Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 13 Сортирай по:
ИНОВАЦИИ И УСТОЙЧИВА ИКОНОМИКА.
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 23/08/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Зеленият растеж се стреми да установи начини за устойчиво развитие чрез комбинация от иновации в частния сектор и ангажимент в рамките на националните и международни политики. Той има за цел едновременно справяне с три предизвикателства: насърчаване на развитието и намаляване на бедността; създаване на нови и по-живи икономики въз основа на чисти технологии; и осигуряване на все по-зелен свят. Разбира се, справянето с такива предизвикателства като изменението на климата, достъпа до енергия, влошаването на околната среда, хигиената и наличието на вода ще изисква необичайни иновативни подходи, о
ИНОВАЦИИ И УСТОЙЧИВА ИКОНОМИКА.
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 24/07/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Положителната връзката между иновациите и подобряването на националната конкурентоспособност е широко доказана, но не се знае много за каналите и механизмите чрез които те стимулират регионалната интеграция. Регионалната интеграция не изглежда да имат пряко въздействие върху иновационните възможности, които са от решаващо значение. Но конкурентоспособността е обикновено се свързва с усилията за интегриране на икономиките и нейните стимули включват активи като физическа инфраструктура, икономии от мащаба, факторна ефективност, бизнес среда, географска свързаност и културни връзки. Повишаването
ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ – КЛАСИЧЕСКИ И АЛТЕРНАТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ.
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 16, качен на 10/07/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Секюритизацията на дълг на МСП се извършва, когато паричните потоци от активи са прехвърлени във специализирана фирма, която използва паричния поток от активите в подкрепа на ценни книга с фиксиран доход, която се продават на инвеститори . В случай на секюритизация на заем на МСП, банката издател или подобно предприятие продава заемите на МСП на специализирана компания. Специализираната компания създава нов финансов инструмент, подкрепен с плащания на малките и средни предприятия, който се продават на инвеститорите. Инвеститорът поемат риска от изпълнение от страна на малките и средни предприя
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТА ЗА ВСИЧКИ НА РЕГИОНАЛНО (ОБЩИНСКО) НИВО ЗА ПЕРИОД ОТ 1 ГОДИНА.
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 10/03/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Спортът и физическата активност за жизненоважни за здравето и благосъстоянието. Подходящите форми на спорт и физическа активност могат да играят съществена роля в превенцията и излекуването на водещи незаразни болести. Има емпирични резултати, които свидетелстват, че редовната физическа активност предоставя редица физически, социални и ментални ползи. Активното участие също е в пряко взаимодействие със стратегии за подобряване на хранителния режим на подрастващите, води до намаляване на зависимостта от тютюн, алкохол и наркотици и подобрява функционалните способности. Следователно, физическата
АНАЛИЗ НА РЕСУРСНИТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И КООРДИНАЦИЯТА МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИИТЕ И СТРУКТУРИТЕ, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ РАЗВИТИЕТО НА СВП.
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 09/03/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Съществуват пропуски, а така също и прилики между успешните спортни системи страните. Също така съществуват и различни концептуални модели, които помагат за анализ на микро, мезо и макро ниво на интеграцията в спортните дейности с оглед ефективност на спорта за високи постижения. Въпреки всичко, спортни треньори, мениджъри и публични институции се нуждаят от повече конкретни препоръки, тъй като те се опитват да изградят мостове между масовото спортно участие и спорта за високи постижения. Основната теория е , че в основата на спорта за високи постижения стои по-широката основа на масовия спорт
Инвестициите в човешки ресурси и просперитетът на банковата корпорация
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 16, качен на 19/01/2014 от popova89 бр коментари 0
Банковото дело е област, която непрекъснато се разраства и развива. Ето защо управлението на всяка банка е изправено пред необходимостта и задължението непрекъснато да балансира разнопосочните интереси на различните групи субекти, каквито са: акционерите, клиентите, персонала. Банките работят във високо конкурентна и постоянно изменяща се среда и дейността им има високорисков характер. За успеха на кредитната институция голямо значение има подбора и качеството на работещите управленски и изпълнителни кадри. От банковия персонал се изисква висока отговорност и разбирането , че всеки един служит
Джордж Елтън Джон Майо
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 06/12/2013 от тетрадка.бг бр коментари 0
Джордж Елтън Джон Майо е австралийски психолог, социолог и теоретик по организация. Той изнася лекции в Университета на Куинсланд 1911-1923, преди да се прехвърли към Университета на Пенсилвания, но прекарва по-голямата част от кариерата си в Harvard Business School (1926 - 1947), където той е бил професор по индустриални изследвания. Майо е известен като основател на движението за човешки отношения, и е известен с неговите изследвания, включително Hawthorn Studies, и книгата му The Human Problems of an Industrialized Civilization (1933). Изследванията му показват важността на групите да влияя
Особености на размерната структура на предприятията в българската икономика.
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 12, качен на 26/10/2013 от тетрадка.бг бр коментари 0
За изпълнението на тази цел ще се изпълнят следнитя задачи: 1) анализ на размерната структура на предприятията в ЕС. 2) анализ на възможностите на икономиката в България да се приближа до постиженията в страните в ЕС с оглед представяне на страната в конкурентно положение съгласно природните, трудовите и икономически ресурси. Периодът, който ще се обхване в разработката е 2010г. Този период съвпада с развитието на световната финансова и икономическа криза от 2007-2008г., като ще бъдат показани и графично изменения на структурата в предприятията между тези периоди. Отражението й върху бизнеса в
Методи и системи за оценка на персонала /4ти курс, русенски университет, спец. индустриален мениджмънт/
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 14, качен на 09/12/2011 от irena_13 бр коментари 0
Оценяването на персонала е процес на събиране и обобщаване на информация за характеризиране дейността на отделни работници и служители, както и за формиране на становище за качеството на тяхната работа съобразно изискванията за стандартите и целите на организацията. Главните цели, които се преследват с реализирането на функцията по оценяването на действащия персонал са насочени към цялостното подобряване на неговия състав и структура, създаване на постоянна нагласа за повишаване на знанията и уменията. Оценяването се извършва предимно чрез атестиране. То е добре структурирана система от конк
Интелектуалната собственост в икономиката. Плюсове и минуси.
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 11/09/2011 от gf бр коментари 0
Интелектуалната собственост е старо понятие. Венецианският закон от 1474г. се споменава често като първи систематизиран подход за опазване на изобретенията под формата на патент, тъй като той предоставя изключителното право на индивида, с което за първи път се ограничава общественият интерес. В Англия през ХVI век, по време на Тюдорите, вече е съществувала патентна система, а Законът на монополите от 1624 г. е първият писмен закон, с който се разрешава предоставянето на монопол за изобретение за ограничен период от време.През ерата на Ренесанса някои страни създават своите първи патентни сис
Възникване на класическата школа в научния мениджмънт в САЩ. Ф. У. Тейлър.
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 13, качен на 05/09/2011 от яница бр коментари 0
В края на XIX век САЩ представлява най-големият, единен пазар в света. По онова време практически не съществувало държавно регулиране в бизнеса. Този и редица други фактори са довели до създаването на редица крупни предприятия. Те са предявили претенции към теорията, свързана със стопанското управление. Така че големият бизнес стимулира оформянето на управлението като самостоятелна наука и като самостоятелна научно-изследователска област. В сравнително кратката си история (около 100 години) управленската наука преминава през няколко основни етапа, които се различават по начина на разг
Природа на ръководната дейност. Стилове и типове ръководство. Авторитарност и демократичност. Лидерство и власт.
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 15/06/2011 от ivelinamat бр коментари 0
Ръководната дейност е основен механизъм за осъществяване на силно влияние върху поведението на отделния човек и върху ефективността на дадена организация. Ръководството е съществен елемент на ефективното управление като ръководителят на една формална организация стои начело на тази организация и има делегирани пълномощия в някакви граници. Той е длъжен да направлява усилията на неформалните групи и отделните личности за изпълнение на целите и задачите на организацията. Също така трябва да прави това и в ситуации, в които взаимоотношенията му с групите и личностите не се вписват в препоръчаниСтр 1 2

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 862 )
Ученици ( 3 )

ВИД
Курсови работи ( 341 )
Реферати ( 167 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 149 )
Казуси ( 60 )
Теми ( 40 )
Дипломни работи ( 18 )
Готови дипломни работи ( 14 )
Есета ( 14 )
Лекции ( 14 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 10 )
Задачи ( 9 )
Бизнес план ( 8 )
Презентации ( 7 )
Анализи ( 6 )
Доклади ( 2 )
Поръчай казус ( 2 )
Теми за държавен изпит ( 1 )
Книги ( 1 )
Проекти ( 1 )
Пищови ( 1 )
Тестове ( 1 )
Конспекти ( 1 )
Учебници ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Психология ( 19 )
Финанси ( 17 )
Икономика ( 17 )
Логистика ( 16 )
Публична администрация ( 13 )
Счетоводство ( 10 )
Право ( 9 )
Маркетинг ( 7 )
Туризъм ( 6 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Реферати, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics