Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 167 Сортирай по:
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ФИРМИ И ИМУЩЕСТВА
Реферати, по Публична администрация, брой страници 9, качен на 19/12/2010 от admin бр коментари 0
Общинската собственост е конституционно регламентирана със Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Р. България. В тези документи се разграничават основните видове общинска собственост, органите за управление и начините на ползването, стопанисването и управлението на общинската собственост. Общината е основният градивен елемент на държавата. Общината има самостоятелност, еквивалентна на нейните финансови и икономически възможности. Тя развива собствени социални и икономически програми с цел подобряване стандарта на живот на населението, оптимизиране условията на труд, бит и отдих.
СПОМЕН ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА В БЪЛГАРИЯ ОТ ПЕРИОДА 1999 - 2000
Реферати, по Икономика, брой страници 6, качен на 17/12/2010 от finito бр коментари 0
Анализа на икономическата ситуация в България през последната 1999 и първото шестмесечие на 2000 година показват тревожна тенденция към влошаване изразяващи се в : -намалява секторът на реално функциониращите предприятия -нараства непрекъснато цената на електроенергията,горивата и др. енергоносители, което рефлектира както върху цената на основни стоки , като хляб, млечни продукти, растителни мазнини и др. така и директно върху доходите на домакинствата. -непрекъснато расте данъчната тежест , увеличават се преките и непреките данъци, такси, относителния и абсолютен размер на соц
Рилски Манастир
Реферати, по Туризъм, брой страници 7, качен на 12/12/2010 от migull бр коментари 0
Най- монументалният внушителен паметник на българската архитектура и изкуство и най-големия възрожденски духовен и книжовен център по българските земи от епохата на турското владичество е Рилският манастир “Успение Просвета Богородица”. Като величествен средновековен замък той се издига сред живописнато долина на Рилската река в северозападната част на Рила планина. Историята на българския народ и надхвярля едно хилядолетие. Освен през X век от бележития български пустиножител Иван Рилски, още по времето на Първата българска държава манастират става едно от огнищата на българската духовна ку
Подходът „Кайдзен” в управлението на фирмите
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 08/12/2010 от mirra бр коментари 0
Кайдзен е подход към подобряване производителността на труда (буквално преведено от японски - „промяна към добро"), описан широко в САЩ от експерти в икономическата наука като Фредерик Тейлър, Франк Гилбрет, Уолтър Шюхарт и практически прилаган при възстановяването на японската икономика след Втората световна война, което води до бързи и ефективни резултати. Актуалната управленска философия KaiZen се противопоставя на разпространената максима – „ако нещо работи, не го поправяй!”. Напротив - според нея винаги има възможност за оптимизиране на процесите, че независимо колко добре е организиран д
Анализ на кредитния портфейл на търговската банка. Кредитен риск
Реферати, по Счетоводство, брой страници 29, качен на 07/12/2010 от stoyan бр коментари 0
I. Анализ и оценка на кредитния портфейл на банките 1.Характеристика на кредита като обект на счетоводството и анализа в банките. Кредитът е икономическа категория, позната още в дълбока древност. Самото му наименование произтича от латинското „credere”, което означава вяра, доверие, а „creditum”- заем, дълг. При дефинирането на кредита не съществува пълно единомислие между различните автори и школи. Така например според Х. Ректенвалд кредитът може да се разглежда като форма за придобиване на допълнителни средства, на допълнителна покупателна сила чрез временно ползване на чужди капитал
Метод на счетоводството
Реферати, по Счетоводство, брой страници 24, качен на 05/12/2010 от emo_li4ev бр коментари 0
Икономическият подход при изясняване на предмета и метода на счетоводството е с най-големи традиции и постижения. Централните теми за разработване в счетоводната теория са тези за нейния предмет и метод. Те се разработват на основата на определена икономическа теория за стойността. Изясняването на счетоводния метод в исторически аспект е обект на множество публикации. В условията на преминаването към пазарно стопанство въпросът за счетоводния метод отново е обект на теоритично преосмисляне и по-нататъшно развитие. В световната счетоводна литература понятието „метод на счетоводното изследване”
Годишен финансов отчет на индустриално предприятие и анализ
Реферати, по Счетоводство, брой страници 13, качен на 28/11/2010 от renew_mine бр коментари 0
Според Закона за счетоводството към 31 декември, предприятията съставят годишен финансов отчет, който трябва вярно и честно да представя имущественото и финансовото състояние, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал. Информацията, представена в годишния финансов отчет, трябва да отговаря на следните изисквания: 1. разбираемост - да е полезна за потребителите при вземането на икономически решения; 2. уместност - да дава възможност на потребителите да оценяват минали, настоящи или бъдещи събития и да потвърждават или коригират свои предишни оценки при в
Пазар и цена на капитала
Реферати, по Финанси, брой страници 12, качен на 28/11/2010 от finance_kid бр коментари 0
Капиталовите пазари са неделима част от пазарната система и е необходимо условие за функциониране и развитие на стопанските единици.Участието на капитала при създаване крайни блага е факт, който по общата си икономическа характеристика не се различава от участието на останалите производствени фактори.Както трудът или земята и той има определен дял в общата възвращаемост от приложението на факторите на производството,а на собствениците на капитал се полага част от дохода.Водещо в анализа е разбирането за технологичното и икономическото единство на производствени фактори,за мястото и ролята на к
Същностна характеристика на разходите, видове разходи и счетоводна информация за тях.
Реферати, по Счетоводство, брой страници 14, качен на 14/11/2010 от molia_molia бр коментари 0
Информацията за измерване на постигнатите резултати през отчетния период или ефективността на предприятието се осигурява чрез отразяване на потоците, свързани с движението и измевенията на ресурсите (запасите) при осъществяване на стопавската дейност. Една част от потоците е свързана с нарастване или намаляване на икономическата изгода, т.е. води до увеличаване, респективно намаляване на собствения капитал, отделно от онова, което е резултат на вноски от капиталовложителите (собствениците) или на разпределение между тях и на преоценка, отразена в капитала. Именно в тези случаи се формират прих
Разчети на предприятието
Реферати, по Счетоводство, брой страници 7, качен на 14/11/2010 от kkal09 бр коментари 0
Характеристика на разчетите, видове разчетни взаимоотношения и счетоводна информация за тях. Разчетите са сметни взаимоотношения, възникващи между предприятието и неговите контрагенти - доставчици, клиенти, персонал, подотчетни лица, други разпоредители с бюджетни средства. Те могат да възникнат при снабдяването на предприятието с активи, извършването на външни услуги, при взаимоотношенията с бюджета и с ДОО, НЗОК, при получени или предоставени заеми и други. Разчетните взаимоотношения могат да бъдат класифицирани с помощта на използването на редица критерии: Според икономическата си същн
Инвестиции в асоциирани предприятия – същност, характеристика, оценки, методи на счетоводно отчитане
Реферати, по Счетоводство, брой страници 8, качен на 13/11/2010 от mythang бр коментари 0
Асоциирано е предприятието, в което инвеститорът упражнява значително влияние, но което не представлява нито дъщерно, нито смесено предприятие на инвеститора. Значително влияние правото на участие при вземане на решения, свързани с финансовата и оперативната поли – тика на предприятието, в което е инвестирано, но не и контрол или съв местен контрол върху тази политика. Значително влияние в асоциирано предприятие съществува, когато инвеститорът притежава ( пряко или косвено чрез дъщерното предприятие ) 20 на сто или повече от правата на глас в предприятието, в което е инвестирано.Стр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 165 )
Ученици ( 3 )

ВИД
Реферати ( 167 )
Виж всички ?

КАТЕГОРИЯ
Психология ( 19 )
Финанси ( 17 )
Икономика ( 17 )
Логистика ( 16 )
Мениджмънт / Управление ( 13 )
Публична администрация ( 13 )
Счетоводство ( 10 )
Право ( 9 )
Маркетинг ( 7 )
Туризъм ( 6 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Реферати
Real Time Web

Analytics