ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (1006)
Ученици (18)

ВИД
Курсови работи (380)
Реферати (178)
Лекции (84)
Дипломни работи (64)
Готови дипломни работи (58)
Задачи (52)
Теми (46)
Готови курсови работи / реферати / казуси (29)
Казуси (23)
Тестове (17)
Доклади (16)
Теми за държавен изпит (12)
Пищови (11)
Презентации (9)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (9)
Учебници (6)
Коментар (6)
Уроци (5)
Документи (4)
Изследвания (3)
Бизнес план (2)
Дисертация (2)
Поръчай задача (2)
Есета (1)
Анализи (1)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (1)
Упражнения (1)

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство (855)
Психология (19)
Икономика (18)
Финанси (17)
Мениджмънт / Управление (17)
Логистика (16)
Публична администрация (13)
Право (9)
Маркетинг (7)
Туризъм (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 11 Сортирай по:
Реферати, Счетоводство
БИЗНЕС АНАЛИЗЪТ В ИНОВАТИВНИТЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
Реферати, по Счетоводство, брой страници 4, качен на 31/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Дисциплината "Бизнес анализ" се превръща в отговор на реалностите на 21-ви век: „Интернет на всичко“ е навсякъде; всяка компания трябва да бъде технологична компания; конкурентното предимство винаги е изложено на риск; софтуерът е вграден в почти всеки продукт и услуга; технологичните постижения са бързи, яростни и неумолими. В средата на тези предизвикателства компаниите се стремят да намалят разходите, да направят повече с по-малко, да предоставят на клиентите си стойност, да подобряват вземането на решения, да произвеждат иновации и да подобряват вътрешните възможности. В отговор на тези п
Контрол от Агенция „Митници“.
Реферати, по Счетоводство, брой страници 10, качен на 09/10/2018 от krissy.garrix бр коментари 0
• Митническият контрол проверява внасяните и изнасяните стоки, за да се установи дали вносът или износът е законен и да се определят качествата, количеството и стойността на внасяните и изнасяните стоки. • Митнически контрол е “извършването от митническите органи на специфични действия: като проверка на стоки, на транспортни, търговски, счетоводни и други документи на физически лица, на превозни средства, на багажи и други стоки, пренасяни през държавната граница, и други подобни действия за осигуряването на митническото законодателство и спазването на други разпоредби, приложими за стоките п
Развитие на счетоводството и Лука Пачиоли.
Реферати, по Счетоводство, брой страници 9, качен на 22/09/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Счетоводството, в неговия съвременнен вид възниква в италианските градове-републики в епохата на Ренесанса. Както е известно от историята, това е периодът на великите географски открития, епоха на развитието на културата и обществените науки, на разпадането на феодализма и появата на капитализма. В резултат на духовния и икономически подем все повече се развива и усъвършенства стопанската дейност на хората. Появяват се нови видове търговски сделки, усложняват се взаимоотношенията между търговците. Всичко това налага търсенето на възможности за усъвършенстване на отчетността. Простото описание
Отчитане на лизинговите договори в публичния сектор.
Реферати, по Счетоводство, брой страници 18, качен на 15/09/2014 от slavi0077 бр коментари 0
Публичен сектор съществува във всяко цивилизовано общество. Той се определя като система от държавни и общински институции, които управляват публична собственост, акумулират финансов ресурс чрез данъчно облагане, произвеждат и реализират чрез специфичен механизъм публични блага за ползване от обществото. Към публичния сектор се отнася и тази част от икономиката на страната, която произвежда публични блага – съдебната система, образованието, органите за сигурност и други. Публичния сектор се разглежда и като определена част от икономиката на страната, произвеждаща и предлагаща на населението п
Бюджетна технология.
Реферати, по Счетоводство, брой страници 5, качен на 17/01/2013 от boginq94 бр коментари 0
Обща характеристика като синоними използват се и понятията бюджетна процедура и бюджетен процес. Представлява процесът от съставянето на проекто бюджета до приключване и отчитане изпълнението на бюджета. Тя се регламентира конституционално и със съответен закон. У нас това е закон за устройство на ДБ. Етапи : съставяне на проекто бюджета; обсъждане и приемане на бюджета; изпълнение на бюджета; приключване и отчитане изпълнението на бюджета. Главна определяща роля в бюджетния процес има министерството на финансите. Бюджетният процес е предмет на превантивен и последващ контрол, наричан бюджете
Счетоводен баланс. Счетоводни сметки.
Реферати, по Счетоводство, брой страници 11, качен на 16/02/2011 от admin бр коментари 0
Счетоводния баланс е способ на частния метод на счетоводната отчетност за обобщено изразяване и икономическа групировка на имуществото на дадено предприятие към точно определен момент и посредством паричния измерител. Като технически способ счетоводния баланс е таблица от две части. Лявата част се нарича АКТИВ, а дясната – ПАСИВ. Думата баланс има гръцки произход и
Вътреобщностно придобиване
Реферати, по Счетоводство, брой страници 6, качен на 12/02/2011 от admin бр коментари 0
Вътреобщностното придобиване (ВОП) е придобиването на правото на собственост върху стока, както и фактическото получаване на стока в случаите по чл.6,ал.2,която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка. За ВОП се смята и придобиването на ново превозно средство, което се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, независимо дали доставчикът е данъчно задължено лице за целите на ДДС в др
От какво се влияе избора на метод за калкулиране на готова продукция?
Реферати, по Счетоводство, брой страници 10, качен на 12/02/2011 от admin бр коментари 0
Калкулирането е способ за изчисляване на себестойността на единица продукт на труда (единица изделия; единица работа; единица услуга). Калкулиранетото е органически свързано със счетоводното отчитане на разходите за производство и то се извършва на основата на систематизирана отчетна информация за тези разходи по производствени звена. Производствените звена са главно центрове на отговорност за разходите, обекти от рода на видове изделия и услуги и по статии на калкулация. За калкулирането на себестойността на единица продукт от определен вид, общо и по статии на калкулацията е необходимо да с
Анализ на кредитния портфейл на търговската банка. Кредитен риск
Реферати, по Счетоводство, брой страници 29, качен на 07/12/2010 от stoyan бр коментари 0
I. Анализ и оценка на кредитния портфейл на банките 1.Характеристика на кредита като обект на счетоводството и анализа в банките. Кредитът е икономическа категория, позната още в дълбока древност. Самото му наименование произтича от латинското „credere”, което означава вяра, доверие, а „creditum”- заем, дълг. При дефинирането на кредита не съществува пълно единомислие между различните автори и школи. Така например според Х. Ректенвалд кредитът може да се разглежда като форма за придобиване на допълнителни средства, на допълнителна покупателна сила чрез временно ползване на чужди капитал
Метод на счетоводството
Реферати, по Счетоводство, брой страници 24, качен на 05/12/2010 от emo_li4ev бр коментари 0
Икономическият подход при изясняване на предмета и метода на счетоводството е с най-големи традиции и постижения. Централните теми за разработване в счетоводната теория са тези за нейния предмет и метод. Те се разработват на основата на определена икономическа теория за стойността. Изясняването на счетоводния метод в исторически аспект е обект на множество публикации. В условията на преминаването към пазарно стопанство въпросът за счетоводния метод отново е обект на теоритично преосмисляне и по-нататъшно развитие. В световната счетоводна литература понятието „метод на счетоводното изследване”
Годишен финансов отчет на индустриално предприятие и анализ
Реферати, по Счетоводство, брой страници 13, качен на 28/11/2010 от renew_mine бр коментари 0
Според Закона за счетоводството към 31 декември, предприятията съставят годишен финансов отчет, който трябва вярно и честно да представя имущественото и финансовото състояние, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал. Информацията, представена в годишния финансов отчет, трябва да отговаря на следните изисквания: 1. разбираемост - да е полезна за потребителите при вземането на икономически решения; 2. уместност - да дава възможност на потребителите да оценяват минали, настоящи или бъдещи събития и да потвърждават или коригират свои предишни оценки при в


Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2022, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни