ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (841)
Ученици (16)

ВИД
Курсови работи (380)
Лекции (84)
Дипломни работи (64)
Готови дипломни работи (58)
Задачи (52)
Теми (46)
Готови курсови работи / реферати / казуси (29)
Казуси (23)
Тестове (17)
Доклади (16)
Теми за държавен изпит (12)
Реферати (11)
Пищови (11)
Презентации (9)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (9)
Учебници (6)
Коментар (6)
Уроци (5)
Документи (4)
Изследвания (3)
Бизнес план (2)
Дисертация (2)
Поръчай задача (2)
Есета (1)
Анализи (1)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (1)
Упражнения (1)

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство (855)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 855 Сортирай по:
Счетоводство
СЕМЕСТРИАЛЕН КАЗУС № 2 ПО ДАНЪЦИ И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 1, качен на 23/10/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
1. Със счетоводните амортизации се увеличава, а с данъчните се намалява счетоводния финансов резултат. 2. Съгласно ЗКПО начислените лихви за просрочени публични задължения не се признават за данъчни цели. 3. Не се признават липси по вина на МОЛ.
Оценка и анализ на капиталовата адекватност, ликвидност и рентабилността на ЦКООП.
Курсови работи, по Счетоводство, брой страници 22, качен на 13/08/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Банките са юридически и икономически обособени лица в условията на пазарна икономика. Те в своята дейност се ръководят единствени и само от интересите си. Тези интереси се изразяват в повишаването на адекватността на капитала, на рентабилността и осигуряване на ликвидността им. В търговските банки към настоящия момент не се създава организирана, последователна и систематизирана счетоводна информация за капиталовата адекватност и ликвидността, което дава основание да се постави проблемът за тях като елемент от предмета на счетоводството. От една страна търговките банки са длъжни да притежават
Оценка и анализ на капиталовата адекватност, ликвидност и рентабилността на ЦКООП.
Курсови работи, по Счетоводство, брой страници 22, качен на 13/08/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Банките са юридически и икономически обособени лица в условията на пазарна икономика. Те в своята дейност се ръководят единствени и само от интересите си. Тези интереси се изразяват в повишаването на адекватността на капитала, на рентабилността и осигуряване на ликвидността им. В търговските банки към настоящия момент не се създава организирана, последователна и систематизирана счетоводна информация за капиталовата адекватност и ликвидността, което дава основание да се постави проблемът за тях като елемент от предмета на счетоводството. От една страна търговките банки са длъжни да притежават
Семестриален казус № 2 ПО ДАНЪЦИ И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ.
Казуси, по Счетоводство, брой страници 1, качен на 13/08/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
1. Счетоводните амортизации са признат разход, а данъчните амортизации не, поради което те се посочват в увеличение 2. Лихвите по публични задължения не са признат разход. 3. Съгласно чл.28 от ЗКПО липсите по вина не се признават за данъчни цели т.е. се посочват в увеличение на счетоводния финансов резултат. 4. С разхода за командировки над нормативния праг се увеличава счетоводния финансов резултат. 5. Дарението в полза на БЧК се посочва в намаление. 6. Разходите за командировка на чуждестранно физическо лице не оказват влияние върху счетоводния финансов резултат. 7. Изплатените дивиде
Казуси по „ДАНЪЦИ И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ”.
Казуси, по Счетоводство, брой страници 2, качен на 13/08/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
2. Разходи за бракувани материални запаси с изтекъл срок на годност съгласно нормативни актове и фирмени стандарти в размер на 8 000 лв. 3. Начислени лихви за надвнесени данъци в размер на 900 лв. 4. Направени разходи за текущ ремонт на дълготрайни активи, отчетени като текущи разходи за ремонт в размер на 7 000 лв. 5. При направена проверка от служители на НАП е открита необложена сума в размер на 3 000 лв., която е включена в отчета. 6. Отчетени очаквани разходи по натрупващи се неизползваеми отпуски, както и вноските за социално и здравно осигуряване към 31.12 на годината в размер на 8
ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ОТГОВОРНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА БИЗНЕС АНАЛИЗА В ОРГАНИЗАЦИИТЕ, КАЧЕСТВА И УМЕНИЯ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 6, качен на 05/08/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Съвременните бизнес анализатори се нуждаят от уникален набор от умения, за да бъдат успешни в една предизвикателна среда. Gerush (2009) заявява, че обучението за бизнес анализаторите би трябвало да им помогне да получат кръстосано-функционални знания и опит от излагането на нови технологии и различни бизнес единици и комбинацията от управление, разработване и осигуряването на качеството . Това е ключов стимул за новата роля на бизнес анализатора. Докато традиционно, бизнес анализаторът е трябвало до известна степен да разбира ИТ и бизнеса, сега има нарастваща нужда и очаквания, където бизнес а
АНАЛИЗ НА КАПИТАЛА И КАПИТАЛОВАТА СТРУКТУРА ВЪВ ВРЪЗКА С РЕНТАБИЛНОСТТА (по примера на „Пристанище Варна” ЕАД).
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 11, качен на 04/08/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Анализът може да се раздели на анализ на рентабилността на целия капитал, анализ на рентабилността на собствения капитал и анализ на рентабилността на привлеченият капитал. Като за начало ще бъде разгледан анализът на рентабилността на целия капитал. Рентабилността на целия капитал е важен показател за всяко едно предприятие и често се нарича условна рентабилност. Изчеслява се като процентно отношение на нетната печалба (загуба) за даден период към сумата на целия капитал, инвестиран във всички дейности на предприятието. Поради обстоятелството, че печалбата е интервален показател, е необходим
ВЛИЯНИЕ НА КОРЕКТНОТО СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НИРД ВЪРХУ ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С ИНОВАЦИОННА ДЕЙНОСТ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 9, качен на 26/07/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Счетоводното отчитане на научноизследователската и развойна дейност включва дейностите, които създават или подобряват продукти или процеси. Основното счетоводно правило в тази област е, че разходите се начисляват в момента на тяхното възникване. Примери за дейности, които обикновено се считат за част от функционалната област за научноизследователска и развойна дейност, са следните: - Изследвания за откриване на нови знания - Прилагане на нови научни открития - Формулиране на дизайна на продукти и процеси - Тестване на продукти и процеси - Модифициране на формули, продукти или процеси -
ПРЕДМЕТ НА СЧЕТОВОДСТВОТО. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В СЧЕТОВОДСТВОТО.
Курсови работи, по Счетоводство, брой страници 5, качен на 14/11/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Счетоводството като наука има своя предмет и метод. Дефинирането на предмета позволява да се установи съдържанието на науката и разликите между отделните способи. Предмета на счетоводството се описва от икономическата същност на отчетните обекти. Обектите на счетоводството са активите, задълженията и бизнес транзакции, извършвани в процеса на финансова и икономическа дейност. Обектите на счетоводството са разделени на: стопански средства по състав и местоположение; стопански средства според източници на тяхното формиране (собствени и заемни); икономическите резултати от тях. Следователно пред
КАЗУС ПО ВАЕВ 533 D СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО и ВUBВ 508 D СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Казуси, по Счетоводство, брой страници 3, качен на 10/11/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
В предприятие “Х”, регистрирано по Закона за ДДС, някои от извършените стопански операции през отчетния период са както следва: 1. Доставени са съгласно фактура материали с покупна стойност 8 800 лв., върху която сума е начислен ДДС в размер на 20 %. Задължението към доставчика е изплатено със средства от разплащателната сметка. Изплатени са в брой съгласно фактура транспортни и товаро-разтоварни разходи по доставката в размер на 320 лв. Материалите са заприходени в склада. /Предприятието използва с/ка Доставки/. Дт с/ка Доставки - 8 800 Дт с/ка ДДС
БИЗНЕС АНАЛИЗЪТ В ИНОВАТИВНИТЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
Реферати, по Счетоводство, брой страници 4, качен на 31/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Дисциплината "Бизнес анализ" се превръща в отговор на реалностите на 21-ви век: „Интернет на всичко“ е навсякъде; всяка компания трябва да бъде технологична компания; конкурентното предимство винаги е изложено на риск; софтуерът е вграден в почти всеки продукт и услуга; технологичните постижения са бързи, яростни и неумолими. В средата на тези предизвикателства компаниите се стремят да намалят разходите, да направят повече с по-малко, да предоставят на клиентите си стойност, да подобряват вземането на решения, да произвеждат иновации и да подобряват вътрешните възможности. В отговор на тези п
Семестриален казус № 2 ПО ДАНЪЦИ И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ.
Казуси, по Счетоводство, брой страници 2, качен на 24/10/2020 от admin бр коментари 0
1. Счетоводните амортизации не са признават за данъчни цели 2. Начислени лихви за просрочени авансови вноски се посочват в увеличение 3. Установените липси вина на МОЛ не са признат разход за данъчни цели 4. Компенсаруемите разходи не се признават за данъчни цели 5. Дарение в полза на БЧК е признат разход. Командировъчните на чуждестранно физическо лице не оказват влияния върху данъчната основа. 6. Съгласно чл.117 трябва да се признае еднократно намаление в годината на назначаване (изминали са 12 мес). Намалението е 12х600 + 12х102 = 7200 + 1224 = 8424 Данъчна основа на корпоративСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 72
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2023, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни