ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (5512)
Ученици (2)

ВИД
Курсови работи (2357)
Готови курсови / реферати / казуси (848)
Теми (396)
Дипломни работи (251)
Задачи (231)
Готови дипломни работи (221)
Казуси (209)
Лекции (190)
Реферати (176)
Теми за държавен изпит (92)
Есета (78)
Бизнес план (59)
Презентации (58)
Доклади (57)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (55)
Пищови (38)
Тестове (31)
Изследвания (26)
Дисертация (22)
Анализи (21)
Коментар (18)
Учебници (16)
Уроци (11)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (11)
Поръчай казус (7)
Готови реферати (6)
Документи (6)
Проекти (4)
Поръчай изготвяне на реферат (3)
Упражнения (3)
Поръчай задача (3)
Книги (2)
Поръчай есе (2)
Биографии (2)
Конспекти (1)
Протоколи (1)

КАТЕГОРИЯ
Финанси (412)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 409 Сортирай по:
Студенти, Финанси
Опишете възможните начини за комбиниране на различните източници за финансиране на фирмата.
Готови курсови / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 11, качен на 26/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Изборът на оптимална стойност и конкретен метод за финансиране на инвестициите, които са най-подходящи за настоящата икономическа ситуация, се извършва въз основа на различни критерии. Такива критерии са : данъчни облекчения, разходи за привличане на определен източник, наличност, жизнен цикъл на предприятие и конкретен инвестиционен проект, рискове, ефективност и т.н. Основният недостатък на съществуващите методически подходи като правило е тяхната ориентация към един единствен критерий. В същото време, ако се избере най-оптималният източник на финансиране, като се вземат предвид абсолютно вс
Косвените данъци в България – същност и особености.
Готови курсови / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 12, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Данъчната система в България представлява съвкупност от действащи данъчни закони и установените с тях данъци, тяхната организация за определяне на данъчните фактически състави и събития, начините на облагане, ред за събирането им, контрола върху тази дейност и органите на данъчната администрация, които осъществяват и провеждат на практика данъчната политика на държавата. В най-общ вид това са компонентите, които формират данъчната система на страната. Освен като републикански и местни данъци установените в страната данъци се разделят и на: - Косвени данъци. Те присъстват като елемент в ценит
ПРЕДИМСТВА НА ЛИЗИНГА КАТО ИЗТОЧНИК ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ФИРМА.
Готови курсови / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 8, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Има различни източници на финансиране на туристическия бизнес. Развитието на всеки един сектор в икономиката се нуждае от повече и повече инвестиции. Туристическият сектор не е изключение и той със сигурност се нуждае от непрекъснати и огромни инвестиции. България е една развиваща се страна с ограничена инфраструктура и липса на натрупан капитал, където туризмът изисква огромни инвестиции. Такива инвестиции не са лесна задача. Затова всяко туристическо предприятие търси алтернативни източници и механизми на финансиране. Освен това, туризмът е капиталоемка индустрия, която също изисква огромно
НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА ФЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАРИЧНА ПОЛИТИКА /АНАЛИЗ НА ВЪВЕДЕНИ ПРЕЗ 2008 Г. НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ/.
Готови дипломни работи, по Финанси, брой страници 31, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
До август 2007г., напредъкът в теорията и практиката на паричната икономика са довели до това икономисти и политици да твърдят, че е налице добре дефинирана „науката на паричната политика”. Съществува консенсус между централните банки за повечето елементи на стратегията на паричната политика, както и паричната политика се възприема като изключително успешна в страните от ОИСР, не само в условията на ниска инфлация, но и при тези с ниска колебливост в инфлацията. В допълнение, нестабилността в производителността е намаляла в тези страни и за периода след началото на 1980г. е наречен „Велика уме
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДОКУМЕНТАРНИЯ АКРЕДИТИВ В ПРАКТИКАТА НА PROCREDIT BANK.
Готови дипломни работи, по Финанси, брой страници 35, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Договарянето на документи по акредитива може да бъде или с или без рекурс на клиента. Ако документите за износ са съвместими с условията на акредитива и на акредитивът е потвържден от Прокредит Банк, тогава преговорите ще бъде без рекурс до клиента. От друга страна, ако акредитивът не е потвърден, след преговорите, то ще е необходим рекурс до клиента. (това, което се разбира под "рекурс" е, че в случай, че банката-издател откаже да плати или да приеме документи по L/C, Прокредит Банк ще има право да претендира за възстановяване, с лихва, по средствата, които са били преведени на клиента.). И
Информационни системи и програмни продукти в банково дело.
Готови курсови / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 10, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Потребностите за сво¬евременно информационно обслужване непрекъснато нарастват, което налага изграждането на информационни сис¬те¬ми. Създаването и внедряването на тези системи е отговорен и продължителен процес, свързан с изпълнението на голям обем съпътстващи дейности. Същевременно се изисква изменение на традиционните методи и способи за възприемане, регистриране, предаване, формиране и преработка на информацията, реорганизация на съществуващите информационни потоци, промяна в показателите, документацията и документооборота и прилагането на нови технически средства. Всичко това води до непр
АНАЛИЗ НА ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД НЕЙНАТА СТАБИЛНОСТ
Готови дипломни работи, по Финанси, брой страници 57, качен на 20/07/2023 от tetradka.bg бр коментари 0
Икономическият анализ се фокусира основно върху оценката на текущите икономически и финансови тенденции и късите до средносрочни рискове, които те представят за стабилността на цените. Целта на анализа е да се определи характера на сътресенията, засягащи икономиката, тяхното въздействие върху разходите и цените и потенциала им за увеличаване. Променливите, които са предмет на този анализ включват тенденции в световната икономика и платежния баланс, развитието на общия темп на производство или обмен, търсенето на стоки и услуги на пазара на труда, както и положението на финансовите пазари. В д
BACK TO THE ROOTS - ИЛИ ЗА УСТОЙЧИВОСТТА НА НАСТОЯЩАТА ВАЛУТНА СИСТЕМА.
Готови курсови / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 11, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Глобалната икономика е най-модерната икономическа инфраструктура някога съществувала на планетата Земята. Въпреки това, в някои отношения, това е една система, която се характеризира с една остаряла и непълна визия за себе си. Тя е изпълнил своята визия за повишена производителност, обем на производството и рационализирана ефективност. Но това, което все още не е постигнато е дългосрочното й оцеляване, оцеляване, което зависи от настоящия момент. Това включване на липсващия ключов елемент на устойчивостта е по някакъв начин противоположно на текущия натиск за за по-голяма ефективност. Водещият
КОСВЕНИ ДАНЪЦИ В БЪЛГАРИЯ - СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 11, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Елементите на механизма на ДДС са „изискуем ДДС“ и „данъчен кредит“. Важността на процедурата по начисляване на данъка се проявява по отношение на първия елемент на ме¬ханизма - изискуемостта на ДДС. Съгласно общото правило за начисляване на данъка от доставчика — при осъществяване на юридическия факт, който прави задължението по ДДС из¬искуемо, доставчикът начислява ДДС за сметка на получателя, събира го чрез включване в цената и го дължи към бюджета, като по този начин изпълнява едно чуждо данъчно задължение и облага новосъздадената от него добавена стойност. Този кла¬сически за ДДС механиз
КУРСОВ ПРОЕКТ ПО КАПИТАЛОВО БЮДЖЕТИРАНЕ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 30, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Динамичните методи за анализ на финансовата ефективност, приложени към паричните потоци, изчислени с и без отчитането на влиянието на привлечения капитал, потвърждават, че проектът е финансово ефективен. Проектът трябва да се приеме като финансово ефективен. Изчислете: а/ цената на финансиране с дългосрочния банков кредит и финансовия лизинг; б/ цената на финансиране с неразпределената печалба; в/ среднопретеглената цена на капитала, с който ще финансирате инвестиционния проект; г/ нетните парични потоци за всяка година /приложете изучаваните в курса варианти на изчисляване/ д/ оценк
ТЕХНОЛОГИЯ НА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТ НА ИНТЕРКОМ ГРУП.
Готови курсови / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 16, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Бюджетирането е една система, която е отговорна за финансовата системата на планиране на бизнеса, която трябва да осигурява подходяща обратна връзка. Ролята на обратна връзка в този случай играе изпълнението на бюджета. Контролът на изпълнението на бюджета на предприятието е един вид мониторинг на финансовото състояние на дружеството. При изготвянето на бюджет трябва да се вземе предвид стратегическото позициониране на компанията. Интерком Груп е промишлено предприятие, ангажирано в производството на желязо. В съответствие с установената традиция, финансовият мениджър бюджетира на тримесечна
АНАЛИЗ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ НА УНИТРАФ АД.
Готови курсови / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 10, качен на 20/07/2023 от те бр коментари 0
Унитраф АД е промишлено предприятие. Специализирано е в производството на различни съединителни части. Материалите и компонентите се закупуват на 80% от България, а останалите се внасят от съседните страни. През 2015г. е отчетено увеличение на обема на производството и продажбите. Това се доказва от увеличението на приходите и разходите с 10,8% и 11.65% съответно. Печалбата на компанията също е нараснала - с 5,42%. Броят на заетите лица е намалял с 2, което заедно с увеличението на приходите е довело до увеличаване на въздействието от използването на дълготрайните активи и увеличаване на произСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 35
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни