Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 167 Сортирай по:
Екологична ниша
Реферати, по Екология, брой страници 4, качен на 20/09/2013 от ivanko90 бр коментари 0
Според Хатчинсон има два типа екологична ниша 1. Фундаментална ниша- това е мястото, територията на средата, които даден вид би заел при идеални условия на средата(т.е. да няма конкуренция в средата) 2.Реализуема- определеното пространство, което би заел даден вид при реални условия на средата. Отделните видове се стремят да заемат различна екологична ниша за да се намали конкуренцията. Близкородствените видове имат припокриване в екологичната ниша, но достатъчно е и 1 компонент да е различен и видовете могат да просъществуват. Ако екологичните ниши напълно се припокриват , 1-ят вид трябва да
Дневният център за деца с увреждания като институция
Реферати, по Психология, брой страници 13, качен на 15/09/2013 от angie_dj бр коментари 0
Съвременната дефектология има за обект аномалните деца и възрастни, страдащи от интелектуални, речеви, слухови, зрителни, физически или психо-социални отклонения в развитието. Изучаването на техните особености, организацията на рехабилитационната работа с тях и оказването на социална помощ за вграждането им в обществения живот са важни страни от теорията и практиката на дефектологията. Терминът „аномални” деца включва в себе си значителни отклонения от нормалното физическо или психическо развитие. В широкия смисъл на думата за аномални могат да се смятат децата, които вследствие на сериозен пс
Глобална криза. Медии и масова психика.
Реферати, по Социология, брой страници 21, качен на 31/07/2013 от relf бр коментари 0
По традиция през декември осведомителните агенции и медиите по цял свят определят най-важното международно събитие на изтичащата година. Обикновено това се прави с помощта на анкети на журналисти и допитвания до общественото мнение. Може обаче да се подходи и с помощта на сравнителния анализ.Както всеки лесно може да се досети, събитие номер едно на 2009 година е глобалната криза.Нека разгледаме нейните най-ключови особености и да видим как тя се нарежда в международните икономически и социални отношения. Не може да се скрие, че сегашната рецесия е най-голямото икономическо сътресение от време
Статистически методи в туризма
Реферати, по Туризъм, брой страници 11, качен на 27/07/2013 от adim бр коментари 0
Стандартното отклонение (S) определя заостреността на кривата на разпределение. Колкото отклоненията от средното равнище са по-малки, толкова кривата е по-изострена и обратно. На фиг. 3.2 са представени две емпирични разпределения с еднаква форма и център, но с различно разсейване. Фигура 3.2. Крива на разпределението при различно разсейване на признака Кривата на нормалното разпределение е симетрична по отношение на перпендикуляра, спуснат от нейния връх към абсцисата, където се намира средната стойност. На фигура 3.3 са представени три разпределения, едното от които е симетрично (b), а дру
Цени и ценова политика.
Реферати, по Маркетинг, брой страници 12, качен на 27/07/2013 от marin1975 бр коментари 0
Фирменото ценообразуване е изкуство. То е пряко свързано с разработване на ценовата политика, която е непосредствената връзка между теорията й практиката на ценообразуването. Защото образно казано, ако теоретичните концепции и методи на ценообразуване дават отговор на въпроса -защо", то ценовата политика избира един от многобройните отговори , приема го за своя платформа и го привежда в действие за целите на практическото ценообразуване. В тази връзка за ценовата политика са давани следните определения;  система за стратегическо и оперативно управление на цените;  инструмент за реа
ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ПСИХОЛОГИЯ
Реферати, по Психология, брой страници 10, качен на 13/07/2013 от dedimitrov бр коментари 0
Педагогиката и педагогическата психология имат общ обект, но различен предмет. Ако първата се занимава с принципи на обучение, възпитание и научна организация на педагогическия труд, съдържание, организационни форми, средства и методи за включване на учащите се във възпитателно - образователния процес, неговата интензификация и израстването на учениците като субекти на възпитателната и образователната дейност, то педагогическата психология се интересува от психологическите закономерности и особености на педагогическото действие и взаимодействие, на развитието на ученика, учителя и възпитателни
Бюджетен дефицит и държавен дълг
Реферати, по Икономика, брой страници 12, качен на 13/07/2013 от dani1234 бр коментари 0
Бюджетният дефицит е сравнително най-синтезиран израз на бюджетната политика. Същевременно необходимостта от неговото финансиране осъществява връзката между бюджетната и паричната политика. При прехода към пазарна икономика важността на бюджетния дефицит, както и на всички парични инструменти и индикатори, расте. Наличието на умерен дефицит не е икономически важно, доколкото цените (в широк смисъл - т. е. и лихвите, валутният курс, заплатите) се намират под силен административен контрол. Така излишъкът на ликвидност се компенсира от „принудителните" спестявания на домакинствата. Това намира и
Държавно административно устройство на средновековна България
Реферати, по История, брой страници 7, качен на 06/07/2013 от mishenceto5 бр коментари 0
Сключеният през 681 г. мирен договор на Византия с хан Аспарух в науката е приет за начало на българската държава. Създаването на държавното образувание обаче е един дълъг процес и до средата на IX в. България е държава от варварски тип. Като прототип на българската държава стои тази на прабългарите - възприет е прабългарския модел на държавно устройство, както и терминология, като образуванието е дуалистично, състоящо се от прабългарски и славянски племена. Българската държава възниква на територията на Византия и се превръща в защитник и обединител на славянските племена от земите на Балканс
Промяна във фискалната политика на България – бъдеще за бизнеса и конвергенция в ЕС
Реферати, по Финанси, брой страници 23, качен на 02/07/2013 от тетрадка.бг бр коментари 0
Балансирането на държавния бюджет е крайъгълен камък на цялостната икономическа политика на правителството. При непроменена фискална политика, главен риск за бюджетната позиция представлява застаряването на населението и неговия ефект върху публичните финанси. Според демографските прогнози населението на страната се очаква да намалее значително. Застаряването на населението ще доведе до по-високи разходи за пенсии и здравеопазване, както и до по-ниски разходи за образование, поради намаление на децата в училищна възраст. Двата ефекта се компенсират взаимно и нетният ефект от застаряването на н
Значими природни и антропогенни ресурси за развитие на съвременния туризъм в България.
Реферати, по Туризъм, брой страници 7, качен на 09/06/2013 от тетрадка.бг бр коментари 0
С понятието антропогенни туристически ресурси се означават обекти и събития с неприроден характер, които представляват непосредствена цел за пътувания. За разлика от природните, антропогенните ресурси имат главно познавателен, а по-рядко рекреативен ефект. За тяхното въздействие не е характерна сезонност. Свързват се с такива видове действия като маршруто познавателен, конгресен туризъм, пътуване заради развлечение, спортни събития и др. В България от 100-те туристически обекта, 83 са с антропогенен произход. Туризмът обединява набор от дейности, които да отговарят на социалните нужди за пси
1 Внимание 2 Фройд 3 Памет 4 Темперамент
Реферати, по Психология, брой страници 18, качен на 17/05/2013 от nedi1313 бр коментари 0
Вниманието е специализиран психичен процес , обслужващ интегрирането на ситуацията в цялостно смислено и действено преживяване. Ритъмът на вниманието става вътрешен ритъм на субективно действие в пределите на ситуацията. Вниманието е механизъм на реализация на субективния блок на психиката и специално на активността на Аза и затова не случайно вниманието често се отъждествява със съзнанието. Това схващане има сериозно основание, защото фокусът на вниманието прави отчетливо преживявана т. нар. тема на преживяване. Вниманието е част от реализацията на цялостната координация на психичните функци
ПЕЩЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ КАТО ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРС.
Реферати, по Туризъм, брой страници 15, качен на 03/05/2013 от milanalim бр коментари 0
За целите на настоящата разработка ще кажем по няколко думи за най-известните и посещавани пещери в България, които представляват интерес както за обикновения турист, така и за запалените пещерняци и спелеолози. Духлата е най-дългата българска пещера (17 600 м.). Намира се близо до София, във Витоша. Простира се по десния бряг на река Струма до село Боснек. Югозападната част на планината е типичен карстов район, близо до Духлата се намират няколко от списъка на най-дългите пещери в България. Дълбочината на пещерата е около 53 метра. Разположена е на 6 етажа и представлява най-сложната пещернаСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 165 )
Ученици ( 3 )

ВИД
Реферати ( 167 )
Виж всички ?

КАТЕГОРИЯ
Психология ( 19 )
Финанси ( 17 )
Икономика ( 17 )
Логистика ( 16 )
Мениджмънт / Управление ( 13 )
Публична администрация ( 13 )
Счетоводство ( 10 )
Право ( 9 )
Маркетинг ( 7 )
Туризъм ( 6 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Реферати
Real Time Web

Analytics