ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (286)
Ученици (3)

ВИД
Реферати (178)
Курсови работи (55)
Дипломни работи (19)
Теми (14)
Готови курсови / реферати / казуси (7)
Казуси (4)
Теми за държавен изпит (2)
Готови дипломни работи (2)
Доклади (1)
Есета (1)
Пищови (1)
Задачи (1)
Бизнес план (1)
Готови реферати (1)
Поръчай изготвяне на реферат (1)

КАТЕГОРИЯ
Публична администрация (123)
Психология (19)
Икономика (18)
Финанси (17)
Мениджмънт / Управление (17)
Логистика (16)
Счетоводство (11)
Право (9)
Маркетинг (7)
Туризъм (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 13 Сортирай по:
Реферати, Публична администрация
ЗА ДЪРЖАВАТА - ЦИЦЕРОН.
Реферати, по Публична администрация, брой страници 6, качен на 25/08/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Сципион започва с неговото определение за държава: държавата [respublica] са интересите на хората. Въпреки това, „народа” не е просто някакъв сбор от хора, които са се събрали по никакъв начин, а по-скоро асоциация на значителен брой хора, свързани помежду си чрез споразумение за справедливост и за споделяне на ресурси . Основната причина за тази асоциация не е толкова слабостта, а по-скоро естествено събиране човешки същества, човешкия индивид не е предвидено да бъде изолиран или самотен, а той е изграден така, че дори да не е сред най-голямото изобилие на ресурси, той е принуден от природата
Конфуций (551-479 г. пр. н. е.)
Реферати, по Публична администрация, брой страници 4, качен на 01/02/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Най-забележителното в политическата философия на Конфуций са неговите управленчески идеали и възгледи . Изграждането на хармонично общество е политическият идеал на Конфуций. Трактатът на „Добрият път: Мисли на великия китайски мъдрец” на мислителя Конфуций представя неговата мъдра философия на държавното управление и лидерството, на организацията на обществото като цяло. Това е първата, макар и не докрай систематизирана теория за управлението на държавата. Според философа „добрият път” е пътят на умереността във всичко - на морала, благородството, мъдростта, справедливостта и хуманността.
КАКВО СА ИНСТИТУЦИИТЕ? ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПРОМЯНА В ИКОНОМИКИТЕ В ПРЕХОД (ПО ДЪГЛАС НОРТ).
Реферати, по Публична администрация, брой страници 7, качен на 01/02/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Започвайте с дефинирането на институциите като социална система от правила, то е очевидно, че организациите са специален вид институция, с допълнителни функции. Организациите са специални институции, които включват (а) критерии за установяване на техните граници и за разграничаване на техните членове от тези, които не са членове, (б) принципи на суверенитета относно кой е отговорен, и (в) командни вериги, очертаваща отговорности в рамките на организацията. Въпреки това, в няколко показателни становища на Норт, той характеризира институциите и организациите по различен начин. Целта на тази ча
Коя е ефикасната форма една гражданска общност да заяви своите интереси пред цялото общество или съответните управляващи институции.
Реферати, по Публична администрация, брой страници 8, качен на 29/08/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Въз основа на принципната и нормативната отвореност на българската Конституция към директното участие на гражданите в управлението на страната ЗПУГДВМС посочва три основни форми на това непосредствено включване на народа в управленския процес. Според неговия чл. 3 това са референдумът, гражданската инициатива и общото събрание на населението. От своя страна референдумите и гражданските инициативи се делят на два вида - национални и местни, докато общото събрание на населението може да се провежда само на местно ниво. Следва да се отбележи, че ЗПУГДВМС демонстрира известна категориална неяснот
ВИДОВЕ ПРЕКИ ДАНЪЦИ. ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ.
Реферати, по Публична администрация, брой страници 13, качен на 01/02/2016 от tetradka.bg бр коментари 0
Подоходните данъци, наричани още лични , поставят в основа на облагането личността на данъкоплатеца, било като се абстрахират от всичко онова, което характеризира неговото стопанство и се ограничават само с нея, било като имат предвид същата личност, но неразделно от общата съвкупност на имота и дохода й. В първия случай личните данъци са на глава, на семейство, според съсловното или класовото положение. И доколкото при данъците на глава и на семейство се изхожда из предположението, че стопанското развитие на всички е еднакво или приблизително еднакво, което не може да се приеме, че отговаря
Централни органи на изпълнителната власт
Реферати, по Публична администрация, брой страници 7, качен на 24/05/2015 от мика бр коментари 0
Държавата е политическа общност, заемаща дадена територия, имаща организирано правителство и притежаваща вътрешен и външен суверенитет. Тя е основен институт на политическата система на обществото. Чрез система от държавни и контролни органи държавата осъществява управлението на обществото и обществените отношения. Държавната власт е организирано ръководство на държавата. В България има разделение на държавната власт на законодателна, изпълнителна и съдебна. Осъществява се чрез система от държавни органи въз основа на Конституцията и законите. Държавно управление в широк смисъл предст
Управленски органи и служби, функциониращи в рамките на българската образователна система.
Реферати, по Публична администрация, брой страници nikolova, качен на 24/05/2015 от admin бр коментари 0
I. УВОД. Преди да разгледаме управленските органи и служби в системата на образованието е важно да си обясним понятието структура на управление: тя представлява съвкупност от йерархично подредените в организацията управленски звена и връзките между тях. Тук трябва да уточним че става дума не просто за набор от правила от длъжности и служби, а за хора с определени права и отговорности; не просто за какви да е отношения, а за формално регламентирани отношения между управляващите организацията. Всяка организация има собствена, конкретна структура на управление. Но тъй като правилното й изграждан
Самоуправлението
Реферати, по Публична администрация, брой страници 11, качен на 24/05/2015 от admin бр коментари 0
Самоуправлението възниква в древността по време на родовата организация, като първи властически органи са родовите събрания. С възникването на държавата самоуправлението отмира, за да се възроди от нашето време, като продукт на гражданското общество и една от най-демократичните форми на съвременната държава. Класическият пример за самоуправляващи се общини са древногръцките полиси, които са независими общности и се управляват от свои норми и ценности. Вътрешноправната система на управление на Първото българско царство при славяните е федерация от области със запазена индивидуалност и самосто
Финансова децентрализация
Реферати, по Публична администрация, брой страници 7, качен на 23/05/2015 от нино бр коментари 0
Финансовата децентрализация е продължителен процес, обхващащ цялостната система на финансови взаимоотношения на всички равнища на публично управление. Основна цел на финансовата децентрализация е предоставяне на публични услуги по количество, качество и цени съответстващи на потребностите и съобразени с възможностите на гражданите, на основата на устойчиво и дългосрочно балансиране на разходните отговорности на общините със стабилни приходоизточници и ефективен граждански контрол. Через финансовата децентрализация се създава система от стимули, насочени към увеличаване на местните приходи, у
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ПРОЕКТА
Реферати, по Публична администрация, брой страници 16, качен на 23/05/2015 от admin бр коментари 0
Управлението на риска е задължителен елемент от процеса на цялостното управление на инвестиционния проект. Известно е, че всеки един проект е динамичен и е свързан с непрекъснат преход – във време, пари, участници, следователно винаги съществува определен риск, който е необходимо да бъда управляван. Рискът при проекта е свързан със събитие или условие, което с появяването си може да предизвика положителни или отрицателни последствия за проекта. Възможностите за съществуване на риск при реализацията на проекта са най-различни: o закъсняло включване на нов участник в проекта; o неподготвени
АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНИ НОРМИ
Реферати, по Публична администрация, брой страници 9, качен на 23/05/2015 от admin бр коментари 0
Административното право като клон на действащото право трябва грижливо да се разграничава от административното право като наука, от административноправната наука. Когато се изясни, административното право като действуващо (положително) право е съвкупност от административноправни норми, които имат за предмет на регулиране обществени отношения, свързани с осъществяване на изпълнителната (административно-властническата) дейност на държавата. Друго е положението при административноправната наука – тя като клон на правната наука си поставя за цел изучаването на целия нормативен комплекс на админист
Община Тетевен.
Реферати, по Публична администрация, брой страници 18, качен на 25/05/2011 от koitui бр коментари 0
Структурата на Община Тетевен е представена графично на следващата диаграма. Нагледно са представени всички звена и отдели, в които се извършват работата и дейностите в общинската администрация. Всяка година се приема Устройствен правилник, който определя дейността, структурата и организацията на работа в общинската администрация Тетевен. В този Правилник се определят съдържанието и правомощията на кметът на общината, заместник-кметовете, кметовете на кметства и кметски наместници, освен това се дефинират структурните звена на общинската администрация, която е обща и специализирана и правата иСтр 1 2 ... 2
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни