Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 690 Сортирай по:
АНАЛИЗ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ПРОДАЖБЕНИ ПРОМОЦИИ В СЕКТОРA БЪРЗОТО ХРАНЕНЕ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Маркетинг, брой страници 13, качен на 21/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Маркетингови стратегии са добре структуриран начин за доставяне на стоки и услуги на целевия пазар. Маркетинговата стратегия може да се представи като голяма кошница, състояща се от елементи, свързани с производството, разпространението, популяризирането и ценообразуването. Маркетинговата концепция трябва да се използва от компании за поставяне на фокус върху удовлетворението на целевите клиенти с оглед увеличаване на продажбите и конкурентоспособността. Има няколко маркетингови стратегии, с които една организация работи за навлезе на пазара, както и да запази своята потребителска база. Марке
КУРСОВА РАБОТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 20/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Работещата система за управление на изпълнението може да се изгради въз основа оценка въз основа на организационните ценности – трябва да се използват основните организационни ценности на фирмата като въпроси в системата за управление. Въпросите, базирани на ценностите, могат да бъдат еднакви за всички служители в компанията - позицията е без значение в този случай. Организационните ценности трябва да се споделят от всички служители. Използването на базирани на ценностите въпроси помага да се обедини онова, което се счита за релевантно в компанията. Пример: Ако основната ценност на компания е
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС В ТЕРЕМ АД.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 20/02/2020 от те бр коментари 0
Важно е да се разберат основните предположения, които водят до решенията за капацитета в Терем АД. Настоящата система за планиране няма способност да планира производствения капацитет. Тя предполага, че капацитетът е безкраен. Тъй като това не е така, графики за капацитет се разработват, за да се избегне приемането на работа, с която ще се надвиши капацитета на магазина и т.нар. Puget Sound се използва за планиране на тази работа. В Puget основно се планира времето за изпълнение. С други думи, съществуват методи за приспособяване на решения относно дългосрочния и краткосрочния капацитет. Комит
БИЗНЕС ПРАВО, BUBB605D.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 3, качен на 20/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Съгласно представения казус заявителят е подал всички изискуеми документи по чл.251 ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ). ИАЛ по надлежния ред, чл. 251 ал.3, е създал експертен съвет, който е изготвил експертиза и становище за предложението за реклама. Съгласно представената фактическа обстановка не са представени и корекции (чл.251, ал.5), които заявителят да отстрани. Съгласно чл.252 ал.1 са възможни следните резултати от подадено заявление за реклама: - Разрешение въз основа на заповед на директора на ИАЛ - Мотивиран отказ, за което се уведомява притежат
ЕВРИСТИЧНИ МЕТОДИ И УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 20/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
В изграждането на стратегическите решения мениджмънтът на Siemens винаги се опитва да получи възможно най-добрия поглед за ситуацията. Този поглед може да се състои от информация получена от хора в организацията или от хора със специални умения в тази област. Провеждат се дискусии с мениджъри от по-висше ниво, като се прави анализ на алтернативни варианти като се оценява дългосрочния ефект от това.. Що се отнася до краткосрочно ориентираните решения мениджърът обикновено използва своята интуиция и не се прилага някакъв конкретен процес на вземане на решения. Решенията се вземат по различен на
ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ДАДЕН ПРОДУКТ НА СЪВРЕМЕННИЯ ЕТАП СЛЕДВА ДА СЕ АКЦЕНТИРА ВЪРХУ НЕГОВАТА ФУНКЦИОНАЛНА СЪЩНОСТ ИЛИ ВЪРХУ ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОДУКТОВИЯ МИКС.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Маркетинг, брой страници 8, качен на 14/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
За PS4 може да се каже, че няма някакви особености и новости с оглед на това, че конзолата има дял от 70% от пазара на Европа. Но са налице няколко маркетингови предизвикателства пред Sony и за тях няма лесни отговори. Характеристиките на PS4 Pro и ползите са объркващи в най-добрия случай, дори и за опитните потребители. Не всички игри ще се могат да се играят на PS4 Pro. Някои игри, пускани на PS4 Pro, ще имат по-висока разделителна способност, изискваща 4K / UHD телевизор. Някои игри ще имат HDR цвят, което изисква друг 4K телевизор. Някои игри, пускани на PS4 Pro, ще изглеждат по-добре на с
НЕОБХОДИМОСТ ОТ ВЪВЕЖДАНЕ НА Е-УПРАВЛЕНИЕ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Публична администрация, брой страници 9, качен на 14/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Електронното управление е важна иновация за подобряване на доброто управлението и укрепването на демократичния процес. Освен това се признава, че то може да улесни достъпа до информация, свободата на изразяване, по-голяма равнопоставеност, ефективност, растеж на производителността и социално включване . Успешните инициативи за електронно управление предлагат осезаеми възможности, които включват: трансформация на тромавата публична администрация и процесите на предоставяне на услуги, като по този начин се повишава ефективността на правителствата, овластяването и участието на гражданите; укрепва
ПРИНЦИПИ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ - КРИВА НА ЛОРЕНЦ И КРИВА НА ЛАФЕР.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 12, качен на 14/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Един от вечните въпроси, стоящи за разрешаване от хората, е равенството и неравенството в разпределението на доходите. От дълбока древност хората са си поставяли въпросите: защо има бедни и богати? Могат ли хората да са равни помежду си? Защо едни получават малки, а други големи заплати и т.н. Хората са различни помежду си по пол, възраст, умствени способности, произход, навици, умения, знания и др. Следователно, немислимо е между тях да има равенство в труда, в разпределението и потреблението на благата. Възможно е да има само равенство във възможностите да се трудят и печелят. Както е изве
ДОГОВОР ЗА ВЛОГ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 10, качен на 11/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
С договора за обикновен банков влог банката се задължава да пази предадените й определени парични знаци, ценни книги или други движими вещи срещу възнаграждение (чл. 420, ал. 1 от ТЗ) От легалното определение на този договор следва, че той по своята правна характеристика е договор за правилен влог. Предмет на този договор са индивидуално определени движими вещи. Затова влогоприемателят дължи връщане на същите, а не на други вещи. Страни по този договор са, от една страна, влогоприемателят, който задължително е банка и, от друга страна - влогодателя, който може да бъде всяко физическо или юрид
ДОГОВОР ЗА ПОРЪЧКА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 10, качен на 11/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
В редица случаи едно лице действа в интерес на друго лице от негово име и за негова сметка. Такива са примерно родителите по отношение на своите деца, управителят спрямо дружество с ограничена отговорност, ликвидаторът на прекратено и намиращо се в ликвидация дружество и др. В тези случаи възникват правоотношения между лицето което извършва действията и този, от чието име или за чиято сметка и в чийто интерес се извършват. Основанието за пораждане на тези правоотношения може да бъде договорът - например някой възлага за времето, през което той ще отсъства, на друго лице да управлява неговото
МАКРО-ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ - КЕЙНСИАНСКИ И КЛАСИЧЕСКИ МОДЕЛ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 12, качен на 11/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Макроикономическото равновесие е състояние на националната икономика, при което производителите и потребителите не са мотивирани за промяна, защото са удовлетворени от цените и количествата на стоките и услугите, образуващи БВП, а инфлацията и безработицата са в естествени граници. Макроикономическо равновесие изразява баланса между агрегатното търсене и агрегатното предлагане. Уравновесени, тези пазарни сили взаимно се неутрализират и липсва натиск за промяна. Както се вижда на фиг. 1. в т. Е е постигнато макроикономическо равновесие, отразяващо равновесното агрегатно количество (Y0) и равнов
СЪВКУПНО ТЪРСЕНЕ И СЪВКУПНО ПРЕДЛАГАНЕ - ПРОМЯНА НА СЪВКУПНОТО ПРЕДЛАГАНЕ СПОРЕД КЛАСИЦИТЕ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 12, качен на 10/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Различните схващания за формата на кривата на съвкупното предлагане в кратък срок се изразяват с различни модели на кривата на съвкупното предлагане в зависимост границата, до която може да нараства съвкупното предлагане според промените в цените. Изравняване на кривата на съвкупното предлагане (ASSR) с потенциала една от тези конфигурации на кривата на съвкупното предлагане в кратък срок е показана на фиг. 3. Формата на тази елементарна краткосрочна крива показва, че с покачване на цените, фирмите увеличават количеството на произвежданите крайни продукти, докато се стигне до равнището на пот


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5209 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2283 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 691 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 175 )
Реферати ( 163 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Документи ( 6 )
Готови реферати ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 147 )
Икономика ( 103 )
Маркетинг ( 98 )
Финанси ( 44 )
Право ( 40 )
Туризъм ( 36 )
Информатика ( 32 )
Счетоводство ( 24 )
Медицина ( 23 )
Логистика ( 16 )
Статистика ( 15 )
Обществено здраве и здравен мениджмънт ( 13 )
Социология ( 11 )
МИО ( 10 )
Педагогика ( 8 )
Публична администрация ( 7 )
Европейска интеграция. ( 6 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

От kalinka_s3e@xxx...
на 03.04.2018г 22:53:46
Страхотни сте! Много благодаря!

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Готови курсови работи / реферати / казуси
Real Time Web

Analytics