиват дялови участия, ценни книжа ( акции, облигации), за да осъществят доходи в бъдеще под формата на лихви, дивиденти, продажба на инвестициите на по-висока цена. Техните мотиви са едни и същи при придобиване на финансови и реални активи. Когато се прави избор между тях се основават на едни и същи процедури и подходи. Обяснение на това е факта, че както при финансовите, така и при инвестициите в реалния сектор има една и съща цел, свързана с осъществяване на допълнителни доходи за компанията. Въпреки, че между инвестициите в реалния сектор и инвестициите във финансови и
Семестриален казус № 2 ПО ДАНЪЦИ И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ.
Казуси, по Счетоводство, брой страници 1, качен на 13/08/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
1. Счетоводните амортизации са признат разход, а данъчните амортизации не, поради което те се посочват в увеличение 2. Лихвите по публични задължения не са признат разход. 3. Съгласно чл.28 от ЗКПО липсите по вина не се признават за данъчни цели т.е. се посочват в увеличение на счетоводния финансов резултат. 4. С разхода за командировки над нормативния праг се увеличава счетоводния финансов резултат. 5. Дарението в полза на БЧК се посочва в намаление. 6. Разходите за командировка на чуждестранно физическо лице не оказват влияние върху счетоводния финансов резултат. 7. Изплатените дивиде
Казуси по „ДАНЪЦИ И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ”.
Казуси, по Счетоводство, брой страници 2, качен на 13/08/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
2. Разходи за бракувани материални запаси с изтекъл срок на годност съгласно нормативни актове и фирмени стандарти в размер на 8 000 лв. 3. Начислени лихви за надвнесени данъци в размер на 900 лв. 4. Направени разходи за текущ ремонт на дълготрайни активи, отчетени като текущи разходи за ремонт в размер на 7 000 лв. 5. При направена проверка от служители на НАП е открита необложена сума в размер на 3 000 лв., която е включена в отчета. 6. Отчетени очаквани разходи по натрупващи се неизползваеми отпуски, както и вноските за социално и здравно осигуряване към 31.12 на годината в размер на 8
Бизнес статистика за МВБУ.
Казуси, по Статистика, брой страници 14, качен на 13/08/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
По същият начин се намира регресионното уравнение за продадените дамски обувки. Съставен по данните от таблицата, трендовият модел за мъжките обувки е , а за дамските - Коефициентът b в модела показва с колко единици би се променило значението на зависимата променлива y при увеличаване на независимата променлива с една единица. Когато този коефициент е отрицателен имаме намаление, а когато е положителен имаме увеличение. 1.6. Ако има основание да се предполага, че досегашната тенденция (трендът) ще се запази през следващите години, може да се очаква, че през 2017 г. ще бъдат продадени 16,1
КАЗУС ВUBВ 501D ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ - LEGO.
Казуси, по Маркетинг, брой страници 6, качен на 10/08/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Децата оказва влияние върху своите родителите да закупуват играчките на Lego. След това родителите играят втората важна роля при избора на играчките. Считам, че когнитивното развитие и социално-моралното развитие са най-важните факторите за играта. По-малка причина е възможността за проява на творчество. Творческото развитие може да се постигне чрез играчките, а ползата от продуктите на Lego може да не е достатъчна, ако се съсредоточа само върху този аспект. Чрез разбирането на динамиката на покупателното поведение могат да се направят успешни прозрения, за да се установи разликата между потре
Международната експанзия на франчайзите за храни през 2017 г.
Казуси, по Маркетинг, брой страници 4, качен на 05/08/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Продуктовата политика на Franchised Food Company е не толкова относима към самия продукт, колкото до обслужване под един покрив на потребителите като се предлагат солени и сладки храни. Моделът на Franchised Food Company не се отнася до закуска или вечера, а за продукти, които потребителите могат да консумират между основните си хранения. Марката на Franchised Food Company се идентифицира с уникалност на предлагания продукт – студени ястия, които съчетават всички вкусове. 2. Кои са мотивите на компанията и факторите на средата, които са в основата на проектите за експанзия на международните
Казус за текущо оценяване по курс „Анализ на риска“ и „Риск мениджмънт“.
Казуси, по Финанси, брой страници хх, качен на 05/08/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Намерете данни за цената на 10 произволни акции и изчислете без да използвате вградените пакети (Data analysis) в Ексел: Доходност, средна стойност на доходността, ранг, средно линейно отклонение, стандартно отклонение и дисперсия, асиметрия и ексцес. Изберете първите два инструмента и изчислете (без да използвате вградените пакети (Data analysis) в Ексел) ковариацията и корелацията. Изчислете бета коефициентите на акциите и намерете очакваната им доходност чрез модела МОКА. Намерете данни за 5 облигации и изчислете доходността до падежа, дюрацията. Качете файла в отвореното пространст
ДА МИСЛИМ КАТО ПОТРЕБИТЕЛИ.
Казуси, по Маркетинг, брой страници 4, качен на 03/08/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Пазарът на луксозни автомобили като цяло в момента претърпява социална промяна като луксозните марки изглеждат по-малко отдалечени, по-малко различни и по-малко изключителни в подобряването на качеството на живота. В резултат на това нарастващата конкуренция между марките е засилила значението на идентичността на марката. Тъй като продуктовите стандарти продължават да се увеличават, възприеманото изображение на автомобила играе ключ роля в решението за закупуване. Премиум марки като BMW, Lexus и Mercedes трябва да развиват характеристики и ценности, които отразяват променящите се социални ценн
Казус за текущо оценяване по курс „Анализ на риска“ и „Риск мениджмънт“.
Казуси, по Финанси, брой страници хх, качен на 27/02/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Доходност, средна стойност на доходността, ранг, средно линейно отклонение, стандартно отклонение и дисперсия, асиметрия и ексцес. Изберете първите два инструмента и изчислете (без да използвате вградените пакети (Data analysis) в Ексел) ковариацията и корелацията. Изчислете бета коефициентите на акциите и намерете очакваната им доходност чрез модела МОКА. Намерете данни за 5 облигации и изчислете доходността до падежа, дюрацията. Качете файла в отвореното пространство в Мудъл.
КРЕДИТИРАНЕ НА СТАРТИРАЩ БИЗНЕС - КАКВИ СА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И УСЛОВИЯТА? /по примера на ТБ FIBANK/.
Казуси, по Финанси, брой страници 4, качен на 27/02/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
За стартиращите предприятия съществуват следните възможности за банково финансиране: Срочни заеми: съществуват различни видове срочни заеми – краткосрочни заеми, дългосрочни заеми и междинни заеми, които предприемачът може да заеме съобразно искане и финансово състояние. Максималният срок за краткосрочен заем може да бъде до 3 години, а за дългосрочен заем - 10-15 години. Има леки вариации в лихвите. Срочните заеми са два вида - обезпечени и необезпечени. При обезпечените заеми обезпечението може да бъде собственост, бизнес сграда или машина и обикновено ще има по-ниски лихвени проценти от н
КАЗУС ПО ВАЕВ 533 D СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО и ВUBВ 508 D СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Казуси, по Счетоводство, брой страници 3, качен на 10/11/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
В предприятие “Х”, регистрирано по Закона за ДДС, някои от извършените стопански операции през отчетния период са както следва: 1. Доставени са съгласно фактура материали с покупна стойност 8 800 лв., върху която сума е начислен ДДС в размер на 20 %. Задължението към доставчика е изплатено със средства от разплащателната сметка. Изплатени са в брой съгласно фактура транспортни и товаро-разтоварни разходи по доставката в размер на 320 лв. Материалите са заприходени в склада. /Предприятието използва с/ка Доставки/. Дт с/ка Доставки - 8 800 Дт с/ка ДДС
КАЗУС ПО ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ.
Казуси, по Маркетинг, брой страници 6, качен на 01/11/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Мисля, че компанията и нейните продукти нямат нужда от представяне. Те се свързват в иновативност и творчество. Нещо повече, продуктите на Apple са ориентирани към потребителите. Следващото поколение смартфон на Apple несъмнено ще бъде хедлайнер. Промените са в почти всяко едно отношение, физическия дизайн, качеството на екрана и сензорите в него. Apple никога не оповестява информация за бъдещите си продукти, но в исторически план те винаги са имали процесори от последно. Така, че iPhone 8 ще се захранва от чипсет от следващо поколение, "Apple A11". Тази нова система на процесора се очакСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 17
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2021, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни