Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 167 Сортирай по:
Самоуправлението
Реферати, по Публична администрация, брой страници 11, качен на 24/05/2015 от admin бр коментари 0
Самоуправлението възниква в древността по време на родовата организация, като първи властически органи са родовите събрания. С възникването на държавата самоуправлението отмира, за да се възроди от нашето време, като продукт на гражданското общество и една от най-демократичните форми на съвременната държава. Класическият пример за самоуправляващи се общини са древногръцките полиси, които са независими общности и се управляват от свои норми и ценности. Вътрешноправната система на управление на Първото българско царство при славяните е федерация от области със запазена индивидуалност и самосто
Финансова децентрализация
Реферати, по Публична администрация, брой страници 7, качен на 23/05/2015 от нино бр коментари 0
Финансовата децентрализация е продължителен процес, обхващащ цялостната система на финансови взаимоотношения на всички равнища на публично управление. Основна цел на финансовата децентрализация е предоставяне на публични услуги по количество, качество и цени съответстващи на потребностите и съобразени с възможностите на гражданите, на основата на устойчиво и дългосрочно балансиране на разходните отговорности на общините със стабилни приходоизточници и ефективен граждански контрол. Через финансовата децентрализация се създава система от стимули, насочени към увеличаване на местните приходи, у
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ПРОЕКТА
Реферати, по Публична администрация, брой страници 16, качен на 23/05/2015 от admin бр коментари 0
Управлението на риска е задължителен елемент от процеса на цялостното управление на инвестиционния проект. Известно е, че всеки един проект е динамичен и е свързан с непрекъснат преход – във време, пари, участници, следователно винаги съществува определен риск, който е необходимо да бъда управляван. Рискът при проекта е свързан със събитие или условие, което с появяването си може да предизвика положителни или отрицателни последствия за проекта. Възможностите за съществуване на риск при реализацията на проекта са най-различни: o закъсняло включване на нов участник в проекта; o неподготвени
АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНИ НОРМИ
Реферати, по Публична администрация, брой страници 9, качен на 23/05/2015 от admin бр коментари 0
Административното право като клон на действащото право трябва грижливо да се разграничава от административното право като наука, от административноправната наука. Когато се изясни, административното право като действуващо (положително) право е съвкупност от административноправни норми, които имат за предмет на регулиране обществени отношения, свързани с осъществяване на изпълнителната (административно-властническата) дейност на държавата. Друго е положението при административноправната наука – тя като клон на правната наука си поставя за цел изучаването на целия нормативен комплекс на админист
Произход, еволюция и характеристика на финансите
Реферати, по Финанси, брой страници 6, качен на 26/04/2015 от admin бр коментари 0
Въведение Докато парите са възникнали и функционирали отделно и независимо от държавата, финансите са изцяло продукт на нейното възникване и функциониране. Осигуряването на необходимите на държавата ресурси за изпълнението на нейните функции и задачи и тяхното използване е първопричината за възникване на специфични взаимоотношения между държавата и нейните граждани, които по-късно намират проявление в понятието финанси. Финансите, като особена форма на взаимоотношение между държавата и нейните граждани са възникнали и функционират успоредно с възникването на държавата. Финанси е имало мн
Предназначение на фирмените финанси
Реферати, по Финанси, брой страници 6, качен на 26/04/2015 от admin бр коментари 0
Съществуват различни разбирания за това, какво представляват финансите на фирмата. Финансите на фирмата най-често се разглеждат като парични отношения при набавяне капитала на фирмата и неговото влагане в реални активи с цел увеличаване богаството на собствениците. Доколкото целта на фирмата се дефинира и осъществява във финансите на фирмата, те заемат водещо и определящо положение в цялостната и дейност. Това намира отражение и в особената роля на финансовия мениджмънт на съвременната фирма.1 Предназначение на фирмените финанси Предназначението на фирмените финанси обикновенно
РОЛЯТА НА ЦЕНТРАЛНАТА БАНКА В ПЛАТЕЖНАТА СИСТЕМА
Реферати, по Финанси, брой страници 13, качен на 26/04/2015 от милев бр коментари 0
• Характеристика на платежната система Платежната система способства за осъществяване на нормалната бизнес дейност на икономическите субекти, като опосредства трансфера на богатството между тях, тя служи и като проводник на парично – кредитната политика, осъществявана от централната банка. По този начин тя съдейства за стабилността и нормалното функциониране на икономиката. Съществуват множество определения, които могат да се дадат за платежната система. Ето и по-важните от тях : ♦ В „Речник за банкови термини” платежната система е описана по следния начин : финансова система която създав
Разпределение на данъка
Реферати, по Финанси, брой страници 5, качен на 25/04/2015 от admin бр коментари 0
Определянето на данъка включва съвкупност от техники, чрез които се установява, изчислява и плаща фискалното задължение. Важно значение в този аспект има разпределението на данъка. На практика това е процес на търсене на облагаемата основа. Разпределението на данъка е съвкупност от административни операции, които имат за цел както да посочат облагаемата маса и да констатират данъчното основание, така и да определят облагаемата основа. При разпределението по принцип става дума за различни операции, но на практика те са взаимно свързани. Тясна връзка с разпределението на данъка има понятието ко
Социални разходи
Реферати, по Финанси, брой страници 4, качен на 25/04/2015 от admin бр коментари 0
Социалните разходи в литературата са известни като разходи или инвестиции в човешкия фактор. Те са сравнително нови, но в последните десетилетия заемат първо място в разходната система на съвременната държава. Тяхното увеличаване се свързва с развитието на техническия прогрес, образованието, квалификацията на работната сила и увеличаване на социалната функция на държавата. Социалните разходи на предприятието за човешките ресурси осигуряват благоприятни социални условия за задоволяване на основни човешки потребности, които не могат да се покрият от текущото трудово възнаграждение. Към тези раз
Същност на социалното осигуряване.
Реферати, по Данъци, брой страници 15, качен на 15/09/2014 от Boyadzhiev бр коментари 0
В много публикации обаче не се прави разлика между социалното осигуряване , социална защита , а се говори за разширително и по-тясно разбиране на схемите за социална защита на населението.В българската литература и най-вече в общоприетата практика тази разлика още по-трудно се улавя от обикновения читател поради еднаквото разбиране на изразите “social insurance” и “social security” . Отсъствието на понятието „социално застраховане” в съвременната българска икономическа литература осигурителното право всъщност е една от причините за терминалогичното объркване да стане ясна разликата между соци
Отчитане на лизинговите договори в публичния сектор.
Реферати, по Счетоводство, брой страници 18, качен на 15/09/2014 от slavi0077 бр коментари 0
Публичен сектор съществува във всяко цивилизовано общество. Той се определя като система от държавни и общински институции, които управляват публична собственост, акумулират финансов ресурс чрез данъчно облагане, произвеждат и реализират чрез специфичен механизъм публични блага за ползване от обществото. Към публичния сектор се отнася и тази част от икономиката на страната, която произвежда публични блага – съдебната система, образованието, органите за сигурност и други. Публичния сектор се разглежда и като определена част от икономиката на страната, произвеждаща и предлагаща на населението п
Влиянието на религиите.
Реферати, по Политология, брой страници 22, качен на 15/09/2014 от beti бр коментари 0
Уилям Пикеринг метафорично изразява своето виждане, че за религия може да се разговоря единствено с хора, които притежават някаква своебразна религиозна чувствителност. В противен случай би било все едно да се описва на незрящ човек невероятната феерия от цветове, които преливат около него. Религиозният феномен - сложен, многоизмерен, многопластов и необхватен неотменно съпътства човешкото общество от най-ранните му форми. Открай време религията не е била за всички, нито като обект на изследване, нито като преподавателска материя. Трудно е да се оспори тезата на Ернст Шлайермахер , че отСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 165 )
Ученици ( 3 )

ВИД
Реферати ( 167 )
Виж всички ?

КАТЕГОРИЯ
Психология ( 19 )
Финанси ( 17 )
Икономика ( 17 )
Логистика ( 16 )
Мениджмънт / Управление ( 13 )
Публична администрация ( 13 )
Счетоводство ( 10 )
Право ( 9 )
Маркетинг ( 7 )
Туризъм ( 6 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Реферати
Real Time Web

Analytics