Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 167 Сортирай по:
ЗЕЛЕНИ ИНОВАЦИИ. ЗЕЛЕНИ НАНОТЕХНОЛОГИИ (ВАЕВ 745D).
Реферати, по Управление на иновациите / иновационния процес (ВАЕВ 745D), брой страници 8, качен на 03/10/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Нанотехнологията за зелени иновации - зелената нанотехнология, има за цел продукти и процеси, които са безопасни, енергийно ефективни, водещи до намаляване на отпадъците и на емисиите на парникови газове. Тези продукти и процеси се основават на възобновяеми материали и/или имат ниско нетно въздействие върху околната среда. Зелените нанотехнологии, също така, се отнасят и до производството на процеси, които са икономически и екологично устойчиви. Зелените нанотехнологии все повече се посочват във връзка с други понятия, като зелена химия и устойчив и зелен инженеринг и производство. Принципи
Специфика на бизнес преговорния процес във виртуалната фирма /ConferAgent/.
Реферати, по Комуникации / Етикет / Бизнес преговори, брой страници 4, качен на 25/09/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
При организацията на конференция, агенцията се среща с редица проблеми при преговорите с хотела (ресторанта), в който ще се проведе събитието. Организаторът обикновенно преговаря или с хотелския мениджър по продажбите, или с конкретно определено лице. По-големите, скъпи и ангажиращи събития могат да включват Директора на Регионалните Продажби или дори генералния мениджър на хотела. Но това зависи и от категорията и политиката на хотела. Тези хора ще имат различни нива на преговорната сила и власт. Това е работата на агенцията – преговори, които да предоставят най-качествени услуги на клиенти
Великото преселение на народите и формирането на варварските кралства.
Реферати, по История, брой страници 15, качен на 22/09/2015 от findo_dancho бр коментари 0
Върху Великото преселение на народите повлияват множество фактори: прираст на населението, пренаселване на облагородените територии, разпадането на родовия строй като социална система, нарастване на имущественото неравенство, задълбочаване на социалната диференциация, образуването на класи, появило се домашното робство. Представителите на старите цивилизации се отнасяли враждебно към ваварварите поради пораженията, които носели със себе си. В ранните етапи на разселението не всички контакти имали конфликтен характер, в някои отношения настаняването протичало мирно. Когато обаче миграцията стан
ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ.
Реферати, по Икономика, брой страници 19, качен на 22/09/2015 от lsd бр коментари 0
Меркантилизмът е първата икономическа школа, която се изгражда в епохата на първоначалното натрупване на капитала. Под това се разбира натрупване, увеличаване на капитала по неикономически път, колониален грабеж, пиратство, строга политика на протекционизъм и т.н. Появата на меркантилизма отразява процеси на разлагане на натуралната икономика и извеждане в челни позиции на търговския капитал, като наименованието произхожда от латинската дума „mercury”- развивам търговия. Меркантилизмът е икономическа теория, която изповядва икономически национализъм. Съществуват ранен и развит меркант
Развитие на счетоводството и Лука Пачиоли.
Реферати, по Счетоводство, брой страници 9, качен на 22/09/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Счетоводството, в неговия съвременнен вид възниква в италианските градове-републики в епохата на Ренесанса. Както е известно от историята, това е периодът на великите географски открития, епоха на развитието на културата и обществените науки, на разпадането на феодализма и появата на капитализма. В резултат на духовния и икономически подем все повече се развива и усъвършенства стопанската дейност на хората. Появяват се нови видове търговски сделки, усложняват се взаимоотношенията между търговците. Всичко това налага търсенето на възможности за усъвършенстване на отчетността. Простото описание
ТЕОРЕТИЧНИ ВЪЗГЛЕДИ ОТНОСНО СЪЩНОСТТА НА ПСИХИЧНИЯ ФЕНОМЕН
Реферати, по Психология, брой страници 12, качен на 20/09/2015 от admin бр коментари 0
В специализираната научна литература различните тълкувания относно същността на психичния феномен въображение са повече от терминологичен характер, отколкото по същество. Според Г. Пиръов и Л. Десев въображението е „познавателен психичен процес на създаване на нови образи и идеи посредством мисленето та основата на минал опит”, своеобразна форма на отразяване действителността, при което се преобразуват налични представи и понятия и се изграждат нови образи и идеи, реализиращи се в практиката. В изложения цитат се очертават няколко характерни момента, заслужаващи внимание: Първо. Въображение
НАЦИОНАЛНАТА ПСИХИЧЕСКА ИНДИВИДУАЛНОСТ
Реферати, по Психология, брой страници 12, качен на 20/09/2015 от admin бр коментари 0
Проблемът с изясняването на особеностите на националната ни психика е не само философски и психологически, това е проблем със съдбовно значение за всички нас. Това, как ще реализираме типичните черти на характера си в близко и в по-далечно бъдеще, това, дали ще заемем полагащото ни се място на европейската и световна сцена, защото да можем сами да решаваме съдбата си, до голяма степен се определа от нивото, до което познаваме себе си като национална психика и характер, като народна душевност. За да можем сами да си определяме хала, трябва да разкрием онази дълбока същност на националния ни пси
ЕФЕКТИВНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИОННОТО ОБЩУВАНЕ
Реферати, по Психология, брой страници 7, качен на 20/09/2015 от admin бр коментари 0
Организационното общуване е ключово понятие, свързано с осъществяване на комуникативни отношения между определени лица с цел постигане на ефективни резултати в сферата на деловото общество. В една социална среда общуването се налага като необходимост за осъществяване на контакт, взаимодействие, което има обратна връзка. В основата на организационното общуване са заложени конкретни цели, които събеседниците си поставят и постигат. Участниците в това общуване преследват намеренията си като признак за добра ефективност е придържането към добрия тон и положителната нагласа към разговора. В ком
ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА /ЗДДФЛ/.
Реферати, по Данъци, брой страници 12, качен на 06/09/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Във връзка с данъка върху доходите е необходимо да се посочат две важни понятия. В международното данъчно право е възприето понятието „агрегация“. Този термин се използва за сумиране на доходите на данъкоплатеца от всички източници с цел определяне на съответната ставка за данък върху доходите. За данъчни цели в някои страни, където се практикува облагане с данък на домакинството, се сумират доходите на съпруга и съпругата, а често и на непълнолетните им деца, но не се включва доходът от трудови правоотношения, който се облага отделно при източника . Когато минималната работна заплата е по-ви
Управление на иновациите.
Реферати, по Управление на иновациите / иновационния процес (ВАЕВ 745D), брой страници 7, качен на 26/07/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Технологията може да се определи като прилагането на знания за практически цели. В този контекст, технологията позволява на хората да станат по-ефективни или да правят неща, които не са били възможно преди. За да се възползват от технологията, тя трябва да бъде успешно обвързана с общите цели за развитие на страната и да се прилага при решаване на социално-икономическите проблеми. Увеличението на производителността е възможно чрез екологосъобразни и печеливши технологии. Не е необходимо всички печеливши технологии да бъдат приети, тъй като бариерите за практикуване на нови технологии и липсата
Централни органи на изпълнителната власт
Реферати, по Публична администрация, брой страници 7, качен на 24/05/2015 от мика бр коментари 0
Държавата е политическа общност, заемаща дадена територия, имаща организирано правителство и притежаваща вътрешен и външен суверенитет. Тя е основен институт на политическата система на обществото. Чрез система от държавни и контролни органи държавата осъществява управлението на обществото и обществените отношения. Държавната власт е организирано ръководство на държавата. В България има разделение на държавната власт на законодателна, изпълнителна и съдебна. Осъществява се чрез система от държавни органи въз основа на Конституцията и законите. Държавно управление в широк смисъл предст
Управленски органи и служби, функциониращи в рамките на българската образователна система.
Реферати, по Публична администрация, брой страници nikolova, качен на 24/05/2015 от admin бр коментари 0
I. УВОД. Преди да разгледаме управленските органи и служби в системата на образованието е важно да си обясним понятието структура на управление: тя представлява съвкупност от йерархично подредените в организацията управленски звена и връзките между тях. Тук трябва да уточним че става дума не просто за набор от правила от длъжности и служби, а за хора с определени права и отговорности; не просто за какви да е отношения, а за формално регламентирани отношения между управляващите организацията. Всяка организация има собствена, конкретна структура на управление. Но тъй като правилното й изгражданСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 165 )
Ученици ( 3 )

ВИД
Реферати ( 167 )
Виж всички ?

КАТЕГОРИЯ
Психология ( 19 )
Финанси ( 17 )
Икономика ( 17 )
Логистика ( 16 )
Мениджмънт / Управление ( 13 )
Публична администрация ( 13 )
Счетоводство ( 10 )
Право ( 9 )
Маркетинг ( 7 )
Туризъм ( 6 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Реферати
Real Time Web

Analytics