ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (174)

ВИД
Задачи (65)
Курсови работи (64)
Готови курсови / реферати / казуси (16)
Теми (10)
Анализи (5)
Лекции (3)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (3)
Казуси (2)
Изследвания (2)
Уроци (1)
Пищови (1)
Тестове (1)
Поръчай задача (1)

КАТЕГОРИЯ
Статистика (174)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 174 Сортирай по:
Статистика
4 Задачи по статистика за НБУ.
Задачи, по Статистика, брой страници 4, качен на 07/10/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Задача 0.1 Машина за бутилиране е настроена по такъв начин, че средната стойност на количеството, запълвано в бутилките е µ. Извадка от 100 бутилки показва, че средното количество течност в бу- тилките е 480ml. Пресметнете 90% и 95% доверителен интервал за средното количество течност. Предполагаме, че стандартното отклонение е σ = 50ml. Решение: Прави се оценка на хипотезата за нормално разпределение: 1/ Определя се доверителният интервал 95% Необходимо е да се намери Р ( -z ≤ Z ≤z) да бъде 95%. Р (Z≤z)= 0,975 Следователно z=1,96 Р ( -1,96 ≤ Z ≤1,96)= Р ( -1,96 ≤ ≤1,96)=Р ( - 5.1
КУРСОВА РАБОТА ПО „СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕС“ (повече от 72 стр.). Задачите от сборника.
Готови курсови / реферати / казуси, по Статистика, брой страници 81, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
При образуването на групите в номенклатурата на Хармонизираната система се използва принципа на последователността на обработка на стоките – от суровината към получаването на полуфабрикати и готови изделия. Групирането на стоките се извършва на ниво позиции и подпозиции. Като правило от позициите или подпозициите се отделят един или няколко вида продукция, които имат най-голям оборот в световната търговия, а за останалите видове се предназначава обобщената класификационна групировка "други". При построяването на стоковите подгрупи, позициите и подпозициите всяка група използва свой комплекс от
Решени задачи по статистика за НБУ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Статистика, брой страници 31, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Ръководството на малка търговска фирма анализира продажбите в един от своите магазини по месеци за последните 4 години. Месечните продажби изразени в хиляди лева са представени в следната таблица: За да помогнете на фирмата изпълнете дадените по-долу задачи. 1. Да се оценят месечните продажби, чрез пресмятане на следните извадкови характеристики: а) Средно аритметично; б) Медиана; в) Мода. 2. Групирайте данните от таблицата и представете честотното им разпределение в табличен и графичен вид. Пресметнете същите оценки от т.1, като този път използвате групираните данни. 3. Постройте диагр
КУРСОВА РАБОТА по БИЗНЕС СТАТИСТИКА.
Готови курсови / реферати / казуси, по Статистика, брой страници 31, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Ръководството на търговска фирма трябва да анализира изминаваното разстояние от своите търговски пътници, в рамките на един месец. Подбрана е извадка от данни за 50 служители на фирмата, като общото разстояние в км., изминато от тях е представено в следната таблица: 1. Да се оцени преминатото от търговските пътници разстояние, чрез пресмятане на следните извадкови характеристики: а) Средно аритметично; б) Медиана; в) Мода. 2. Групирайте данните от таблицата и представете честотното им разпределение в табличен и графичен вид. 3. Постройте полигон на относителното кумулативното честотно р
СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА КАЧЕСТВОТО.
Готови курсови / реферати / казуси, по Статистика, брой страници 17, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Не е случайно, че основателят на съвременната теория за управление на качеството Е. Деминг е работил в продължение на много години в Бюрото за преброяване на населението, и се е занимавал с въпросите на статистически данни. Той определя голямото значение на статистически методи за управление. За да се получи високо качество на продуктите, мениджмънтът трябва да знаете за точността на съществуващото оборудване, за да приведе в съответствие точността на избрания процес с качеството на продукта и да оцени стабилността на процеса. Решението на тази задача се извършва чрез математическа обработка
КУРСОВА РАБОТА по БИЗНЕС СТАТИСТИКА 2017/2018 год.
Готови курсови / реферати / казуси, по Статистика, брой страници 26, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
1. Да се оцени възрастовия показател на служителите на фирмата, чрез пресмятане на следните извадкови характеристики: а) Средно аритметично; б) Медиана; в) Мода. 2. Групирайте данните от таблицата и представете честотното им разпределение в табличен и графичен вид. 3. Постройте полигон на относителното кумулативното честотно разпределение на данните и предскажете приблизително каква е възрастта на 50% от служителите. 4. Определете разсейването във възрастовия показател на служителите, чрез пресмятане на оценките: а) Средно абсолютно /линейно/ отклонение; б) Дисперсия; в) Стандартно
Бизнес статистика.
Готови курсови / реферати / казуси, по Статистика, брой страници 14, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Фирма „ЛуксШу” е с предмет на дейност продажба на мъжки и дамски обувки и има магазини в 25 града на страната. Ръководството на фирмата се нуждае от анализ на дейността през последните години със съответни изводи и оценки с оглед на разработването на бизнес стратегията за следващите години. За целите на анализа е изготвено следното задание: • Анализ на измененията (динамиката) в обема на продажбите, очертаващите се тенденции и вероятните бъдещи продажби на мъжки и дамски обувки; • Анализ на структурата на потребителското търсене (продажби) по номера на обувките и по вид – мъжки и дамски; •
Поръчай решение на практическа задача по статистически методи в международния бизнес
Поръчай изготвяне на курсова работа., по Статистика, брой страници 40-45, качен на 20/07/2023 от admin бр коментари 0
Цената за курсовата задача е за срок 7-14 дни, обем между 40-45 стр. За допълнителна информация за решение на задачи по статистика: info@tetradka.bg
Поръчай / Свали курсова работа /домашна номер 4/ по статистика за НБУ.
Поръчай изготвяне на курсова работа., по Статистика, брой страници 13, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Задача, домашна работа 4 по статистика за НБУ. Задача 1: Необходимо е да се провери степента на разпознаване. Дефинират се нулевата и алтернативната хипотеза. Н0: µА=µВ=µС, Нулевата хипотеза е проверяваната хипотеза и тя твърди, че не съществува различие в степента на разпознаваемост на сричките, които са безсмислени. Н1: µА≠µВ≠µС Алтернативната хипотеза твърди, че съществува различие в степента на разпознаваемост на сричките, които са безсмислени. А B C Σ 1 20 19 14 53 2 18 12 25 55 3 14 13 16 43 4 16 17 19 52 5 13 15 21 49 6 19 20 15 54 7 22 24 18 64 Σxij 122 120 128 370 n 7 7
Поръчай домашна работа по статистика (GENB00)
Поръчай задача, по Статистика, брой страници 11-16, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Данните по-долу са от едно проучване, в което участниците са класифицирани едновременно по два признака: пол (мъже, жени) и местоживеене (град, село). Получените резултати отразяват средните стойности за всяка от четирите възможни групи на един психологически тест. Да предположим, че при приема на студенти в бакалавърската програма по бизнес администрация на НБУ се ползва като част от критериите за допускане в програмата, една съставна оценка, която включва резултата от теста по български език, резултата от теста по математика и средния успех от базовата програма. Тези три резултата у
Задача по статистика за НБУ.
Задачи, по Статистика, брой страници 17, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Хвърлят се три зара. Намерете вероятността на следните събития: А) сумата на точките е 10 Б). произведението на точките е 8; В). сумата на точките е по-малка от 10 Г). ). произведението на точките е по-малко от 8. Решение: Пространството от елементарни събития Ω при еднократно хвърляне на три зара се състои от всички наредени числа (m,n,p), където m,n,p са някои от числата 1,2,3,4,5 и 6. Броят на всички възможни изходи е n=v(Ω)=63 . A/. Да означим събитието А= сумата на точките е 10 (1,3,6); (1,4,5); (1,5,4); (1,6,3); (2,2,6); (2,3,5); (2,4,4); (2,5,3); (2,6,2); (3,1,6); (3,2,5);
ДОМАШНО № 3 статистика
Готови курсови / реферати / казуси, по Статистика, брой страници 10, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Намерете 95%ДИ, ако x  21 и  3.2 sx . Интерпретирайте смисъла на така изчисления доверителнен интервал. ? [Гл. 7, 8] 2. Дадени са два доверителни интервала за един и същ параметър (21.2; 31.6) и (23.6; 29.2), които са изчислени върху една и съща случайна извадка. Не е известно кой от тези интервали е 95% и кой – 99%. Може ли да се определи, кой от тези интервали е 95%ДИ и кой – 99%ДИ без наличието на друга информация? Обосновете отговора. [Гл. 7, 8] 3. Преподавател по статистика вярва, че средната успеваемост по този предмет е 74 точки от 100 възможни. За една случайна извадка от 25 студентиСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 15
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни