ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (841)
Ученици (16)

ВИД
Курсови работи (380)
Лекции (84)
Дипломни работи (64)
Готови дипломни работи (58)
Задачи (52)
Теми (46)
Готови курсови / реферати / казуси (29)
Казуси (23)
Тестове (17)
Доклади (16)
Теми за държавен изпит (12)
Реферати (11)
Пищови (11)
Презентации (9)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (9)
Коментар (6)
Учебници (6)
Уроци (5)
Документи (4)
Изследвания (3)
Бизнес план (2)
Дисертация (2)
Поръчай задача (2)
Есета (1)
Анализи (1)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (1)
Упражнения (1)

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство (855)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 855 Сортирай по:
Счетоводство
КАЗУС за курсова работа по Бизнес анализ на студенти с четен факултетен номер.
Готови курсови / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 6, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
1/. Коефициент на финансова автономност (К на финансов риск) = Собствен капитал/Привлечен капитал за 2013г. Коефициент на финансова автономност (К на финансов риск) = Собствен капитал/Привлечен капитал = 41 500 / 41500 =1 Привлечен капитал = дългосрочни пасиви + краткосрочни пасиви + финансирания= 17000+24500=41500 Нормативна стойност ≥ 1, а в конкретният случай за 2013г. коефициента на финансова автономност е 1. Равнището на финансов риск е толкова по-голям, колкото коефициента на финансова автономност е по-малък от 1. За 2014г. Коефициент на финансова автономност (К на финансов риск)
Облагане на стоки с акциз и счетоводното им отчитане.
Готови дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 62, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Акцизите са косвен данък, което предполага, че данъкът се налага за транзакции, независимо от обстоятелствата за купувача и продавача. Друга разлика е, че косвените данъци са такива, че тяхното налагане се прехвърля така, че потребителя, а не на производителя на стоките е страната, която го плаща. Административният характер на акциза е безспорен факт. Това се дължи за движението на стоки с различни превозни средства и плавателни съдове, в и от складове и през границите и т.н. Налагането на този данък отговаря дори на тясната дефиниция за "данък", тъй като това е задължително плащане към прави
КАЗУС за курсова работа по Анализ на финансови отчети на студенти с нечетен факултетен номер.
Готови курсови / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 4, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Всички изчислени коефициенти характеризират финансовата устойчивост на предприятието. В резултат на резултатните коефициенти за текущата и предходна година могат да се изведат следните изводи: 1) Коефициент на концентрация на СК: Делът на собствениците на капитала в общия размер на стопанските средства се увеличава от 21% на 24%. Това означава, че се увеличава финансовата независимост на предприятието от гл.т. на кредиторите, макар и това е с 3%. По теория неговата величина трябва да е над 0,5. От тази перспектива, величината не е достатъчна и предприятието остава зависимо от външни източници
Внедряване на автоматизирани системи за счетоводно отчитане в държавно предприятие: предизвикателства и ползи.
Готови дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 70, качен на 20/07/2023 от tetradka.bg бр коментари 0
Модерната епоха се характеризира с нарастваща сила на информационните и комуникационни технологии, които са по същество представят глобалната информационна революция, която в своя мащаб и последици превъзхожда индустриалната революция на XIX век и научно-техническата революция от средата на XX век. С ускорени темпове се създава информационното общество. В резултат на тези процеси на промяна икономиката произвежда нови форми на организация и управление, ново съдържание, изпълнено с много нови професии, променя се характера на трудовите отношения и т.н. Преди демокрацията висшите учебни заведен
Съвременни подходи при отчитане на дълготрайните материални активи в предприятията от публичния сектор.
Готови дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 74, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
При разработването на стандартите МФС разчита на работата на Комитета по публичния сектор, който е пряко ангажиран с разработването на МССПС и на специална Консултативна група, която разглежда и използва становища, издадени от  СМССПС до степента, в която те са приложими в публичния сектор;  Национални създатели на стандарти, регулаторни органи и други авторитетни органи;  Професионални счетоводни органи;  Други организации, проявяващи интерес към финансовото отчитане в публичния сектор. Комитетът по публичния сектор, който функционира към Съвета на Международната федерация на счетово
АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ „ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ АД”
Готови дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 69, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
В условията на свободна пазарна икономика, неотменно изискване е осигуряването на стабилитет и просперитет на всяко едно предприятие, независимо от формата на собственост, при която то съществува. Един от критериите за оценка репутацията на предприятието е неговото финансово състояние. Най-общо финансовото състояние се характеризира с възможността на фирмата да създава пари и парични еквиваленти, с които тя да посреща навреме финансовите си задължения.. Финансовото състояние е и критерий за ефективност, тъй като то е следствие от определено равнище при използване на ресурсите, контролирани от
ПРОБЛЕМИ С ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ОСВОБОДЕНИ И НЕОБЛАГАЕМИ ДОСТАВКИ (ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ОБЛАГАНЕТО).
Готови дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 44, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Теоретичните корените на ДДС са били положени малко след Първата световна война, когато американски учен и немски индустриалец по отделно, но почти по едно и също време, са написали статии, в които се предлага приложението на бъдещия данък върху оборота. Времето на първите предложения остава неясно, като един учен приписва първото приложение на данъка, посочено от Т.С. Адамс - един от водещите публични финансисти в САЩ . Въпреки това, е по-вероятно, че работата на индустриалеца Карл Фридрих фон Сименс предшества тази на Адамс с около година . По ирония на съдбата, нито един от тях не подкрепя
Съвременни възможности за анализиране на финансовото състояние на предприятието (по пример на Фармнет АД).
Готови дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 54, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
В икономическата литература съществува разнообразие от понятия, свързани с анализа: икономически анализ, финансов анализ, счетоводен анализ, финансово-счетоводен анализ, анализ на финансовото състояние. По отношение на същността на понятието “финансов анализ” в икономическата литература няма противоречия. Понятието “счетоводен анализ” в тесен смисъл се разбира като изследване на икономико-математическата функция на приходите и разходите от обема на дейността и интерпретация на данните от счетоводните отчети. Най-широко дискутирано е понятието “финансово-счетоводен анализ”. Според едно от опре
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОТЧИТАНЕТО НА ПРИХОДИТЕ И ТРАНСФЕРИТЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.
Готови дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 68, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Системите на здравеопазване на държавите-членки на Европейския съюз са важна част от високите нива на социална защита и сближаване в Европа и играят централна роля в съвременните общества. Независимо от организационните и финансови различия и факта, че отразяват различен обществен избор, системите на здравеопазване са изградени върху общи ценности, признати от Съвета на министрите на здравеопазването през 2006 г. : универсалност, достъп до висококачествени грижи, справедливост и солидарност. Необходимостта да се постигне финансова устойчивост на здравните системи по начин, който гарантира тези
Особености при отчитане и амортизиране на Дълготрайните материални активи.
Готови дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 119, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Създаване, усъвършенстване или ликвидация, при всеки един от етапите предприятията се нуждаят от различни ресурси. Ресурсите се осигуряват съгласно нуждите и финансовите им възможности. Чрез паричните средства, които се влагат в дейността предприятията придобиват разнообразни активи, с помощта на които целят постигане на икономическа изгода. Тази изгода се свързва с получаването на пари и парични еквиваленти в резултат на проведената дейност. Силата на предприятието се изразява чрез притежаваните активи, които са основа за провежданата дейност. Очакваната икономическа изгода може да бъде какт
КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА И ДИВИДЕНТНА ПОЛИТИКА.
Готови дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 38, качен на 20/07/2023 от tetradka.bg бр коментари 0
Обект на изследване е капитала на предприятието като фактор за ръст на капитализация на компанията. Предмет на дипломната работа са дивидентните отношения, които се реализират в процеса на натрупване на капитал. За постигане на поставените цели се изисква решаването на следните задачи: 1) Изследване на теоретичните и методически основи на формирането и развитието на капиталовата структура капитал; 2) Идентифициране на характеристиките на корпоративна структура на капитала; 3) Да се анализират теоретичните постановки относно развитието на дивидентната политика на капитала; 4) Да се проведе
АНАЛИЗ НА SFAS 2 И СВЪРЗАНИТЕ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ НА САЩ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 10, качен на 20/07/2023 от tetradka.bg бр коментари 0
В днешния бързо променящ се свят, който все повече разчита на технологиите, инвестициите за научни изследвания (R & D) са по-важни от всякога за икономическото бъдеще на компании и държави. Настоящото финансово отчитането на разходите за научна и изследователска дейност изискват тяхното признаване като текущ разходи през периода на тяхното извършване . Разходите за развойна дейност обикновено се разглеждат като разходите, които се извършват във връзка с опитите за превръщане на резултатите от научните изследвания в готов търговски продукт. Имайки предвид, че "изследвания" и "развитие" често сСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 72
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2023, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни